3v4l.org

run code in 200+ php & hhvm versions
Bugs & Features
<?php echo base64_decode('bW9ibGVlOjc2OTZhYjJjMjU2ZTU1YzM3ZDVkNjBhYTMyZDhjMWFmMTliNjU5OGQ3OWRlNzI5YzRlMDFjMDBjMjVhZjhkOGI');
Output for 4.3.0 - 7.2.0
moblee:7696ab2c256e55c37d5d60aa32d8c1af19b6598d79de729c4e01c00c25af8d8b