3v4l.org

run code in 300+ PHP versions simultaneously
<?php $text = 'ya ishu slovo masha v tekste, ne pomojesh nayti?'; $q = 'MASHA'; if (stripos($text, $q) !== FALSE) { echo 'found'; } else { echo 'not found'; }
based on UBSiM
Output for 7.1.0 - 7.1.33, 7.2.0 - 7.2.33, 7.3.0 - 7.3.28, 7.4.0 - 7.4.14, 8.0.0 - 8.0.3
found