3v4l.org

run code in 200+ php & hhvm versions
Bugs & Features
<?php function format(&$item) { $item = strtoupper($item) . '.'; return $item; //hàm này trả về item được in hoa } $shopping = array("fish", "bread", "eggs", "jelly", "apples"); array_walk($shopping, "format"); //hàm array_walk nhận 2 tham số, hai tham số này ngược với array_map. $shopping = sort($shopping); //tricky ở chỗ này, vì hàm sort() trả về boolean nên sẽ là 1 nếu print hay echo. echo $shopping[1]; //shopping không còn là array nữa nên đâu có trả về cái giề, vãi thật. /*--------------------------------------*/ echo "------------code sửa một tí, ra kết quả khác--------"; //code dưới copy câu trên chỉ sửa một tí $shopping = array("fish", "bread", "eggs", "jelly", "apples"); array_walk($shopping, "format"); //hàm array_walk nhận 2 tham số, hai tham số này ngược với array_map. sort($shopping); // mình không đặt biến để hứng kết quả từ hàm sort, vì nếu không nó sẽ trả về true/1 echo $shopping[1]; //giờ thì ra bread viết hoa cho mà xem, vì hàm sort sắp xếp theo abcd/ //by @vuong
based on iG1rI
Output for 5.6.0 - 5.6.30, hhvm-3.18.5 - 3.22.0, 7.1.0 - 7.3.0rc3
------------code sửa một tí, ra kết quả khác--------BREAD.