3v4l.org

run code in 200+ php & hhvm versions
Bugs & Features
<?php $str="756300 không có"; $x=4+$str; echo ($str); // In ra màn hình chuỗi "756300 không có" echo ($x); ?>
based on Y7i4g
Output for 7.1.0 - 7.2.6
Notice: A non well formed numeric value encountered in /in/r4gGQ on line 3 756300 không có756304
Output for 5.3.19 - 7.0.20
756300 không có756304