3v4l.org

run code in 200+ php & hhvm versions
Bugs & Features
<?php /* ___ */ /* _/ _ _ _ _ _ _/ _ / _| _ |_ */ /* /__|_)| (_|(_(_)\/(_|| )| (_|(_||_ */ /* | */ ini_set("session.cookie_httponly","1"); session_start(); /* __ */ /* |__)_˅_ _ . _ _| _ _ _ _ _. _ _ */ /* | | (-|_)|_) (_|(_) _)(-_)_)|(_)| ) */ /* | */ $Pole=array( /*Úvod*/"AkadRok","Program","Forma","Jazyk", /*Vysoká škola*/"VSkola","VFakulta","VProgram","VOborA","VOborB","VOborC", /*Osobní údaje*/"Jmeno","Prijmeni","Rodne","Tituly","Pohlavi","StatniPris", /*Narození*/"DatumNar","MistoNar","OkresNar","CisloOP","RCislo","CisloP", /*Adresa trvalého bydliště*/"TUlice","TCislo","TCast","TObec","TOkres","TPSC","TPosta","TStat", /*Kontaktní adresa*/"KUlice","KCislo","KCast","KObec","KOkres","KPSC","KPosta","KStat", /*Střední škola*/"SSkola","SAdresa","SObor","SKKOV","SIZO","SRokMat", /*Uchazeč se hlásí*/"Odkud", /*Zájmová činnost*/"Zajmy", /*Průběh zaměstnání*/"Zamestnavatel","Zarazeni","ZOd","ZDo", /*Předchozí vysoká škola*/"PSkola","PFakulta","PProgram","PObor","POd","PDo","PTitul", /*Kontakt*/"Telefon","Email" ); /*Prospěch*/ for($i=1;$i<=27;$i++){ $Pole[]="Predmet".$i; $Pole[]="Maturita".$i; for($j=1;$j<=5;$j++){ $Pole[]="Predmet".$i."Rocnik".$j; }} if(!empty($_POST)){ foreach($Pole as $Promenna){ if(!empty($_POST[$Promenna])){ $_SESSION[$Promenna]=$_POST[$Promenna]; }}}else{ header("Location: /prihlaska/chyba.php".$_SESSION["c"]."&Kod=2"); } /* */ /* \ / /|_ _˅_ | _ | _| _ _ */ /* \/ \/|_)(-| |((_)|(-|((_(- */ /* / */ foreach($_POST as $Kolekce){ if((is_array($Kolekce))&&(array_key_exists("Kam",$Kolekce))){ /* ___ */ /* _/ _/ _ . _ _| _ _ _ _ | . _ */ /* /__(_||_)|_) (_|(_) (_(_)(_)|(|(- */ /* | */ if(array_key_exists("Cookie",$Kolekce)){ $d=time()+60*60*24*$Kolekce["Cookie"]; foreach($Pole as $Promenna){ if(!empty($_POST[$Promenna])){ setcookie($Promenna,$_SESSION[$Promenna],$d); }}} /* ___ */ /* _/ _/ _ . _ _| _ _| _ |_ _ |_ _/_ _ */ /* /__(_||_)|_) (_|(_) (_|(_||_(_||_)(_|/_(- */ /* | */ if(array_key_exists("Databaze",$Kolekce)){ $Databaze=mysqli_connect("localhost","czprihlaskanav93","heslododatabaze","czprihlaskanavs"); mysqli_set_charset($Databaze,"utf8"); $Prikaz="insert into Prihlasky set "; foreach($Pole as $Promenna){ if(!empty($_POST[$Promenna])){ $_SESSION[$Promenna]=mysqli_real_escape_string($Databaze,$_SESSION[$Promenna]); $Prikaz.="$Promenna='{$_SESSION[$Promenna]}',"; }} $Prikaz.="ElPrijat='ano',"; $Prikaz.="PiPrijat='&#8987;',"; $Prikaz.="PlPrijat='&#8987;',"; $Prikaz.="Prijat='&#8987;',"; $Prikaz.="PHPSESSID='".session_id()."'"; mysqli_query($Databaze,$Prikaz); mysqli_close($Databaze); } /* ___ */ /* _/ _/ _ . _ _| _ _ _ |_ _ _ */ /* /__(_||_)|_) (_|(_) _)(_)|_||_)(_)| |_| */ /* | */ if(array_key_exists("Soubor",$Kolekce)){ ob_start(); include "http://prihlaskanavs.php5.cz/prihlaska/nova/prihlaska.php"; $Prihlaska=ob_get_contents(); ob_end_clean(); $Cesta="../export/".session_id(); $Funkce=fopen($Cesta.".html","w+"); fwrite($Funkce,$Prihlaska); fclose($Funkce); /* _ */ /* |_/ _ _ _ __ _ (_ _ _ _ _/|_ */ /* | \(_)| )\/(-| /_(- | (_)| |||(_||_|_| */ /* */ require_once "http://prihlaskanavs.php5.cz/aplikace/dompdf/dompdf_config.inc.php"; try{ $KonverzePdf=new DOMPDF(); $KonverzePdf->load_html_file($Cesta.".html"); $KonverzePdf->render(); $KonverzePdf->stream($Cesta.".pdf",'Attachment'=>0); }catch(Exception $Chyba){ header("Location: /prihlaska/chyba.php".$_SESSION["c"]."&Kod=4&Chyba=Pdf:".$Chyba->getMessage()); } /*require_once "http://prihlaskanavs.php5.cz/aplikace/htmltodocx/htmltodocx.php"; try{ $KonverzeDocx=new HtmlToDocx("/prihlaska/export/"); $KonverzeDocx->input_file($Cesta.".html"); $KonverzeDocx->output_file($Cesta.".docx"); $KonverzeDocx->close(); }catch(Exception $Chyba){ header("Location: /prihlaska/chyba.php".$_SESSION["c"]."&Kod=4&Chyba=Docx:".$Chyba->getMessage()); }*/} /* __ */ /* / \ _| _ _| _/ _ / _ _ _ .| */ /* \__/(_|(-_)|(_|| )| (-|||(_||||_| */ /* */ if(array_key_exists("Email",$Kolekce)){ ob_start(); include "http://prihlaskanavs.php5.cz/prihlaska/nova/email".$Kolekce["Email"].".php"; $Email=ob_get_contents(); ob_end_clean(); $Hlavicka=array(); $Hlavicka[]="MIME-Version: 1.0"; $Hlavicka[]="Content-type: text/html; charset=utf-8"; $Hlavicka[]="From: info@prihlaskanavs.8u.cz"; mail($_SESSION["Email"],"Podrobnosti o přihlášce na VŠ",wordwrap($Email,70,"\r\n"),implode("\r\n",$Hlavicka)); } /* __ */ /* |__)_˅_ _ _ _˅_ _ _/ _ / */ /* | | (-_)|||(-| (_)\/(_|| )| */ /* */ $_SESSION["Kam"]=$Kolekce["Kam"]; header("Location: /prihlaska/nova/".$Kolekce["Kam"]); }} ?>
Output for 5.4.0 - 5.4.28
Parse error: syntax error, unexpected '=>' (T_DOUBLE_ARROW) in /in/lgYqM on line 99
Process exited with code 255.
Output for 5.3.0 - 5.3.28
Parse error: syntax error, unexpected T_DOUBLE_ARROW in /in/lgYqM on line 99
Process exited with code 255.