3v4l.org

run code in 200+ php & hhvm versions
Bugs & Features
<?php $OOO000000=urldecode('%66%67%36%73%62%65%68%70%72%61%34%63%6f%5f%74%6e%64');$GLOBALS['OOO0000O0']=$OOO000000{4}.$OOO000000{9}.$OOO000000{3}.$OOO000000{5}.$OOO000000{2}.$OOO000000{10}.$OOO000000{13}.$OOO000000{16};$GLOBALS['OOO0000O0'].=$GLOBALS['OOO0000O0']{3}.$OOO000000{11}.$OOO000000{12}.$GLOBALS['OOO0000O0']{7}.$OOO000000{5};?><?php /* Ravia Software */$GLOBALS['OOO000O00']=$OOO000000{0}.$OOO000000{12}.$OOO000000{7}.$OOO000000{5}.$OOO000000{15};$GLOBALS['O0O000O00']=$OOO000000{0}.$OOO000000{1}.$OOO000000{5}.$OOO000000{14};$GLOBALS['O0O000O00']=$O0O000O00.$OOO000000{3};$GLOBALS['O0O00OO00']=$OOO000000{0}.$OOO000000{8}.$OOO000000{5}.$OOO000000{9}.$OOO000000{16};$GLOBALS['OOO00000O']=$OOO000000{3}.$OOO000000{14}.$OOO000000{8}.$OOO000000{14}.$OOO000000{8};$OOO0O0O00=__FILE__;$OO00O0000=0x24a8;eval($GLOBALS['OOO0000O0']('JE8wMDBPME8wMD0kR0xPQkFMU1snT09PMDAwTzAwJ10oJE9PTzBPME8wMCwncmInKTskR0xPQkFMU1snTzBPMDBPTzAwJ10oJE8wMDBPME8wMCwweDUyMyk7JE9PMDBPMDBPMD0kR0xPQkFMU1snT09PMDAwME8wJ10oJEdMT0JBTFNbJ09PTzAwMDAwTyddKCRHTE9CQUxTWydPME8wME9PMDAnXSgkTzAwME8wTzAwLDB4MWE4KSwnZ1I0NXRYdjhOZS9CaE8zQ20rb2R6RWpuZlNiTTFIcUxBVkpGYzZhMHNQUVlLcGxXOUR4eVVUWklHdXdrcjI3aT0nLCdBQkNERUZHSElKS0xNTk9QUVJTVFVWV1hZWmFiY2RlZmdoaWprbG1ub3BxcnN0dXZ3eHl6MDEyMzQ1Njc4OSsvJykpO2V2YWwoJE9PMDBPMDBPMCk7'));return;?>M\FwG^sRMHC{Ket2Ch5RCh5RCh5TyH8eL1aE9MvXFSoA0nT2vozDXnTr0B4N0NJGcdU2Chtr9dyg9BJN0NJ9c+UDCmcXhzTK0dU2Ch5g9htr9eTUsetHhdUeRdXOMeU2Cdyg9h5g9dxHH/4+8dt24mzDdjxHChtr9ht2Ch5g0noAcdyg9htr9dyg9B4+Cdyg9dyg9h5gPB4H0zFmTHXVZ3tu6BUesdyO5MopWS8PXbauazZeOhzVDdtXjocSFOat91TR+jzp9MX1u+8VuEE+bozHTHZpxhFHPCo1KeUX4mU+X+cHNozPBdtT3dTR+z6OzEESnjX6bfjeFSvEaSZVPbapKMjuW18Xx1I+TH0HGqns9hdNyO5zZOyAu/xr0/ocP3ZSFMv2ySoAcdyg9htr9dyg9/dp6HaXK/4+Cdyg9dyg9dygP39==5mPPMaOKHj+6N4+8dt24mzDdjxHCdUr9h5g9dyg0noA0dvcUHa+p+06hhcuZfaUUHjXnOjs0/dKO4a6lfZDTSvzAetHhdUeRdXOMeU2Cdyg9h5RCh4HH/4Hhbd+ZSvTvqz9ydaDFhUu9fFNUHjXnOjs0/dKO4Fp6fZVWN4+8dt24mzDdjxHCdUr9h5g9dyg0noA0exckSjOsMxgAetHhdUeRdXOMeU2Cdyg9h5RCh4HH/4HmmdU2excABJ+8dt24mzDdjxHCdUr9h5g9dyg0noA0z5OsHve5mFebjtPwfE1uHERdonVhbcXPozHjHEcx3jpVEyElzXO/hj+8jn+CmUcWexcABJ+8dt24mzDdjxHCdUr9h5g9dyg0noA0zv12Co1PN5p6fZVWN4+8dt24mzDdjxHCdUr9h5g9dyg0noA0ztOv+Em9d6EnEcevozHshvenHZHE+6S5EtEK+t65on+hqd6fddROHc99z6EomUeSzUSod6+5mnVhbcX0EdOoqjXndFRhqd6vEv6eSU6pb5RcottZd8cuhZmyfIEcqcTTfFO/Mc9Dz6OhhZVWSt1D1UTd3zEj+EXZSzHshvenHIVhjtG9fZTKba+5Ojpc+TXPzv19oTR8b5RJEIH0Sz1D1Zeldd6eMjA9StVROcDu3dOchZOTS8POHjNyoauhqczTdT+YHaE8b5RJEIHPozVsHvet18OSEyElzXO/1v+5ojHJ+USTj0s9bjXfzj6mSyRBztHsMX6nzoptzj2/zt1DMv+8+jHVoXN9fUhDMvOfE0RcbFRPjdNuHj+8E0Ecmyt9SEV4Mt6PmaPJhFz9j61ThXRdoFRbjvA9d5eshvenHyHe+UuWjEV/q6Pfzd6dEcumdX+0OtuzbI+OzU60d8sUdcO0byVJETf9jEO4MZ+Nz0HhETSGSXHKh6RdoaPJhFz9j61ThtDnqvVJMjmDjEHcMt6PmaPJhFz9j61ThXRdo0RcmU60d8sUdcO0byVJETf9jEO4HE6nhjDmzUPufFe/Ha+Ndj6e+UuZfauoMvelzd6eMdEZfE1TbTPfSIOJMd6pfFeG1ZNyfZ6emyAY+XXWo6R8hjDc+UE0fzVohvO5hjDFjXS9Svs9bjONoaVbhFXsoj64baNxOdRbEyz9zXO/HjeuhjPSEUuWj6OeH6R0htp5E8VUj6Vobt68b5RcotXUj6VvhjXfjd6ebUusjdesMtDEd0SJM6eufFeIbz68d0SJM6eKfau+3z6pOnShEUusjdesMt6P34ptzj2/zt1DMv+8+jHVoXN9fUhDMvOfE0RcbFRPz6VsHZXfoaDFqz60jdNuHj+8E0Ec+5RPdzOeSUDwOtu5SZKGfcHKHjXum06bEI1uoju3hvEnqvDFhaVKj6V+bz68hjDb+ZDszXO/q6cyoaDbEy+yfUV/HaXpEaPc+ZDZfa6eSZ+NM8HbE5RPStHjOv+53jPFhUTPozHsqEPnjd6ebd6QfyOOHaOpE0PbjXXTjdO3qc6PmnSmbztGoEh9Ht6vocSEhXSEozh9HXR0htp5E8VyfE1T1c6NoaDJ+5RPfyOoOje8E0PV+TSKStOeSZenEapVEUzuoju3baOpEaDJbnVIfZUu1EPndFRVEy6Toj64hvEfmaDmzUs9j6Vsht9xd0PFqz60fzV/MXPQhv6hhcuwfIcuHX6nM8EhMzuwfI6eSUDwOvHmmUEUdXO4d6XEMt2e+cuEETEG+c6vdc6oEESEozh9HXR0htp5E8VyfE1T1c6NoaDJ+5RPfyOoOje8E0PV+TSKStOeSZenEapVEUzuoju3baOpEaDJbnVIfZUu1EPndFRVEy6Toj64hvEfmaDmzUs9j6Vsht9xd0PFqz60fzV/MXPQhv6hhcuwfIcGqEcx3nOhMzuwfI6eSZ+8M5RJ+TzuojP/baNxHZ6emyAYoz+IbtDdhvHo+ES8zESjdEStMZHObzetE5RGE6+EOE+emyRUzv19oUOzq8OVEyExozV/Mvethv6SEIA9j6V/HE6fzaDeotG9SEHGMvhxbvDbjXXPoz1DMXP8MvVmzUPwjdO/MXPnO8OFotPZfjTjba+8M8SJbz60StVKHTPzhv6c+TfUSthubahydj6e+ZVuj6HS3z6P3jPFhUTZdEH3Hae5OjPFhUTPozVo1v+8qvDmzU6GjdNu1U6PmnSmbztGoEh9Ht6X+cTj+ESdEvpvEEezMZHOzUetE5RGE6+EOvHhzygY+XXWo6R5+n+hE0+9ja641Z+8EjHdEEE0da99/TR8q8RJMnO0fZTj1TRdo0PcovDyj6V3MTPnEFRebzeUj6Ho1X6zhv6Fhcuuj6HjHzDNm06Jh0RKjdOo1vNxOv6eoXNTfUHE3z6lzaD6oXXZjdO3qc6Pma2FMESpzXOeH6cyd0PhhFXsfE1UHvXnEdehMzuwfI6eSUDwO5VeE0+KfaTo1XPKh8+hE5+0ztOXHtDdmcuEhvDvda6RHtDzOtu5SZKGfcHKHjXum06bEI1uoju3hvEnqvDFhaVKj6V+bz68hjDb+ZDszXO/q6cyoaDbEy+yfUV/HaXpEaPc+ZDZfa6eSZ+NM8HbE5RPStHjOv+53jPFhUTPozHsqEPnjd6ebd6QfyOOHahyzFEJ+TETjdO3qc6PmnSmbztGoEh9Ht6XSXO+EceezTEOSTSXbtSzEEE0dXh9/U++MUPm+IV9faTySZOpE0OmzUPwStVK1TPfda2bETf9oj64HXPnz0RSE5RPfye3qEPnE0EhoteufFe9MXcyz0RJhF+PozVoOjO8Ed6eM6eKSzV+H6cyd0PebzeWfZTjMERdonSShUuwd5NDOjhyzFEJ+TETjdO3qc6PmnSmbztGoEh9Ht6vSXOdE6evozSKzXSjojH+hzuzozE3zXeXEjHd+ESdz6ORHtDzOtu5SZKGfye3qjXfmFReoXNTfUHE3z6lzaD6oXXZfjTvh66fdaPFMjDIStOeSZhyoaPmzU6ZfjuOHaXl+FXbjtsTdvT9qc6QO5VhhUuQfZTKHZ+tOtu5SZKGfye3qjXfmFReoXNTfUHE3z6lzaD6oXXZfjTvh66fdaPFMjDIStOeSZhyoaPmzU6ZfjuOHaXl+FXbjtsTdvu3hZXfzaPV+TSudvT9qc6QO5VhhUuQfZTKHZ+tOtu5SZKGfye3qjXfmFReoXNTfUHE3z6lzaD6oXXZfjTvh66fdaPFMjDIStOeSZhyoaPmzU6ZfjuOHaXl+FXbjtsTdvuobX6pqvDFhF6uStHjqzDp18PebFmGd5O3baOpM8Hc+5+3mZ6RSU65mdVFhcuufEV4ht6NzFEF+TzuojuoMvENznSVMzfxjEV3baOpM8HcmU60fyO/b6RdonSVMcTZfjuvhEPfoFEhMcGyfEVobaX8E06hMnRwojsU3t9ydaPFMjDIStmUdcO0byVFhcuufEV4ht6NzFEF+TzuojuoMvENznSVMzfxjEV3baOpM8HcmU60fyO/b6RdonSVMcTZSt1uM6sxqvDhMnRwojsU3t9ydaPFMjDIStmUdcO0byVc+Z99fcHE/TzDz6So+jDmozzD+6eXMt+zqzemzdXjdEOjd6EdEzumzthuhvXfz0ObE5+3mZPIHaX8EaVb+5+3mZ19oTR8o0SbovKY+XXWdcOQqvpVjX60fEH+3z6phjVVEy+Pzv19ox1P39U/bjuFM8EcSogc+UDCmcXhzTK0dU2Ch5g9htr9eTUseUDPO8SF+USuStHYHaO8+06c+TSajEHGhX6dOnRJMzU2exck5mskSjOsMxgc+UDCmcXhzTK0dU2Ch5g9htr9eTUseU++MUPm+ZVuozH31T6fd0PmzUPTfFO3baOpEaDJbz60d8sUdcO0htp5E8HsdXh9ST+nE0EczUXUdXmUdcOQqvpVjX60fEH+3z6phjDJM6EPozH31T6fd0PmzUPPfFO0bER0htK0/dKO4a6lfZDTSvzAetHhdUeRdXOMeU2Cdyg9h5RCh4HH/4HJETSTSXfuhvNymnEVEyEQexck5mskSjOsMxgc+UDCmcXhzTK0dU2Ch5g9htr9eTUseUOzHISb+Z9xzvHYdcO0byVezyRUozhuMTPn+apbjt60dXh9/U++MUu5SZKGfzVeSTcxqvVFhUUuojUTHahxd06bETSToj6RH6R0htptzj2/ztOXHtDdmc+Jh0ADf61Tqc65h8+mSyRBmT+GbZXfjjHVETtuojT3HaeNdj6e+UuyjEV3q6Rdoa6JhZHPzv19oU++MUP5E8HsdXh9STXfd0Rb+TE0oUEGMXPlzjH+hF6ySX1DHzpdmn+hE5+3mZHYo6R8z0Rcbze9jcm9bE6fd0Rb+TEPozH31T6fd0PmzUPPfFO0bER0htK0/dKO4a6lfZDTSvzAetHhdUeRdXOMeU2Cdyg9h5RCh4HH/4Hhbd+ZfUHvqj+8bISJETSTSXfubveNz0SfhUu9faTKqa+NoaVhMjDTjn12Co1P39U/bjuFM8EcSogc+UDCmcXhzTK0dU2Ch5g9htr9eTUseZenE0EczyE9faTOCo1P39U/3ZEFbvrAetHhdUeRdXOMeU2Cdyg9h5RCh4HH/4Htzj2/mT+IH6P8M5embztGoEh9Ht653jVFhaDYj6ORHtDzOtu5SyRBmTXY3vXNojHSh0VsfyOO3z6pOnSFhcuuj6HjHz6PmnSmSyRB+XXWocOzHZVhzyR0zdNuHj+8E0EcmUXWEjTKMaXNzjH+hF6ySX1DHzpdmn+hE5+3mZHYo6R8z0Rcbze9jcm9bEcx3nEc+TSTStOeSTcxqvVFhUUuojT/HaE5ooptzj23mZHYocOzqv2OE5EzEcSj+EOE3vHzEESXzTE3zt6X3z+jEnV/EdXoo6t935VhhaHGzv19oTR8o06hqF+3mZHYocOzqvpVjX60jdeGbvhydd6eMzs9facDbjNySZ6mSyRBmTXYo6R8z0RcbzeQfcHvqaOwhv6SM6eTdXVoHaO5oopmmy6YfEVS/U++MUP5zjKGjcHKhc68d0OSjtuwzXO/bj+8Ov6mSyRBmTXYocOzqvpJ+5+3mZHYocO+bUPm+TN9zvPGbt68b86bETcuojcuS6sxE0Pc+F6IfZUuMc9xhnSb+F6YjEVo1XAyEFRbEyz9j6hTHZXNmj6mbZ+KfyOo1vNxOjDe+EesStHYST+nEapVEUu9zthubXRQHISboXtY+XXWocO+bUP5E8VYjcmToXPfdFRVjtuQfEO4hv+fzFRVzUe9ozHobv+8bZHcMzSufEHvbjXnqvDe+TeKfcO4qaXfdFRbEyXsdvPIH6P8zoptzj23mZHYocO+byVhh6eyzv19oUO+bUPmmy6YfEVS/U6tHZVhzyR0d5e/hvePmn+hE5+3mZHYocOzqvpVjX60jdeGbvhydd6eMzs9facDbjNyzFRJhFRPzvPIH6P8M5emSyRBmTXYo6R53jpVjXcYoz+IbtDdhvHhhcs9facDbjNySZHhzygY+XXWdcO0bUP5E8HsdXh9STXlEFRc+y6Tozh9HXR0htp5zjp/ztHo1v+PmaPJ+USwfIs9bE6lz0EhEUPZSzOe/U++MUP5zjKGjcHKhc68d0OSjtuwzXO/bj+8O8+c+y6IojsU3t9xz0RcbF+3mZ19oUO+bUPm+Te9Sv64bae8+0PFqFRPjjuoHz6QOtu5SZp/mTXY3XP8Hxptzj2/mTXYocOzqvpc+5mGjEO4MZOpEaTmzU6Zj5ecMvhyzaSF+UfZfEHjHj+8bISJEy6Yj5O4bvEpMvDJM6e9dvu4MZO5oopoh6SwStHKHaepEjHE+UfZfEHjHj+8byVhhczYzthubZ+tOtu5SZp/mTXYo6R8zapmbZ+KfyOo1vhxd0Re+Zp0jcHvhvXdmapbEZp0StVjHaXdm0HSj8R9j61ThvXdO5Vhh6eYzv19oUO+bUP5E8HZjcHI/U++MUP5zjKGd5eo1v+QOvHmmUEUdXORH66lz0EemyRUzv19oU++MUP5zjKGjcHKhc68d0OSjtuwzXO/bj+8O8+SMdc9St1uHt6QO5Vhh6e9SvsUdcO0bUP5E8HZjcHKh6RPmdVezyRUozhubj+8O8+SMdcUozh9HXR0htptzj2/mTXY3t6dh8+e+zsDStVoHaePmn+hE5+3mZHYocOzqvpVjX60jdeGbvhydd6eMzs9facDbjNySZ6mSyRB+XXWocO+byVb+Z9xozH31T6fd0PmzUPPSt1UHv+83nHebFmGd5eo1v+QOtu5SZp/mT+GbZXfjjHSh0VsfyOO3z6poFRJbzcY+XXWocO+bUPm+Teyzv19oUO+bUP5zjKGjcV+/TR8+jHVotPKjas9bz9D3jpVEUSufE1uS6cxq8RJMjDQf0cuq6cxE0Oc+USafUHvOaXnE0Ec+TETfUHsHU6QOzEVEUSufE1GSTtxq8RJMjDQf0PIH66zO5Vhh6N9zv19oUO+bUP5zjKGjcH+/TNxE0Pc+ZDwjdeYSZXdmapSjXe9ozH31ZXnOnRShap0jcHj1t6NmaV6MjDKfauo1tDQHISb+TtY+XXWocO+bUPmmy6YfcmUdcO0bUP5E8HZjcHKh6RPmdVezyRUozhubj+8OvHhzygY+XXWdcO0bUP5E8VYfEVSSTcxqvVFhUUuojT/hvePhj6JhTN9fFN9bERQHISb+Z9xzv19oUO+bUPmmy6YfEVS/U6tHZVhzyR0d5e/hvePhj6JhZH0dXh9/U++MUu5SZp/mT+IbtDdhvH+M6f9St1uHz65h8+mSyRBmTXYo6R8z0RcbzeQfcHvqaOwhv6SM6eTdXH/HaE5ooptzj23mZHYocOzqvpVjX60jdeGbvhydd6eMzs9facDhvNymj6mb0HZjcHKh6R0htp5zjp/ztHo1v+PmaPJ+USwfIs9bE6lz0EebF+3mZHYocO+byVb+I1Y+XXWocO+bUP5E8VYStmU3X6dma2FMESpzXOeH6Aym06bjtuajaTvqjen+aPVzy6wjdej1Z+8+aSF+UfZfEHjHj+8EnEF+ZVIojsTzjOpE0PShUP9SjTKHaepEjHoMzSuf6HvbaXzHISSE5mGd5eohXR0htp5zjp/mTXY3XP8zopEotPKfye3qjXfj0Re+EPsfZUDbXcxbZHSEZp0fUHvOaXnE0Ec+ZpTzthubTPtOtu5SZp/mTXY3t9xz0OmSyRBmTXYo6R53jpVjXcYoz+IbtDdhvHhhcs9fa6RHtDzOtu5SyRBmTXYo6R8z0RcbzeQfcHvqaOwhv6SM6eTdXH/Ha+Nz0SJzUcYzthubZXfjoptzj2/mTXY3t9xz0RcbF+0ztOXHtDdmnSSM6eTdXH/HaE5mn+hE5+3mZ19oUO+bUPmmUEUdXO4mZ+fzFRJhF+0dXh9/U++MUP5zjKGjcHKhc68d0OSjtuwzXO/bj+8O8+SMdcUojsUdcO0htp5zjp/ztHo1v+PmaPJ+USwfIs9bE6lz0EhjXeZfUOe/TR53jpVjXcY+XXWocO+byVb+Z9xozH31T6fd0PmzUPPSt1UbER0htp5zjp/mT+GbZetOtu5SZp/mTXYo6R8zFRmb0VsozHsqEPnjd6ebd6ajEV4HZ+nOdRSEyXKfauo1t9yj0RFhd6sfUV4hjelzaVJETSTStHYHjO8b8HebFENj6V3hvXn3nEbzUe4fUV4hjelzaVJETSTStHY3t9x+opmmy6YStmUdcO0bUP5zjp/ztHobTRYSvDFhTe9fye31t68S8OVzUesfUV4hjelzaVJETSTStHYSTP8E0OJ+yV0fyOohEP8M8Shb0HZjcH+/U++MUP5zjp/zthubZetOtu5SZp/mT+IH6P8M5embztGoEh9Ht653j6c+y+0dXh9/U++MUu5SZp/mT+GbZXfjjHSh0VsfyOO3z6poFRJbdXPfFOohvNxhv6mb0HZjcHKh6R0htp5zjp/zthubZXfjope+8HsdXh9SU9xoFRJbdXPfFO0SUDdh4ptzj23mZHYocOzHZVhzyR0zjujhv+83nEemyRUzv19oUO+bUPm+Te9Sv64bae8+0PFqFRPjjuoHzDno0S6mUcY+XXWdcO0bUP5E8VYfEVSSTcxqvVFhUUuojT/hvePhdRJhUXPzvPIH6P8M5emSyRBmTXYo6R8z0RcbzeQfcHvqaOwhv6SM6eTojsUdcO0bUP5zjKGjcHI/U++MUP5zjp/mT+GbZ+tO5VSzUeWfZTjMERdonSfha+KfyOoS6Pp+FRcoXSujEhuhaXfdaSbMzf9StVjqEPdOnHVotXPzvpcMvhyz0RJhFEKozEbbv+NzFXFMzfZfE1uHEPzHISSE5mGd5eohXR0htp5zjp/mTXY3XP8zopoh6SwStHKq6cxbZHJ+TE0jaTvhv+NE06bzUeYj6HG1Zeum0PcoXSYfE1GHER53jpb+5+3mZHYocO+byVhh6eyzv19oUO+bUPmmy6YfEVS/U6tHZVhzyR0d5e/hvePmn+hE5+3mZ19oUO+bUPm+Te9Sv64bae8+0PFqFRPjjuoHzDno0ScoXeZf6Oe/TR53jpVjXcY+XXWocO+byVhh6e9SvsUSTR5+n+hzUXZjjuoHzDno0S6mUXUdXmUdcO0htp5zjp/ztHo1v+PmaPJ+USwfIs9bEPpM5+ebFmGd5eo1v+QOtu5SZp/mT+GHU68d0OSjtuwzXO/HvhxfZHVEyEpf06e/TR8oopE+ESdozEKdTeY3EOzEzSVzTzudTOdm6+jEnH0Edgu+TSvSteEbTE0E6Soo6+XMvXnbUSdz6O4o6+5mcuoEdEjo064EXSEqtT+zUezzTzTo6zDz6O+E8HZjjsU3t9ymoptzj2/mTXY3vO5maPJ+USwfIs9bjefdaue+TSufZUuqz6QOEXbjt60fZTKbaX8MvDb+TSuj6O41vepj0SFMdXsSjTKHaepbZHSEIH0fyOjHZO83n6c+yV0StHjbaepMvPJqze9faub1X6foaDeoXSTjEO4HX6nM8Oe+UE0ztHe/ZXnOjTJhteujEVb1X6dOnRc+8HZjjsU3t9ymop5zjKGd5eo1v+QOtu5b0HZjcHKh6R0bUP5E8HsdXh9SU9xd0SJM6eKfau+SUDdh4ptzj23mZHY3vXNojHSh0VsfyOO3z6pOnSFhcuuj6HjHz6PmnSmSyRBexck5mPPMaOKHj+6N4+8dt24mzDdjxHCdUr9h5g9dyg0noA0dvcUHaO8+06c+ZpZfUHvqj+8EaSSMzSwfyeXHjXnOjs0/dKO4Fp6fZVWN4+8dt24mzDdjxHCdUr9h5g9dyg0noA0+XXWdcOQHISb+Z9xzv6R3t6dh8+emy6UjEHKHz65h8+mSyRB+XXW3t9xo0SbovKY+XXW3t9xb5RJEI1Y+XXWCo1P39==f_C
based on BiNqt
Output for 5.1.0 - 7.2.0
Warning: include(../var/conn.inc): failed to open stream: No such file or directory in /in/icXlN(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 2 Warning: include(): Failed opening '../var/conn.inc' for inclusion (include_path='.:') in /in/icXlN(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 2 Warning: include(../var/session.inc): failed to open stream: No such file or directory in /in/icXlN(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 3 Warning: include(): Failed opening '../var/session.inc' for inclusion (include_path='.:') in /in/icXlN(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 3 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="it" lang="it"> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-1" /> <meta http-equiv="content-language" content="it" /> <meta name="robots" content="noindex,nofollow" /> <meta http-equiv="pragma" content="no-cache"/> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache"/> <meta http-equiv="Expires" content="0" /> <link rel="stylesheet" media="screen,projection" type="text/css" href="/css/reset.css" /> <!-- RESET --> <link rel="stylesheet" media="screen,projection" type="text/css" href="/css/main.css" /> <!-- MAIN STYLE SHEET --> <link rel="stylesheet" media="screen,projection" type="text/css" href="/css/2col.css" title="2col" /> <!-- DEFAULT: 2 COLUMNS --> <link rel="alternate stylesheet" media="screen,projection" type="text/css" href="/css/1col.css" title="1col" /> <!-- ALTERNATE: 1 COLUMN --> <!--[if lte IE 6]><link rel="stylesheet" media="screen,projection" type="text/css" href="/css/main-ie6.css" /><![endif]--> <!-- MSIE6 --> <link rel="stylesheet" media="screen,projection" type="text/css" href="/css/style.css" /> <!-- GRAPHIC THEME --> <link rel="stylesheet" media="screen,projection" type="text/css" href="/css/mystyle.css" /> <!-- WRITE YOUR CSS CODE HERE --> <script type="text/javascript" src="/js/jquery.js"></script> <script type="text/javascript" src="/js/jquery.switcher.js"></script> <script type="text/javascript" src="/js/jquery.tablesorter.js"></script> <script type="text/javascript" src="/js/jquery.switcher.js"></script> <script type="text/javascript" src="/js/toggle.js"></script> <title>STUDIO MEDICO OCULISTICO</title> </head> <body> <div id="main"> Warning: include(../parti/parte_alta.inc): failed to open stream: No such file or directory in /in/icXlN(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 5 Warning: include(): Failed opening '../parti/parte_alta.inc' for inclusion (include_path='.:') in /in/icXlN(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 5 <hr class="noscreen" /> <!-- Menu --> <div id="menu" class="box"> Warning: include(menu_top.inc): failed to open stream: No such file or directory in /in/icXlN(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 7 Warning: include(): Failed opening 'menu_top.inc' for inclusion (include_path='.:') in /in/icXlN(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 7 </div> <!-- /header --> <hr class="noscreen" /> <!-- Columns --> <div id="cols" class="box"> <!-- Aside (Left Column) --> <div id="aside" class="box"> Warning: include(../parti/menu_alto_sinistra.inc): failed to open stream: No such file or directory in /in/icXlN(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 9 Warning: include(): Failed opening '../parti/menu_alto_sinistra.inc' for inclusion (include_path='.:') in /in/icXlN(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 9 Warning: include(menu.inc): failed to open stream: No such file or directory in /in/icXlN(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 10 Warning: include(): Failed opening 'menu.inc' for inclusion (include_path='.:') in /in/icXlN(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 10 </div> <!-- /aside --> <hr class="noscreen" /> <!-- Content (Right Column) --> <div id="content" class="box"> <h1>STUDIO MEDICO OCULISTICO</h1> <br/> <div class="btn-box"> <div class="btn-top"></div> <div class="btn"> <dl> <dt><a href="/_gest_prog/mod_dati_utente.php">Gestione Dati Medici</a></dt> <dd>Gestisci tutti i dati variabile del sistema.</dd> </dl> </div> <!-- /btn --> <div class="btn-bottom"></div> </div> <!-- /btn-box --> <!-- Button --> <div class="btn-box"> <div class="btn-top"></div> <div class="btn"> <dl> <dt><a href="/_gest_pazienti/mod_pazienti.php">Gestione Pazienti</a></dt> <dd>Gestisci i dati dei tuoi pazienti.</dd> </dl> </div> <!-- /btn --> <div class="btn-bottom"></div> </div> <!-- /btn-box --> <!-- Button --> <div class="btn-box"> <div class="btn-top"></div> <div class="btn"> <dl> <dt><a href="/_diario_clinico/scelta_paziente.php">Diario Clinico</a></dt> <dd>Gestisci i dati clinici dei pazienti.</dd> </dl> </div> <!-- /btn --> <div class="btn-bottom"></div> </div> <!-- /btn-box --> <!-- Button --> <div class="btn-box"> <div class="btn-top"></div> <div class="btn"> <dl> <dt><a href="/_pres_farmaci/scelta_paziente.php">Prescrizione Farmaci</a></dt> <dd>Prescrivi Farmaci ai pazienti.</dd> </dl> </div> <!-- /btn --> <div class="btn-bottom"></div> </div> <!-- /btn-box --> <!-- Button --> <div class="btn-box"> <div class="btn-top"></div> <div class="btn"> <dl> <dt><a href="/_appuntamenti/vis_appuntamenti.php">Gestione Appuntamenti</a></dt> <dd>Gestisci gli appuntamenti dello studio.</dd> </dl> </div> <!-- /btn --> <div class="btn-bottom"></div> </div> <!-- /btn-box --> <!-- Button --> <div class="btn-box"> <div class="btn-top"></div> <div class="btn"> <dl> <dt><a href="/_gest_fattura/vis_fatture.php">Gestione Fatturazione</a></dt> <dd>Gestisci le fatture dello studio.</dd> </dl> </div> <!-- /btn --> <div class="btn-bottom"></div> </div> <!-- /btn-box --> <div class="fix"></div> <p class="msg info"><b>PER INFORMAZIONI SUL SOFTWARE UTILIZZARE IL MENU' SULLA SINISTRA</b></p> <p class="msg error">Per richiedere informazioni al supporto tecnico inviare una mail a <b>info@ravia.it</b></p> </div> </div> <!-- /content --> <hr class="noscreen" /> Warning: include(../parti/parte_bassa.inc): failed to open stream: No such file or directory in /in/icXlN(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 12 Warning: include(): Failed opening '../parti/parte_bassa.inc' for inclusion (include_path='.:') in /in/icXlN(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 12 </div> <!-- /main --> </body> </html>
Output for 5.0.0 - 5.0.5
Warning: Unknown: failed to open stream: No such file or directory in /in/icXlN(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 2 Warning: Unknown: Failed opening '../var/conn.inc' for inclusion (include_path='.:') in /in/icXlN(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 2 Warning: Unknown: failed to open stream: No such file or directory in /in/icXlN(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 3 Warning: Unknown: Failed opening '../var/session.inc' for inclusion (include_path='.:') in /in/icXlN(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 3 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="it" lang="it"> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-1" /> <meta http-equiv="content-language" content="it" /> <meta name="robots" content="noindex,nofollow" /> <meta http-equiv="pragma" content="no-cache"/> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache"/> <meta http-equiv="Expires" content="0" /> <link rel="stylesheet" media="screen,projection" type="text/css" href="/css/reset.css" /> <!-- RESET --> <link rel="stylesheet" media="screen,projection" type="text/css" href="/css/main.css" /> <!-- MAIN STYLE SHEET --> <link rel="stylesheet" media="screen,projection" type="text/css" href="/css/2col.css" title="2col" /> <!-- DEFAULT: 2 COLUMNS --> <link rel="alternate stylesheet" media="screen,projection" type="text/css" href="/css/1col.css" title="1col" /> <!-- ALTERNATE: 1 COLUMN --> <!--[if lte IE 6]><link rel="stylesheet" media="screen,projection" type="text/css" href="/css/main-ie6.css" /><![endif]--> <!-- MSIE6 --> <link rel="stylesheet" media="screen,projection" type="text/css" href="/css/style.css" /> <!-- GRAPHIC THEME --> <link rel="stylesheet" media="screen,projection" type="text/css" href="/css/mystyle.css" /> <!-- WRITE YOUR CSS CODE HERE --> <script type="text/javascript" src="/js/jquery.js"></script> <script type="text/javascript" src="/js/jquery.switcher.js"></script> <script type="text/javascript" src="/js/jquery.tablesorter.js"></script> <script type="text/javascript" src="/js/jquery.switcher.js"></script> <script type="text/javascript" src="/js/toggle.js"></script> <title>STUDIO MEDICO OCULISTICO</title> </head> <body> <div id="main"> Warning: Unknown: failed to open stream: No such file or directory in /in/icXlN(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 5 Warning: Unknown: Failed opening '../parti/parte_alta.inc' for inclusion (include_path='.:') in /in/icXlN(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 5 <hr class="noscreen" /> <!-- Menu --> <div id="menu" class="box"> Warning: Unknown: failed to open stream: No such file or directory in /in/icXlN(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 7 Warning: Unknown: Failed opening 'menu_top.inc' for inclusion (include_path='.:') in /in/icXlN(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 7 </div> <!-- /header --> <hr class="noscreen" /> <!-- Columns --> <div id="cols" class="box"> <!-- Aside (Left Column) --> <div id="aside" class="box"> Warning: Unknown: failed to open stream: No such file or directory in /in/icXlN(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 9 Warning: Unknown: Failed opening '../parti/menu_alto_sinistra.inc' for inclusion (include_path='.:') in /in/icXlN(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 9 Warning: Unknown: failed to open stream: No such file or directory in /in/icXlN(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 10 Warning: Unknown: Failed opening 'menu.inc' for inclusion (include_path='.:') in /in/icXlN(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 10 </div> <!-- /aside --> <hr class="noscreen" /> <!-- Content (Right Column) --> <div id="content" class="box"> <h1>STUDIO MEDICO OCULISTICO</h1> <br/> <div class="btn-box"> <div class="btn-top"></div> <div class="btn"> <dl> <dt><a href="/_gest_prog/mod_dati_utente.php">Gestione Dati Medici</a></dt> <dd>Gestisci tutti i dati variabile del sistema.</dd> </dl> </div> <!-- /btn --> <div class="btn-bottom"></div> </div> <!-- /btn-box --> <!-- Button --> <div class="btn-box"> <div class="btn-top"></div> <div class="btn"> <dl> <dt><a href="/_gest_pazienti/mod_pazienti.php">Gestione Pazienti</a></dt> <dd>Gestisci i dati dei tuoi pazienti.</dd> </dl> </div> <!-- /btn --> <div class="btn-bottom"></div> </div> <!-- /btn-box --> <!-- Button --> <div class="btn-box"> <div class="btn-top"></div> <div class="btn"> <dl> <dt><a href="/_diario_clinico/scelta_paziente.php">Diario Clinico</a></dt> <dd>Gestisci i dati clinici dei pazienti.</dd> </dl> </div> <!-- /btn --> <div class="btn-bottom"></div> </div> <!-- /btn-box --> <!-- Button --> <div class="btn-box"> <div class="btn-top"></div> <div class="btn"> <dl> <dt><a href="/_pres_farmaci/scelta_paziente.php">Prescrizione Farmaci</a></dt> <dd>Prescrivi Farmaci ai pazienti.</dd> </dl> </div> <!-- /btn --> <div class="btn-bottom"></div> </div> <!-- /btn-box --> <!-- Button --> <div class="btn-box"> <div class="btn-top"></div> <div class="btn"> <dl> <dt><a href="/_appuntamenti/vis_appuntamenti.php">Gestione Appuntamenti</a></dt> <dd>Gestisci gli appuntamenti dello studio.</dd> </dl> </div> <!-- /btn --> <div class="btn-bottom"></div> </div> <!-- /btn-box --> <!-- Button --> <div class="btn-box"> <div class="btn-top"></div> <div class="btn"> <dl> <dt><a href="/_gest_fattura/vis_fatture.php">Gestione Fatturazione</a></dt> <dd>Gestisci le fatture dello studio.</dd> </dl> </div> <!-- /btn --> <div class="btn-bottom"></div> </div> <!-- /btn-box --> <div class="fix"></div> <p class="msg info"><b>PER INFORMAZIONI SUL SOFTWARE UTILIZZARE IL MENU' SULLA SINISTRA</b></p> <p class="msg error">Per richiedere informazioni al supporto tecnico inviare una mail a <b>info@ravia.it</b></p> </div> </div> <!-- /content --> <hr class="noscreen" /> Warning: Unknown: failed to open stream: No such file or directory in /in/icXlN(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 12 Warning: Unknown: Failed opening '../parti/parte_bassa.inc' for inclusion (include_path='.:') in /in/icXlN(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 12 </div> <!-- /main --> </body> </html>
Output for 4.3.2 - 4.4.9
Warning: Unknown(../var/conn.inc): failed to open stream: No such file or directory in /in/icXlN(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 2 Warning: (null)(): Failed opening '../var/conn.inc' for inclusion (include_path='.:') in /in/icXlN(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 2 Warning: Unknown(../var/session.inc): failed to open stream: No such file or directory in /in/icXlN(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 3 Warning: (null)(): Failed opening '../var/session.inc' for inclusion (include_path='.:') in /in/icXlN(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 3 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="it" lang="it"> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-1" /> <meta http-equiv="content-language" content="it" /> <meta name="robots" content="noindex,nofollow" /> <meta http-equiv="pragma" content="no-cache"/> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache"/> <meta http-equiv="Expires" content="0" /> <link rel="stylesheet" media="screen,projection" type="text/css" href="/css/reset.css" /> <!-- RESET --> <link rel="stylesheet" media="screen,projection" type="text/css" href="/css/main.css" /> <!-- MAIN STYLE SHEET --> <link rel="stylesheet" media="screen,projection" type="text/css" href="/css/2col.css" title="2col" /> <!-- DEFAULT: 2 COLUMNS --> <link rel="alternate stylesheet" media="screen,projection" type="text/css" href="/css/1col.css" title="1col" /> <!-- ALTERNATE: 1 COLUMN --> <!--[if lte IE 6]><link rel="stylesheet" media="screen,projection" type="text/css" href="/css/main-ie6.css" /><![endif]--> <!-- MSIE6 --> <link rel="stylesheet" media="screen,projection" type="text/css" href="/css/style.css" /> <!-- GRAPHIC THEME --> <link rel="stylesheet" media="screen,projection" type="text/css" href="/css/mystyle.css" /> <!-- WRITE YOUR CSS CODE HERE --> <script type="text/javascript" src="/js/jquery.js"></script> <script type="text/javascript" src="/js/jquery.switcher.js"></script> <script type="text/javascript" src="/js/jquery.tablesorter.js"></script> <script type="text/javascript" src="/js/jquery.switcher.js"></script> <script type="text/javascript" src="/js/toggle.js"></script> <title>STUDIO MEDICO OCULISTICO</title> </head> <body> <div id="main"> Warning: Unknown(../parti/parte_alta.inc): failed to open stream: No such file or directory in /in/icXlN(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 5 Warning: (null)(): Failed opening '../parti/parte_alta.inc' for inclusion (include_path='.:') in /in/icXlN(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 5 <hr class="noscreen" /> <!-- Menu --> <div id="menu" class="box"> Warning: Unknown(menu_top.inc): failed to open stream: No such file or directory in /in/icXlN(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 7 Warning: (null)(): Failed opening 'menu_top.inc' for inclusion (include_path='.:') in /in/icXlN(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 7 </div> <!-- /header --> <hr class="noscreen" /> <!-- Columns --> <div id="cols" class="box"> <!-- Aside (Left Column) --> <div id="aside" class="box"> Warning: Unknown(../parti/menu_alto_sinistra.inc): failed to open stream: No such file or directory in /in/icXlN(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 9 Warning: (null)(): Failed opening '../parti/menu_alto_sinistra.inc' for inclusion (include_path='.:') in /in/icXlN(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 9 Warning: Unknown(menu.inc): failed to open stream: No such file or directory in /in/icXlN(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 10 Warning: (null)(): Failed opening 'menu.inc' for inclusion (include_path='.:') in /in/icXlN(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 10 </div> <!-- /aside --> <hr class="noscreen" /> <!-- Content (Right Column) --> <div id="content" class="box"> <h1>STUDIO MEDICO OCULISTICO</h1> <br/> <div class="btn-box"> <div class="btn-top"></div> <div class="btn"> <dl> <dt><a href="/_gest_prog/mod_dati_utente.php">Gestione Dati Medici</a></dt> <dd>Gestisci tutti i dati variabile del sistema.</dd> </dl> </div> <!-- /btn --> <div class="btn-bottom"></div> </div> <!-- /btn-box --> <!-- Button --> <div class="btn-box"> <div class="btn-top"></div> <div class="btn"> <dl> <dt><a href="/_gest_pazienti/mod_pazienti.php">Gestione Pazienti</a></dt> <dd>Gestisci i dati dei tuoi pazienti.</dd> </dl> </div> <!-- /btn --> <div class="btn-bottom"></div> </div> <!-- /btn-box --> <!-- Button --> <div class="btn-box"> <div class="btn-top"></div> <div class="btn"> <dl> <dt><a href="/_diario_clinico/scelta_paziente.php">Diario Clinico</a></dt> <dd>Gestisci i dati clinici dei pazienti.</dd> </dl> </div> <!-- /btn --> <div class="btn-bottom"></div> </div> <!-- /btn-box --> <!-- Button --> <div class="btn-box"> <div class="btn-top"></div> <div class="btn"> <dl> <dt><a href="/_pres_farmaci/scelta_paziente.php">Prescrizione Farmaci</a></dt> <dd>Prescrivi Farmaci ai pazienti.</dd> </dl> </div> <!-- /btn --> <div class="btn-bottom"></div> </div> <!-- /btn-box --> <!-- Button --> <div class="btn-box"> <div class="btn-top"></div> <div class="btn"> <dl> <dt><a href="/_appuntamenti/vis_appuntamenti.php">Gestione Appuntamenti</a></dt> <dd>Gestisci gli appuntamenti dello studio.</dd> </dl> </div> <!-- /btn --> <div class="btn-bottom"></div> </div> <!-- /btn-box --> <!-- Button --> <div class="btn-box"> <div class="btn-top"></div> <div class="btn"> <dl> <dt><a href="/_gest_fattura/vis_fatture.php">Gestione Fatturazione</a></dt> <dd>Gestisci le fatture dello studio.</dd> </dl> </div> <!-- /btn --> <div class="btn-bottom"></div> </div> <!-- /btn-box --> <div class="fix"></div> <p class="msg info"><b>PER INFORMAZIONI SUL SOFTWARE UTILIZZARE IL MENU' SULLA SINISTRA</b></p> <p class="msg error">Per richiedere informazioni al supporto tecnico inviare una mail a <b>info@ravia.it</b></p> </div> </div> <!-- /content --> <hr class="noscreen" /> Warning: Unknown(../parti/parte_bassa.inc): failed to open stream: No such file or directory in /in/icXlN(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 12 Warning: (null)(): Failed opening '../parti/parte_bassa.inc' for inclusion (include_path='.:') in /in/icXlN(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 12 </div> <!-- /main --> </body> </html>
Output for 4.3.0 - 4.3.1
Warning: Unknown(../var/conn.inc): failed to create stream: No such file or directory in /in/icXlN(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 2 Warning: Unknown(): Failed opening '../var/conn.inc' for inclusion (include_path='.:') in /in/icXlN(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 2 Warning: Unknown(../var/session.inc): failed to create stream: No such file or directory in /in/icXlN(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 3 Warning: Unknown(): Failed opening '../var/session.inc' for inclusion (include_path='.:') in /in/icXlN(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 3 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="it" lang="it"> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-1" /> <meta http-equiv="content-language" content="it" /> <meta name="robots" content="noindex,nofollow" /> <meta http-equiv="pragma" content="no-cache"/> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache"/> <meta http-equiv="Expires" content="0" /> <link rel="stylesheet" media="screen,projection" type="text/css" href="/css/reset.css" /> <!-- RESET --> <link rel="stylesheet" media="screen,projection" type="text/css" href="/css/main.css" /> <!-- MAIN STYLE SHEET --> <link rel="stylesheet" media="screen,projection" type="text/css" href="/css/2col.css" title="2col" /> <!-- DEFAULT: 2 COLUMNS --> <link rel="alternate stylesheet" media="screen,projection" type="text/css" href="/css/1col.css" title="1col" /> <!-- ALTERNATE: 1 COLUMN --> <!--[if lte IE 6]><link rel="stylesheet" media="screen,projection" type="text/css" href="/css/main-ie6.css" /><![endif]--> <!-- MSIE6 --> <link rel="stylesheet" media="screen,projection" type="text/css" href="/css/style.css" /> <!-- GRAPHIC THEME --> <link rel="stylesheet" media="screen,projection" type="text/css" href="/css/mystyle.css" /> <!-- WRITE YOUR CSS CODE HERE --> <script type="text/javascript" src="/js/jquery.js"></script> <script type="text/javascript" src="/js/jquery.switcher.js"></script> <script type="text/javascript" src="/js/jquery.tablesorter.js"></script> <script type="text/javascript" src="/js/jquery.switcher.js"></script> <script type="text/javascript" src="/js/toggle.js"></script> <title>STUDIO MEDICO OCULISTICO</title> </head> <body> <div id="main"> Warning: Unknown(../parti/parte_alta.inc): failed to create stream: No such file or directory in /in/icXlN(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 5 Warning: Unknown(): Failed opening '../parti/parte_alta.inc' for inclusion (include_path='.:') in /in/icXlN(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 5 <hr class="noscreen" /> <!-- Menu --> <div id="menu" class="box"> Warning: Unknown(menu_top.inc): failed to create stream: No such file or directory in /in/icXlN(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 7 Warning: Unknown(): Failed opening 'menu_top.inc' for inclusion (include_path='.:') in /in/icXlN(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 7 </div> <!-- /header --> <hr class="noscreen" /> <!-- Columns --> <div id="cols" class="box"> <!-- Aside (Left Column) --> <div id="aside" class="box"> Warning: Unknown(../parti/menu_alto_sinistra.inc): failed to create stream: No such file or directory in /in/icXlN(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 9 Warning: Unknown(): Failed opening '../parti/menu_alto_sinistra.inc' for inclusion (include_path='.:') in /in/icXlN(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 9 Warning: Unknown(menu.inc): failed to create stream: No such file or directory in /in/icXlN(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 10 Warning: Unknown(): Failed opening 'menu.inc' for inclusion (include_path='.:') in /in/icXlN(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 10 </div> <!-- /aside --> <hr class="noscreen" /> <!-- Content (Right Column) --> <div id="content" class="box"> <h1>STUDIO MEDICO OCULISTICO</h1> <br/> <div class="btn-box"> <div class="btn-top"></div> <div class="btn"> <dl> <dt><a href="/_gest_prog/mod_dati_utente.php">Gestione Dati Medici</a></dt> <dd>Gestisci tutti i dati variabile del sistema.</dd> </dl> </div> <!-- /btn --> <div class="btn-bottom"></div> </div> <!-- /btn-box --> <!-- Button --> <div class="btn-box"> <div class="btn-top"></div> <div class="btn"> <dl> <dt><a href="/_gest_pazienti/mod_pazienti.php">Gestione Pazienti</a></dt> <dd>Gestisci i dati dei tuoi pazienti.</dd> </dl> </div> <!-- /btn --> <div class="btn-bottom"></div> </div> <!-- /btn-box --> <!-- Button --> <div class="btn-box"> <div class="btn-top"></div> <div class="btn"> <dl> <dt><a href="/_diario_clinico/scelta_paziente.php">Diario Clinico</a></dt> <dd>Gestisci i dati clinici dei pazienti.</dd> </dl> </div> <!-- /btn --> <div class="btn-bottom"></div> </div> <!-- /btn-box --> <!-- Button --> <div class="btn-box"> <div class="btn-top"></div> <div class="btn"> <dl> <dt><a href="/_pres_farmaci/scelta_paziente.php">Prescrizione Farmaci</a></dt> <dd>Prescrivi Farmaci ai pazienti.</dd> </dl> </div> <!-- /btn --> <div class="btn-bottom"></div> </div> <!-- /btn-box --> <!-- Button --> <div class="btn-box"> <div class="btn-top"></div> <div class="btn"> <dl> <dt><a href="/_appuntamenti/vis_appuntamenti.php">Gestione Appuntamenti</a></dt> <dd>Gestisci gli appuntamenti dello studio.</dd> </dl> </div> <!-- /btn --> <div class="btn-bottom"></div> </div> <!-- /btn-box --> <!-- Button --> <div class="btn-box"> <div class="btn-top"></div> <div class="btn"> <dl> <dt><a href="/_gest_fattura/vis_fatture.php">Gestione Fatturazione</a></dt> <dd>Gestisci le fatture dello studio.</dd> </dl> </div> <!-- /btn --> <div class="btn-bottom"></div> </div> <!-- /btn-box --> <div class="fix"></div> <p class="msg info"><b>PER INFORMAZIONI SUL SOFTWARE UTILIZZARE IL MENU' SULLA SINISTRA</b></p> <p class="msg error">Per richiedere informazioni al supporto tecnico inviare una mail a <b>info@ravia.it</b></p> </div> </div> <!-- /content --> <hr class="noscreen" /> Warning: Unknown(../parti/parte_bassa.inc): failed to create stream: No such file or directory in /in/icXlN(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 12 Warning: Unknown(): Failed opening '../parti/parte_bassa.inc' for inclusion (include_path='.:') in /in/icXlN(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 12 </div> <!-- /main --> </body> </html>