3v4l.org

run code in 200+ php & hhvm versions
Bugs & Features
<?php function arrayToUpper($array) { return mb_strtoupper($array[0], 'UTF-8'); } function arrayToLower($array) { return mb_strtolower($array[0], 'UTF-8'); } $address_l1 = 'Ul. Tadeusza Zaw,Adzkiego"zośki" 59/11/a 2\\a52"B"/20 "O" (poznań-stare miasto)'; //zamieniamy znaki specjalne (tabulator, enter) na spację $first_upper = preg_replace('/([\n\r\t])/ui', ' ', trim($address_l1)); //ciąg więcej niż jedna spacja zamieniamy na jedną spację $first_upper = preg_replace('/([ ]{2,})/ui', ' ', $first_upper); //wycinamy spacje po kropkach... $first_upper = preg_replace('/(\.[ ]+)/ui', '.', $first_upper); //i wstawiamy po kropce zawsze jedną spację $first_upper = preg_replace('/(\.)/ui', '. ', $first_upper); //pierwsze litery wielkie $first_upper = mb_convert_case($first_upper, MB_CASE_TITLE, 'UTF-8'); //liczby rzymskie muszą być wszystkie wielkimi (bierzemy tylko pod uwagę liczby ze znakami I, V, X) $first_upper = preg_replace_callback('/([ \.]+[IVX-]{2,})/ui', 'arrayToUpper', " ".$first_upper); //po apostrofie mała litera $first_upper = preg_replace_callback('/([\'`].)/ui', 'arrayToLower', $first_upper); //po cudzysłowiu, przecinku oraz slashu i backslashu duża litera $first_upper = preg_replace_callback('/([\/\\\",].)/ui', 'arrayToUpper', $first_upper); //obcinamy spacje na początku i końcu $first_upper = trim($first_upper); var_dump($first_upper);
Output for 4.3.0 - 7.2.0
string(80) "Ul. Tadeusza Zaw,Adzkiego"Zośki" 59/11/A 2\A52"B"/20 "O" (Poznań-Stare Miasto)"