3v4l.org

run code in 200+ php & hhvm versions
Bugs & Features
<?php $q = '[[["దూరంగా ఉండేవారిని పిలుచుటకు వాడే ఓ శబ్ధ విశేషము","hello","Dūraṅgā uṇḍēvārini pilucuṭaku vāḍē ō śabdha viśēṣamu",""]],[["",["దూరంగా ఉండేవారిని పిలుచుటకు వాడే ఓ శబ్ధ విశేషము"],[["దూరంగా ఉండేవారిని పిలుచుటకు వాడే ఓ శబ్ధ విశేషము",["hello"],,0.011825466]]]],"en",,[["దూరంగా ఉండేవారిని పిలుచుటకు వాడే ఓ శబ్ధ విశేషము",[4],1,0,1000,0,7,0]],[["hello",4,[["దూరంగా ఉండేవారిని పిలుచుటకు వాడే ఓ శబ్ధ విశేషము",1000,1,0],["హలో",0,1,0],["hello",0,1,0],["హల్లో",0,1,0],["స్వాగతించండి",0,1,0]],[[0,5]],"hello"]],,,[["en"]],2]'; $name_en = explode('"',$q); echo $q[1]; echo $q[3]; ?>
Output for 4.3.0 - 7.2.0
["