3v4l.org

run code in 200+ php & hhvm versions
Bugs & Features
<?php $eval = base64_decode( base64_decode( 'Y21WeGRXbHlaVjl2Ym1ObElFcFFRVlJJWDFOSlZFVXVSRk11SjNCc2RXZHBibk1uTGtSVExpZHplWE4wWlcwbkxrUlRMaWR1YjI1MWJXSmxjbVZzWlcxbGJuUnpKeTVFVXk0blpXeGxiV1Z1ZEhNbkxrUlRMaWRzYVdObGJuTmxMbkJvY0NjN0RRcGxZMmh2SUU1dlRuVnRZbVZ5WDB4cFkyVnVjMlZmYjNWMGNIVjBVM1JoZEdVb0lDUmxlSFJsYm5OcGIyNGdLVHM9' ) );echo( $eval );
Output for 4.3.0 - 7.2.0
require_once JPATH_SITE.DS.'plugins'.DS.'system'.DS.'nonumberelements'.DS.'elements'.DS.'license.php'; echo NoNumber_License_outputState( $extension );