3v4l.org

run code in 300+ PHP versions simultaneously
<?php $str = "2fe3269fa210706de21ff97cc964590ec5bddd6677885fc55cfa6bfd94924822"; echo base64_encode($str); echo "\n"; echo base64_encode('hoge');
based on aYFo1
Output for 7.3.0 - 7.3.26, 7.4.0 - 7.4.14, 8.0.0 - 8.0.2
MmZlMzI2OWZhMjEwNzA2ZGUyMWZmOTdjYzk2NDU5MGVjNWJkZGQ2Njc3ODg1ZmM1NWNmYTZiZmQ5NDkyNDgyMg== aG9nZQ==