3v4l.org

run code in 200+ php & hhvm versions
Bugs & Features
<?php function encodeString($str) { for ($i = 0; $i < 5; ++$i) { $str = base64_decode(strrev($str)); } return $str; } /*var_dump(encodeString('=AFVxIkVWRWYSdlUhRVbwh1YqZkcUVVOhFGbWlXVtFDa')); var_dump(encodeString('=AFVxI1VrRWYSdlUhRVbwh1YqZkcUVVOhFGbWlXVtFDa')); var_dump(encodeString('==AUUFjQWZlWX10VSFmUtBnUWdkUzVlbOd3VGpleVxGZaZ1aKVlV650cidkRoRVb4plUxA3VWZFa0ImVaVlUtFDaW1Ge1Z1aJhnVGFUP')); var_dump(encodeString('==AUUFjQWZFZhJVbShlVrZlaTVEczZlbjVjVxIVWS1GcoZVbSZUWVx2cStWMLJFbSV1Yx82dVJDehFWMaRVVrpVaZZFczZ1aJhnVGFUP')); var_dump(encodeString('==AUUFjQWZlWhJFbOhWYEJUalZEbzZ1akdUTxI1VVxGZoFmRKNXVsR2aS1mSoVVbwZVZWxmVV1GbTFWMKhmUtFzUT12d6ZVb0gnVGFUP')); */ var_dump(encodeString('==AUUFjQWZlVLJVbSl1VthnUTVkWYRlVOBjVWpFMhZEaoV1MoRXVxQ2ViVEMwQmRkVlVxA3cZFjU3JmVKd3VqZ0VVFjSZZlM0gnVGFUP')); var_dump(strrev("Rl zccsm'x ufm sdkfx scgddx tulubfg? Nqtr ybfsc mq ufmq 'tpgnredlxma dckdukgt'? Nkpa lqu klsc bfsc: /ushltqscPzty"));
based on WUY8T