3v4l.org

run code in 200+ php & hhvm versions
Bugs & Features
<?php $config = array( "digest_alg" => "sha1", "private_key_bits" => 1024, "private_key_type" => OPENSSL_KEYTYPE_RSA, ); // Create the private and public key $res = openssl_pkey_new($config); $output = ''; // Create the keypair //$res=openssl_pkey_new(); // Get private key openssl_pkey_export($res, $privatekey); $privatekey_string=base64_encode($privatekey); // Get public key $publickey=openssl_pkey_get_details($res); $publickey_string=base64_encode($publickey["key"]); echo "Private Key:<BR>$privatekey_string<br><br>Public Key:<BR>$publickey_string<BR><BR>"; $chunk="HelloWorld!"; openssl_private_encrypt($chunk, $encrypted, $privatekey,$padding = OPENSSL_NO_PADDING); $output .= $encrypted; $encrypted = $output; echo "Encrypted:<BR>$encrypted<br>";
based on nYGsD
Output for 7.0.20, 7.1.5 - 7.2.0
Warning: openssl_pkey_export(): cannot get key from parameter 1 in /in/Rdvr4 on line 16 Warning: openssl_pkey_get_details() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /in/Rdvr4 on line 19 Private Key:<BR><br><br>Public Key:<BR><BR><BR> Warning: openssl_private_encrypt(): key param is not a valid private key in /in/Rdvr4 on line 24 Encrypted:<BR><br>
Output for 7.1.0
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNlQUlCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQW1Jd2dnSmVBZ0VBQW9HQkFKb3hjMHdudzZ3NW1qcU4KelVQZm55ellWZWl0Zk9lbW9KeU95ZGo1a3RYYi9CaHpJQ2VHbURTSjJZUkdKeG1jM2IvaXpZK3dxV2t1OHhKMwpUR2szVUNqNjZWZUZxTVN6K1NCODI5NkNCQWkwUmE3UGg3WXNicUV3QzQwcVFHSC8vNG9CWGh5Q2JuMU5SWTNCCjliTzRHTk5vaTYxNWtDbDRiakoySmo2K29XZi9BZ01CQUFFQ2dZQnhHL05UR3h4YjIwbDZ5SWlaMEpISWFNM2sKU0ZlRzZ1R0kxdW5VbzRlR0g4QjNBd1RFV2VTUExjd0ZUeHpobWdQRS9oQUM1dm52TWNTWGVESHlRT1FvZUIxagpVa1crdEFJUmJJOE9sdTVVdGFLdmtueHRPdC9XdzhNQ2IvSDBldU5DODV1ZXVnV1ZHWWkwek53UHZoOG56K3dOCm1vOFdsaTFYWElUYXhTMnhZUUpCQU1qYWE1bWZ3eDdKMERYeUIwTXJFM3k1d3VuU0ZNNDBkRHhWNUs5K1NqcFkKRWI4dGxTNnVCemU0Rld0S3MzTTlTNXJEQllSM3hWa3hvaldTakFSZU0yOENRUURFaDJNVGlTaDNvZGpVQzRhcQozd0pPV0o2RFo0a0Q0MVpTK3dsaVpPY2lYbzRpYUNia29MYUFFSWNMRUcyK3RIempISGdQbkROTHFkMytMRUliCjFJeHhBa0VBbWdTYnhEYjFlZE9KM1FRV081UjVvZ2dVaGhaNXE5SWZXL0VGcHVreDVHR0tZazZDK2tPcTl6Z3EKL0paUTIwcWlnaStRT0k5YmZ0VUhyUXNPWVg4Vzh3SkJBSU56KzNWSnZPT29RaHd6U1hScGptVlJLVlhEbndZVwp2ZHJyUnkrbFJtVGEwajk1WXVweUJTQkw3Y2djeVF0U05tYkMyQnU0NHlhdERHdkN0c1ZldWtFQ1FRQ0cxZTkyCnVGQUpJQ1YxaUQwZ3FzUkYzcXc1UVNBdHBrSmdiK3NRaTNBVGJlSEpXSzgxWFFJZGE1cFMwRTdrRGNvT29Dc1kKbW1jOFdGS0RDK1dyckNpSQotLS0tLUVORCBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCg==<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FDYU1YTk1KOE9zT1pvNmpjMUQzNThzMkZYbwpyWHpucHFDY2pzblkrWkxWMi93WWN5QW5ocGcwaWRtRVJpY1puTjIvNHMyUHNLbHBMdk1TZDB4cE4xQW8rdWxYCmhhakVzL2tnZk52ZWdnUUl0RVd1ejRlMkxHNmhNQXVOS2tCaC8vK0tBVjRjZ201OVRVV053Zld6dUJqVGFJdXQKZVpBcGVHNHlkaVkrdnFGbi93SURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 7.0.10
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNkd0lCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQW1Fd2dnSmRBZ0VBQW9HQkFMNXprWENZRlNtbnFvUnMKL01DRjgrT1djZUI1Ny93dzh0RWJ0Y3I4Nk9lbW5kUmplU0p2U3VVdDRHTUZ2aytmNkZFRVpzTE9DYng1aThsKwp3WDdGaTE4ZjN3VDRnRDVJdi9Ea2JFWFFWVTAycjdDL25wSVRlTnBmZEVmMXBrQmM4SlRWRXhYQVFuYXNwTjlWCjRRTVM1YmhmV1p4dEU0NXBVRGYzeEp3Q0hsekxBZ01CQUFFQ2dZQmtSeDkrSkdXSU1FTUZSUWwwS1ZPNE1uKzEKVFI4Q0w1ZTZhSmU0MEorbFVVSnJFUkU0QTFkeEFrM1NkYlMxNGlHRmZ3YkliWW9NMWdhM1NtbUJZV3cyK2xlMwo3dWZmSzc2d1dqdklXKy8weFpYOUJINjFkUEh1Vk9YU1FOUzVoSXRyQ0ZKWEg2ek5jWnc2NjhabTNwbUxhcHN2ClFINTdDYnBmbzR2TmRyS2xPUUpCQU9CeDlHZWdDZUNyTGRRSHlMdFhiQjFYbGJwelVmMFFvM0NnWjBKT2NIL1oKNVBZTTVMekJaNXhoMXpCY0VWcTFmSkIxaXJLbTlwT3R5SUxzSWNDc0lCMENRUURaT2lQZlZMVnYyWC8vc1J6aQplM2QxZXRYNFVIRHB3Z29IUGVJMWl2Z2xTQUtkWlJUeXhKVnYyUTdXbUl3YXVMMDRaMkFZWUs2WUF0TXVLZUJiClRxd0hBa0VBMVA4UHcrOTZzRDJDNWo3azNmVGU0eEdsUkNZQVhycVZnR0tZMjdINHpUd0pMditaYXcvWHRlNmIKK29iRTZXSmw3ZW0rVUVCbXJFczFpQmx6QnBmU2VRSkFHYk9CVHdrc3RtRWJmZHNzdWJjMStSWmhmcEcxNmxKawo4VnBuQzBLMy9XRTV2Zm1ac3VlRGJzcFZzUm8zYVduMktWaEJ6R0NVQjdROTNEWmtMeWx0dlFKQkFObnJ2WWlTCmduK2tQWkJMK05xcStGQndIcXlSZFFXa0F3VU9oN1VFQytZNFZsM09kRTAvclA2YkYrYkZQOGFoOWs2S0NibEMKWHhKMFNsbkIwK0RES2lNPQotLS0tLUVORCBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCg==<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FDK2M1RndtQlVwcDZxRWJQekFoZlBqbG5IZwplZS84TVBMUkc3WEsvT2pucHAzVVkza2liMHJsTGVCakJiNVBuK2hSQkdiQ3pnbThlWXZKZnNGK3hZdGZIOThFCitJQStTTC93NUd4RjBGVk5OcSt3djU2U0UzamFYM1JIOWFaQVhQQ1UxUk1Wd0VKMnJLVGZWZUVERXVXNFgxbWMKYlJPT2FWQTM5OFNjQWg1Y3l3SURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 7.0.9
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNkUUlCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQWw4d2dnSmJBZ0VBQW9HQkFNcEgwU2VlQXRJb2Jad08Kc3d2aEhXaFZPYmhod01LRkZuZkp5akt4ZkxOS3JuS3FFZndpUnIyWnFoem1pK2xqZk9vU0Y0YmJ0cldyMjN6KwpXNDVVRm52TkpQd3lYUEJ3djY2YUk2WEprMXRvOTJYZFBtTUU1bUVPSHBUQWY2NEtaWFdBbUNoakZsbHJENHI2CkdFOU9LaW9JRnV4ZklvRUg1Q2xRU01tVndSZE5BZ01CQUFFQ2dZQVJ4blBUdG1mckRkQnIrVUswbFlpZkJYWTQKQktjS3NPVkRpNER3S1hhYXpzSTdvMFJIVXIvQ280RTJYdkFHaDA2UHh4MDRKWkNOc0ZkdVNXL0VOeEZ1a1hBTgpWSkR1U2UydG1zMXZiR1hlSy91N0dQczJ1WTArRUNTYVY5N1BibXVsMDhTaGFOY3pGQ1UzYkdReWZNcmsvN01RCmpMUXozdFVNdHdLV0JraWxJUUpCQVBwbmVtUVB5L2pYYnp5eGphVlYvMnVWanlaZ0dSZ0JCeDR3ekF0RWdXTWcKeFhPdXcwQ2JqV210amEvT1ppVnRyL3hUYXIxOUZIT2t5eTRiOVkxSmwxa0NRUURPelFmNnZleU54M1pyZmFSTwpnRENuME92TUphWEdJcFE5eDRpV1BiMCsrdUxYUE5McEcvdm8xUUdlbGoyVEFSN0NYcytudjBVUFFBMzd6SzA3CmJIVVZBa0JSb2F4WHRJS2xZKzRpbGl0OEsvWHhwN2NjSnBYbnFtWWNwSUhRWm92YnVoSkVyVU4vNjNZRmJvdlQKTlhFOVlHM1B6NDNycWp3aG15YVZxSTI3ZXJNNUFrQlBvYnYwM2JWOVV0VlN4dXJDSDdLY3JHSmdGZzhqb0tVYwp0UHp2Zlk2bDljM3J1OHdyWDA4OWRPaE92T093Kzdsd2R6blhDbHY1WjF6N0hQR0g5RmVSQWtCMnRjTkNhWTBZClAwd2NyUzZkbUU1clB3WmVOdVRKcjFCelkxSWt5NjZpZ3dwQlBVSThGcGswTVU5aDRFWWlFMnRzR0JKaGNUckcKNTdzbUNPY3Mxb210Ci0tLS0tRU5EIFBSSVZBVEUgS0VZLS0tLS0K<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FES1I5RW5uZ0xTS0cyY0RyTUw0UjFvVlRtNApZY0RDaFJaM3ljb3lzWHl6U3E1eXFoSDhJa2E5bWFvYzVvdnBZM3pxRWhlRzI3YTFxOXQ4L2x1T1ZCWjd6U1Q4Ck1sendjTCt1bWlPbHlaTmJhUGRsM1Q1akJPWmhEaDZVd0grdUNtVjFnSmdvWXhaWmF3K0sraGhQVGlvcUNCYnMKWHlLQkIrUXBVRWpKbGNFWFRRSURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 7.0.8
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNkd0lCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQW1Fd2dnSmRBZ0VBQW9HQkFMd0hOd2NXWDl6RjRUKzkKSENhWkVYMmNTSFZrUFRiWEpUODdSUlEzYmJDU0huOGJTOUdNK2RRK1RScTlIZS9UMURVaGdrdnhXM3I1aERQMwp0ZWVjbE8zL0NWbDFLZ3BoM25qSlEwdFpqV2d6K25EbkE2dzQ5K2pYbGE5MTZMazN2UFdZSnRtc0tqbXorWFRZCkZsMmVRRGk5YXI0SnptQVQ0RlFHMkRNUGY5RjdBZ01CQUFFQ2dZQWVHS0dNTnQ2ZFBlY3lCcGtNN0k5S0pjdkwKVG9JbDF3WVZPdTF4c1BXVHY2KzE5SzZNR2g2YkJHWGZFOHBJNndVYWhBU1JGMDduUGkwVkRGOUhkVjY0K3laTApvVzJOWG55RXNzNTRTVGZha2pWa01pTjRGcnpZRVAxYmd3ZnVzTWxic0lhQkRidlp0UTZ2QUU1MklaWExvM3F3ClR6U3E4WnBoOGIrT29VbnlvUUpCQU9xMkRuTVY3SWxqY3AzUSs3Ty84Z01tTytFQnZBcmluQjNIb0hCRVJPREwKc05vRGhTbE9rMFFQMmtUb3hwWlJXUHpLQ3hLOXRZNjVDT3lJT0k3RGNVa0NRUURORlRDUGk1Ui9kUEZrMFJJQwpvZnFDUGdPTEVVSXNUYWRkOWlxOFdJUHcxWWlqVm1UYkxkdHJ3UmRuRVlPenBJN01DbmpXUGZUbHd3RFFMMFNHClNUQ2pBa0Iyb0FzUGlYNGlOaHdBdlZYcGxGS1oydUlhcDhqRmE2RGh3RHBMWTRXNFk5cC9aWllRdVlEZXZuQmYKc1pKaytMcFVFVDJsZkRKZDd4RWVrdjZhMFJiWkFrRUF5QktrRFdaZXVQbWRobjF3MUtDeGc5NThGbS8vM3JqagpUd2VaS2FZeEVnTkFDaGwreTFVeGV5NGxacWZ2bEpJMXZWbDZDWWpvSWo3YnpENVEyN0VMZ1FKQkFPYXJNR1dCClZqTXlVaWl1N1ZOc3dWSW5QcjI4VWdpbXVTVmNJT0VROVlZU2RYOHJBRTQ5N0FpeVgrSmtveXJaUEFBbUtxYlkKUlFWNElocEw0VFMvZVFRPQotLS0tLUVORCBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCg==<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FDOEJ6Y0hGbC9jeGVFL3ZSd21tUkY5bkVoMQpaRDAyMXlVL08wVVVOMjJ3a2g1L0cwdlJqUG5VUGswYXZSM3YwOVExSVlKTDhWdDYrWVF6OTdYbm5KVHQvd2xaCmRTb0tZZDU0eVVOTFdZMW9NL3B3NXdPc09QZm8xNVd2ZGVpNU43ejFtQ2JackNvNXMvbDAyQlpkbmtBNHZXcSsKQ2M1Z0UrQlVCdGd6RDMvUmV3SURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 7.0.7
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNkZ0lCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQW1Bd2dnSmNBZ0VBQW9HQkFMaS9TMjJXZFRSb0IxWXEKRXU5R3lsYmhCcUhlejVPb1lMNkU4N0Q0Q2hZWGE0OFdDS2JyQ1lhMjNuZVJWeVF3WFA0NnVjOG9tbmxEQzN4QworOENLNGJhblpsZnp5WXBvRlZZY0xKRTdZWjE1YlNQd1haM1pNTE5OOFQ4WVVqUTBDMGZZdWl1amhFY2V0VmRHCkxTY0RjQVRkS3VDbHAweUZVeVFLTWdtR0pPR3pBZ01CQUFFQ2dZQW13c3ZhaERTMitCU0IrWFhiaWVpdDdheHMKamNqVFhBSmdOcGpDU21nalZtcVVyTFRJQUl3UkhaRHpXU1VGVExoV0JwQXhiSDFzYjZxYk9acUVQUjg1elhlYQphaG15MUt0YVZuMVRxZURudUhWeVAvL3VFNGxRaFJqVXYxU3J2NlJUTENScmQwV2tLV2hNOVM2U2M0U0h0b1l4CndQVjBzM2hiMTJ2N3lSdXFzUUpCQVBNRmhHOFN2MjhacXpWM0k2L2Y0NHROZmxnMURjTGk2VHF0R1Zxb2crZWkKbWpyajEzc0x3dlprZmNOc1F5VjI0ZEpybDRCcVV3QUFnK2tLZlhkb21ROENRUURDblJPdW85d0ZIbVB1ZjFJVQpUWFF5eEFnK2FsdXJFeEVLUkYrdGVkSGhQY1JJNko1ODArZWlMb3hVVkJlZnU2TUE5SzF3VWtlOHRmS2N0VDhJClRjVWRBa0I2M2JrOUp1OWVUazMvTkFMNDhtcnFqUDFwdnpqNzVSa2hyMDU0UldhYS85eVdGWWRtRUdZN2lFY0YKUElFZU9lS21MZnRrMDF5dlRaTmppUWd5RE5JRkFrQVZ1QllFUFlGR2lQZTZIRGQ2MEpJUlFGTnpNOGQ3Tml1RwpxODdKdTNpeTNJUFZaekNZMmNWV0VqL1RBWGVKZWhWYysvR0hRWWVFQmdKSGZ1ckQ4SG41QWtFQW40NUNJUFRmCmxhaktmeU1oVHlBOUZxTGE2clV5bllQUVhIWkFkUEJTUGZRYm5oODUwZ3B0VE1BN2xFdEowWUd0OXRHd2sxMHMKRkhWbFcwQUczckxKa3c9PQotLS0tLUVORCBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCg==<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FDNHYwdHRsblUwYUFkV0toTHZSc3BXNFFhaAozcytUcUdDK2hQT3crQW9XRjJ1UEZnaW02d21HdHQ1M2tWY2tNRnorT3JuUEtKcDVRd3Q4UXZ2QWl1RzJwMlpYCjg4bUthQlZXSEN5Uk8yR2RlVzBqOEYyZDJUQ3pUZkUvR0ZJME5BdEgyTG9ybzRSSEhyVlhSaTBuQTNBRTNTcmcKcGFkTWhWTWtDaklKaGlUaHN3SURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 7.0.6
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNkZ0lCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQW1Bd2dnSmNBZ0VBQW9HQkFPWWJIdWlFVFRxWHQxSmYKK1dKenZsWFI0YmZBdnNadkZUSkJJWXZLVGtzM3dFVUM2amFuSlYrRUxnYk05N2l5bXdZLzZDWEFCUk9Tb1NNLwp1c2NnK2tBVlVreHA4dGUweS93b2l0TnZlZTJ5Tm5meEdaZFRsYm9DVzdHOXEwY29mZDhOQkJvSU9jYjhXRmpIClg2MEdSaU44TWRhTjlyWnZZa1VPUmlaRVNRNzlBZ01CQUFFQ2dZQjJGYlRtM2Y1RDgxZkFqa0FNcGhrbk1XNEUKUG9Xb2o1anhFVHVGNFd3TWJhL2R1b0UzU3MrREZQSUp5MlhWQXROTGdjQkFueW43d1dPd0V5Um16Q1dmaEJsTQpKSVZWdlpMUVpLaEM3a2xJTGpZWU8vUWpYemFVTTJMcWdhUUMrdHlqbjdsZXk2VjNOd0FVbkh6UEZsaTZBVit1Ci9KQVY1ajlGQklYcWVJQldnUUpCQVBvY3UwM2xCaDcyRUU4U0pURVllVU50L0lyclFOSFRFelRWYlF3TlplM3YKb01YY1VHNG5PNThyalMzazNvZzZVRzlCWWtQbHBwcHNET0FTdzJJeTVhc0NRUURyaGRMa1lxQ2FwRjVsVjBDMApxcG5EemdrR0hnWDZudkVFcEFBMnZqMk5ubFMyK3ZzQ2lPYTdnWGpQTFlFaDZoWVVTMjEvYXMwcVM5OTlSN3VPCnMyWDNBa0VBM29NclBCeVIrbitOZU5zNnpWZnBva3k2amRqSC9TUmRCUGNQb2RaVnBYNDN1Vy9NK29MYTd6dXUKeVhMQmE4NzllazFnSCtteTg5VkhDeDZHUnRuakt3SkFNeFRWUnA5MWdkVEFmRzVPSkdFVDlIbk5UenhYdzZHUgpXSlpSVFk0NVAydmxwOElMaXVNeVY5eWUzU0JiYjRXYndFOFRzcHp4WG9rU01kUExCQW80eFFKQUgrakdrRVZDCnRYT253Z2JHSTNpbE9jUXY5Nmx5eVdvcmJWb3BqMnduTTEySmJkNGZSNmU4Z2pLaGx6TzlMZXo5VDBtTEpPZ1kKVFlwYXZJMHMrZnEyU2c9PQotLS0tLUVORCBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCg==<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FEbUd4N29oRTA2bDdkU1gvbGljNzVWMGVHMwp3TDdHYnhVeVFTR0x5azVMTjhCRkF1bzJweVZmaEM0R3pQZTRzcHNHUCtnbHdBVVRrcUVqUDdySElQcEFGVkpNCmFmTFh0TXY4S0lyVGIzbnRzalozOFJtWFU1VzZBbHV4dmF0SEtIM2ZEUVFhQ0RuRy9GaFl4MSt0QmtZamZESFcKamZhMmIySkZEa1ltUkVrTy9RSURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 7.0.5
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNkd0lCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQW1Fd2dnSmRBZ0VBQW9HQkFLU2NmYXgrVUIzTmNjMlcKdytadHE2TUgwMTdhWGQvMWdZS0FZVFVFdVIwN0lkRmxrZjB1RGhSQTZvb21oSklYbWprZm5BWVRmYkhxTG1pVwpxV3RKVDJndE5Ld1FQam5RVGdWZCt5Mm9iR2lUdWVISFdzZG9FZCtBSGUxWHA5eHNkZmNLZ1BWS1BKY3JBeUh4ClZWZDM1RytmVC9sZm5Rb1lqUVNDbGt4UnlXcEJBZ01CQUFFQ2dZQWttZGNudjM0NDRqRm5zUm9sNWtTL24wSFUKV1dGK0pxeUJRK0paVTQrRmZGeHNudFR6SW9abTRuaEQ5NFNLcDB6WFhydm1iZmNJMURVMWRDcC9mSEYzTVBseQphTy93alVsNG84THZjYmY0SDNSSElBRjF6cTlrK0UxRHlzVzN5YXUwR2tyVVl1YThLMm1qUEtLOEFFZFBvcHlLCmZZSXc2eXVFM0NxOGI2SVpzUUpCQU5zNzEyN2RFQ3hhQng3UlZsK1N0WDNiY0FvcDRPbUFQMWh5eUtTQTVUZlcKejZSUk9jd1hLaThZYjFXVmE1WGIxTU95WlV0ZGZ1ejk1WDNmZWEyOThWOENRUURBTjVnVm8xVWQrc2FSNFhtWgowRkl3MktMK21vNm05RGtTVmtEZ3pXVDdFL3dUb3NwY0ptMEVQMVFmaTN6TTl0UGlmOE9MK3JSM1RlaVFOZThQCktpaGZBa0VBcFhUYldWTkRvb1ZyZkVtM0t6ZzQrenlDcVZrRDRwWWt1S2NnWUc3YkQ3SnlVV3Z2OStTL3RIMTMKZ1JyYzhHUFJoc1I3aUU2T3ZXTzlNS3RaVk5QV2R3SkJBTHMrN1BaWEwvbU9hNVY4a2hxV1p4cVNUdVc2NWpBWgpST2RxQXJWN0lGMitNQmRvdzd4VTZtbnl6eDRUb2JXQTFST1Y1b1liNldVM0RkQTkyZTFwNGYwQ1FEenFVdGkrCmZYLytncUNlVlpObmJIM05wSFdyVDQ0aUdSRmhSa3hLU0U3VldpMkhhSjE2Nlp0Y0xMTDJ0RTZ3TTNPQ2pHWGIKUzlYOXRMYzUvMjU5T2xBPQotLS0tLUVORCBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCg==<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FDa25IMnNmbEFkelhITmxzUG1iYXVqQjlOZQoybDNmOVlHQ2dHRTFCTGtkT3lIUlpaSDlMZzRVUU9xS0pvU1NGNW81SDV3R0UzMng2aTVvbHFsclNVOW9MVFNzCkVENDUwRTRGWGZzdHFHeG9rN25oeDFySGFCSGZnQjN0VjZmY2JIWDNDb0QxU2p5WEt3TWg4VlZYZCtSdm4wLzUKWDUwS0dJMEVncFpNVWNscVFRSURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 7.0.4
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNkZ0lCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQW1Bd2dnSmNBZ0VBQW9HQkFML1FkalZiVXhocCs3Y08KTllWV2lSL0VOeXBsbUVhSlRxMlFjdVdRNHQ1cnhNTUNET2doRFRYUHpRM3o5SG1jSGhCaHhha1pGci9pa2xOego1eVRjbnViM210VkJCalJKdElvZXg3Mnkrc3ltbXA2L0FvOHpoOTVQWHhFTEpRTmZOWnN1RDhaRFI1RlUyTmd4CkxWOEdMWUtaWXFQYnUrcVhGNTUxWlBFMzU0OGxBZ01CQUFFQ2dZRUFuY2RIdE5RT0lnTHJ2c085V3BTMzdwMWsKRTBmR1hoOEx6TkVJOGJTZ0tQelV1T095NGk1dHcxbk8vaTh4WmViNUE5aW8wbE9FMXdueit4bFhoSWJGWFNLWgpQTExiMWljbUEvUUxTdkJKeHluTS8vU3FwUnRqclZxdWZCZUhNMDdoWXdmdy9BbVJ6WGx0dDF5eDJqTHhQMXF2CmlTOVpTWFdGd1B0R1ZGalR3NEVDUVFEamJ0L0ROc3RFcVNra3gyRnVJak82TU5TcDBNWS9iWlA4UXN4M2JITkkKM2lqWDVIT0J5WkhvMDFVK1k5SDE3TWJqYkZmVlovb0c0WFUrSjhTY05tRHBBa0VBMStoRFVKbEpxY3BFWVBxSQpvQUJSdGthYUNTT2JKV2tzcEl0TkowTFEvQUxCb3NJZ2s3bEVoOVdqdVE0RDg1S1N2UG9GU3BxMll1UjRIaExNCkoyYjIzUUpBVTF3dkxla21oZXNPeG9sQnY5RlBibDQ1aEdpZVVWOURqNEdZV2VscE0vc2hzMGZyd2xWMFlvY2IKUm52bDJDTEtIMDkxdmlXWE1mQnZQYkhyMFducENRSkFYVWdwUlRwbFBDbDZyNWV1emNvMWc1WXZXUUY4TjRhZwpWaHNsWTNBWDBMbjBKVGpRVUdLOFBCL09rOVo5V0pBY08rK2R0NlR1WmYybDlBQlZHalQvTlFKQUl0UUlIMngxClRsbzFycjQxYnFEbDJSaDhaNm1UUXNncnhrZ0J3NExEdEhNMEpnQW93b3I4UXJFOTB3WmtUYjVJeDlPbkhvQTAKVk4vUUhCWjhTaTlBVFE9PQotLS0tLUVORCBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCg==<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FDLzBIWTFXMU1ZYWZ1M0RqV0ZWb2tmeERjcQpaWmhHaVU2dGtITGxrT0xlYThUREFnem9JUTAxejgwTjgvUjVuQjRRWWNXcEdSYS80cEpUYytjazNKN205NXJWClFRWTBTYlNLSHNlOXN2ck1wcHFldndLUE00ZmVUMThSQ3lVRFh6V2JMZy9HUTBlUlZOallNUzFmQmkyQ21XS2oKMjd2cWx4ZWVkV1R4TitlUEpRSURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 7.0.3
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNlQUlCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQW1Jd2dnSmVBZ0VBQW9HQkFNajlJaUdFcU5UVkpzUmYKblR1SVM3VkpBN2s5TkdJOE9lSU1BdVNWUUFUcVo0YVZMMGJVUzhXckpxUm4rZ3VVUHNLM2JXOUJDSlRnN0ZpZgozd3AxaGVNZ2xBVTA3ZmVERDZ3NDJGYWlSeTFaV3BKWHNKMzdHZnZrVHBBWThNSTJ4c0pLSjVacTNGRzFHTzg4Ci9QclIzU0VYS3BkanhrRXhYS2ZLWXdoOGt1OC9BZ01CQUFFQ2dZRUFrUnlhQ09NejFqNXk5L01rblhmaFdXajMKQkVZWlRSZTRudWtYS1p4TWxYLzc4T0pET1B0TUhkSmRXdlFyUnpMb1FVT1lBbXhNMnRpdUs2cDVxWjZDWTl0eApSdVZkMWc0Qk5FL0FPR3FSVzZaUmpPWTJZcUVsZ2F4VHBoNHJZUXJYdFI0N0FjQWNGS0JPV2R3K1JTYS9ldks4CmZiQ0JMaVIvT2owWEpmM0hpVEVDUVFEazQ3V1JMUDRoQ1VrT016Q0ZVQnJWemQrNXF6K292K0xYYkdrWHdkNnEKNWJUb0Fva0NsVC9IRkNLSFM4c3FtRElUdFBkcERiOXRydXNZQ2NvVDl4N3BBa0VBNE10dVlnMW5SelJnOXY3Twp5VTU5dGRJNWUwWTlMNTlVU2U2RE5VOFMzU1M0SmtvcTBUTnBEakJKY1A4aXlEc2RsWmhlSUFFQnpvTjJXWm5mCi83elQ1d0pCQUlSLzFQR1BiQ1ZQckx6Tm9UN3JHajIraWM1L2RjQ0lKQmEwcVRtWmZ2N0xMcWhJSDJ3aFhlUXUKb2JaVWgrM0dZT2JMa1pWODRkM3FyaWtpTVpyUktWRUNRRUZlcHlEWWFQb3AzekMwZEluUnkzaStRM3ozdGY5TgpSQU9qMm4vOEdLNDZhVnFwSXI1blJ0dWJheC95OGJoc2lIUGlOU3oxWGdNaDg1Nm13cDdwMkcwQ1FRQ0FpRkhNCnlkZnV5anNQNjVCT1U0V0Noc0Q2bjlEd3gxMzVOR005VFV3bWNCb3IvV042ci9OVzBScTVJblZjM01Cdnh2cTMKVjZQT2ZSMEN0c0xCbFMycwotLS0tLUVORCBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCg==<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FESS9TSWhoS2pVMVNiRVg1MDdpRXUxU1FPNQpQVFJpUERuaURBTGtsVUFFNm1lR2xTOUcxRXZGcXlha1ovb0xsRDdDdDIxdlFRaVU0T3hZbjk4S2RZWGpJSlFGCk5PMzNndytzT05oV29rY3RXVnFTVjdDZCt4bjc1RTZRR1BEQ05zYkNTaWVXYXR4UnRSanZQUHo2MGQwaEZ5cVgKWThaQk1WeW55bU1JZkpMdlB3SURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 7.0.2
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNkZ0lCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQW1Bd2dnSmNBZ0VBQW9HQkFOak1ISmgybUlsV2piOUYKd2VpZ1gxbkJ0ZlZ6VnNNQ0ZPNnIyL1dSb0YzMFdpZzdUdmlQUS9LQThBRFBTNkhWbW5MaDFEOVhSOTk1UGV4bAptZFlJSDJXZWI0TnNGVHdiYnBKS1l2SU04T0dST0JvSVM4REVNa2ZxTE56YWoxaHhHcGtqb0lGaG42MXJOakpLCldCVEpXTi85NmdHRDY0V256dXJwUGJUaTl4QW5BZ01CQUFFQ2dZQWlhMzJhd3pHQ2xJaGF0dE9MZ0hMRENGdEEKUmZpZmEyUXhaSDIrcGtsRXdYZlM3VitqWFBPWHU5cmU5Z3AyL2pmUVI0UndMZ1pPTjZ5YUxLTlk5Tjh1OHp0TgowcWQzV295MEFuRDlxdEZITTczdXp2TkxpSXNDWFBuS0QxSmdob2pudnFDbUJpZ0NXejF2WWdLaVdBb3doQ1RBCmpJVm10U0g2WnlrY3MxUzdrUUpCQVBKcmpybHpJdElpVEdweUUxUkxmcjJsMXpZV29WL2hBV1ZhTUNOcy9Da08KWVU5UjZpS1hTNFBtNXJrSml0bThjbE1oY0pQUXR2SFl1L1ZJMFlFcnkvOENRUURrOFJ1eUNSMFpkNXhUL3ZESQo5YVJ4a25HK004ZzV0eUx4Ull3OFpxT2IvQVdtU2VaczNrdzR3SzE2a3B1dTQveUlJcExUWG5Zc2p2dWdZK2NpCnJOdlpBa0VBdTFpVVBJM1dZejlPZnhVYUN4TXRKN042MXJvMmpMcC9NYXk1ZHlkSzJRL2I5RWtDQVNtYm1weGYKd3JDMU5nQ0UrZW5sN3RabURCSExjSXlPSEoyVVVRSkFhWGhxT2VyWTdSS2RnbFRBdU5QeG5pREpKY2JWUjBHSApaMytTeTRDOWZ1N3I2MS9BT0FkeE5mUU45NW55L3U4cE44NDF0Z3FlaG9pWWc1dUNzQWJTZ1FKQVgyYTlySlVYCndkZVh6MVBEOVVKZUhxVHNqVHAzb3NKVGJ2WDE5UkNhMlhkODRqS2RpZ3NoMjBPRURpalh5YSs4dm4vb29rVXAKVFZPZ0hnTU9EcUFCQkE9PQotLS0tLUVORCBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCg==<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FEWXpCeVlkcGlKVm8yL1JjSG9vRjlad2JYMQpjMWJEQWhUdXE5djFrYUJkOUZvb08wNzRqMFB5Z1BBQXowdWgxWnB5NGRRL1YwZmZlVDNzWlpuV0NCOWxubStECmJCVThHMjZTU21MeURQRGhrVGdhQ0V2QXhESkg2aXpjMm85WWNScVpJNkNCWVordGF6WXlTbGdVeVZqZi9lb0IKZyt1RnA4N3E2VDIwNHZjUUp3SURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 7.0.1
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNkUUlCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQWw4d2dnSmJBZ0VBQW9HQkFPT2lRSVhBV1Jac1pkRlQKZXRscEdrWnZwa3VNSllraHVEamtTekwvajVHRHprMWNNbmV0d1lMajdidzlyNDE1MDk3NzVweVJRL2J1NVdQegp4K0VtZ08xWm9WUmNXTWZnUWFYQnVTS2x0Q1BvcGZ4UVhrVXViWjRuL1Z0cUkvbHpnUnhhMmpqaG44SVR1YzlVCndYZU1GVmdadU16azMva2lBRHp3TXBwWnJaN2RBZ01CQUFFQ2dZQUdOQlBDRVYzY0tKUVZ3a3FreGlKN0xPdkIKUDA1K2tEYXZCam11YUJ5SGdLb01uYWlhYmxmSnMyQjFNdEVuNzl3QVJha2hOeXc4L0lHdjJhTG0xZC9KaXZGZQpLQ0p4aUMzNHpDZ25GTThjK01wSHdXZjE4RWc4SzJJdDYzK0I3NHpRV1BzQ29BcWtrSWQybUV5SFJBbmxmNVBTCldDZEU1WFJiQzZldEtzL2R3UUpCQVBOVnhRM1lzWU9CL0dYT1VmeFQ5NTBRajZkbC90eUtLcGZYR20ybXdwS0MKOVNxVENwWjMvL1ZjcGY5UndiTFRZeUhhNDRhQjBKT2IwNmZjU01UL1V5VUNRUUR2ZTBiWmM0V0FwM0RkcFBuTwpDc2FLTDVPeFV2VW9BbGoxQWp1VjhSeWowdUZGQXJqa29ZSUZ0TGo5MXZtMWl5QUxkVWxvZFBFZjE5Nkg0QmRRCjRLdFpBa0JXTGx0akl3c0R3NGJMMjczSHUwbG9WRlE4ZW5CQVZhTHVNaDNIRmhlMVlqSklpTmxvSDBvRThYSk4KTWZ5RFJFREkzY2hWZkNhT0VOTnVrU01vdWpFTkFrQkp4K0l4Rm0wNEVONHQreWpYT095b0lEWlJlR3g5VWhQVQpFRWNKVUFweDBvT0N2bTcyU1dnRW1BUXllR3ZnYWFlS3dDekltTmE4NThYd2VMTFdRUkdwQWtCTDhZUFBiMFViCjdYMWNrRGZMTHRESnM5alA5U0tUcmVmdlZuTERPWDV6b1RmL1ZXUTc1Mm5tNEZHekZHamdmMzRnZ0k5VndLRXgKcTJOa2pVR3hUQjBaCi0tLS0tRU5EIFBSSVZBVEUgS0VZLS0tLS0K<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FEam9rQ0Z3RmtXYkdYUlUzclphUnBHYjZaTApqQ1dKSWJnNDVFc3kvNCtSZzg1TlhESjNyY0dDNCsyOFBhK05lZFBlKythY2tVUDI3dVZqODhmaEpvRHRXYUZVClhGakg0RUdsd2JraXBiUWo2S1g4VUY1RkxtMmVKLzFiYWlQNWM0RWNXdG80NFovQ0U3blBWTUYzakJWWUdiak0KNU4vNUlnQTg4REthV2EyZTNRSURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 7.0.0
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNkUUlCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQWw4d2dnSmJBZ0VBQW9HQkFLVTIwbEVST3R5RnRPQ1AKSzRYWTJraDllZE1Sa2J5UnpXdWI3TlN3Tm9Ieklob2c3ZWxaZXo1RGpLNkEzS2pOQms3aUJQUUJGTXBkaGdPMgpLcHJYdmZLbVR5Zkp1d0UxaWxvYnR5Q01NMmdRRXpnNkxxVlVQNjgrUXd3cEtwRVB0aFpYeFJRSGJLM21ycEZUCkVZbzBvVmZaUThvU0gvQm9rWnI0VU5BT096dkJBZ01CQUFFQ2dZQXIxMnRpSmM5WDI0ZFBHODd4MnNTNS9jb0oKTDUxYnk5a1dHQzkxbFRreHJNSTg2c1lYYVM1aUxHeTFsZTU0UU1mT3dQMk5mb2YwMTNLTG81aVV0SEZyK0gwNQp1YmRyWHNEVEV1VHQ4ak9IVzhkakVMdmlXQ0d1RlpWTURyTHNKV25BNTFaTjhzcmFPNGtORzM1YVdqUFNEZW4xCkNTcjdHSHR6T2hLTkNwRVNiUUpCQU04bytHVVV1ZUFXTkxDdFBZVkR3NWdFdFpBM2dqajUvVTJhK0NMQjJtbEgKd1phcDBHeGo4djlTY0tJanEreTN5MmpFUEVlbVBvSTJuQVF5RTdaTHQ5c0NRUURNS2pyaitrVnE2YmdySTAraAptRWpCMm1ObGRVSlh1bDFhaE45bWNiMUJLL3R4OTZNSkhYaDNMREJuZ3pGZVc2K0pWTWNOQm9GSlptaU1qVFdtCndzdVRBa0JvdkVBSmF0Y204bE1sV0JFWWhWQW9WWWt1SnNKUjZDSW0wRWpQMmM2QkYrUktOZ1RJS0NnODZnTkUKRm1EZngzU3h2VFQwekpvaDMxWTEwTk9pZ05tdEFrQVhsNFdvbEdIekljRERVMWcvVHc2UlFBQWVXRGRyVmNDMQoxZ2JPbXJRSTFPRkFZU0k0eW13Q01Wd0NpaGxwVXVUczFKd1B1RUcyVHB3a0tha2FkUVg3QWtBRlljUW5SV3VLCjVxekdHUGpyVGVBZzk5VytxbTBCZFhhSVBmQzBiYUFHNFZha1FkcnlOUXVaVFZGTkRKMS9ram9HbVE3MnhURkYKUkh1aHM1a0xnbUFjCi0tLS0tRU5EIFBSSVZBVEUgS0VZLS0tLS0K<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FDbE50SlJFVHJjaGJUZ2p5dUYyTnBJZlhuVApFWkc4a2Mxcm0relVzRGFCOHlJYUlPM3BXWHMrUTR5dWdOeW96UVpPNGdUMEFSVEtYWVlEdGlxYTE3M3lwazhuCnlic0JOWXBhRzdjZ2pETm9FQk00T2k2bFZEK3ZQa01NS1NxUkQ3WVdWOFVVQjJ5dDVxNlJVeEdLTktGWDJVUEsKRWgvd2FKR2ErRkRRRGpzN3dRSURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 5.6.28
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNlQUlCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQW1Jd2dnSmVBZ0VBQW9HQkFMSUFkODVOaHpPbXJNTjcKaTFLaWpwdGRpTkMyM3hIbjZHa3lHeC9ZcHAxSmZxdlMwRXphdnBwL1lSQzFBbmxzLzZiTXAvU1U5c0RtaVJMUQpRRVlrZVQ5b0IvaEpXSHBoczJ0YXc3S3pONW04U3NuV3pBZTBnM2JucTZsVE9oQW9LWmFocThNdXd1V1BRVnF6CjloNFZ2dFdJOVFNVjdLbFpnWnJGMjNEUWdBSHRBZ01CQUFFQ2dZRUFycURrNktHSXZiU01FMi9WL0dqOExSSXoKVWtmR1NzUFFiN3UzZnFQR3VkSkxrbmhNNE1sTmF6Y0NYQ2lvMThXR2ZmYVQ0OUJzMEV5Yk43alZCYnRzc3BOUgp3QjMvQmxkbXUrQlhUZzRXUzlrU2kvUG1pT0hKNWtDZTh2U2RrV21LK0UrM0E5ZzBjNERERENxZjhsbml0dUttCjNRb0pVNUE5bDN6MnNKL2psZ0VDUVFEaS93OWhORXpzSjI3UUFsMjdGSS9EWWpRZlI2aGE3eG5lQ3NtcXgxNXAKeXRQbFEvSXl1a0NqZ3BRU2EwbnJxZUM0USs3KzVxOHhJc21obFBYaXdjUnRBa0VBeUw3U1VPSElRb3Fuei9DSQpZdiszMEVNbXVnY09FajdIRzB0UFRCSmN1eVhCaXUrdUMzQUZXUG04aGQ2UkgwQmpsMVJCYk9UaUlWT0RudXpkCjdSSERnUUpCQUtnMkpIcCszRVhmenRFYi84TmpzRWswVzdXV1QxN2Jja3JGcWI0Qk1haXA0aTR5RktlY3Q4dXoKTnZFVFNscjFydzQ5WVR6SlM2Zll4SndWbThTbW5GMENRUUNUaXV5NVZia0NielozdHFvSFdUdVlia0tBWjc4SAoyZXd0TzJURTNKb2JVdHkxYVFQYWxETForbk45VU9BSXdDSnlqeEtuSG5LMVc5UlpjbTZLVjR3QkFrQTg5QnJDClBHZTB4V3d5UU5qTXlYaVRLdHVHUTB6ZEFlVWdKbzZnYlR5bFdqVWtIMFdCNHRmRFlQaUdrckloV1RoS3VIMXUKRFJHMmtwdlBTZHpUanp4TwotLS0tLUVORCBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCg==<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FDeUFIZk9UWWN6cHF6RGU0dFNvbzZiWFlqUQp0dDhSNStocE1oc2YyS2FkU1g2cjB0Qk0ycjZhZjJFUXRRSjViUCttektmMGxQYkE1b2tTMEVCR0pIay9hQWY0ClNWaDZZYk5yV3NPeXN6ZVp2RXJKMXN3SHRJTjI1NnVwVXpvUUtDbVdvYXZETHNMbGowRmFzL1llRmI3VmlQVUQKRmV5cFdZR2F4ZHR3MElBQjdRSURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 5.6.25
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNkd0lCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQW1Fd2dnSmRBZ0VBQW9HQkFPaGNWVjBSbFBxNGFnZ3IKR3RpZUVhODgrY0RhLy9VbEVLNXZyZkJRMTN5a1ZiQmQwY1Q5dzJhVnNXWTgrTlgwZ3RxUjNWLzZHNU9NczRUUgp5NHlzYklnek56SHB5b3ZNdDkvVGJ5ZDV4dDc1TktuZmUzTU4zaHJFZnBTQks4a0krQ20yd1BCRWluYWNSMU1nCmNHSWpzVS94aHZueEQxVUYxclhxQisyTEkzUVhBZ01CQUFFQ2dZRUF5U09jZFdzUjFwTXFuaFdLTUxkc1FaQjcKOWpqZFZyMFdHcG5zTE5vZUh2UTJoT3hCK005ZWhYL1JSOXBCNFJ1KzVpdGNRWWZFdFU0WDNFS3JmQU9LRWhvOApIc3lLbGF6U2ZnOFQwbVFtMWxOTUhxbmx4MUQyc3VtclBZSzh1T25Bbzd0b2tNcnFiOFEvOFc4eWF2T1YxR2kvClJodTFTNU93b1BUNS9mWmJ0QWtDUVFENXk4YkxsN1JqV3FtSUFoMkZYQThlTFJEcTBhOXFoS1IrVE9aV2Nsb2gKMlZ3NUJVTWkzci8vOWlWblc0aTJvZy9YeG5zZU4vaER3K0dHa25FY3o5ZVRBa0VBN2lHem9aalltTGFZd1YybApBVlMvZ0dnN3ZZeTRlL3BGVjk1eUxwaFV0dWtZMHJCbUNmODhzQ29jVUNKa0J6YUFGeEJiMUQwQ21qb2ZMU1Y3CjJnNDc3UUpCQU9XbTd4Rm1XN1dzT0lpT1NVMitJVGdBL3Jpa0pyMnJUUC9BKzFNbXRxN0FBd1Y1VFF2VjluY0EKZWNyWVlJeG4ybURxWFc2ZXptU2V4Y3pPL2FjYmZua0NRSFJnK2laR3ljeFFxUFVQckIycmFtLzZBUUJSTHJSQQppdlUzbkx3UzdJdjcvWXF5ZFJ2N3BwQTk5RnBoaEZ0V0VtR3pOLzNRMTEzQ2ZBd1hYcUVpQmIwQ1FIRHIxc0NsCmd4RmdlcmNlaGROdWgxZDJLZnM1N2psZUJCN2daaXRKdUdwV1Q1eE05UlpON1hVOTRyZHphak5qWi9OczdhR3AKWHhkbnJCYjBRK2E5cFh3PQotLS0tLUVORCBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCg==<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FEb1hGVmRFWlQ2dUdvSUt4clluaEd2UFBuQQoydi8xSlJDdWI2M3dVTmQ4cEZXd1hkSEUvY05tbGJGbVBQalY5SUxha2QxZitodVRqTE9FMGN1TXJHeUlNemN4CjZjcUx6TGZmMDI4bmVjYmUrVFNwMzN0ekRkNGF4SDZVZ1N2SkNQZ3B0c0R3UklwMm5FZFRJSEJpSTdGUDhZYjUKOFE5VkJkYTE2Z2Z0aXlOMEZ3SURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 5.6.24
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNkZ0lCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQW1Bd2dnSmNBZ0VBQW9HQkFOQVVZQWZJMVF3L3FYL2cKZ0EvdW5HK2NZY1Y3bEdqRmZiVGZndjJtcFFETU0xUnQzTUgzUEsvaUg4d1FBSFBtankyYWxGdURYRG1xL0ptTApFTHR0bUpUWEIvWFZiQ1puOStkVFppc2Q5U3Z5S0R4WVlPYVU1aHcwVG14aW93UjltZUQ3alcvTVNWV2pLVnh6CjlXMnNlbFVUVHJRZnJjMkZxVXJ1SzlLeEVodTFBZ01CQUFFQ2dZQkZYR1ZlY3UzQnRYNzA1NHNJeEl0VkVSWHUKVkhGMk0wN2graGVhSWZDaXdXN2kxL1JjbStPWTVaR2YzajJvWk5TWmFRdkhMWlNTakpMRFEvNEIzRmlkdXVBMApyQk5wYlJuRU9rcWdsVjFkcDhTTnZ3bDJFOXF2M0FDRUdzMzdxWkZhWDJDcWVSb3VJaVdJTnVrYU81WjBqWVhOClR2TXNVMXVVa1JLRXdpQy95UUpCQU92SFdraytqOHhRVEYyaFZHb3pWMGNjci9kWHQyNld3WkkxVHNDWkRFQ3kKa3IvYmROUnBNNVdnckM1K1k3eDdRU1lKRGJ2VUQySnpIdW5KR3VLZGVmc0NRUURoN04rT3pWRGFxWWoxdkVZawo2UmxORzZlMkRPWEc3ODQ5SU1kQXdIZHBRZW0wU2V3NnI2YTVoRms0MFMvTm9VZzg3ZmFVOStvVFJwUWRuVVBiCmJBSVBBa0VBbllCUEpLeUJIS2ZyUzRTUXdsekhpYjUxSWRKYnU2bERaNnJxajZmdFVtNjNyeWduZEJsT2x6NTgKcHBaUmc4QUdOaVZJSWxlM2F6bWh4ZVJNYkdOcjd3SkFaL0ZiU1pBY3l2MkZEY241VzdJQytmN25RbExjeEpKQQpDTSt6M0k2d1liVDVtUUVKdGxacUZxQlZqRlp4NytGc0l0dzR2b0R4S0wwb0dCZnF5R0VBOFFKQVB2cWhzeTByCldoZlE3dFBtbHhjdG84Z05HVVpPRmpaeEVkbmpRUW01Nm9yT1JPK2MxZlAzZVNFb3lldDVUWXpLTVBpdlZBT1oKT2VMdk8ybzB6OWVPa3c9PQotLS0tLUVORCBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCg==<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FEUUZHQUh5TlVNUDZsLzRJQVA3cHh2bkdIRgplNVJveFgyMDM0TDlwcVVBekROVWJkekI5enl2NGgvTUVBQno1bzh0bXBSYmcxdzVxdnlaaXhDN2JaaVUxd2YxCjFXd21aL2ZuVTJZckhmVXI4aWc4V0dEbWxPWWNORTVzWXFNRWZabmcrNDF2ekVsVm95bGNjL1Z0ckhwVkUwNjAKSDYzTmhhbEs3aXZTc1JJYnRRSURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 5.6.23
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNkUUlCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQWw4d2dnSmJBZ0VBQW9HQkFLakJSemdqd2g3VjB0Mm8KWDc2UHl3bG1BN0x0MEJkczNhS0QrVG9GOURLaGdDcjQvbDFTbUdqbUxLL0ZCRklkT3l1Z0M1aXFkM3F0WTFCSgpuZllmZlc4NWluU0FRNmo3V1ZkMWRDWlhDZkZxOC9PMEVMQVI5eFNpRWtZc3ozRXd4czVEZVJMUmpOK2Q5dnQvCmE2bXd4S0lnQTZDaHFIWFdIK2FVbWNONWtVbTlBZ01CQUFFQ2dZQWkzaFIrQi8xaTY2RXZCVXdMRHFEUDUxRWEKVmtLcHBHZkMzV3ZRVGt5ZmJYa1M1L0Yrak1OSzRVd1lZU2U4WTZmSElzRmlvTTRnL2RSSVVYMmV6ZkRYaFR4MQptbzJLMXBBeDFkNWRnTUJqVlNqVTV2WDNPY0cxeVZKTUtCK3orcnRtWjNrTGdDMVl2ZCtIQnorMFZHTHVhK0VaCmRNci83bzZaZjRUL3F0bHZyUUpCQU43LytZVTdKVHczNHVYaWg2Sk1NK2FHalo1NmxvZjFIdTVTMG1QVFgzM1cKZ2xsWm1BWUNWS3Jvdzk0cU9XdTBaY1IxOHNzWFNnOVE4aCtGYkNldzZvOENRUURCdWxCLzVnK3p6ajZWazdZZwp0bnFlZnJjUGlmOG05blIybGpxcDJaQ0hMeDM1K2VvemhrcGlBZEV2V3RGWkdTNkZ1TXZYNGNCcm5lNkpvNmtXCjFSenpBa0JOWDMxZzk4T1VvRU51eGVtUHEyYjZua2IyN012Y0FuV245VDZnZWsrUXB1UDFRbnZYNGVra243eU8KRWhKNFIxQmtHUlNUMk5IT2ZLUjF3V0prWnlNTEFrQS9mcmx6c2d2amV1MjRTTG1nN3k0eFZJYmJhUGRmNWRjMgpKdmNEUkhQQ1d3Y1FMNEU3Y2dCZkx3bEk1Qk5KaUo5ZTVMcXEveXI2R3NGY0MzQVlNN0ZSQWtBNDNnWVFPdU9GCmovaUlMaXhyRjVJU1pNS3VvdHlvQlhqSnIraWVlcmJ5d1lKS1BpeUtzOGdZU01EVXFPMnpkaTVEQUNONUZHZnYKRktIU0RKeHVabnUzCi0tLS0tRU5EIFBSSVZBVEUgS0VZLS0tLS0K<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FDb3dVYzRJOEllMWRMZHFGKytqOHNKWmdPeQo3ZEFYYk4yaWcvazZCZlF5b1lBcStQNWRVcGhvNWl5dnhRUlNIVHNyb0F1WXFuZDZyV05RU1ozMkgzMXZPWXAwCmdFT28rMWxYZFhRbVZ3bnhhdlB6dEJDd0VmY1VvaEpHTE05eE1NYk9RM2tTMFl6Zm5mYjdmMnVwc01TaUlBT2cKb2FoMTFoL21sSm5EZVpGSnZRSURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 5.6.22
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNkZ0lCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQW1Bd2dnSmNBZ0VBQW9HQkFNVUk5MW1kTWVmZUVIcFQKZk1HMnRtUmRwQ1Q2RHpqV2hIZDhkTm9KU2czMDlJUVhIbFhROVlOZ1I4Q3JDdnRpZDRLYjg0c1oyU1RYQW43QQpmSjJUSGJGNmI0MWVVRlV2clF4aG05NnJOSjJRMCtYeG1EdkRlZEZ1MUQxekxRcmlzRy8zeno5dE16QUVhZGdXCi9ENVFValFRY2xFS3kxR1JqQmtkNytJeHdNZ3BBZ01CQUFFQ2dZQUZnVDJmNUZOcm5mbXA0VUZBREVIR1JoTjYKOFAyUjRmUnJmaStwazg3YzJ2WWw1cHR6WEZZdnFIWDR2UTZlZlY3SGFHSUNoZU5hTXlPZnRQTUdXQURoVXV3NwpIUTMvVzByeTl4aDR6Y3VzZlMyVkVsTEFhWjJodml5UkhEOXlTN0E2S09kNGsxN2lBYTB5WmlPdzFBN0tkTlMwClF3YlhaMkJ5amdmOHhWNnczUUpCQVBGNno2b051elJxejNPNWJwVDdYbU5jNTc4YzIxL2tqZEdiQmgyNkorMTIKdlpqMUt0dE1VeFlMQVl3K1Q2Z2VvazV3cEFxdzVqZlZ6MWE4NklYU0I5TUNRUURRNGdBM1FDckozSTZURlh2dgpBa0tOeVhMUXhzWDdqaFZjM1prWEE0UzBSMGVzZ0J6WFUwNWgxQ0czRE82TmFRdmVYY3pxYXVSbUxTUFNUdmMrCnJFNlRBa0IvWUxMdUZ2UXJBRFNSN0x5aUpiNXlWMjEvYUM5bjg5M0ROUzBTdlVHV2gwNFh3eXRxSm1hbGVBVEcKLzQ5eE5VZVViT0o3S1Rrbk5zZDZENGZ3SHd3MUFrRUFwWFRmUnVTRkFEQzhuclU5M2l5a0d6dWV2dEUwc2ZYeAo1Z1dCNWtEYk5SSGhMRHF1bmNGWExSYWpQaVA0TWZzcmM1QkphTVlTOVB4OGkzSVJWb3VXRVFKQUxHbW4wek5LCkxsbkhwV0RwRVVxMU55WTVYbEJLMkdrRVIyd0FsWG80QzdBVzQ4YnNkZEhNVWlBaFR4eEdSeC83YlVmRDdMYnYKRGE0L2V5Mmc4bksrUFE9PQotLS0tLUVORCBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCg==<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FERkNQZFpuVEhuM2hCNlUzekJ0clprWGFRaworZzg0MW9SM2ZIVGFDVW9OOVBTRUZ4NVYwUFdEWUVmQXF3cjdZbmVDbS9PTEdka2sxd0ord0h5ZGt4MnhlbStOClhsQlZMNjBNWVp2ZXF6U2RrTlBsOFpnN3czblJidFE5Y3kwSzRyQnY5ODgvYlRNd0JHbllGdncrVUZJMEVISlIKQ3N0UmtZd1pIZS9pTWNESUtRSURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 5.6.21
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNlQUlCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQW1Jd2dnSmVBZ0VBQW9HQkFMNkNxazNneEM4bVQ1d3IKZFkvTWFjeGZ5Wk90ZW05Mk1BVm5LeU9xUXZQMnczY0xYZEx6KzdPRDA0N3VFejl1U0RrREtuL1pQS05ieU1VeAorbXJyUGJqb1ZWSXdWY0NTdXRTQ2xSK3dXTERlaC9zcVNCT3ZYaG9CS3pBVkZ3SmthdFlEMUNBNEUzWTdRMjdJCnRoSkI5cnJ3T0QvRWliOXRtS29mTjV3eVVRRTFBZ01CQUFFQ2dZQSthSldicjM3MUp5cTdNUzF3N3ZqVm42ZHMKUGs4MmhsUVM0UW9ydzlIdEU3QlNwaUdWUXFINDI3MkpQQXFJSS90NjJjT3BZQ1BTSy9Zb1MwZ0trSWVHSWw0dgpwL0M4bXZUV0ZmY3VRRGdEV0k4Z0tnUUVkdlFaYnZVck93bTgyRVZ5UHVTUURIMnVwdk1zQ1lQN1BsTFBrNnV3Clc0WkJFV2xJTFhHR1BkWHNQUUpCQVAxbzZkT0hqMHU5UUY0L2ZZN2xBUWR5UVplanI5cUQ4cG5MNWMxeVRGV3AKWDJUYXQrSU1CbDY0L3ZnQ2IxYndUVXNFZlE1T3hIR1lWYUdRdU42TDRqOENRUURBZFNwcU9qVUFWYVpzamxlVApkS3Q3Sk5ZTHloL043ZTUzRjlCKzc2ZnRhWXBRMEVnajRSTkFONDFSd2J2UDVhQklFajNOY0lBOXIvZE9oT3QzCmxwZUxBa0VBNjBocXVoVUdUaXRFUlgycnBXNG8yM0lSUnFzYlRzYnVEREFOaVFoVHFjRmRxZldOZjlyc1d5eG0KeDN6elJZUk9MNVhXU3QrRmMzY2VJcW1OakV2UzN3SkJBSnNuV2RSZHJKRGllOUtVUm1IbjhyN0tDWTFqbTVSRwp0ckpvRG52bTlQaGUxMVVqTktWSU5GN1c2aVQ1REZJa0NyMVBoMmR4eE5EMlpXZDFuT2JDRHRVQ1FRQzlFazVnCmc4RWt0dGtDWnRWV1NCeEdJcEFHYjV1UklTVzRaNzRWV1BHOFp3YUZZaXl6YXdueFZtQ2kycjdMN1Q4YlllZXAKeElWQ2tUdzE2Y256eVlCWQotLS0tLUVORCBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCg==<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FDK2dxcE40TVF2SmsrY0szV1B6R25NWDhtVApyWHB2ZGpBRlp5c2pxa0x6OXNOM0MxM1M4L3V6ZzlPTzdoTS9ia2c1QXlwLzJUeWpXOGpGTWZwcTZ6MjQ2RlZTCk1GWEFrcnJVZ3BVZnNGaXczb2Y3S2tnVHIxNGFBU3N3RlJjQ1pHcldBOVFnT0JOMk8wTnV5TFlTUWZhNjhEZy8KeEltL2JaaXFIemVjTWxFQk5RSURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 5.6.20
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNkZ0lCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQW1Bd2dnSmNBZ0VBQW9HQkFNZEgzckVMbTlieUdUVWYKSEtOTVc5WnlOOU55OFQ4dUdhd3dzanU5S2EvK3dHVHMwRDVIY2ZOUEQ1RitqNWtSdDh6U2dEMFZIRTdJai9STgpXVUFtNUhQaHdmMU5ZUHZQUkYvbVhEVXlPaTFxZmVlQ0VpSVBkK2R0RFBvN2NwSEoxak5ic1lxeGFMTW5SOVhzCmZvT3lleDdFZ2MvR0VXWjE5Ym94QVBpR2dsZ2RBZ01CQUFFQ2dZQmVqc3FySlgvL3dRYVcvemsrZndnQXZGZWkKL0tKZVFVaXJQTHdGdnA5ZVJEb1VhWTN5VDBKUm1nMGdFM2Fkd2h0OWs5Q0hxMUd3VEZpS0tuMlVCQ0JYeWJOUgpydm96amZoY0g2YVNwTXNoTXBnblM1Sll6Ly9Wb0MvQU13eGh6ZTl4ZXowZDRST2JjRXdlOUROd1R6QUs2ZnFMCmtQZzhhR3ByaHVlTzRiRnp3UUpCQU9oWndLdmZONThnYStBQWsxMVJON2xnTUNUSzg5U1M1dWRGZkgvUDdMaFEKSFFOSzVYU2hzdml1Y29lQVlEVjR5MlljMUpzSjB2V24xZjllQTRBdlRZMENRUURia0c2Wk9lVGFPSGVra2FJMwpNR3FOUEo4S1NHdWwvKzdZL3gwWWQxeE03UkhyUUl1ZDdEc3ZDZ01xR0hnMXhhVDk2cElMcUd5UXRGV3NiYzJLClhpalJBa0ErNFV0TE9EV05VdkRleGtrYlVBZU1tNE5yOGFEYlBvWk93SGRZLzZSSW5TVzg1bUFDbUdBZS9OYngKNU1Ra3RIUVhSbVlqTHgxd2JlTjBJTFZCMDR0aEFrQnIyMzJaSThsNk1YY0VqczRERW5PbFFmeFdqdERpME9EQwpGRUIwdmwzSEpFWkRMSWZwWWh5SXRRQnM4MnhKN2ZkcERJd0YwZ3pTNE9PZE9xdFhwMzJoQWtFQXV2aHp0N1RJCjNybUkzTmtBQkQwWHp2dkFUb09MQnNuWEZTNDljV0huWjFSSUIrZmVkTEt5d1dheFE3TGRHTkM0NGpZcU1kWmsKZE9aekxHSTNDakNOSkE9PQotLS0tLUVORCBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCg==<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FESFI5NnhDNXZXOGhrMUh4eWpURnZXY2pmVApjdkUvTGhtc01MSTd2U212L3NCazdOQStSM0h6VHcrUmZvK1pFYmZNMG9BOUZSeE95SS8wVFZsQUp1Uno0Y0g5ClRXRDd6MFJmNWx3MU1qb3RhbjNuZ2hJaUQzZm5iUXo2TzNLUnlkWXpXN0dLc1dpekowZlY3SDZEc25zZXhJSFAKeGhGbWRmVzZNUUQ0aG9KWUhRSURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 5.6.19
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNkUUlCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQWw4d2dnSmJBZ0VBQW9HQkFKMyt1cWhPSWNJNGZ3VWEKN1Nvek4yTWtBaGUzbkNDREd2NE5wNWZXVXh5anNDdUVyOWM1VGtKa1A4ZDRaclIvZ3hDOHRUZzA2SkplWm51QQptYjRTbTliN3dzZy9RZkJodlpqSVc4SFFLUDVjVFJOSmtRNWFoNDJGcDgrQUxzWVY0NldwQytYdDVnNmNlT0RRCmJjdDlvWXdzbGNDY291MmgyZkRTWVRlSVR6bnhBZ01CQUFFQ2dZQmNmOE1HUUdBUlZvUS9GK21jR0Vvb0YrL0YKdFBDS05GZThQNEJNSytXUzBkNlZTK1NxNjlqK2s3U25jcjBtbGJURk9zWWFOeGVtZ2ZBY0JFbCtkMlNXeUZRdgpKam1LbGpBQ1ZRSXI5Q0xlQUtpZjdmWEZaY21PMFNsd29oZjYwcWdMUHZ6ai9yeXQ1a2V5L3lQSHVGcTY4MHUzCmxRQWhQb2IwQnFWVzdHalhkUUpCQU01RFdTemQ2L040QXgxbE81NHR4SFl4a253NzMyRkRnWTN5SXhzOUNhS04KMVR4TTNFMVZ6OVNNRzUwZmVXTWNZYThpb0lVdjZYNkYzWkM3eTFSeVFVTUNRUURFRjhsNXRhR1E2bktXQjRaYwpLQmFQWm1FeFVuY3dNblk4T3R5LzhtNDYxSnFVdzZsVStscHpRbHVKUTNQdnloS3ArWHMydGJPaW92U0l4L3JuCitGcTdBa0JkbmFHdXhIYWdCVnRjanlMVTh5N1Ura0RqRkFXWnpwclJneEc5L2lFT1gxTmx6L2k1UFBaY0lNOHoKckNKYkFubXZsSWJJakd0c21uTnFpbUdKeldXakFrQW55M3dEeXl5Q3NGR1l5T1luaGFzdVp1U0trZVhHVGpkWQplY21hMnFRc0pFRkt0M3FCMkZ6S3owaXNUcGdVcmJtajdSRm9STyt6cmNaYWk5c0xnSWRKQWtCcm5RNUhlbXdhCmEzbGc2dS9Db1pvdktkOWVjclFnaERHNjBJbnhhYWsyYjhSUm9ua0VuaTBZb0t5WVBHdVVSYU1uM0N4ZWNIUGoKZU9nQXBLOEFsb3JrCi0tLS0tRU5EIFBSSVZBVEUgS0VZLS0tLS0K<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FDZC9ycW9UaUhDT0g4Rkd1MHFNemRqSkFJWAp0NXdnZ3hyK0RhZVgxbE1jbzdBcmhLL1hPVTVDWkQvSGVHYTBmNE1RdkxVNE5PaVNYbVo3Z0ptK0VwdlcrOExJClAwSHdZYjJZeUZ2QjBDaitYRTBUU1pFT1dvZU5oYWZQZ0M3R0ZlT2xxUXZsN2VZT25IamcwRzNMZmFHTUxKWEEKbktMdG9kbncwbUUzaUU4NThRSURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 5.6.18
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNkZ0lCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQW1Bd2dnSmNBZ0VBQW9HQkFNVkNxVXd0RHB6RGpObDMKd1FrUXBtRTBwSzVrcmJYMlM4NmNsUDhKSWhnWDQ5VkNvZkF5ZnROL3lYMXF0SFVZUzZ5cGVLRG91Q0NnSG9hNgpTUlQ3bkJMZ0EzajZCYkZhdFN5V0M3d2x2bERnNFZIaU1lREp1T1V0blh3YmZDZFlNQ051M3IyL2doVjJmZEVqCldiR25yQXA2SkhkYkU2TkxNeTNUNzJET2FZU2pBZ01CQUFFQ2dZQjdpcTFuSlF6eXgxSXVYTjhMNDE2Z29JekgKSUF6Zlduck4wcWxLTlJraVI4d01JMmd5ZkIyTUxvc3R2aWQ0OHBkcWN0VTJ5YW1QM1ZoZy9zaUltTEI4MG1GYwpkQkZ4ZGc0OUQxTmE4eU13VHZnM0tlRG40ZWZVYm5jODVYcmYrNm5yMU05b2sveXpYNFQrU29GNUwrcEkzUCtrCjN4aXBVWWdVSCtIckV3T1JLUUpCQVB5V3k5RUZ3TmdMWHNWV0RjOTlZQW1tWEdnUSs0M2dGWUpSd2JTTG80R1QKNmdnRUJEanp6YkVTUUF4YUM5WERZcExvelM2NnI5RXk4OFFjVytBS2JaOENRUURIN0pmZTByWVhUT3ZHU28wMQpkdkE5c2hYNlQrTU5Uc3VtanNZMFVpd0Vaei96emR5SnVQTzV0NWtBWmFHN2RXMTVCV2MxSTIybGx0WE5KbDhlCmtVSjlBa0J5bUdPTnlFTnVnUElWSzI2R2xVWU4rcmp2eWN5bTJHUkp4SmZTTm93T3pMR2Z3MXE3RC9sZy9YdXIKWHVzQnAyeEFaSGc2WEI1S0ZnaThEM1dyVm0vWEFrQUtQL2NKVllSQWJaRW8rV21EOURVYzlLUnIwT3l6SWZjTwo4d0wyYThBVitiVXRxc0JEejFldmpkb3FTd3Vmc01XTUR0cmJ2cFZBaUJzdUNXbVhCNXVCQWtFQXlvbTFwdjNLCjJDbyszMHhudjlzQkFKVTh6cUR5VzVyZnNCQlcvTUlOY2lWUHFkK0Nzei8xZ0YvZDJiNXZsZE1Kck5QdWFsSG8KT05kby94c0Rpb0ZxVWc9PQotLS0tLUVORCBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCg==<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FERlFxbE1MUTZjdzR6WmQ4RUpFS1poTktTdQpaSzIxOWt2T25KVC9DU0lZRitQVlFxSHdNbjdUZjhsOWFyUjFHRXVzcVhpZzZMZ2dvQjZHdWtrVSs1d1M0QU40CitnV3hXclVzbGd1OEpiNVE0T0ZSNGpIZ3liamxMWjE4RzN3bldEQWpidDY5djRJVmRuM1JJMW14cDZ3S2VpUjMKV3hPalN6TXQwKzlnem1tRW93SURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 5.6.17
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNkZ0lCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQW1Bd2dnSmNBZ0VBQW9HQkFMNi9HS21QaUV5OVA3THEKWml5NjVHcExQWXBPS2FVckFpUVJlYU9WWEZpZTMvWTBKM3NLaW1CWDJ0QXgzcVU2ZUdOeWVZRVg5Q2d1WkJwWAoxN3pCdk9aTWp4aDJKUmtoTWp0VWQvWTNERExqTFhBOXRMV0w1VHJMOHdJVU5ZZlBkTDV0M2lGdTg5cUNwaldiCjk2Ni9Qc3FsbGVtbmxFZmJNYUROcTAxa1ZPemZBZ01CQUFFQ2dZQnBWYUFwNnRCckNFdEg0emRmVmluVEpRK3IKODdQOXVQMXFxNWZQcFNpazY3OWo5N01odUZWb0ZMd0tJcS8vOElVUTdlTjVUYUFRSEdZOVFlc3FHcGJVWmlycApkZGtuNk5IYytKMEJFRVBHTVVWVXZGQ3VoNUJoVkU0VWQrSytCOFNqcUdoTXErUjczTDUxUHppWDRhZ3phcjYxClhwM0cwZnRodzZJYmhoZG84UUpCQU95ZlBHdFFhelhYenUwQ2JxdVBFWXNWcCthTEZ5TmxMUTZ0endvd1p5dGEKYkdhSDJvRnJQRjZWK2lrYTlrdHFCK3JFdU1YN1BoYUwwTHBCWGt1ZWFiY0NRUURPWGhVdFpSK21DS0lUT2lDNApyUXp2dnkzSkJCZ3pDN2pvZVF6aWJYM2hvWlFVMlEySjNhVFlVd1ZqTjNCQUtrSXVrMDk0NFNTbVErYnVNMXBrCjhEWVpBa0FnOTdLb1ZRVUs5RzE5TWlpUE9KaStJeDlJakxxRmtQUXRKbVJCVENzanJDNk1Qb05nSXJ1L2hlL2IKeUVqbWl2aGRhbGxBSkZnck5nRzM0YUdzc1g2VEFrQTEzaU1qQlZsOGlwWmI5SGxrRzIvY0NRaFhoMlVWdGdLZgpWREhEelJibDFicUVzcCt4RkJVYWpwbENhODgyUUpHai9MbnE4TUlUVUhnd1IyRmFKY1hKQWtFQW1YTngwdlNwCnBBaWN4UWpISnJCK3Z2ZmoyZGhyNEtkbkk4cU5FSlVuRzhnamdBVTB2b0FidDdSQVNub0pwZzdJTGxKQW1MaUwKd1VDay9vc3A5dlJtdVE9PQotLS0tLUVORCBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCg==<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FDK3Z4aXBqNGhNdlQreTZtWXN1dVJxU3oySwpUaW1sS3dJa0VYbWpsVnhZbnQvMk5DZDdDb3BnVjlyUU1kNmxPbmhqY25tQkYvUW9MbVFhVjllOHdiem1USThZCmRpVVpJVEk3VkhmMk53d3k0eTF3UGJTMWkrVTZ5L01DRkRXSHozUytiZDRoYnZQYWdxWTFtL2V1dno3S3BaWHAKcDVSSDJ6R2d6YXROWkZUczN3SURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 5.6.16
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNkUUlCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQWw4d2dnSmJBZ0VBQW9HQkFNdzNkeWhhb2N0OVlWTWUKU0lkUFhsUjZhOFhqRnlSa2dmcXVpdVJKdmZoZVpOck9sUWFOVXIrVFJVb1JWQlNhSmRDekVqc1lhNEZYamtJWgpTVDFnZHNDUDhnRTFwRUF5T2wxdUZINkVEVENwbDBKV25yK1NRRTlIbFE0S21sa1B1a3ZvNkNRVkM4ZkZST3ppClZ3VUh4MlBsZzdWV2RvQ0E5ZEUwMmNJcTkyOGpBZ01CQUFFQ2dZQjJNUnZMeFRpaTl6dmV5VVljMmZpMFYrNE0KSjdSN0laaUFwNGhITzg2dzhxRFlhbnVod1NWRkwwMEk0eUtRa2U2VTdTNzkrTkl2bDZjRDVuS1hEVDlzaHFOegoxdjFlQStPaGcrSlRWdjkrT2w1VGs4S2NQTXdGZDlDZTBnRzZvaEl4K2xXM0toeEU1cjdSYTNiS0hRYjdZeHRzCk14UEYzdlZ4dENmeUFUay9ZUUpCQU9wcFBjUVhOUFhhcDBYWUlucTUyZkNyQ1B4bWRhZjZZVklJUEdmSXhtVUIKczdyWmRrd3NuNVZ4VzQzb0JHSkdSdElhdm5rYk9paTJ1UkhkOWJKY1JOc0NRUURmQmxMZ1RHUitSclBuKzlkNAp3NUlvUzZpOTZ6MHdvNnpYNFRHc2lLMHFkenZ3MUhuNmVCMmZ4WlVEVlRrZ0svbTFnallXcUhkeWoweFdsMFlnCkt5MVpBa0FxVk1VRnMxY3FDc2xvVUlheGVQeUZmSzJMdndrQ1E3SHRlWFZISExmUEo4YUlPSnNuV0d1ZE5qSmQKWndmYm8ydElwL0c3dHhJQ3BqUzNxRWlsWkFvL0FrQi9TS0dtQjVOWENrMEUraE40aGMxMWwvQ2ZLNUdKbi9BMgphUHlycG5tR0FmVEF0dE5DNHFpdGxkczh3cmZPcDZwbE1BSmtuaE5GMjRqSzVwME1JUGhKQWtCZUl1TFozejNDCm5qM0E5ck9Ja1lQQjZ5ZFhsVkNVWVlXeFRxOHM2YjRUMC9PSEI0bTJYY0hCbnNlSk80ZDRlOTgvVmRQUjRiZCsKaDF1aXpSRkpEZGNMCi0tLS0tRU5EIFBSSVZBVEUgS0VZLS0tLS0K<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FETU4zY29XcUhMZldGVEhraUhUMTVVZW12Rgo0eGNrWklINnJvcmtTYjM0WG1UYXpwVUdqVksvazBWS0VWUVVtaVhRc3hJN0dHdUJWNDVDR1VrOVlIYkFqL0lCCk5hUkFNanBkYmhSK2hBMHdxWmRDVnA2L2trQlBSNVVPQ3BwWkQ3cEw2T2drRlF2SHhVVHM0bGNGQjhkajVZTzEKVm5hQWdQWFJOTm5DS3Zkdkl3SURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 5.6.15
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNkUUlCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQWw4d2dnSmJBZ0VBQW9HQkFMaVhVSWpock9IZ3h3OGYKbFN5U25oejVSaGZlYzZrOHVCWU8xZHhTUVlnTEVsWGZrN0RnMUJnWXpVN2pIdkRyeE5UcmRnbmdWQUxHNlRxQgpxQnBTb3MzRDhEQlpBU0hxR08wSC9Hd2lMSll6LzZUdFlvYXdoWkszYm90SG90WFJOZ29MQ3dXNjVMY2VtanVJCmV2dzdTbS9KN0lRb2VSTjNPNi90VDZRQUtWZUxBZ01CQUFFQ2dZQjR6K2dRdm90VkJyV2h5MHpwOEVmMXRKeFEKa1BKb0tHcGZYWFJSRDdEK0ppam85VHlIZm82eCtzR2N5UDkrTlFFTlRkSmlvbVM1c0pBREQ4c0M5MlMvWXFzRAovZzBjandEYkYyWXMyRlVhQituTzZQNElsNDRST0ZxWllYdStaUjFWZ09LUThyZUUxRnBXSWVXcUMveUszcnVLCkg4VXk2OEtSMk5ZbnBoNW42UUpCQVBZSGlwUTlsUFF4eEU1Mk9XSVNGVG5Bd3Y1anRQR2xlWkV2WEpiNE9VRVYKbFl1L2xDNkJ5azF6WmNOSFZVaXQrc1Z3RFZMYjVEUEh3czlxdStKT2VQY0NRUURBRWwvTkpoV1RQbXZ1d3AxQwpKRnlCUWFRWFFJNmR2Yjd0OFV3UTF1dlhYMW9KelRJOWtsdXhEWS9yNDhjMjhmUlZIenBISGpLMm80ektrMzFiCitxVU5Ba0IwLzdVWk5nZmw4TnpINjFUeW5HTFhxaUdRMUYyeUpOMGcvQUx1RUhFNTBFZmp3MkYybEdaZVdxaGsKSzBJVlpCZERXVHdjMFZFK2hwclFCSlFBMVF5VkFrQXF2MnduQW9UbXdvdlBGZTFlSFMyaGJ2U1FZRVBkZzYrTQowWmwyWGY4YmJoTmgveE5oZE1PSGdsYzN6dmcxbUdBaTJkSmtwYW52MERLem0yUFpKczI1QWtCd1B0elk2VXlRCmdDN0Roa0djT0lDQS9RUFpRbDFITVJqZHZydUNtSHczMDgyVlYxaVlzVDZZL2dob2UyMXpoRHZyN0s0dXF2dzMKYnhCQXFiWDRxNW5MCi0tLS0tRU5EIFBSSVZBVEUgS0VZLS0tLS0K<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FDNGwxQ0k0YXpoNE1jUEg1VXNrcDRjK1VZWAozbk9wUExnV0R0WGNVa0dJQ3hKVjM1T3c0TlFZR00xTzR4N3c2OFRVNjNZSjRGUUN4dWs2Z2FnYVVxTE53L0F3CldRRWg2aGp0Qi94c0lpeVdNLytrN1dLR3NJV1N0MjZMUjZMVjBUWUtDd3NGdXVTM0hwbzdpSHI4TzBwdnlleUUKS0hrVGR6dXY3VStrQUNsWGl3SURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 5.6.14
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNkZ0lCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQW1Bd2dnSmNBZ0VBQW9HQkFMZkhuYjc4dEM5eDRLc1AKa2o2ZGZCZkg2a1VoVHR6Rk9PSEtyRmg5YmhOTFZlOUhlYmR4TFpiSHIxZXkvYTk4UHNRS0EwVEVwM0NJejZSWApSamxwSnR4bmVKZi94MXgzNDAxSjR3MTNaZWhDRHc2WDFHRFVXeXJnSVJEMkN3Y1pMNjgvM1lPMXBVMGgrVmhZCkxLOS9aVzZ3TkR4alN2S0E2UTZHOCtkdU5uRjdBZ01CQUFFQ2dZQkxvMWVVVEhOb2Q0a05QbnBsVlBIRzQ5dlMKbWZQWVB6KzdCbXhLZTAwN21hMERyem8wT3R1VmpCZnBrMXgveGpZYS96ZjdMS2p4VXcyS3lQUzVHa01JanQyaApQQ1hhNThLbk40SE8xODZkRktKSEVrN0VjUVZ1TC9LS1RrVmZPT1M2ZjV4OWhSNDFaaTArWkNOTXMvRE8rQ1BtCndmMHFEN1l0ZWNZb051TnFvUUpCQU43R1Y5TGI0RjRkQUwxTi9MWi9NdXJwbks3d1hqcnN0VWlOTzdOdjNTWDcKOWNMZGJrSTd4UlJaUXhyaEpBdWJrcTBONmZMazVEMnVla1QyMm5haTRnc0NRUURUTUd3M04zcDlxV3NQcEpSeAp4VWcvc3o0dHFlMkRMU1psVmJqQ3RYVnJjWkxSbnplNStIK2hqaFVyWEM4VmVNeEIvWnRTUHgrT2JHeUhiWXdaCkprUlJBa0JQSVdicXVEMXZVS0FGbmlFSTlnK3hEOEFmQjdTQSs3bTlCcVhSTEFnQ3lRZlg2dTJTUzBiSzNwWU8KZ3pCWml5NURtRENrblpkUkxadXl5WGg2TVl0WEFrRUFwa21qZTlySUxUZ0FIOElVVEh6dGhaTEtLOFI0U3VoNwpLaUZVS0tRZXY2b2UwOFdOYUhaOWNLVGlrRkMybGk2V2pvTjFFRTY1dHpneVFIU0djcXNKOFFKQVNPMStRNm1qCnlNRXNjaFhBRVpzYmsyeEpPOU1sVGpadjB1M3JaNDFDRGl2dVc0Wko0NkVvT2wvR2tTWFFtbGNZT2p0K1loaG0KK1lMVlRsMmNKSmhLR1E9PQotLS0tLUVORCBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCg==<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FDM3g1MisvTFF2Y2VDckQ1SStuWHdYeCtwRgpJVTdjeFRqaHlxeFlmVzRUUzFYdlIzbTNjUzJXeDY5WHN2MnZmRDdFQ2dORXhLZHdpTStrVjBZNWFTYmNaM2lYCi84ZGNkK05OU2VNTmQyWG9RZzhPbDlSZzFGc3E0Q0VROWdzSEdTK3ZQOTJEdGFWTklmbFlXQ3l2ZjJWdXNEUTgKWTByeWdPa09odlBuYmpaeGV3SURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 5.6.13
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNlQUlCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQW1Jd2dnSmVBZ0VBQW9HQkFLbm02WUNKRzRubWRiN0wKMlhVak4wc1JQLzkwU3gxS1ZFMFl1Uld2eTRQUTJUVXd3R1dUcXlGZXBPeFVERzZzTmtKck5jOG15RlZPSHpPeAoxczNKWFdVNHRjTWVlSnhGNGNURFR6SlNZQTRSeUl5bXZ5Vzk1b1JTL1lneXE3M2hmME9MdEhPWmdtemdUaTBQCndNMXBtd2NVWmF6MEZhWmNVTVMxUlJTSWFoZ2ZBZ01CQUFFQ2dZRUFnUlRGYkhrK2FldWtvMXQra0NjOE9CVVgKK1QzaVg1TjhMc0xNdzNRMis2T3RrbUxDbWFteVIzei9jZWw5Tkl3MEFRd3c2bnc5a2Nuem5MUE5UYlZoOVdwZgp4YWRCeG9nNmNmdHU4bU1GUUxJeGcvVWtoOU9GaThzQXZ0Q0dsQWE2ZEFmZEJ0V0w5MXNYOUkxMUpDWTJxamJsCnVITmVpZk10ZVdCNHpIUElxU2tDUVFEaGJjOGRJWlh1Rkc1b3NKNU5RU25pVTVMMG8raWp3dFA4VXEvUmU0YkcKbzU2WCttSVlVRzU4RFllTFM1UXBXT1Fpc24yWjMrODdsZFdsTXNiZzgwbExBa0VBd1BGaGJTSmQ0SGtzMTVxMQpKRU80cDd4ajBWL2JjRy83VnYwUEFiQXh4WWhQOGpjR0NwVUU4NncranBLaWpxVi9ydmdIR3JVUzFvMCtZdEFICnA2ZGIvUUpCQU5admd6Vzl6Z1lVRDFhc3MxamZwTHp6TFBaanVKZVdhOW80dWFCMmRhVWMzVzdLTVdmWmtzK1UKZXh3by83NDVIWUpYOFp4ZTVRMzBJSyt0Vm51RFVYTUNRRzd5SGZpNFcwejV3TnhWbkxXMnIxYmNrSFZUN29ZUQpEbkh0NEJRemNkdEpUOWRTNW9sdE9VUzVGZHU3Mi9lMG1PQk94UjhKWWtTM1FWbG1rQkJLdnkwQ1FRQ2pzcDBECnpWd2Z3Z1JFVjBoeERLRkpsUHFYUG1udnlIUnlJdEM5YmVGNWIzWXNZOUdaV0pIUDRsbkdYSHhWNFhzbENuaUsKNDFHV2lBTTlxMXNTRFczUwotLS0tLUVORCBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCg==<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FDcDV1bUFpUnVKNW5XK3k5bDFJemRMRVQvLwpkRXNkU2xSTkdMa1ZyOHVEME5rMU1NQmxrNnNoWHFUc1ZBeHVyRFpDYXpYUEpzaFZUaDh6c2RiTnlWMWxPTFhECkhuaWNSZUhFdzA4eVVtQU9FY2lNcHI4bHZlYUVVdjJJTXF1OTRYOURpN1J6bVlKczRFNHREOEROYVpzSEZHV3MKOUJXbVhGREV0VVVVaUdvWUh3SURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 5.6.12
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNkd0lCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQW1Fd2dnSmRBZ0VBQW9HQkFNU0tVU0QyVmt2TzljVUcKTTh4TkxxT0xyVkxLbUFCN3BHVWE4Vkc4Z2RHVFUzTm5UamRub2ZtZHJBUzVWQ3FveTJOZnRiV00vcWVrT2hzVgo1Y0prK0gyYVVxb1hLTjUrVDZyaVpRcUJLdVF4Ukt0VFJaUzhsK0h4NHRJUXJ2ZktVaW5lWkpaTWc3ZHAySVowCkgzVmNKTG10ZkZKU1Y1cWt1K0xQWFQzazVHN3JBZ01CQUFFQ2dZQVpSTmROYjU2RXZLVW9vYldETE9FME1iOGwKQjlzbkpMNXNLVnloYjZVWk51SGgwb1JoNXpjU0NzMlZCZWJtWFRGWkkzTVBWb05mTm1RcUcxU2crNjVlN2RvVQpRVXpMYVdKMzFlZEM2elZGZDFMSmJla2x2ZTZvRXNUSkJQR1h1QXBqcXNKMkgyNjBCV2xtY1dManJhTTRLcVVGCnRjbmJVY2VFVXNlVDAzcFBnUUpCQVBPb2RnNjN0VWVoYU1hL0JEZUJDb0NETGR2ZUYwUmo3U2xQekwvQjlCcFcKa2syd0VlVk4zeU9CQy9XNDllRHEyNCsySHhlMXpEU3hPV2NiUXVPRUJVc0NRUURPZnVBRHlzUkhWWEhMOUFWYwpyVXNlakpvdnptOTJBTnB0NDB2K1JJNDl2aHVDcWlrVDRKdnVyU2tiUU5vL1NRRC95QU1qekQ4NkxkZFdDQTIvCjNsamhBa0FqSXprYk9EenBQb3FvbHFWYUI3N205NFBtZ0NtazBEQkVVK0M0Q3BWVU13WFlORHJ3Y1lGclVsSFMKTnNFbWxWZmlhcVlqT2pGZnErc1dSbVVvQUVMdkFrRUF5WWgyWmYwTmwzbEMrUVVOL3FkNit6UEtnQUlBTXJFZQpmY1Vxczl5QTNxMmQ5K2JPOUlGd2JuODk4VVZZUEErcUUvbEhaemErTnEvcXpDSk1HUWlPd1FKQkFKc1hoQUZwCk9rZUtZNDFpQU1Ua01LZHMyTW94NUg2RGNaMmt4NVdia3FIN0UyUEhuemJ4Mm9hd2YyU3hBeTRFRFZOcE5KcysKem5pVi80c2ZDTi9WNzZJPQotLS0tLUVORCBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCg==<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FERWlsRWc5bFpMenZYRkJqUE1UUzZqaTYxUwp5cGdBZTZSbEd2RlJ2SUhSazFOelowNDNaNkg1bmF3RXVWUXFxTXRqWDdXMWpQNm5wRG9iRmVYQ1pQaDltbEtxCkZ5amVmaytxNG1VS2dTcmtNVVNyVTBXVXZKZmg4ZUxTRUs3M3lsSXAzbVNXVElPM2FkaUdkQjkxWENTNXJYeFMKVWxlYXBMdml6MTA5NU9SdTZ3SURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 5.6.11
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNkZ0lCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQW1Bd2dnSmNBZ0VBQW9HQkFLVjAxTVZZTDFLTnUvR2UKRE53d2pxVno2dG5GOHlRandjVVZpci9TQy80RVlBT0FmSjc5aDZHSUt0NmVnV0ZzYWE4RHlhTmJIZEZjbXo0bQprR21uQ1huT2JKRytGWFBIWmkraW1nTWl0WEVWQ1FzRkdYUUIrNmNlcjdSNkt3c0srYlpuWjFSa1pFK01JK0hRCndPWEZEak00aGFyeWRuc2hIS0NScmpXRGkvQWJBZ01CQUFFQ2dZQUg4S0JaVEE4UlRoM3J6V0xlbWpIdVBLN1QKZm8xWmVhSE4zR2ZKSnNKT2tWVXVOZGRGSmZPQlMvQ0t1RjZMRjFISEJVNkMyVmVIK1lLMXE5SVlUOXpEZU9TcwpMbFRHdWlQODh5RnVWYWtiU0dZdVloa1J5T3ZaS2RHcjdCMjRmMzNCMFZ2S0s4WmN1OXczVlFoa0sxMUJSOU5yCnZYc01KR1RXaFNJRUlvQW1TUUpCQU02eHFwQzBDNXd4T1gyb3JTaEdSYXUrTVZkZDBCTm5taFB6M0tWR1ZWVFcKY29YbTliaGh2WXpJT3FLendEVHJVMFhXY0hNOUxTOG1Dc21HWGg0WFFXMENRUURNN09CQ0R6QnF6WDczYU4rSgpBbXpRb2FPd09EREF4OUJZWnVJdnc0ZkpBR2ExMG5WV0Z6UktBVWpSY1JhYkFsZ1dIZ3hGTkNBcHVTTEVjdk52CjJncW5Ba0VBc1pWOStUTm5vanU4ckZUbTZPcHZZNTVXSUQwTzBBMDhHUloxSlY3blk2dVgyNm5TeGliYng0QWsKdUxOOVdUb3lZcGRhSi9pUXdLaUxyaGVPOTRWOWhRSkFPMlJEc3FHWVZMdnVHbUtJdHJxL010QkdFcUtXYnFqNgpsMFJxTlpHajN2dUF5UjJQNkQyZFovMXJUMWhKUnUrcysrd0ZmbUVYR1VDUTlRS2p6ejBRYlFKQVpIZzB6TDZsCldPWmFkZHdpSGtIN1VNT1Q4Z1BEOGIxSlhRRzRhTkhjMWlwKzNxbktSbThTOFcrM21SanQ0bkdWR1hGNGpjTDQKamNyTVJPcnN2RWxvbnc9PQotLS0tLUVORCBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCg==<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FDbGROVEZXQzlTamJ2eG5nemNNSTZsYytyWgp4Zk1rSThIRkZZcS8wZ3YrQkdBRGdIeWUvWWVoaUNyZW5vRmhiR212QThtald4M1JYSnMrSnBCcHB3bDV6bXlSCnZoVnp4Mll2b3BvRElyVnhGUWtMQlJsMEFmdW5IcSswZWlzTEN2bTJaMmRVWkdSUGpDUGgwTURseFE0ek9JV3EKOG5aN0lSeWdrYTQxZzR2d0d3SURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 5.6.10
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNkZ0lCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQW1Bd2dnSmNBZ0VBQW9HQkFLRHVManpKV0JydE5vUHAKay8vMXlveDNJeEw3M1N2ZE5xbmlVb0c0WFNJMHFTeG1jc0kvVmJBVVIrUytnZXhneml4SGdwL0oxM1owWDdOVwpIRTJEOHdaNE1GVnN5Um9mWGQwS3lZVVJMRE1XVXRuU1JLemJMNnY4Y1NGTGNNN0VsYld1YTN6THA5TE1IRFEwCkZaVEU5WXcyK05vZ0VoYUtrd2ZXSEZCM1pidmxBZ01CQUFFQ2dZQjhBczZ5bk4wOThxbmR3UE1CZlNDV1dZQTMKc3NwZWNOc2Mwb0NONGNveS82MlZ2MlNUZDBiS3B2WTN1TzVaZnNlaHE0Rm5MSnpTZFI4Q0RVdEdHSFgrdnlhZQpGYithNVNBbzJwbWdpcWl1SWtXMlB5NVZyRDNxWG1JYkpJU2lnS0NzcHEybENlVkVwSmRHaDNhaVdxUG0wRWk1CnBBMHluUDNrTGg0THhwVWNpUUpCQU5QbWlXRTdYekhpU3VKV2NtN1Nqb0hIS2wyWjdrWktmTjhJb0Rsa0VueTEKRW14K0kvOHZqT1NGbFkzVEVyVXB0SGZGMHV5dXRXYXlkWUVyN0lyLzVUY0NRUURDYkJrM0lSWDVxZG9hNUd3ZgphMG9jdG5kTHIzUlRrUk1IejdsR0NpVWlSMjdHZVAzMmNNSUhDWm9Gem5vbHZvT0hIZml3WTFzV01DYVFBMlBQCkNIWERBa0FzZHR1dEE0QmVQMVhuV0t4NmhNUlNoekJrbzhCVUQ1MVVUOE1QUitoNU1xWEREbFVQWHpMNVlPNlkKN0FtbzZpOXNVcDZIKzhFazQ1MjBsVHIxait6UkFrQjZPVnJndlh3REtEUmxFNVNsYTkxN2ozb1BxbzJHdTMwcgpPL3ROZkxNN2lZeXFXUVhQRjdQaW1MYXJUOUthUjlxSDV0K2dnOVdQYlZYUTAxQzdwcVhoQWtFQXBnc3BDMGNBCjYxbWtTSk51NVB1Ylo3MmNJVmFNeEt0bUdmckRiZzE2cXBaL1JBMDg2M2lGSEtGbnFNaUpNU1dOdkFGakxQZlkKc2xnUzA5aWdJNUxXbWc9PQotLS0tLUVORCBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCg==<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FDZzdpNDh5VmdhN1RhRDZaUC85Y3FNZHlNUworOTByM1RhcDRsS0J1RjBpTktrc1puTENQMVd3RkVma3ZvSHNZTTRzUjRLZnlkZDJkRit6Vmh4TmcvTUdlREJWCmJNa2FIMTNkQ3NtRkVTd3pGbExaMGtTczJ5K3IvSEVoUzNET3hKVzFybXQ4eTZmU3pCdzBOQldVeFBXTU52amEKSUJJV2lwTUgxaHhRZDJXNzVRSURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 5.6.9
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNkZ0lCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQW1Bd2dnSmNBZ0VBQW9HQkFOZGU4M1AzdkViTm9zQnAKT1Nkam1sVEZqNEtVVTk2U0hqbWlGYWlpSlZiZmlCcE92aFlSaVJUQWRuM1hxRkQ1R3hzSkxWdnp4aUdwMFNENgpwZHp0VWxEZTdtMWRudGdhZkV4bGxMb05JL2NRNmxYYWQzMXkrY214aGF5S09kcDFmUEJsTm9yNWExaUNuL2lRCmhKcVhxSkpoaEFjdnBYMHJTdUdNOWRieUNQdW5BZ01CQUFFQ2dZRUF5c0J2enEvZGhvWldmbTlReC8wanNFU2cKbXR5S3JGREF0WjhhWnJ2bkRRYTQrWk5CcmtMcDJ5aHBKSVZleG9RTStZSEZPdmllZ05oK3NWNWx3VHVHTGpNMApybmNpQzhxb1c2YXNmeFhzaHV5K3RLMndnUFN5MDFkR0RYWmY2WVZuajNEUkhMSFpPb2l4UkM4VzFFaDlITTM2CkJ3anF1RkYvdVkwNjl3NkU4UUVDUVFENFVBWVZaanpGQURIZ0FRbFlJSWphQTc4TzhPNDdqS2hHZlVrdEdQb2YKRFNiWnJxNDZiSFNmY2cxSzV3SHF5R1FPMHREYkwyWk9ZSjA5V3JwUm01VW5Ba0VBM2duWjZGZEVMdHUwNG1FNQpJNGs1eFN0djBhUVZVQ1lYREc1V2VXaVg2eDFLbFRlUkhlUUZsWlJ0b2l5Wno1WlNieURPMFR0b3BpcytyU2R6CjU4aDFnUUpBR0pybFgyMTREQlZPMitGK2FZc2Z4R3FtbmZabHhPVFZMOWJ1VDFld1FTOXVjQmVORUNEN0ZXbVoKdzVoTWFsVmRCTk1DK3hVaFVCYm12ZE9scnJ4NTlRSkFCNWVzcE40L0RaOGpxMDRKeHlaTkhHbmswL1ZaYVRrMApObytiVTJGNU9HZnpBZkU1ZkIwczk3Vndua2dLSm1nTWY1Sk9vQ2I0NkIyNGNmRlViRXVWZ1FKQUZ0aDN5N3kvCkNaWFViMFU5NnNaRVB3SklYYW1UUmJiOURoWk1YamlvdDhxZjVFdUZZVndjUmdUQ1orM2ZpcmZBZXlJcjZJNkcKMFRGMytvdHpDL05ReUE9PQotLS0tLUVORCBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCg==<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FEWFh2Tno5N3hHemFMQWFUa25ZNXBVeFkrQwpsRlBla2g0NW9oV29vaVZXMzRnYVRyNFdFWWtVd0haOTE2aFErUnNiQ1MxYjg4WWhxZEVnK3FYYzdWSlEzdTV0ClhaN1lHbnhNWlpTNkRTUDNFT3BWMm5kOWN2bkpzWVdzaWpuYWRYendaVGFLK1d0WWdwLzRrSVNhbDZpU1lZUUgKTDZWOUswcmhqUFhXOGdqN3B3SURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 5.6.8
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNkd0lCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQW1Fd2dnSmRBZ0VBQW9HQkFMSm1ZV3o3aGdKK0huTHAKRG9nK3NNbGxjem4rU0Q2ODFCd1p4RDRaUXhYTTdIY1FkRENrLzJHUGtUeVpEeThIaDcvZklxRnozcWMxK1Bzawp1VlF5cXc1TlR4NDRVa1U0dVFZaHRRYTliTGtiT3dxVFBYRnBwaTVWS2hZZHJoWlZvOU54UzVUb0szci90ZFo5CjVsaHFkTkZjaEgreDJMNjJFNUcrem5KRUcxZ0ZBZ01CQUFFQ2dZQTZVd0p6RU9CRkhGcDBFd0d2UlYraTJFb04Kb2JhWTNEODBXTEF4NVN4cmlpMmMxNEpGRFF4NUp1akN1UCtmem9SeEZGQk1ISWVrZng3QmJNWXlZc1pOUUczRApBT201QW94dHZSTzMrNVdFNThPNVBEa1dZb3VWRnl4U3ZiWUNWbWZXT3l0UVFWdUU3YzJqWjhCVENVZ0kvWWgwCjZsMFEyYWtLcjFTZ3F1UzQyUUpCQU9sa09IZG1RbWIwbzFpdWZEYjFCK01jdnlzNHluSndUeHRyTU8zK3RZRlgKc2lYQU9aQmFGT0NwZGtlYTlqZzNzaGNMVXNEeHI5QXhZS0kyME1LNitNOENRUUREcm5KbUNUYU5LdmdGM3l2aAplR0Vnc1VyREF0UXVnYkx2MTN4SUV2b2VVMk1Mb0tHZEhxREZTWlZkVWZneWlWOG1yWUM4TmpBYTR2bnVVRWJmCmNHN3JBa0VBdnhMVHY3eXlaRU9vYjNQNk1hd05Wdnd6N2hqQ2RVcEpHWE42VFg0WDd0cHkrTUVVMzM5QVZHV28KZGhzQnRTaXozblhndkNHaUJGcEllTVZUeC9qMnRRSkFWTWQ5MU90azhTQ091S3lLTEhPbFVTNisvMko0WDNYZAorci9YbnJwcUZ6MTFpaEljTXlDVDh5WUFTcUE2OGxwR0dWSE9scnk3ZHNxa0VqWkJub2p0NVFKQkFMWFhoTW5EClRFNkdEamJUYWFOWVFFRnZma2ZRTW95NEZsdWFHY2xxMEIwOVMwUzkwdHg5NVI4MGtrb0VRZTRPUVhwc3NvU0UKLzU1UXgxN2kwVGZCeFA4PQotLS0tLUVORCBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCg==<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FDeVptRnMrNFlDZmg1eTZRNklQckRKWlhNNQova2crdk5RY0djUStHVU1Wek94M0VIUXdwUDloajVFOG1ROHZCNGUvM3lLaGM5Nm5OZmo3SkxsVU1xc09UVThlCk9GSkZPTGtHSWJVR3ZXeTVHenNLa3oxeGFhWXVWU29XSGE0V1ZhUFRjVXVVNkN0Ni83WFdmZVpZYW5UUlhJUi8Kc2RpK3RoT1J2czV5UkJ0WUJRSURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 5.6.7
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNlQUlCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQW1Jd2dnSmVBZ0VBQW9HQkFLdmk1Zk5NMk1DcDRlQ0oKdnZsbDJHTndleFBJU09aVHpCck05WlYyYW9tYjJubG03bVU4enVFRXducHgvR05jU0VmYzNMYkhqOGpodjBXdgpQdy9wcjI4TGFnU3V6OWZybW9CNG95d1VlYXA2TEdKdGpjVlRua3dQdE1pbE5zY25CUm1pSEVYRVNnbXlCc2ZYCjBmbXpuSHBIYXpadDNrVVMwOEpkbTdxa1BTU3JBZ01CQUFFQ2dZQkZNV3U4QzMxZDRZVktMR2t5WUd0QmJIQS8KUUdzSVBVZDJxbmRhR1hjOXVmMnl6VnErYWtJbGx4THEwNlAwSTV2OVFjMmZ6cW4xQmR0SHBBcFF6NU9OQ1FiLwoyYlZ6MEZrQ2pQbEdSOXVoRkFndWJ5UUF6azI3bXVCeksxMVpicDI4S3ZIQ21JcXpsREcxZFlWYlJQaUdPZGlvCmFGbXRxOTZ1cERLK2FLZ0VvUUpCQU53ei9aMy9ZQXlSY1p3S2NSbVNhNHdPNitFRG9Qdm56M1d4b3R3UnRpOVcKWXB2ZVRVbHRnWEVSN29DanUxbWZUL1ZXOXEwL1lkbXJ3YXpuenFKRlltTUNRUURIMUNZU1M4azZZSCtBUjBRdApoS0QvYysvWnNzTCtSNFIwb2pCZFMwcHB2eHM4aGs0OHZ2UmN4aG00dTRvZEt6bndscHJESkl0cEFzdFAzZk95CjRTTVpBa0VBbEt0SlpOM2hKRHNpUUI3UW8xbzI0RFhHellHY3M5YWJPN1AxNTZ6Um12NHd6MWwwUnNuM0piYmMKbHQ5MGd4ckxhaklQazRLQ2R1cStkUldBYmhCNFR3SkJBTFh4Vk1TOTJqZGIyMXRhQ0JxRnN1MUVpM01rejJRawppOWFDUWhULzAzNGE4ZHFXMHE5K2toSFNrV0xnNXEwT1NZL2tJSDlqUzhmT01uM0NzZndCL3lrQ1FRQ2NDSDdTCkxTTzdrOGxVOTFFUEcvSUlGY0p1dHJwYmFoMVQzMHhNS1FNaFUyWDNBWDIzTC9WaGNGWDd5eVZYUlQ1MGkvMHQKbmQzUUs5RzNLb3p5S0s0LwotLS0tLUVORCBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCg==<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FDcjR1WHpUTmpBcWVIZ2liNzVaZGhqY0hzVAp5RWptVTh3YXpQV1ZkbXFKbTlwNVp1NWxQTTdoQk1KNmNmeGpYRWhIM055Mng0L0k0YjlGcno4UDZhOXZDMm9FCnJzL1g2NXFBZUtNc0ZIbXFlaXhpYlkzRlU1NU1EN1RJcFRiSEp3VVpvaHhGeEVvSnNnYkgxOUg1czV4NlIyczIKYmQ1RkV0UENYWnU2cEQwa3F3SURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 5.6.6
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNkd0lCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQW1Fd2dnSmRBZ0VBQW9HQkFPUlB2QUxwdlZPbzFTUHQKK1JoMHhNWi9YeFVXa0UrakttMmhyTnZBT1NkWjRkL2cwRDREUVFxL3BoNkE5c1J6amNNRFNaZmk2VDJ2c3J6NgpqazZiSXRHQlduZHNjTHkxaks0UUY5Z3RRajdndXBTaVNMaHNJb1Q0bWc5Zm9FMGhUY2V4bGIxbTN1M3BSeDBXCmhiSUdxb3ViZmNhVzgxblBPY0EyWU04QXhjNUZBZ01CQUFFQ2dZQlZ3K29od2dLQUtkMGZhU2I0Mit5TGtJOTgKVVlTV2xmbTdRMCszSVVlWEU3bTVLeSt2Qy9Qa0FNaDdqd0NrSGJCMFFJamx5TFRMbW5QdmI4UURuVjEvVmt1NApNVDZaeks3YjdRQytoQ3VOT2djZjFTRml5K2xrUHByVVJ0ZmxnUzNNVWtqWmpObWdoUnFiYTRVcFFxb1cxTW5lCldzb0Z2aWkvbWtLOUFkU2h4UUpCQVA4KzZuQnhBNk80d0p2TU9XUGNmcTRGZTdZY285c0M2b3NyektRMmNWbXUKbXloVXVDMzFJRUJlczdMK1d6Y0lGbnk4aWVkYWRXWnFXeTJXYWdwUm9HOENRUURrL0hHZHI5b1BvSDJKZGEvawpvVjhaL0pGSVA1YXd0a2t2S2ZSUGFjV090VEZXNGNyN3pMUmZuanZpUFFpdHcxMFBNUUk5V3c2d0RpdzNqSXFlCnZHNkxBa0VBcjk5RklJYnVrQkFNUHcyZithd0RhWnNEbS83dDlFbDFITUhvTnJvQXJsKytMekw0MlVuT21Ddm8KdkF2QkJCRkJsVjgvMGphbE1CVldqL25WUlJqclp3SkFiclgzSUt4VEc5Y1dtdzFCZTZMaDNpaVUvWDl4RmdNcwpJeGQvdloyQUhOMVIrNVd6bEVhR3R1eEVPOEFTb0NDaXI2T2NWNW5jNGhZWUhzdGVnaHpNdlFKQkFPOGRqaUdxCkNkdDlSMHhvUFN0U213Yi9kNWp4Nm5ZTno5SWdLeG9leHA4VXFDVG1yaHlnWGlBSWRKdWRXOUtWTXAyeFR4UjkKbjkvRENrOHJPRGZKZmJJPQotLS0tLUVORCBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCg==<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FEa1Q3d0M2YjFUcU5Vajdma1lkTVRHZjE4VgpGcEJQb3lwdG9hemJ3RGtuV2VIZjROQStBMEVLdjZZZWdQYkVjNDNEQTBtWDR1azlyN0s4K281T215TFJnVnAzCmJIQzh0WXl1RUJmWUxVSSs0THFVb2tpNGJDS0UrSm9QWDZCTklVM0hzWlc5WnQ3dDZVY2RGb1d5QnFxTG0zM0cKbHZOWnp6bkFObURQQU1YT1JRSURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 5.6.5
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNkZ0lCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQW1Bd2dnSmNBZ0VBQW9HQkFNc0lyRGtKemNGaVQzOHIKLzZSekp2SkdzSkR6TDFMbkJWT25CZzhTQjdzVnNEOFZVdE1mMllLQUFtd21VUUJ5UmpUeGE3aEJadisyQlU0aQpDOU11OEFyUnZ6UEFLcWlQcElaektpamVUQzFTbE1pSmNzLzJIUDE2Rlg3WW45amREUG9DdTVBdnU2b1ZBT3oyCnVMODR1bXQvQU41ZktkWnFVV0hWbUN5N3JMZkpBZ01CQUFFQ2dZQXRUN2d2MnBKQzBFL3hqNzR6MDBjajFzYmMKOG9qak5ZK294YVBDaFVHWWJSU3lYMjNtbERzVXRzRFRwaEY1eWdjRkZjUDJrUklOaTIvUHFpVjljZ0k3NGVZYQorbHdRUVBHZ2VzM0gwMDY4QjQ1ZTBCaW40WTk0N0JST0ExQlorSklUZFR5cGZaQUdCTC9tWTRKVnZndkg3Zkc1ClM3SDVoQlhiOFlLdmVJQUdBUUpCQVBSY3BsUFAzNWFudWc2U1c1WVVvWE9VWjZGY0tkYUZRYU45cHl6UXhxUmcKUmpDd0JoV2xRWFQ5RU9CampGdUE0Z2o0Skw2WDlnRGJWWjhhTW9hQURlRUNRUURVdENMdEtMY3IvbGxKQU9vUwp0OEFoVk1XY2N4RElpekZ1aUlzTW9TZld5KzFxNmpOc09IRW5MTjN6OGJCMXBsOGJ3bUJFUlhqVDVBbGFkNmk2ClJ0YnBBa0VBMjdHRWxHdWF3SThSZHRKYzV5U3JOd2VnMS9ETmFLR3JycnBrbDZVb1FsYVFKR3ZOUEo2enArTngKemR1U01CNUNtZi9Hd1ZoTUF0OHZMbmpXSGhoNDRRSkFIczZJVUhrWkxwSUVOSUtoWkZ5Z3d6TVgrL1RlZFcxVApsNExIUU9rR2NDSFJIUzhXaTVJUk1XOWFKajdYSS9NWXkxaDN3T3VlK0hHS3VVT2plSGRTSVFKQWRCZVlMK2xDCjNrVnBrTXhwbFhzSmJnOWU1VkprcFRYbGF5M1Q3WG9WT1o1Wi9EVkVpVEcwMXFNTTI0QnVHOEY1Q1cwdzlqbzEKdE1kVFlMcnozMmRuZ3c9PQotLS0tLUVORCBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCg==<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FETENLdzVDYzNCWWs5L0svK2tjeWJ5UnJDUQo4eTlTNXdWVHB3WVBFZ2U3RmJBL0ZWTFRIOW1DZ0FKc0psRUFja1kwOFd1NFFXYi90Z1ZPSWd2VEx2QUswYjh6CndDcW9qNlNHY3lvbzNrd3RVcFRJaVhMUDloejllaFYrMkovWTNRejZBcnVRTDd1cUZRRHM5cmkvT0xwcmZ3RGUKWHluV2FsRmgxWmdzdTZ5M3lRSURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 5.6.4
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNkUUlCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQWw4d2dnSmJBZ0VBQW9HQkFNRzdaNHY3OHZ5SWVkeE8KenZtQnVYRm9TZU1Za2p1WTRnakFGa2MvdXQ5TzhYd2VSUFg4WWZyamYvVisyY2x0Z0dWek9MeXQ5SnU2TjEyVgpFV1J1L05QT3Jaa0xNNnBQQUx0ZldoS3VkalVsQy9EYld0T3Bja0JpbkczQjA1MHpSNUlHeUJKbSsrbHc1VWh1CkZuVnRwcUJpdkFKcmVQRmxtY1VhMVpwOXk3ZXZBZ01CQUFFQ2dZQW4xc2I3Wld0WmZTTTZKOGF1VG52NUUwNG0KY2pZWUpWOU9GMW85ZXFDT0xXakJjbVFTQmIyTVgxNC8rTDhHaWdzZVVheDRPSG1WMEp4MEZTU0hkNzlyMzNHWgozd1MzNjhLZkljMzlPdktXcUllWW9nSVl5bmk2dTBpYVJWTE1RY3RrWXFacDEzR3c2TjR6MDhmUnl6bnloMnBOCmVoMUs4ZFU3WENyUVpUWVhLUUpCQU9WVkh5cjgwdk9TL0ZFS1kwUXRJQzIySTBPK2RSVzBsUzMwMlFLL09Oa1QKT0lhaThjejlaVU8xQ1d6SzR4d3BKcVBNYmxNa1ZhTVNTSWFuNnBxYW9rVUNRUURZUW9MeG55b3E3RjhHeEpBUwo5NmdMY2tZazRsb2ZGS25iVlE0SWNEUlNLRG9vVUlEYWd0NTRQS01JNW1rWSsrVGtQdkZwUVVVamlQYndhcDBHClRndGpBa0FQOGp4SmsrempMT3hJZ2sxbXR6Q09uU1NVbUZDeDRxMmcxVzZsaDBCZnI3dDFlUzBSRU9tU3JLcnMKR3F0eUVOWnorMG9Nay9FMGRwZitiUHllSlhSMUFrQWlybGZ0ZzhieFowSytCUnZOenVXbUlFZGJkdWxZL3FsVwp3VWNrMTBtc3UwTElZRkNwdWo4UExUcEFIU05SbkdQU3JyMXNVY2xTcjQ1YWM5Nkd1bEZkQWtCeGZ5MzB1V0ZmCnNJUlhoVWhXelA4NE0rVTdQenU5Y1lIaXF6RlJuRllOcTRSd21iWEpUVGZUOGwyTGthUWhON01DLy9pWXBYNWkKQW9rOVRoMHYzdDdSCi0tLS0tRU5EIFBSSVZBVEUgS0VZLS0tLS0K<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FEQnUyZUwrL0w4aUhuY1RzNzVnYmx4YUVuagpHSkk3bU9JSXdCWkhQN3JmVHZGOEhrVDEvR0g2NDMvMWZ0bkpiWUJsY3ppOHJmU2J1amRkbFJGa2J2elR6cTJaCkN6T3FUd0M3WDFvU3JuWTFKUXZ3MjFyVHFYSkFZcHh0d2RPZE0wZVNCc2dTWnZ2cGNPVkliaFoxYmFhZ1lyd0MKYTNqeFpabkZHdFdhZmN1M3J3SURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 5.6.3
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNlQUlCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQW1Jd2dnSmVBZ0VBQW9HQkFMQnlOQ1E5RllkckJUMmUKT05DV29KZ0NrZDRCRzNGdkJxTEVEU0FIMVlkd0ZKcE1Pb3gydFlQSG9JOXJIZlJPZHdTcEIyZHJmR3JLVEhHNQpUUktydHlRenpVcWQrV0kyNXUvOWRmYVhZVyt5ekVYcm9CN2U0cllTWTAvMmxtc3o0T0NKRzZGR1dYNS9MSWYyCkZSZ3RDcnlpS2R3NUFEbUNHWUJSSDRMUjNzdlhBZ01CQUFFQ2dZRUFrdDJjVlFXYkkrcUtwQzFNc1NLUGJiZkYKM25vaGM1dXNkRktuY2gvVE5qYXVqM2dmeThjTGN6TDRqQ2ZtK1BGTzA4dzE0M2x1U0IwMjMvb1RFeFZuREJIOApCL25oVVJMVFlUL3B6Q0c2WHhNRk12TitsSGxUMkVjZXJRZWV3TFk5M0YxQys2WHBMelRrSDQ4U1VOUCtXUEM1CkNxSWo5Y01uTXBDNFVRTkd0N0VDUVFEb0V5djFoQUgxYlB3Y29GS2YvRjZUS0g3RDN3UTJQREV1dDltNDN4TFEKemRGb2M4ZG5aUExNUWc0ckVvRHBjQXV1RjBlWFhSREVFZmZSVTRhSnpuQTdBa0VBd3FMbU5qVWJPemEvMWp1aQovaE0vRWdLYWlub3MxdlY4QVhtUTJVS1ZVeXdOQlJVL3FCbXBZRytYK08rVFZ0NHpFd1NXMmExNzdKYWFndGZVCjYwUlZGUUpCQUxpZnIrUUUzYTRLd3RKZk5Qd3p3R1ZmM09Fa1JXeUVIRGhuYUp6clVrT3N5VUJJZzBVZENRODQKS1o5WWZCZTUzSURsNGoxbmUxUVFXMDg3SEpmN0ZFc0NRUUNEZHRnY0FSN1ZqaE5oTm9MUExsekpZMnpTMzlidAprbjRoMk9TWGVydTFvK2xmWjR6SmxCdXRnWEthdCtkREkyNUlDQytEOUFQaU40OUJsVnJCVmpSSkFrQnlBZWVpCkdhNjVTaTBXMnh4Q1g2dm9DSXhOZVhyVTZvWVhEMlZJckZkQXFuWm9BSFBpQ2MrUDNqdzMyRG8wK1Nhb1ZXQ3EKcG5QZGVORVpBOHpzVUs3dgotLS0tLUVORCBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCg==<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FDd2NqUWtQUldIYXdVOW5qalFscUNZQXBIZQpBUnR4YndhaXhBMGdCOVdIY0JTYVREcU1kcldEeDZDUGF4MzBUbmNFcVFkbmEzeHF5a3h4dVUwU3E3Y2tNODFLCm5mbGlOdWJ2L1hYMmwyRnZzc3hGNjZBZTN1SzJFbU5QOXBack0rRGdpUnVoUmxsK2Z5eUg5aFVZTFFxOG9pbmMKT1FBNWdobUFVUitDMGQ3TDF3SURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 5.6.2
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNlQUlCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQW1Jd2dnSmVBZ0VBQW9HQkFML1VGc2YyL25mblNtQ0YKZXFRL2ZESEUrR1NyTWl1YWdFU1dmWS9mNGJQaUgvVzEreGFWeFFNc2Y1b0JwUVo1clZCR0JZVnBzYmlTVGFwTgpwbW03SnVBdjl1T2Q1ZDluVXZ4dmNZZUttTC9HYmZ1ZVZISGlzY0dqN2dtaTBqcTd6UDdkT1BTb0Q1bjNxaUJqCitPNDdqQ2lIZmFRYThhMUJVckVQT3lSRkovWXJBZ01CQUFFQ2dZRUFoVmwwTkxHNGw3V0srS29SWlZoVWgyeDcKbDgrQ1l0bFdUVmVvRlhuMnRrdDlHQnZYWGczakZKKzhYRnpFVVVvSWR3TVdGM1l2K3pTSkZOaEIxTUlxOVByUQorNUF4ZjdNK0xZbUJEZFl5Y1I5QXRSei96cDFiU1pFRksxU0hpV1BRclVFMDg4WEhhNVgvMXFqanRqOXBqL3RjCjViQkltdGFqYXVOOVVWa3orcUVDUVFEOUVpVGNCYlpGR3NINktVOGFRdDZaZXFxS2p0MEt0L2dqTjVNMmdKQnYKTXRZRHlaSlo2TThzMEFpUElnRG1mdmZPZXV4QlpUcHpMMjJjNXdPQWxvRERBa0VBd2d4N2FQd24rN0hzd2VuZwpxOE0rbDAvVVQxZHNzWWVXblExSjVlK3pTeW5ObFRHNWVrUlJyZDhMcC9aalpaSzB4N3BlMjNyZ1lsTjlmT24vCnRuVGVlUUpBTXRReEdRd0FwdktQNFZub3JHS2Y2UDJ0UVRVZWltZVc3Q1BlYW9UNS9ZdWRWcGRtMEs0azVtQkcKUjlGUmt2b1BkYVpVeTNHMGdxd1UvUDJkUTNkM0Z3SkJBSTFkaW9weEtLKzBiMGJWbTFlR1paTFdGVlczMnZkNgpUNzhhYnp1VDVJcGRhZWZHMGRqQTdNQStQYitmUDhvL2xuUHEwakFTMUdUTmJoNFNXcmdSYkFFQ1FRRHZHVndNCnRWeCtHVXM3T1BtZlNjZ0FReTg1VERWT2dpRWhpSE1JSFQxb3dDMkxUYnM2SW5nYWlsc1U2d3cwNlRBaGo4dGcKTXZUTmFUTWpjZkFlN1pPZAotLS0tLUVORCBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCg==<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FDLzFCYkg5djUzNTBwZ2hYcWtQM3d4eFBoawpxeklybW9CRWxuMlAzK0d6NGgvMXRmc1dsY1VETEgrYUFhVUdlYTFRUmdXRmFiRzRrazJxVGFacHV5YmdML2JqCm5lWGZaMUw4YjNHSGlwaS94bTM3bmxSeDRySEJvKzRKb3RJNnU4eiszVGowcUErWjk2b2dZL2p1TzR3b2gzMmsKR3ZHdFFWS3hEenNrUlNmMkt3SURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 5.6.1
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNkZ0lCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQW1Bd2dnSmNBZ0VBQW9HQkFKeU9oelFLMlV4YyszQm8KUlgyRi80dHNTS2dmTjhZZUN2MVMybStibU9neDY0am5UUW1kdzBHeEp3SEdaMGphMmdZekZ2b29PWGFBMG5hUApORk1xalV2RmZpMm1lcFFWVVRJVFlZMGJOQUQ5V0ZRamZsYmFLNVpWRktEN3h3NkUzU0hlRU9QN1EyY09LRjlFCkNmVDl3REE5aUJqZTcvSlV0L3pGRmZmODNiYXZBZ01CQUFFQ2dZQjRiWmNKYkhMOUwrVm04WDdLOFFIRFVUZU8Kdy96V1ZKUGxqQTlsblE2QlJxMUZNWS9zSHNSdFN3V1RjdmhPYmJNYTQ4QUFER012aWliYmRvc3NrbVgvT0VhVAoybG5PblNXWEV5dlBiMk50VVdGemwxcXlVQUtTOTdLT0MwYnpieWJQQ2pBWlk3azZtZTgzbVVyTUFxU05HY0hpCnF3WXV6L0FlRFBxMGxsK1ZLUUpCQU16Z0sxTDRYS1NCZlFXSmNsUlV5Qk0vbUxnUGg0aGtxZWcrUnc3endjeEkKOWxtUXRCL3RkemdqQk5WQjZNWTMrZXczQXhyWFdpK3A0NFExWXRrRkZXVUNRUUREbjZpbk41Qnk5VldpTUtIZwpvNExPWXdkK3Q4U1ltSjgzamtKcUlGMmdGZ3BQNi8yNkpITVdjblowdUlNdHBHckFpQU1lcmQ2aDgwQkROdVF6CktuU0RBa0JhVlB6Rk9IeWdpL2R6MlladmFISlBDbHRyekcwVjFreVQrZUdhMWg4ODAyN0xUdUljc2JjL0tUR1kKVmRjc2pzSERSUDQ1ZDNwc1Nadm5UeUttVFhlQkFrRUFsZjcyNTNpZ1pyVWN1eWNGQ0dUM3FGNmdZWlp3eFB6SgpvR1NSSWlTOUJVSEJHSFQvOE5sLzhXZEUwc3lqc0x5UUtoNWdIZ2I5WFRwU1BQZDYxSXlxRndKQUNKVmIvV1FQCldQUyt5UjkzNUU2cVpxUGtpU2pTeDBmTHR4dklsQ29pTTM4YytYZFVrdllGLzlKeE5oUkF6RExDdDlneEp5N20KMi8vOWZvd3YrSmJvRXc9PQotLS0tLUVORCBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCg==<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FDY2pvYzBDdGxNWFB0d2FFVjloZitMYkVpbwpIemZHSGdyOVV0cHZtNWpvTWV1STUwMEpuY05Cc1NjQnhtZEkydG9HTXhiNktEbDJnTkoyanpSVEtvMUx4WDR0CnBucVVGVkV5RTJHTkd6UUEvVmhVSTM1VzJpdVdWUlNnKzhjT2hOMGgzaERqKzBObkRpaGZSQW4wL2NBd1BZZ1kKM3UveVZMZjh4UlgzL04yMnJ3SURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 5.6.0
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNkZ0lCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQW1Bd2dnSmNBZ0VBQW9HQkFMT2d1R0xBclVmdWpXMWIKQTJqWm1ZYndBblo4TDhWenl0dmU1Y2pxdG1UVzUzRUs5cHVUelAvMjVWOGxWMWg3TzY2anViWGpQY1dEMjd2MQpOaXR3V2JvYXJJYkVCamlNMzVYQ3ZwOEc0eXdNc2lUUmo3K0RRSythYUlRMWs0QlQwQUNLTHB0eVlyNU1NRlJzCk5BUEkxM2hSamc3TDdRT2J2UW1BdzEzaDdJRGRBZ01CQUFFQ2dZQUREOEUweGEzdVpPMTZLS3YxTklnK1dZYmgKT0Jxa1ZlWG1PM1ZWS0ZMMWd3Z3MwQkFGOU0zd3F1ZWI2SW9Ga3d3Z1hPQUVicHdWNnJwckNMSGtxYVNOMVNragovRnpjOGQxK2RsZ1dDL2RPcmFhVUhTRWNTTWZ4bmVVelJvd0ZaemR2ZEVOU1Y2YmdGeTAzTjZFVVovUHNPUjVtCm9aYlhEbTcxZlZZcENvNnpJUUpCQU5oOGlDRkZXOFpEQjBEUmhXTU5KZFBRRThUaDJDSWMvVy9uMTgrVlcxa00KRTJHU2p3M2FBWENMTkhwd2pQdmZqdmNnbi9OTzBHNjdlTnpCbUgxWlREVUNRUURVYWZIcVN6aElkWVVsNWEwNQpMd2ViWDdiUlJOZVhMTVd2QTMvRDVBZGNOTUxVRjNESUxnb1Uzd1MwOWhzZWU2Y2I4akJINU43RjNvUnRGU3BNCmtlY0pBa0EvcEF4WXk0ejVNY2MyRk9JRGhsL3licDhCSit0ankrWHRPZGpGbTRDcEl0V252Mi95Z0g0ZjJheHAKdWlDWUF0YUNhOExad2ZlZ05kaUgvUm1ZNytGcEFrRUFwSk1sWFN0RWcxZVNmd2RSekNGMUdsdnhVSGl2TlRENgpSUnhIN0tXTFVsU0tzenNxSmQ4TjdwZlFsTWl0d0ZONzZUb2ZVRVN5bWNwSy9oMU05YUNCeVFKQVhQN0V3amxwCjlFZ1Juc1NxR3Jlc1NtUlRXcnlCd09YQXRYM01zSEsyVzUxd1M5Yy9GM0xiOFN5UEFxMkFaQkYxOVpONG14dmQKOE9KY2hER2dLVUI1TlE9PQotLS0tLUVORCBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCg==<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FDem9MaGl3SzFIN28xdFd3Tm8yWm1HOEFKMgpmQy9GYzhyYjN1WEk2clprMXVkeEN2YWJrOHovOXVWZkpWZFllenV1bzdtMTR6M0ZnOXU3OVRZcmNGbTZHcXlHCnhBWTRqTitWd3I2ZkJ1TXNETElrMFkrL2cwQ3ZtbWlFTlpPQVU5QUFpaTZiY21LK1REQlViRFFEeU5kNFVZNE8KeSswRG03MEpnTU5kNGV5QTNRSURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 5.5.38
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNkZ0lCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQW1Bd2dnSmNBZ0VBQW9HQkFMWitueWg1WXJQM3B6d3MKK2xVbG44YTlHTTFEYVhXTXhjYVZMNG1mUThXc1BtTzBOQ1g1MHhORkJ4V2Nrc3V1YlRRRkF4VDZsMUVsZ0xNYgoxclllQWhqazF2b1owTTRrNEIvd3pGMjl0T3Nybys5bEkzekpUamxXOUd0d2hJR1o2MEZsSHkyYTFkYnAyMSs4CjdpS2hJMlVEbVBtU01TMjl4UlhjdDBEeUVpemhBZ01CQUFFQ2dZQnMrRXpYSVN4RDVDUXk5WFNCTlZjamw3UmcKbE5rNi9OVDMwQXN6dFNzRnRPVUlLZ2xkaDhCMjZDZmp5cnVJN2QxOVMyVGN1UWx6eGQ0RWxTSHZXeG5LZTNGdAp6ZmN6aEZlczhJV0t4T3E2aURWYldMZ1kzekJ5MVN5V2RsbVhvV2tXOG4yWHNFR012aGl6YmVESW1IZ1JLbjZaCldqYm1wVmwxOXVKQlU2Wk5BUUpCQU5obFV3b2RQNUFNWnNxMDZqZ2lWNXE4a3p1SFlET2pub0c3NFRLZTJKWTUKSUFRdHlKZktWVmUvYTRtN2pQTjBvSkFlaStFZTBPL1RGbzVCLzFRL2I3RUNRUURYNVBHTEtpUzM3NExNWEhqSQo3OHRHdnlnMUJiZnY4T3AyU2tiMXVKMFJzTWZLcEVkYjR6SVR3aEtnN2FHT2cyUWg4VjlUdnE1SmsvVDdOS3IxCnFZd3hBa0VBMGhIREJDMlNsLzlDQm9TTVg0UVBNVnJoUDBmVFB5NFdZUEVIMUFGYVZyTUwvcUtIZWJ0bEQvTDIKclZXUnBvSFFvVGZXS091bWZ6cVhTZkNOc3JhR2NRSkFkbjVmM0dQYkYyRkx4dUtTSUtjTVNONHVNVHZjUXNOVgp6R3JrRzRXaUg4MkpPcjJEdFBrenlRaGh0UlgzOEFKSmVSL0RsSEU1czRTVGx6VEhDR0p3WVFKQVp5VEFJL2MrCk1RTXNCNXRYRllyWHF2LzdUY0pUQTFhc3MvTGFiWlpOWUZLQ2xXaU5CM2U4YkRUSGpIdUEzWERleGRKaUpFL08KM2l0bzZsZjU5V2FIb0E9PQotLS0tLUVORCBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCg==<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FDMmZwOG9lV0t6OTZjOExQcFZKWi9HdlJqTgpRMmwxak1YR2xTK0puMFBGckQ1anREUWwrZE1UUlFjVm5KTExybTAwQlFNVStwZFJKWUN6RzlhMkhnSVk1TmI2CkdkRE9KT0FmOE14ZHZiVHJLNlB2WlNOOHlVNDVWdlJyY0lTQm1ldEJaUjh0bXRYVzZkdGZ2TzRpb1NObEE1ajUKa2pFdHZjVVYzTGRBOGhJczRRSURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 5.5.37
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNkUUlCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQWw4d2dnSmJBZ0VBQW9HQkFLYmdCYk5uMVZLYkhJZTAKejB5dlVzbGxuWm1DLyt2aWNiNzNTMElpRVB4emdmVm95R1VjMU5ISWJENEpiNjhFYlE5Y2ZCVDNmUTJVYUhrNgpHT0x6Qy94VTBOd3ZZWnFOa1EvMlRWUGZvcStIM2M2VHlIRUNjR1Z2b0lWazFrOFB5QlRnUGowM2RjTWRqTGpVCmlIQmMwRGFPWDcwQjRxNm1hVlJQbE9aQnZuWVRBZ01CQUFFQ2dZQlpJSStLNmF0RENudHJjOFBBWm1lbUQzTGsKT2Rac2F5NXJXM05EcUNSQVlZVUl5T1UzTS9YcThjdjJPbDMvTVRMNm9GL1padkhRbmZKS3hSL2pud0pIN3dHagozODhYU29oQ0MrMjhWK0NISnVac1B3c2l1cFFYRmdPTVlqcEdYWVB0U0hzbjY3ZWRDMU5NNExRcEM5S1hWWWlKCnM4ZERBN1ZmOWZlQ1ppM1htUUpCQU5uWll3alhxV0hjNWJiT0JjSEU2YS9DMmYzWmFhM2FoblVNSzUwSzJPMG4KZVQ5RGJXcTVJbHZrTm9Ja29kbEcxdlJrZ2UvYTVTTmwrbEhDL2t4c0JEMENRUURFR1YyWXdhb0M5bkhKOUNrcAo0Rk00cTY4d3RicFA5dXNjaGwwMGN2Q2VYMUlEak0zVlU1T0lxUTVkSG1VRHNHOCtsMEJWZmVzOE9va1d4VTFPClVmaVBBa0I4R09iZWdhUGV1S3d1LzV1dDd4TkQ2VmF1MGF2dXVuNC9yUWduTktld0tQMWJ1WGhhQkU1N1ZEeHMKMUp0U0g1V1JzTE9JUkFTbHJwRHpCSVpDV0lIdEFrQW54L21MMXFYVnFnY1ZjQm0xckJOVjZNWkdmR2RLZDQzawpvSUZoOVh0SXRZK2V0cjYrNnhCLzVjUExNakpOMkVvSkNZZjhqK25ic3doQ2ZVNGNlRmFUQWtCbG5OYkhHaWZJCmdJR3JEZTdZM252MGc1N283UGJpcE1lQWpDUGtjK2V5T3ljeW5mQTB5dWxFaHhoaG5hb2tpTklmREtITG1xRWMKakgybEQzYjdDVGQ3Ci0tLS0tRU5EIFBSSVZBVEUgS0VZLS0tLS0K<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FDbTRBV3paOVZTbXh5SHRNOU1yMUxKWloyWgpndi9yNG5HKzkwdENJaEQ4YzRIMWFNaGxITlRSeUd3K0NXK3ZCRzBQWEh3VTkzME5sR2g1T2hqaTh3djhWTkRjCkwyR2FqWkVQOWsxVDM2S3ZoOTNPazhoeEFuQmxiNkNGWk5aUEQ4Z1U0RDQ5TjNYREhZeTQxSWh3WE5BMmpsKzkKQWVLdXBtbFVUNVRtUWI1MkV3SURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 5.5.36
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNlQUlCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQW1Jd2dnSmVBZ0VBQW9HQkFPTzArV1NWT0xrSENCUmgKWENsQ0I4ZHJINmRoajRPNDhIUzA3Qi9LVnpTK2VGc1ZLUVJVc0VpamJQSkhyWCszNXFBMlNPdVpYQUNIQkxIRgpzc3JXZHN3SGhCQ2QrKzIrdi94S0Y5TEhmYWpjR2xaRzM0YXZVTWVHM2pDZTRaY2lDSlAyY2FGNjlnMFhDQ2NJCnRkYVlUTEx2UjYwYXoyOUszNlhWMXEyKyswVUpBZ01CQUFFQ2dZRUE0Tm5WSnZCL09aNXE2UTBXMzVyWGFhRXIKZWJKSjhDMlFLLzUzNkJCN09wY1c3QUlpSmFlbkI2TnhNbkY3THRJZkIzZHpYRXBzNGd4eG8wWHdmb0YyZmJmRApDN0I5R2x2eThTU2xjOEdxdldBV1Eya0dWVVM2UGM2cjVMaVYxWndqWm8ybmc4R01MaFJKQ0xxU1hXeG1HYzAzClphLzF0WTBJYm4vNzBlMU84bDBDUVFEMmpsamo4S3BqYlo1eGFoem9kZ0s4Uk1kcUw3bVFFeFV2R2V0b2UvSWMKS09mZXZ5Tm0rL3N6L0JqZkRWNHNudVhVMWViOVNpMjlYRCsweFBhZzZhem5Ba0VBN0czTVlMMFF1ZVZlTVRNQQo4YXZ2OWMwZVRHZFdiNHk5VFA4SFFqc0tNVnNjUldjQWtXWmVsSW9xbHpqQUl1am5jcDFXN1pVZTY3UitDbForCnlValFqd0pBRzJOVW5IMXZiL3dOVGF2cjZpYXh4eGdjenI3ZWJoS3dsN3JaVzVIcEl4ZW9LaVl4V0k5RktGRW8Kc2g1YUI3cmU3UFdWNHkwS1I2Nm5wUHo4S0lQTW9RSkJBSW1CZ25CeEJaMVlqV1BINmpDa2N6ZGVTTlRlOVNLRApsRVdIdmMwRFVYWkxLeklpS2U1bXYzTmN1RkNqTFB3Z3dSdWo3cjdYRDlpK2JOL09Wb2J5MW5rQ1FRREpSR0ZQCnpXS2UvWW5TM0hZd1ZZWHgwbTlrdXdxNWYzTm5IMDhqeTVkYWZtM2xTdzU4LzMyY1NoRTdFVU1jTXduelJxM1IKK1V4TjAyZzA2L1IzYWRrbAotLS0tLUVORCBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCg==<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FEanRQbGtsVGk1QndnVVlWd3BRZ2ZIYXgrbgpZWStEdVBCMHRPd2Z5bGMwdm5oYkZTa0VWTEJJbzJ6eVI2MS90K2FnTmtqcm1Wd0Fod1N4eGJMSzFuYk1CNFFRCm5mdnR2ci84U2hmU3gzMm8zQnBXUnQrR3IxREhodDR3bnVHWElnaVQ5bkdoZXZZTkZ3Z25DTFhXbUV5eTcwZXQKR3M5dlN0K2wxZGF0dnZ0RkNRSURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 5.5.35
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNkd0lCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQW1Fd2dnSmRBZ0VBQW9HQkFMU3FjV3B2Nk91ZG1pZEcKSG1pV2hCRVJacEhKUHdmVHhXMFZtdzkyRjFCYm9pRFRHTUwweDJtRDc1Q3Y2NEhzUEUzSnExSHM1elpRUXFkTwpSTDRTSy84TDN1NCs5YlFkaXZNTWJTVm44clE4TTlJRVVQU09lSUVIZ2FSZFpwZDg4VUNJT2hiNytvbnE1bHh5CnpHaVd6UEJrMlEzREtxNUtEZmNxdWdDN2ZHZEhBZ01CQUFFQ2dZRUFzVU9YT3BjSlU3MTBWbHFmVllGeG5ZbVUKT1REYmptT0VENjhtVUhwUEQ4S0pCbW41bnJncnZPVCtOdG5WV3NvZXRUaE54M21KdHlueTdGT0ljWEpGQlRscQowWEVpK3IvM29STmhhdEJiZVRTaTY4NUtNWlpMaXpHRzhFekhmVUY0V01ORDZlY1h4UURHUkJJM0JDcFBGKzVFCm5hNTF1T0d4TXlGMEFqdURKb0VDUVFEWFFySUhmY1VYSGJyb0JPc0xiYW40RUNXZFJQemljSEpNcWxsWEVjNXgKRk1DbTY2dy9sM3ZoNE5CajVEU3lUSG5wWUkyR1F6RzN6anJPazN1YWN1V0hBa0VBMXR1a3dnYmRqbGQyVHMvNQozQlFnMyt2Ykh0azdidWlJWjg4L2N0dTAySndNT0tKWXp3azBMak5Zelk5Z3NmYkxMQUk3cVlwUmZscldFRXdLCkp6YmdRUUpBVjVibzhBbHFLQlROMTlrZ2R2OEJlVkhBckhURTNiTFpuMzUxYWV0eDhDdDhsSzh5NEpGWU5Eb1IKTVlSTE9QM0xZWDRMT0VXaE5tUnhJMXQ1b1FmOWd3SkFjRlQxbHR1d0NqT0FEMFI5QmFzZ1pQSVM1ZFg5Vk1jTwpTZmY0M0R3eUdPMjlGZjhMSDNOWWJLODd4bjBudU9PbTVhTmxQZ2FyQkx6Skhrd2pJczEyQVFKQkFOTE1ybklICjhkbU02aTI4VGRMRFR5UEM0ckh6L3VSWS9FdTZLU3ZncWNkMmZ5bVRIWGRJdmlEbnowQ2liQytzMHpKVGNRdU0KbGNUNlo1SjhBQWlaNTI0PQotLS0tLUVORCBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCg==<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FDMHFuRnFiK2pyblpvblJoNW9sb1FSRVdhUgp5VDhIMDhWdEZac1BkaGRRVzZJZzB4akM5TWRwZysrUXIrdUI3RHhOeWF0UjdPYzJVRUtuVGtTK0Vpdi9DOTd1ClB2VzBIWXJ6REcwbFovSzBQRFBTQkZEMGpuaUJCNEdrWFdhWGZQRkFpRG9XKy9xSjZ1WmNjc3hvbHN6d1pOa04Kd3lxdVNnMzNLcm9BdTN4blJ3SURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 5.5.34
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNlQUlCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQW1Jd2dnSmVBZ0VBQW9HQkFOdXA1UkFDZDlFUDlRQzYKdWhvSllxVUtGWUFlNXBXT0JTaFk0QnFwWU9wVVlOZVRVNWptQzJWQWVyVGRzVFF1QjNNMlV5amxqV1EvamYyVAp0ZThYTUd0THU2TW95ajBBNDRDNDVlYkV5bWhEano4KzlkQXFjN1hDSDlScjVuTENIREVERWhuQWoreEI3VEs2CjQ4c3BZcXZ4aW5sNURpSzNyYzdhSlN4NzRXM1BBZ01CQUFFQ2dZRUF1K3RTWFNuZld1anR6cHZ3RGNvdHE4YysKc1lhOStQK3doZDNTaXJ5UWZxZUUyYWZlQXBYNjlibjl2N0ZRb2JVbkJuZFpHVW1ZZGtTd3NsaWxjazlDU1ZKUQpPQmMzODJVRXFxaVdoZDllTEx0a2hqNG80Um1pVEtPT2F6elVqaXJXdk1kajBZekxnZWh2OThtM08rZkFYckxaCllHa3RYZDM3NDRGUHRraFdvSUVDUVFEMk1MaFhpNm04KzFtSE9RYjd1ZEYxQVNnWWZVdnFvR0lvT0o5NWFvcDEKOXZ3anNHcEJQNlFIeVFVbEl3NlRtQVE2ODRSRlFnVjVNVmVwVWtqZUlZaXZBa0VBNUdxV2VkVHpYZk9JZmFQSgpIcnVXVENTYmRrb09UbFI3QkJZWXRIOE5yWWoxU1FUWUtPUkt1c1IycTZwTkE0bzFOL2EyRWRPeXY2SWxuZ3dWCjFWZDA0UUpBZEpKdE4wYnlnSUdqeXR1OTZzUDU0aVZDRHhhRk0vdnRmbzRSTlRTMWkxWC8zZ1pTeWNLUXNQOEcKYUtkSTU2bzdsbzVvTzBNZnhGc1EzeVFQVE44a0VRSkJBTERtYTh2SFJRUUtURGNoMWUxYlVyZDkwbmoyT2NZbwpYMjEydjROcXN1a25IUENFTS9UWGVaalQ5eVJVTEhrRlhOb08xRXRTTFNtRkpxVVVyd1FmUzRFQ1FRRHpia1k4CitHZ3prT3ozeHVLcndiQkVmRTZaM1pwd3YvRWxhckViZDlxSnNlRThrY0RpVUFQcGtxTzZ0TVhicXZEYjB4MkwKSlBiQkhacmR5OEEyUkRwcQotLS0tLUVORCBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCg==<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FEYnFlVVFBbmZSRC9VQXVyb2FDV0tsQ2hXQQpIdWFWamdVb1dPQWFxV0RxVkdEWGsxT1k1Z3RsUUhxMDNiRTBMZ2R6TmxNbzVZMWtQNDM5azdYdkZ6QnJTN3VqCktNbzlBT09BdU9YbXhNcG9RNDgvUHZYUUtuTzF3aC9VYStaeXdod3hBeElad0kvc1FlMHl1dVBMS1dLcjhZcDUKZVE0aXQ2M08yaVVzZStGdHp3SURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 5.5.33
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNkUUlCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQWw4d2dnSmJBZ0VBQW9HQkFPb2ZVbUp3VU5sWVc5TzQKbTRMTFUvK2hINHNhUnpSd2JXa3BQRWNhZExkTnErK3M2WDBhZ3E5Um41L3V0OE0ybE40OElZbDFqMUkrTXdCdQpoZ2dzY1FDWGVMaHduUm4zREJkeWFheldaTFk2YkVybnZCR2dQb2xZVVJKZ1ppWk00RGVVTlBHaDF4U1daR2dBCk4ydjdZRWpiZk8yV1daRnhCOHpvTm9wbkJ4SlZBZ01CQUFFQ2dZQVVTb0twWlhLY1k3d1JyWDVNNTdKd0JWYm0KaDNDRWF2b1FrekpXTjBUR1hrVDRrTlByczlCL3dXTkVTVHhEL3djSCs4NHNTN1FRUExQTzVjVllFQUg3RUxYegpmYlg2YzlWc3dIbUREZGNyTE1ldGl5YjJtTzFOTmNtanNXcmc5aStRVzBET1lRNmR3aWNMQ0V5ZmZBU1Nxd3A1CkovSW9JMFI0NlBMWWRhWTJRUUpCQVBVZXdQZXJJQTBXLzZ5ZXVrcnhpaEZNQmhxSkhGR3VlbUlaR1R3Qk52MDQKcklWTUZGU2V6UWJhOHpuRW9UM0hJZHBsZVQwZ1U3S2Z6azVlcDgyR085TUNRUUQwZzVwSU0vT3o0Ti82MzdONQpycDZrVDJYWWlMR0dvb2Y0eTJCOGI2VDhzNEhxelFjTEF2Z3p2TWgwbmJWd1FUdnZNVG5VQnNJdnhxSnB1QmVVCmcrZzNBa0JnL1laRmVjVDQ2UHpLQlJTWnl2RmkzcjRiaWQxV3hMOVFTYlllZEN5YURlN1YzOEM3cXdwZGlBMXQKOGt3SzhkeUhXbGVheEV2YUJqblA4TXhkR3B4WkFrQWt2QmpUdkNwaTNlZ0lrczh0K3RRT3IzY0hueEc4dm5KYgpLSUxvYndXRWladDlJU3hydFJpQS9WM0lWMkZJNmlRTS9ZSklubk5TSmkrRVhvbjhZQXpsQWtCYlkvVW5oOXhqCnYvMnE3UzBabVZJSzZuQnA0Qm9vbCtYajlUdHFycVdHOWQ2Ti9DQURQTjRoUE1tUFgrRnkrbE5aV3M2YjR6WDEKUStvUjBJLzBDczVTCi0tLS0tRU5EIFBSSVZBVEUgS0VZLS0tLS0K<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FEcUgxSmljRkRaV0Z2VHVKdUN5MVAvb1IrTApHa2MwY0cxcEtUeEhHblMzVGF2dnJPbDlHb0t2VVorZjdyZkROcFRlUENHSmRZOVNQak1BYm9ZSUxIRUFsM2k0CmNKMFo5d3dYY21tczFtUzJPbXhLNTd3Um9ENkpXRkVTWUdZbVRPQTNsRFR4b2RjVWxtUm9BRGRyKzJCSTIzenQKbGxtUmNRZk02RGFLWndjU1ZRSURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 5.5.32
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNkd0lCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQW1Fd2dnSmRBZ0VBQW9HQkFNMUl3a1hlQ2dSNFJBcnoKdGJsNUhvWCthT01ja2JqVUtnaUFKTmIxUVcyODMvMWhhcFlHY1RDWVVGYW1ETGdPN3pjV2xHMzI3NnBKY1JEZQpiQ3JEcy9MNmhUaUd1TDhvZ01yWG44SFloQXJibkF0OFc0bVJBcjhYYnpENWZkc0xwekcxVXlDSU5CTXpXTWdDClM5YTJwMU1ZNDBNLzZTN0YyV3hGWWpORXVmVkpBZ01CQUFFQ2dZRUF2eWQ3VDlmY2VDRU5LeTJaRUdhS1Y3ZDUKTDlKUWwwMW8vcFZrdUkyVUtYMXhEZDZDZzhUbjdacEhaUWdtVzlYOFJzM04xVC9XR0RsZkFaZzhITzR6UnVmMwowYjBBT25HVURiK1UvTFNub2pRT2VReDEwcDdGSUZ2TDZMYjB4Y1FmWjJyQUY1d3FGNzFIbDJkNExhZFhNRmlkCnJOcFFTZm9wTURVZmJaRG4wd0VDUVFENjVWWkxsYk9SdC9sUGc3S3ROUVJwTVNCVUVDVGlza0tON0VCTnJFc3oKRTVhMnhqZEpCdm1PSkRKSHJUaDNUbTRLMG5BRWhtZExVeE1OcXhWd1o5ZjVBa0VBMFhYZ2U0TXlDbUxtdFpBVQozZzJxSGlXaFk4aU1mUVJBWEhUdmJ5bDU3WXZkRUZzVkNuSjFxTjIvTkR1REtKbEp6U0RJN2VSckQvWFFraEU2CnJCNTcwUUpBSGxySzB3QThwbitrcVNzYzNmblJHOHoyeFZUaXNZNnhvS3dacDR3VjJRc2dxK0pWWS85MUIrNTMKS3RiWlF3MzVJRlFQZTJ5cmFLQ1hhSXJ2WUJjZ09RSkFYOTUvL0lnejR5VVpTNGpDeEUra3lWK1gyci96N1ZTQQowTkNFdG5CWmFpeFY1aUtLSXRuNG1HM0dFZlliTmYzVEZad24yeHB0RmtVQVRacXRMQkpYd1FKQkFKZjd1K0hKCmlXOUNLRmxhYkhybXo1OTNvamo0emxCZVFBVEFqemZKZ3psN20yRU9zaFBDbE8vdFZLTjNWZVJVS29CcHl1dVUKRU82TTNuNlNWTEt0VUxRPQotLS0tLUVORCBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCg==<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FETlNNSkYzZ29FZUVRSzg3VzVlUjZGL21qagpISkc0MUNvSWdDVFc5VUZ0dk4vOVlXcVdCbkV3bUZCV3BneTREdTgzRnBSdDl1K3FTWEVRM213cXc3UHkrb1U0CmhyaS9LSURLMTUvQjJJUUsyNXdMZkZ1SmtRSy9GMjh3K1gzYkM2Y3h0Vk1naURRVE0xaklBa3ZXdHFkVEdPTkQKUCtrdXhkbHNSV0l6UkxuMVNRSURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 5.5.31
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNlUUlCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQW1Nd2dnSmZBZ0VBQW9HQkFNZ3h4NVFXVHdPVTJJNDMKeXhuWW9tNDN3ZUduakZOTnRQKzhnRjRrbmpDaFBaOVJUd25KY2gxOWxaZGhKekhDNW1rRGdheFJzcFB6dlprNQptVGV6VWVoVXZ6bGtBTHZ4Ky92T2JoQmVaNWJDRURoK0NiMWNCWXdabGh6cXRUVHRVUllyU1ZVZXpmZ29GTVVtCktpZ1VRTkdjeitCWkhXdC91TWw3N1VIRDVyTWRBZ01CQUFFQ2dZRUFqZFFtanRXWE9QUlV6N3piV1A1UFpVSi8KU3owR2YyWUlHejRTdTUrNXFyNHhDQlAwcVB4Y3FtUDBmUURKWWNtd3J5bGF6eGc2S2ZOK21YVmpCVUUzZnQxbAp6d1NiczVTN1Q2NjFTdVFNL1BtQWtmUy84Z1MrWDFMMml5NmRFMnRqMEZqUHpOWHE3c1k3RkphNnk3Tm1GUjAxCnZTQS9LQW9zbVpXSTc1ZWV6QUVDUVFENTNucisxaUFJNlFKVnZXY012blV4S25sTGtuQTRHUjNKRk9EczhKbHUKY2t5cW9DcVZmYS9DNkNLUHIyVy9KOWJZVXBXMWJ1RCtzZTJZQy9nU0RMMkJBa0VBelJ0R1RoVU1ySHdqM0VpawpnTytEVjhScUJvNCt1VWx5UG02RkpzRlgxeGZqWVYxSEljSExaNStMOEV6N2NTY0E1eFBZbmR1WTR5cXRWOHYwCmFzbjduUUpCQU8rTlU1L2p5NXlmUDZUUnkrMFUzNmYrVDRHYmFFandFM1ZIdGdpUzlwWkRzS3JZbVZydXY4WDkKNWJ5WmJOT2lMMEQvbEJYNHNtNmNTT3cvZFZwZ3FvRUNRUUNpai9hR0Zvcm4vckJSZk1YZFozaGJUTktZQlkvVApQVkl1QjF6RFhjUm9ONGZCZUxQVEhvMC93U1dodlBJaE9iK3VabjF1aUVsQjYyWmVTc21iQmlIRkFrRUFoR1FRCitQeElOdGo0Y3B3ZkxWbnBCOXd4TXdmOUV3Si9PWitDdUMzaFdkaXRsdGRCU1dkWnhSMVJrbnRVQXlLUkpaUTcKZHc0QXVGdkpwVEl5QWdsY3d3PT0KLS0tLS1FTkQgUFJJVkFURSBLRVktLS0tLQo=<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FESU1jZVVGazhEbE5pT044c1oyS0p1TjhIaApwNHhUVGJUL3ZJQmVKSjR3b1QyZlVVOEp5WElkZlpXWFlTY3h3dVpwQTRHc1ViS1Q4NzJaT1prM3MxSG9WTDg1ClpBQzc4ZnY3em00UVhtZVd3aEE0ZmdtOVhBV01HWlljNnJVMDdWRVdLMGxWSHMzNEtCVEZKaW9vRkVEUm5NL2cKV1IxcmY3akplKzFCdythekhRSURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 5.5.30
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNlQUlCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQW1Jd2dnSmVBZ0VBQW9HQkFMZUpwSWlrd3ZkbEhyaFIKZ3o2dCtkV1JHL2dUbnZzSFRSWHVMVmMzUTVsK3B0MHpEUnNuSTREQ3JQdUJ0S1FqZ0YyYmF0ZzVmT2J5RW9zUwoxTjRLWm81cmdxMTF2cGRLUml6cFYzTDNMcXQzU0FlcFQzZFNWQVBTVDF5Q0FkUk93Q1AwWWQveDRzVEd6VlZnCjlrSzZHNlpwc3YwaUZqY2Y4b2ZTQ0FKZzNyMFhBZ01CQUFFQ2dZQW85cFI5VnVDWTNMM05mNHZlV25BUFJYTEwKbkgxNEkzb0Y4Z0cybklQKzV6Q1E0QXNGeTJkMkhuMERLVURLL1kxeDF2VXl5eW5nVlpqajUxRVJPWnNIdjNCZQpiQWJoUmhuaU5DeWhLQjQrVXlZT2NWcTZub1FXdFd4WEFSSUo0UU5KT0VtbW9QSmNmS3VBaDU3dUpacFlwc1JhClkveGhFbXpKSHErWFRRV3RhUUpCQU9aM3RiRmVSRVBRQzd4dzRlaEx0bVYwQUhJM0ovNWY3NEJKb1pZUlMvSXkKV3ZLckd0NVFHZTNjZ1RqRHlueTAzbGxZODNrektsTVIvQlo3Q0JuY21LTUNRUURMM3ZQNjBiK3RYOFk4RDJrRQpyUXN6NFZZMkpaZ2hxSHdkZHFDWGRRN0s1bnNMRkdnR3FCMzVhQ3VxRFpSdEVXY2k4RW5pdkJLQ1pFRmsxWHo0CmZzejlBa0VBdXEzS3VhSHV6N01NWHBaZEZvbUZjOFl6dWxCZEQ5bnJxTkY3bG8vcUlZT1NVYkF4TWxSVnZHcjUKTE43Qy9LS1EzSFNGdXUycjRkL1dmdXNuVTdOdzJ3SkJBTFkydEZ2MlFsb2tJdHFsYjFpbGpVQzJZMGFML1ZmLwo3Y2FyczBjTGNjZzVqYm5PYUZlaXhQK1ljb1pRRXR3VTFOaXVhV3RFYTBxdGJxRkFDcTFUTDhVQ1FRQ1hZV1U1Cm9vTDJDcnNadUlhQ0llMGhoVjdlY0JPRFkxcEdhWmRWdDQ5VjNCZ0ROS3lrRGl6Z3AvUU9XMU8rNStVK1A3ZmkKdmcxNWRyOEFuQjhWK3JsWQotLS0tLUVORCBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCg==<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FDM2lhU0lwTUwzWlI2NFVZTStyZm5Wa1J2NApFNTc3QjAwVjdpMVhOME9aZnFiZE13MGJKeU9Bd3F6N2diU2tJNEJkbTJyWU9Yem04aEtMRXRUZUNtYU9hNEt0CmRiNlhTa1lzNlZkeTl5NnJkMGdIcVU5M1VsUUQwazljZ2dIVVRzQWo5R0hmOGVMRXhzMVZZUFpDdWh1bWFiTDkKSWhZM0gvS0gwZ2dDWU42OUZ3SURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 5.5.29
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNkd0lCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQW1Fd2dnSmRBZ0VBQW9HQkFLcEVTRmlEN3RwNXB2aEMKM3RUWjNYTTRVbjhEeXRyZTNGQmQ3Rk1UL05YZW9iT1UrYkJpU01VajRPWlFWdnhqVWdnK1UzeVIrLzFsUmYyNgpXK3k5amxRMWZZbUZsNmdCa1dMVms4WEg5ZC9ML2djTzh4OSs0TWF6Y2Mya3p0Z2xKVG5MQktyRjNxT0RXNTcwCitTNVh4QUN4T3VTUGtxcXNzcWpDZkI4U29pUDVBZ01CQUFFQ2dZQlRYNG81WmFrZzYrN1pwQXp2Rnh0NzN2bHUKWHBJSGFKZGk5d3JRaDNvSDA3TkVkMDlva2tmbDJMSzR0R0JUeCtLVVRNaWV0L0UzWEU3UWRsK3E1Z3I1M29aNAprQTJseGVMcjVMZUZiU3h5L1RvZERrbmdKN3VVbEs2cmh4bTYyaEl4ODlaSk9pdUVacHZGVWRLYlVzN0VDTmtIClVpZkxXbnpOTVUvak5HSy92UUpCQU5ic1dwUVRNV0dDZGltVzJEb1l1cXQrV1gwOXNIeS9QaHNWYWc5ZUg2aE8KRlpIVTdBdlNqTGFtOVpITVJHN1hrREFpMFNEMkJybWFTa0JHQjd6SWR3Y0NRUURLenYrMnFzZWhiczQ3dUU1UwpTRU5iQndqcUNMcXRJSGhYNE5XdFdLVS9lb0F4anV2K2p2WFlKdHVGSkxoSG1QOStKRlh2L3JtMW51ckg1SHFtCmxzei9Ba0IwaElyT3dHRURKa0Y5WnFRdlN2ell3SlV2aXVSRm5VREVXaVczMHlXQ2oyS3VQeXNCZGRLSHE1aHkKeExWTkNsekhXL2pZejhqeGtxNHlqa1RmbWlhOUFrRUFxZkc5Vzg5TnkxdXptMTE4Mi94TDNNcFBVUFdSb0NOMgpWSVZGNktWQWk2bldKREVVVmxKcmRmNVJzd2NyR0d2L3BDOUVpQUFXbERlZm0zTTh4NzNUOXdKQkFJKytvYlIzCnBDUGx2c243cjcyb2VYUUR3KzlGQ1VRMjFoQ1lzajZSallVSXczL3RmQ3BBQnpadk1FbFM2Y1pFOWRHMkdBVzQKSmZ2ZVJEZ3RMamU1RVlvPQotLS0tLUVORCBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCg==<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FDcVJFaFlnKzdhZWFiNFF0N1UyZDF6T0ZKLwpBOHJhM3R4UVhleFRFL3pWM3FHemxQbXdZa2pGSStEbVVGYjhZMUlJUGxOOGtmdjlaVVg5dWx2c3ZZNVVOWDJKCmhaZW9BWkZpMVpQRngvWGZ5LzRIRHZNZmZ1REdzM0hOcE03WUpTVTV5d1NxeGQ2amcxdWU5UGt1VjhRQXNUcmsKajVLcXJMS293bndmRXFJaitRSURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 5.5.28
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNkd0lCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQW1Fd2dnSmRBZ0VBQW9HQkFMK0R5UmFycTRpOTM2QVkKenlDbG5sWDZHbmJWczFId3c3T0lyYlJFdmVTeDVCb0c4MmxOd0pqMVJYVnQ2QnRNR0VDbXE5bzhLY3paVXRSbApSckJHUjY2akJxQURPMEd3NVlGT0hOZkxhN2JUUFR6aTN4SDFWc3F4bGR1VlZxMm50S2lncXN3SHd3dUFiQVRJCjdBanN6bUJHQm5XWU1VcEttMnF1SHdPRUNGTlBBZ01CQUFFQ2dZQnJneGtGVUJRNDdKYTRzcFM4dUIwZUdReDQKUDltdUcySlJ6RjN2Z0ZPMktpTnFkUko2d0RwcDQrODlVQmpvRWh6ZlZuSE5UczhNZjhnZkVrZlB0M1NQWFRsSAp3RDQ0MkozZndLaHl3TFd2QnZ4UlFIc1RjaUxkeUQyUm85a2VkUHdSamxYMWxRV2VwcUxab1JLVzNDZzBDT05hCjU2VHVZdC83ZjY5SENlWEl1UUpCQU93YndoR3czempaVHBocVlKczFhb3ArOTFpUFdCQ3BhVlE1bFphTWlQZzYKRnVPSkJyZUdjN0hrN29ndkE0NzlPRUdRZVdFV29xNFk3cXhTU2FiRVJnVUNRUURQcGtKUnQ2SWpSdzRjM1lVcwpXcTFxa2wwVTA1WEIrenlJdUwzNUY2OEIzRWx0Rm4rK3g5Uk9oVTNFSVFTZnExRHdKM0UxK0pnUmExRmdWZS9xCklnQkRBa0FaMU1lY3E5OGdGeFkwTXA4ekc5cjJJQUhybkhNa0Q0VEloQ3hMZGtDZDk2ejlZOFpxV2JsYW94TTkKcnZjU3M3MXQzdUtJcnJOSm5NeXY2YWpKSi93SkFrRUF2T1UvKzFxVHNvZlcvTWMvZUlQY3NkQUh3UVJoZlo5eApCK2NYV2x3REppd2cxNDNhRTlGdy95VWhBMFFPRXJvajNQUGtkdlo0VDVCUzdOSUFkL3NLUlFKQkFMOURhZlJ2Cm9HTUZhOUp6VG5SbmdDYVVOZ1FINnBKZWt0M0w3bmRWNlYzMVBHUGdpU01KVUIvL3pJRHkvWDcvR0dMRlJ1UkcKc3R4ak5vOTMvV1NuRGlFPQotLS0tLUVORCBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCg==<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FDL2c4a1dxNnVJdmQrZ0dNOGdwWjVWK2hwMgoxYk5SOE1PemlLMjBSTDNrc2VRYUJ2TnBUY0NZOVVWMWJlZ2JUQmhBcHF2YVBDbk0yVkxVWlVhd1JrZXVvd2FnCkF6dEJzT1dCVGh6WHkydTIwejA4NHQ4UjlWYktzWlhibFZhdHA3U29vS3JNQjhNTGdHd0V5T3dJN001Z1JnWjEKbURGS1NwdHFyaDhEaEFoVFR3SURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 5.5.27
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNkUUlCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQWw4d2dnSmJBZ0VBQW9HQkFMWlUxRWNIL3ZwY1VQT3gKU1Z5QkVoREpRLzNORGJIZlZDQzFOT0h2ZldJTWw0QXpWNU5xQXRmbm9Wc2E0VEZTTm1vamI5WEN2dHBOSUJDbQo4dkVDTmhGbUFqeWdIWnBRT2h1WjNqWVYySGhaUS9tSDJmaFF0NTk1MXM2ZU43NHFMN3A0RUpqM3JGbUlnQ2hsCklZaW9GNWkxMS9ZZ0FXU1c3QTI0NVVwVmJnNUZBZ01CQUFFQ2dZQmU2aUhuS0I1dnJnYm1GUEFmbTRFUUEvWEUKOVMyZjNxWW9zS3Zxd1lUL3VaWlVRbVhnYzFzdmtZREpzR0J5RUY0TE9vOUpNNnV1Y0YrMHkzUEVTbVppSDBmagpFK0FlaGs0QTBSaU9hR0ZLa2dFR21MZHJNZTdoSFFFaVhYTE5GYXJyZlJzN0RHSU94UUIvd2lPL2RjU3RReFJBCmZxSGFaWEpycEdKei9DZUxNUUpCQU5yUHFGQnNxV0o0YzVVdzVWTlhKRFpNaWY2eDRDemlxYURpRjZvZFFsMkQKQkFUY0ZiblZHckZJd2toQUIyRnlSK0UxdFVvMVRWeDNCV3BWNlRWZUlKc0NRUURWVWZVa2Frd1l5MXViTVhJLwo4TzdtaE5VK2pib0FoTFRzNWpFbi9iWEJZNDZQUDd5NVFWTmd6OCtCclA4Tzkyb3FVT0tZZlEySjVzQ0U5a1RVCjBVcWZBa0Era3lBNVQ3bnBGVFZJdHlEK0FtK3lyNVRQSjZOS2NzKzcyS3lYMDZKRkI5REFhd2d6aXNRRmF4OVUKZGlzbUxQNXRZMlNqQWpkTGVDWXVVTDlPcWNwOUFrQTVoTExMMGRtWTZlUldjVHUwSC92YXJrQnRjSHVSdmphbQpsZDcxUUlTc2szS1NENGFNa1IreFAvZGNxTS9STWtjdkI4WkJoWjZMNjJ0SHJydWFncUJUQWtBR2h3ODltMTc1CklaYThmcWRjcGRtUUNWdE1OSzVKOUVCL0p4VDdLUkFpNEVPL3J6NWVIaDcwVHgyMm95Y3YxVXVpWWhMMlAxYTUKU1dXS2ZDRmJncXhKCi0tLS0tRU5EIFBSSVZBVEUgS0VZLS0tLS0K<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FDMlZOUkhCLzc2WEZEenNVbGNnUklReVVQOQp6UTJ4MzFRZ3RUVGg3MzFpREplQU0xZVRhZ0xYNTZGYkd1RXhValpxSTIvVndyN2FUU0FRcHZMeEFqWVJaZ0k4Cm9CMmFVRG9ibWQ0MkZkaDRXVVA1aDluNFVMZWZlZGJPbmplK0tpKzZlQkNZOTZ4WmlJQW9aU0dJcUJlWXRkZjIKSUFGa2x1d051T1ZLVlc0T1JRSURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 5.5.26
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNlQUlCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQW1Jd2dnSmVBZ0VBQW9HQkFMY2dhekd2amYwaWZEK1AKNTlKQnZlMXpvMTk3NHVMNjltY1V2ZlFlUGNjcDRmZ3c2SDdPTlRBOUlLY1NSdXdYZExsSCt5ekFVYWpyRGozSwozU0tWcUxDOHVvKzl5dE5yZ24vSDVnT3VVang0ME00WG1PYzZSOGQ2VTBZRXBKZHdIdHB2Z0g5YzVUbW95VFhMCnEwY2kvdDR4MkZ5OFRiMzMyREVsYmtnM1YwalRBZ01CQUFFQ2dZRUFyVkF3UTFqYjcrdllYYXZMZ2hHWU9BZk8KWWdyMHcwOHpMb0hSK1IwNTZLbDU1SlFkSmczeEJ0T0RlTHR5aGZUNUVuWE9nUjhPNmVoMGxRVE8zdkYzTVJqdQo3MWdZWEd0OG9WVEVXSVl2ajV0V0NZQUdta0RkZndCTHlYcWZWeHFKdk1zNElWUEwraUxwUFpjdXk3bHVZcGUyCjlXWGZrdElkQzBJek96eU0yd0VDUVFEemtBbE16YnUxWFFuc0llcDMvaXFNZ2p0QkFoTVc3RVE1dFFhcWFsUEgKTndKNU9uMDdkT2M5NGVvQ3JIZXFzRjViWnkrdFhRTXF6czU2ampRS1phV0JBa0VBd0hwVnZnOXBjVGtqOHY4RgpBOHJreDBITHdpM05jUXhHcXVwT3VyV3Vsb2dBS0p0bXZFck8vcEVaRjArQlJxbUdOSzRWUnZQMmNtSTZ4NU16ClhmS2dVd0pBYjFRekxBd045TVJtT0t6NEE0a0Y0ZHZWUWMyMDlCRml6ZzNVMGlodnl1dDJFZnVPS3BNdzc3UkgKeHBrV3ljcDhGc04vbzNxVWJBakRrSGxYaURrV0FRSkJBSlRxRVF4S3dEbHBDL2NrZHF6SWZOZnNmOGhyeDFaLwpPTzFpK2laYUNnbE1qMUxiYUZDbFVDQ0VBZldXL1YyK0txYjNTRjdzd084ZU1IdlgxeFlJY1NFQ1FRRG9tRGU2Cmc2Sm1XWDVTc0ZVaUw4L0N2SFZ3NVk4Y3B5WHNpd2FOUkdOOXdYVHpNR3IybUNDa0VsTVlPOENLVjZDN0xUMjMKYmVMV2hZWi9xcFN2MTl1QQotLS0tLUVORCBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCg==<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FDM0lHc3hyNDM5SW53L2orZlNRYjN0YzZOZgplK0xpK3ZabkZMMzBIajNIS2VINE1PaCt6alV3UFNDbkVrYnNGM1M1Ui9zc3dGR282dzQ5eXQwaWxhaXd2THFQCnZjclRhNEoveCtZRHJsSThlTkRPRjVqbk9rZkhlbE5HQktTWGNCN2FiNEIvWE9VNXFNazF5NnRISXY3ZU1kaGMKdkUyOTk5Z3hKVzVJTjFkSTB3SURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 5.5.25
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNlQUlCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQW1Jd2dnSmVBZ0VBQW9HQkFMZnAwUk12WEsrNHc2Uk8KVmVBM1RaZ1NFK1pWUnR1bGM0ZE01V3E1TnBkWnpoeTArRDdEaTVWRElPRUpyMEJXdW5GN040ZUVIekROcmZacgpNdlJST1dpMmZYeXZrRGU4c1A2QjVtcHUrZitwb3RUcHRKYWVmbWwvY1oxMCthczRMMC80eVBra29LOXNEaDc1CnJiejBJL1pOTWxQWFBrc1ltSUxzdHloYXJVMHBBZ01CQUFFQ2dZRUFza2RFdGMwK2t0U1BTZkhweXd5dytnM2sKSG01aDNyK1dxdngrazZMdzZXeFRvWDVIK2tlQ1FuR3RLSmhEdXlHWFlEUXFVd0pmWGVhemtPQy9weGdwaGRSYgptZTVkdFJUbytqNHh6b2NzZUdsZHRYWWg3VHBkNGNYUHd5Mm9HNUlMVjVsbnVUQk5JMGFHTFpMUmRVb0VkSTJ2CmxjVEozMDE1UVp0Q3YwZEpxYVVDUVFEWk9xMmZyd0RqU0owUFVUb2hxOGViNVBNVnM1eHFubURLZm1qV2xnSm4KTm1rV3RFeHZZekZab1BZQ21pR2JidDVTamJUeURzaWVpSnpwdDNjR1lGS0xBa0VBMkx6ckY2cWZhWXhjWDZHUAprMENYbzBVSm1QS1pIR1hkeXRBU0xma0x3WDJkc3BIZnA2RjRUWWtkQkdrY2xXNXFUT05FbGN0MC9QZWRqbkdRCmh4dFptd0pCQUx5VXdqSEVQV01Tb0xheGIyUFh1dHZOY0hKQWtPUEdSb1RFSk1OVlN4VExHWVFLVmVqRkZneVgKUGJxWWorQmQ2VWVGbWJZaHUyeFZjTk04NEdsNnFXMENRRFlRaWlSUkw0ckl0SkkyWHZaQWVwTUR1YTBwZHdBYQplUVVLZWo1MWpYVXF2SmU2dzZ1eEg2MVhzcUZUQndwUGpMeTVSSGFKVmhsME94MDVQdkEwNWxrQ1FRQzlvWnlHCjA0QlhIdU5sQ1BlNnFiQVRNTUUyUVJlYUxGa1A3U2NoWUNpK2ErY3AraEd5Wk9XOUFWSm1CbHdrbUplNWhhNlAKMzBrcmxwL0NzQVY0SjhQKwotLS0tLUVORCBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCg==<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FDMzZkRVRMMXl2dU1Pa1RsWGdOMDJZRWhQbQpWVWJicFhPSFRPVnF1VGFYV2M0Y3RQZyt3NHVWUXlEaENhOUFWcnB4ZXplSGhCOHd6YTMyYXpMMFVUbG90bjE4CnI1QTN2TEQrZ2VacWJ2bi9xYUxVNmJTV25uNXBmM0dkZFBtck9DOVArTWo1SktDdmJBNGUrYTI4OUNQMlRUSlQKMXo1TEdKaUM3TGNvV3ExTktRSURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 5.5.24
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNkd0lCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQW1Fd2dnSmRBZ0VBQW9HQkFKY2NFTFB2MVVFYk9aT2EKakFSSmlJcFNTL3R6d09qVVUrVmlSdXVQOHBoV05MaWYzeGNLTm5hSVZTUDJsQ3VLWE4vR3VmdDhKajBUbEVDZQpwdkFCdFJ4OFhCSFpCMFVQVmRWajZRODdoMTQ5M2hKMHg0YTBmeWNzS21tUEUvaG1wWVk3NWJIbi8yWkVkUXVmClVjSFJaWjBoV2VTS2tNZjgrSDNBQ3ljR1NQOGJBZ01CQUFFQ2dZQUYwVHZIWVpWSkkxNHRFNGNPWnpKTmVPdVoKNjVQaW9zSDBFN3Q5T0JaenpPWE1zY0xwNVNmQm1uQUVxV3A4M3AvQ3NhalpTS2RFTkt2QmJSb3FKVGF1cWVvUgppeEorSXYwU0JlYkhQTThpdXJDRzc4dWdnNERNbUJhbnJFV1hYMEUyRTBxZlR3Z0RUbEJoRTMvTnMxdXdaL0ZsCmx0ZUlya3FXbURuNFA1ZXp3UUpCQU1ZSXhxN3lwdkdSbEpJT2lKWU5zcWFPVU1seklDWGF2TXRvM29tOWFSVFoKZHpnWGFKQS9tblBJUVBHdEI1T2gyekhyejRRYjRQaFJzaDhJMkV5UEw3c0NRUUREVnhwWVBvQ0thbzQ5MVlvOQpWVEJ0cnl4SElBTTFVZW5VenZYNVZwaVJqM01jZmlza0VmTW1waWdrS3laOVdEb2I1SENHRnNvNEsxSi9LZFRPCm9nZ2hBa0FxNnQzOExqUkY2Qkgxc1ZhaWhtZHdOeW1FN3dGSmt1VVZoQzJ1VmpFK3huNVMxcWZma3hrcS9Id3UKcEJ3ZlA1V2NkUWx0RFFtdFp5OGVFTEducmVSZkFrRUFxM284TXpqeTZBOXdQSkhIWDkzM3ZHR3BVZXFsUmxwWgpGYXAwdldRcVhLVjczSWhaWUxtdEpNRjV2WDV2dEZzTjc4eFNoek5jWTRDTVUvc3B5QmJ2WVFKQkFKVFZaUjFTCm5PblBsdU9NU2hKaHdzQ0FSdDBZWU9GeEwybTR2UkJiMW1GenhCc0s3V1JZbGtQOFNQSHlqaEFRZEI5RGtRdjYKRjNkaXlTdUJsWnl3ZXRFPQotLS0tLUVORCBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCg==<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FDWEhCQ3o3OVZCR3ptVG1vd0VTWWlLVWt2NwpjOERvMUZQbFlrYnJqL0tZVmpTNG45OFhDaloyaUZVajlwUXJpbHpmeHJuN2ZDWTlFNVJBbnFid0FiVWNmRndSCjJRZEZEMVhWWStrUE80ZGVQZDRTZE1lR3RIOG5MQ3BwanhQNFpxV0dPK1d4NS85bVJIVUxuMUhCMFdXZElWbmsKaXBESC9QaDl3QXNuQmtqL0d3SURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 5.5.23
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNkd0lCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQW1Fd2dnSmRBZ0VBQW9HQkFLRFJ4OXZGRTQ2QjFoSnAKQTVMK2MyS0Q2S1p5TGI2L2tVZXZZbVBWck9OUExrMnNLOG5Gd1VmQ296QnJGa1prOWJTOW4rVmpPZTdGdFh6YQpwZWFneXJqUjFpWG1aR0Jwd0g0cVg1bW5ncHNTcVFMQWtManlSZ2p5bTRwa3JHV3djQm5ubVpVMkZ6SnNFSDcxCjYwdjdMSkhnUCtyNHM5VGpsYmJqSmcxRXhhZlRBZ01CQUFFQ2dZQjEzeXl3blRNbldXeXhVNzBsNlZCakhiSFIKQlpFWDVVc3prbzM0Qks1U2NUL0wrR3lqMkVsQk1wenZxUjNMZk1aR3NsSFhETEp5bXdEWndWeWx2S2E0UktqVQo2ZFpNTTF5RmpIU1RuYWJqck93eExEdXNTTUNENFNqQjBLcFBIcTkwQVllS2lUaHRvbkxISVlCM1RwRUxwQ2ZNCkdveVpJdDFaM29hbkltYkZBUUpCQU5FMkhDWTNCK3dVaUpnWVZudmo0d3Z1UG45bGZPK09zMi9HY05ybFdZUFkKdDlWa1ZLVFpQTEs5NmNDWFJZQjljaHZMZEFxRjI0REhDMnBmYitlc2o0RUNRUURFeVJ2dEJmZFhuRHVIK3pDQgpaUTdOSlVVUXBvSFJtenArRkpzSDVmTG01K0FZdm95UkNNeWxLM1RQSWdVbTYxWEh3R1JPdFVla0gxWjJZVkI3CkU2RlRBa0VBcmtUVGQrVzVQS2J5RFRlZ3VyeGVRVzdvTW5pWWRIZzY4ZTJyempyanNOY1NjcmVMWm5IcWhMMTcKZkVqRnhUMDVrdnVMb3NSVHp0WitwTkh3eGx2UWdRSkFRYSt2dHFxcktYOXBEN2IxTmZ2NXVOaWIrVGJiVnBBdQpNaS9Hb0JoTndHM2VDK1J2SDJxRWhRM0FhL083TElhWmw1Zk00OGozSlAyZzZ0c0k5a3hUS1FKQkFLTGt3R1luCkVRbHJ4Ulc1Tk9QTjJNNko0OHozbEgyZTYxY3EzN2VOcnV1NmZHenF3azBFZ0FwYnpxN0x5Nkh1V05JY01uT2oKZ1BMNjQrbU9JalZxd29rPQotLS0tLUVORCBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCg==<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FDZzBjZmJ4Uk9PZ2RZU2FRT1Mvbk5pZytpbQpjaTIrdjVGSHIySmoxYXpqVHk1TnJDdkp4Y0ZId3FNd2F4WkdaUFcwdlovbFl6bnV4YlY4MnFYbW9NcTQwZFlsCjVtUmdhY0IrS2wrWnA0S2JFcWtDd0pDNDhrWUk4cHVLWkt4bHNIQVo1NW1WTmhjeWJCQis5ZXRMK3l5UjREL3EKK0xQVTQ1VzI0eVlOUk1XbjB3SURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 5.5.22
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNkUUlCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQWw4d2dnSmJBZ0VBQW9HQkFMUE5WOTdyamNvOVNocnkKR0NYTUJJTkM1eDRmQXYvWjRGTXZhUFBOUEhoT1VxT2FWWkUwL2EzL3dCNk1OQ1h2N1VyUm1ZMlRibWFTTWp4Uwp4QktVZGZuVnpqNXFyc2NMK2J5cjE2QXhhVktQb3l4bmFLM2l6YWk2eWg1VExBamRVbTlReERNUHoxTktLWUpTCnJiZGhYYmxrcEl0YnJtZkJtbHY5cFhLNWpOcTFBZ01CQUFFQ2dZQjZ1L0QvZWt1UGdjYlVIZTNkM3lZMWM3WFEKR2RzeVNzZVdBUWJqWlhXaHFkVS9XRnFRaEZ1bUtxNDZLL3BzNnhwUHVFUFpJSXA3K2MvUTNhNTZBRjJHeUFxTQpqSGNjMnVVRDMvb0FDUER6U1hTYmE2dHIwRUt1cVVBb2hBb21nWlQva00zeFBobEV5dWhmSGJXa1VxMGt3dUt2ClpMZCtIYlB5K0FmN2NLNFlBUUpCQU44a3BBK2Uxa3daVE5kenE3MmFVRThKQ3U5cVc1Y0cxSUtUR0hkZDlIZUsKVTl1YW41OGdtUU4wTXVYOFpqWDd6VXNyQWZnc0JGajQreFRBUkF6bXR2a0NRUURPUnZlZFZJNStyUHpOY2JCUQp2Rm91YlpyZjl6cUQ2VUx3S2hwWUNTcXJ3ajJxN0FsTXV5bkZpTUZLSmNUYVdCVTFvZWE4cGhTTDNuSGZDU1V4CnVNU2RBa0FsNEI1STJIa2ZhWnYxWmhqY2tmalhzWDA5cmh2bHdxOEhpdGc0U3FaWU5BNlAwK3NNSTRoVlliL1IKOGNtWG1DbjhmRXhWUjRObFpyMlhoQnNJNVpCaEFrQkpwRkpnUzhDM2ZzQ2VBOW1EYVVyMHlsS0JaTHp5UFFPVgp4Q0kxamNnN0c1UnlnZVBzRGVHaTBPall0TlVyY2tqWUpkMi9PYmVhRzZjaGpoMUdQQVdOQWtCQkZwVFEwT0d1ClE5UHoyRVBRNnI5NHVXMnRMcUk4NnE3SEg5ZlQwS1hoaW4zVHlxOFZ1Ly9Udi9JUFdwUlJoZktvcG9kSXJkWmQKc054TzVlUHZwVUQzCi0tLS0tRU5EIFBSSVZBVEUgS0VZLS0tLS0K<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FDenpWZmU2NDNLUFVvYThoZ2x6QVNEUXVjZQpId0wvMmVCVEwyanp6VHg0VGxLam1sV1JOUDJ0LzhBZWpEUWw3KzFLMFptTmsyNW1rakk4VXNRU2xIWDUxYzQrCmFxN0hDL204cTllZ01XbFNqNk1zWjJpdDRzMm91c29lVXl3STNWSnZVTVF6RDg5VFNpbUNVcTIzWVYyNVpLU0wKVzY1bndacGIvYVZ5dVl6YXRRSURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 5.5.21
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNkd0lCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQW1Fd2dnSmRBZ0VBQW9HQkFOY0xmQ1ZZM01zT2pKdzEKY3lEd1dtdDl2UlRSV29CbjhoOGZwWWllYnRtOG1oWjlWZ1BnbVRVQWljdEV5SlBTaThNczBOR2V4QzdhUEVncwpkaWg2N2FxeUNGUkJudXlkVmJMQnVHYlpDcFFuczZDWlcxZGZkQ3hXcW1QVWxjVzc0UFRORWQxMFllYkdUNWpDCnNCbllVeHl0SjFZck5KSktXcVlYRHdWcTVEV2ZBZ01CQUFFQ2dZQXc5T1JtZkR5SDNlQVZEL1lONGFvMEhvUVYKWVRRQlY2aS9mU3pxVldkWEdxRFp6ZDd2TXdxdURsbFFkWEJVZHZKcWxLRlZsNWVDTXh6V01Za1UzaWVNOFpuKwpzTVk2TEp6aUpEVDd5MDNqTUtKSzBDc2c0Y3JPT2tsNDBRRDlyelRjek9jUzZqUzNJdEgva0M4N1JEWHlhY2lDClo2OTB5U2szanVDUGdkSTZnUUpCQVA2cmNaL1c4c2tIaTVJb0JDdVQ5ajNWeTZUQUlmUkkzcUxWUytZanhYS1cKbE5CcXJBK1d5dVlWSTdOQmtiYmU2UlRXQ09hL3NFUE1vME0ySklYMHdqa0NRUURZS3cyTWE2N1ZhMmwzWG11NwpiNEZBSE1jTXFiMmpoWit6SnJhUldTMjN2dGd6ZmlkWjlLMWluR3lES3N6NmxrUllrNGQyOERVeXByVGI4WjB1CmV0YVhBa0VBdWhSdlM0bDFrS253czNTRng0bXZiUE1nZjFyYjlIQ2lMSHlKbnJrWWRtZk1pSlRJOEFNUWNobVUKSWxDUXRmd2VkdGtGWEFWSU4rSDRrUTJvbGpDSEVRSkFCUkt0bExnS09GUDIrNmdwbXhKNDFBcFkyWUU2UkJZawpzMDJiUnpueWlyZGQxNGVFWU9ZUEU1dGNLSS9lazVybks3VDZudDN3UWFvTDRJV0JETkF4TFFKQkFLZmRYNFl4CnlmRXZnazhKQTVSTSt1TUZ5aVZqSS80dVR0S3VjbEJscVJpRXQvL3dSOURVdnJJRWRyaEhsRll3YytTcTFtM0wKNDViSGtkRTZRK2N4M1kwPQotLS0tLUVORCBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCg==<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FEWEMzd2xXTnpMRG95Y05YTWc4RnByZmIwVQowVnFBWi9JZkg2V0lubTdadkpvV2ZWWUQ0SmsxQUluTFJNaVQwb3ZETE5EUm5zUXUyanhJTEhZb2V1MnFzZ2hVClFaN3NuVld5d2JobTJRcVVKN09nbVZ0WFgzUXNWcXBqMUpYRnUrRDB6UkhkZEdIbXhrK1l3ckFaMkZNY3JTZFcKS3pTU1NscW1GdzhGYXVRMW53SURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 5.5.20
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNkUUlCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQWw4d2dnSmJBZ0VBQW9HQkFOSFdUdVF0T3FqYytGRXUKUUkrdGJ3UHB6a2hSdWluaTJWdjAwTzJqNFdkL1Nmd0NwWUFtNmJKbWkwZUtaOWFzb1N3bDFVZUpCNWdCQUJWbAorMTlqRXJ0cFBNdTRpNUpEM2RRUlowZUZXK2lLTFQzb1prS3NYNzQzMjE3TDVlVU41Y2t3bmU2amN5c0k4ZnhqClRnby9tQUtJSm8yMWlFTkxSczIvMUI2RWJMNXhBZ01CQUFFQ2dZQW82MDIvR1VMVEl5UVpVSmV1YlBlMUg2Ym0KVzJtZU9XcUJrQ0FkOTFOQlI0VTU2NW95ZjJRYk1mdi9HM0pjWHBXZmNsRkEvZXZKTElqRG8zdDlnbWhvWU03dwppM21pdjVRUC81cUdXZXUyd3V0QU9QVGtpOEFSWGV4OXNsMVdIc01VdnR4L05IUGhtNnk3OW9SY2xEK0RzeFkrCjdaYWxuc3RlQldDWTM1TEs4UUpCQVB1QzY3T2l2QjJFNzhGZFMzZmZLNjFGMHY0VmxJSmFkSHRmcjVjV2s2Y3MKMVBtTnZuRFNoTWFDbEgwQ3loc09MZTZZMit6RU1pN21SUWErTUdBMEp2TUNRUURWbFAySmVSanpLOG95MHFpMgpxNWpxQVJNc2ptMC85bkZIT1FjZ1piUUlqU0ttRjRTMStKWHNRUERFdHdsOE1ZaVd5azhTeFIvVE0vZlhleFZSCnZTWUxBa0JIZnhJTndLY0ZKVE1hbnJERFpMZC96Q2VNZnduMmZFdzhmaGptTkU3STZSK3B5VGRuenhCYmRlZE0KR2l6bHdBUWluV1YzU3RhUktuaFkwRnZrSFM4dEFrQk1XY3FZemxXQStISjc0SnEzVW5pRGpvYlFNc29UUjRJUApOKys0UVNNdXUyVmJncVRLZUdiLzRlY3dLMDZVdXhCYzkwMTFKRXJRTVkrejFDZzI1Q3NwQWtBbEo0SGJ3Tjc5CmpGV0dNMlJGRjFBZHpROE1MS0RjajVYMHVtOFJscjRGZE1IYTlNNCtiNHhUVjVLQXJobVpiVGQrK0NTYjMweTAKSi9kRjNzTk5ncVoyCi0tLS0tRU5EIFBSSVZBVEUgS0VZLS0tLS0K<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FEUjFrN2tMVHFvM1BoUkxrQ1ByVzhENmM1SQpVYm9wNHRsYjlORHRvK0ZuZjBuOEFxV0FKdW15Wm90SGltZldyS0VzSmRWSGlRZVlBUUFWWmZ0Zll4SzdhVHpMCnVJdVNROTNVRVdkSGhWdm9paTA5NkdaQ3JGKytOOXRleStYbERlWEpNSjN1bzNNckNQSDhZMDRLUDVnQ2lDYU4KdFloRFMwYk52OVFlaEd5K2NRSURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 5.5.19
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNlQUlCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQW1Jd2dnSmVBZ0VBQW9HQkFMVHlsakZnTUlvV2F3OVEKU25HRitVRmpJTEtrenVBcGU0dzFpalpQTzVIaitWU1lCRjFUeWY1MEwzWjRGSWl0ZTIweWNEUE5yQmFrQXFiegpPTVZzZVdrdTAvZGE3RXUrWm5PbExhdTNyZzlrb3lKc0VQMUhraVNCZk1BZG9VQjF0Nlh4cEtNYkV4RSt3bnU1ClRkY3VPZXZwSnhGVUdBUmJsdk1iNEZ5N2xNL2ZBZ01CQUFFQ2dZRUFtU2ZIWm8yREtDNG5lZk84dnUvbDlLbGgKc0xOOGd4RzVpQWg5THRETG5BVjVNVmZtUWRRODRZb1g3azlmR2Z5MHZzMTFXUE9aMkNRRU5xa2hnVUQ2VlZYYgo5clpSRDRiY2crdWMrUWtCTEtnSTMwQnNwZmVTRVZmcERQNEpyeVk2eEQzSWhFbUNRdUh5S3NhTDZBbGo1OWJUCitpY3ZCVmtsTWRaaGI4bFdQb2tDUVFEdU5KNUhMaG01bVVPRSsxc3dQWVMrc0dySUN3K3NFOWdoSjcwaHcvSEEKN0QvYURzSDlDUm1IK20ybWYzdUVGeHZCc3UrRWVCekUzZm83REJtZGliUXRBa0VBd25iN2VWSVlBa05YeEtyUgpyMnNwZTRpYVQ1VWdQT0Z0OFFRUWlIeGFxZ1lBdUhpUFRvTTY3a3pMS0N6VVhDV2ZZajdLcmJzb2xOVWVpZTU5CkZCZmZ1d0pBT2FHaGFiZE5vZ25pdkJuVVJpZWNKa2FvangyZC9SUVFCbldHM05SN2VTR3ZrU0pnN01kMjFkOVIKQ0Nkdnl0V01jYURKTWxPZElrUlNkbGJIRzhabFFRSkJBTEdROTNzR0xRb1Q5OWFLcThEanR4TW4zcytBT2RtZApka2czRCttd3N4REJQbk16RXBmOFdCazBZZVVqV2gxeDlTRStlTTgrTUlZR1BFWnlVQi9DMVBVQ1FRQy92ZlJiCmgyaWYwU3A3WUFvYXg0SkxDZE9MZ3Q3ZDRhVG5VcjF0bGgxb2RSWDlVVHFEeVRqd015RE82eGV6MWpqUW1FdHMKRjVuZmNHalMzSGgvS1ZFTgotLS0tLUVORCBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCg==<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FDMDhwWXhZRENLRm1zUFVFcHhoZmxCWXlDeQpwTTdnS1h1TU5ZbzJUenVSNC9sVW1BUmRVOG4rZEM5MmVCU0lyWHR0TW5Benphd1dwQUttOHpqRmJIbHBMdFAzCld1eEx2bVp6cFMycnQ2NFBaS01pYkJEOVI1SWtnWHpBSGFGQWRiZWw4YVNqR3hNUlBzSjd1VTNYTGpucjZTY1IKVkJnRVc1YnpHK0JjdTVUUDN3SURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 5.5.18
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNkZ0lCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQW1Bd2dnSmNBZ0VBQW9HQkFLMy96a2ZvdS9TWFU5RVkKSTNFb2IwdXNRVm1ZK0hEUWlJYk1FYTlBWGxxV3IzTTB6NE95OWlacVIrMysyc3EwL3lXSzhadldhZWx6dW5oSApRZ3Y0aFRrWjJ5UEdJS0wzZEl5VGdweDV3SGV4K3cvRUtWWDJJODAzTDhiakh3ZThIbW1PRmZkQ29HbXB0dHUwCmQzZW1LcDUzMWlWSWREZlRwaWRWekNqNHlCWDNBZ01CQUFFQ2dZQUZhb2tKUS8xVng4QWNLaHd3VVlubFdSOVAKb3F0WkY2U29UWUhmYXFtRk9GdU53bjhUSW1iM0d5ZlNDTFRXeW51R3Q2UjlyVmJ1cFdPUWl1ZExhQmo5ZU9RTQpDYk1lck4zUkJpd0RSWFYvbS9GcW5YbmZZZ2pheXJyWFFWaDFFV2RUWEU5REZMd2lxb0dNNHplT1hMVzlxSHMrCkQwM01RL0ptdEVweTJSS0pRUUpCQU5mWUpoOGFWZmpvMGlqeml0MGFpSjlGTFNTbk9yRXU0RHpjK2NNYWs0VU4KYlIzVXY0ZERIV3luUVlNd0p2RkU0TW1Cb2RCR3NOdCtIUWY1c2ZPa3N3MENRUURPWHJ1dEoySVVFWU8wTjR2bgoySDkwOTFJeWhZTXYyRFhRZEs5OGFneVQ0VFF6c0xxK2VYdVg0NEdBQjk2NlovUWRwd1NuNGNrQ1hPcFh0M2VWCkJ2d1RBa0VBaHJXcUpTTkVvTko5eDMwb0g1SmR6amxZVVZYbGRZdXgrNHBXZndQcEtkTVZWTmJncWtTaTZwc0EKY2lYdFNBc2ExK2lGMnYwamgvbVBtTmluelUzdlNRSkFTWmZZMzYvYXR3Tmo3MEdidjhzaDhNazk0OHhlOHhIcwpadkVsbjMyR0RMcFR6bGNvMFVJclJBZ2FwMWluSWR4dVhxQ3Y5VnA4UHo1NVIxeWk1VjgvUndKQVI5NldZNzFoCk1Ja0RRcURydTdSVHNDaDkxM0RHTVh2MkRvMWlZRmo1MjhIZXJRa200SXZKcGV2UlpCV1M1WHQ5U2pYbmZJeWcKSHU1OXorZENRNzQzaHc9PQotLS0tLUVORCBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCg==<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FDdC84NUg2THYwbDFQUkdDTnhLRzlMckVGWgptUGh3MElpR3pCR3ZRRjVhbHE5ek5NK0RzdlltYWtmdC90ckt0UDhsaXZHYjFtbnBjN3A0UjBJTCtJVTVHZHNqCnhpQ2k5M1NNazRLY2VjQjNzZnNQeENsVjlpUE5OeS9HNHg4SHZCNXBqaFgzUXFCcHFiYmJ0SGQzcGlxZWQ5WWwKU0hRMzA2WW5WY3dvK01nVjl3SURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 5.5.16
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNkd0lCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQW1Fd2dnSmRBZ0VBQW9HQkFMMTc2aUpQNDljVlNsb0wKRjV1SmI4d042UWw4YVN0bXhCUmd1SU4rMkIzb05uQi9USk9abUhyOFIvMys5cmNJZ1ZNQldIVWZMejN4WW1MRgpLYllzTDdRQS9WOXF2MlVTWEEyWHEvbDRNZXZVdnVSVzFDZ25LUy9mUW1JS3hDaCtTYUR6OS84RGhaV3ArQzVzClZtbW1WMDNyQ0gyQW9BNHBJbXdSRks2MThRNkxBZ01CQUFFQ2dZRUFqMXFtWWxzcXR0aUdyZVRpY1d2alJ1L24KTktRSk5TckVnZDVDK2trRzNHbUlka2Y0K1ZvbEFEYkppS0pTcVZzbjdGS0NSK25WNWZrdlJDYUNUaTdUenYvawpvbTdIcUJTS0JRZU01Q3FyWUlRNnpPZVdkSWZVdWdJK1hSRStWbDhYakFyR2FndTM1cm9vdEVwNzNTZ1d5MUdDCmZaNnljd1llQVlnRHBjS0FMd0VDUVFEaWprR0tONjNkS0UrdDdkK2hkcEVjc2pUOUJTMEZWWlhYSG5ReFlYVEwKRFJaZkpKTWJQRXZqVTE0WldlakNua1lwWE9JQVgrMGZ6ejJVSmRvZ29LMUJBa0VBMWh3L0NiWUkvY2U3RGd6awpiRWUwSmFBdzBmLzlOM0dEUWRvdW1PYVUyN3ljNks4QnMwMWF2ZVo4cE0rMXNEUjVhcmFjQllCSEUyQ2cxM2ZVCnVpQ3N5d0pBQjNQK20vbHc4dEdjclhBaDUwSHJUREpnbytKRHRPVTM1TGZQd3NBZUE0QU91RnFQckZtemRXc00Kc1hEUHczZEpmNXJhcElDRFlJU0UxaGJZc2pJWEFRSkJBS2FRd3Rtaks4dUNIaHNJSEl2QUhIMUk2YkgxRytDTwpCamFzcmFOMWZraVRxdDI1aC9FZE5JS1hWRkJDNW0xMTVSOEhnTWtteWlSZy83K2dFWFhiQlpFQ1FCbWFmTEFzClRRcGl2ZFZ4Vms4djUwWW9WMGJlZ21WeWJ3bENOdUJCNTdJSGtxWmVMTWRiVjBWSnBQUzZzbHBBS2oyWGdVMGUKL2hxVmZCN2hURXIxQW9BPQotLS0tLUVORCBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCg==<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FDOWUrb2lUK1BYRlVwYUN4ZWJpVy9NRGVrSgpmR2tyWnNRVVlMaURmdGdkNkRad2YweVRtWmg2L0VmOS92YTNDSUZUQVZoMUh5ODk4V0ppeFNtMkxDKzBBUDFmCmFyOWxFbHdObDZ2NWVESHIxTDdrVnRRb0p5a3YzMEppQ3NRb2ZrbWc4L2YvQTRXVnFmZ3ViRlpwcGxkTjZ3aDkKZ0tBT0tTSnNFUlN1dGZFT2l3SURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 5.5.15
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNlQUlCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQW1Jd2dnSmVBZ0VBQW9HQkFNc21Md1pHcnZNdC9SUU8KeDU3RGJLTzJ5d1dPTlZOS29ZS3BiRlNSRjJyMmNxODVBVDJTbDBxQ3hNb2c4K1BxTkdHQTlycWVnSGFDV1YyegpBOFI4RTFOZWwzbE14Mkc5VjUwUGsvay9EcHhOWEJKOWJuRlBtMi9DWUhBT3doU090TEszUC80YnJPeHFLYlpTCnNaSCtoNGdzZEZ3TTZIeWdmbW1mTzJwRC9VODdBZ01CQUFFQ2dZRUF4c2RMRmlvTndEZk12bGFqNzI2cm5Cb2QKMkFiSm1RR2F2aDZIdU12c0RTYXZHMU45S2tHSk5raDB4SSt2OWVEU2RtSFppc3ZUU2FMTVRRb0Fjcjh4ckJDWApqTFBlNmFrdzM1WWR0azVnUG1ydkRXY3FhMXZ0K3Vla3FwZldYZXY5SHN5SGZ4RG5MQU1idXBlNWFjT1pBUDExCkVBRVByVDNtMnBmeWg2a2ZzUGtDUVFEcWxqcFN1M0VwMk5paTY5bGs4cDFXY0lLeWhzMjY4cHNvS2kzU2w1enAKeU5sSE5Cbk5YS2FRak4zTHlEdDY4Rm1SZEVBSlBRY3djUVAvZm1LS2NwOEhBa0VBM2JGVDBWVTllNjRvZTEvVQpoM09BelZ0VW53TTg5WDF2NzRkQzArekdWYXVlSC9HNHE4Qk9qMFRzNjdRVTZIM0RHK054eUp5N0VyMjVuMEUrCjBSd05MUUpCQU1WNmhjcVRwS1gzdUJjZXVEbDB5K0t5Z0RQTnEyN1BRTEpGSDZJQ284TmlveFovMDZDL2VEQ0QKaFV0QldtRVo2Q3k4VWhQMDNoSjNjVWdwbXNhMXl3MENRUURPdnBiS085SXd5NFFaT285N0dtNWVGUFJmcnFkawowV3hZVnk0dGNUeXRuSFRFbWFwOUVjU3h1N2V2UUt2Vy9hRzlHbWw4aXgyekpwZzdPcCtZWjY2cEFrQVlHQTRyCjhvaUh2VXAyOEh4bFI4TEpGd0w3T2kzZDI2NHV3SG54aWhrN05LZzllUXV3RWFCL09zbzU1bnIwUlBoSkRPWUcKeXIyUklKeXEyVUkxcmtEZgotLS0tLUVORCBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCg==<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FETEppOEdScTd6TGYwVURzZWV3MnlqdHNzRgpqalZUU3FHQ3FXeFVrUmRxOW5Ldk9RRTlrcGRLZ3NUS0lQUGo2alJoZ1BhNm5vQjJnbGxkc3dQRWZCTlRYcGQ1ClRNZGh2VmVkRDVQNVB3NmNUVndTZlc1eFQ1dHZ3bUJ3RHNJVWpyU3l0ei8rRzZ6c2FpbTJVckdSL29lSUxIUmMKRE9oOG9INXBuenRxUS8xUE93SURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 5.5.14
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNkd0lCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQW1Fd2dnSmRBZ0VBQW9HQkFORDRwTFFmaTJWRnBuM1AKd3dIMzRyUU5RZ2ZwSUhOMVhCb012ckVJL2hWTlZzd2hYNExPMTM3dUVydTlWWXk2OG8weWFEVGhrR1hUNmpjZwp6LzJwTEU4TGcxaU1CYkVYZDRIQVZTVFBSck83aTROeTU4aWY5QmNzMWFIQkUvYWtCSlFIblFLRnNHNjh1TDVYCnBFMGlqRDNqejRYR3ZZTmdPUUY3UnZRT3pud2ZBZ01CQUFFQ2dZQWxJTWhDcUlnZnlpdzJsajlUampOZFFpM0YKTWdwdCtTQVFFTXVnc0xSVUhKV2JWeUtkSHhyeWxtSUZzVElOK3ZrMVZRdG11ZHpwK3FqV2VxSDVzNkVIWjdpMQpUU1FaT3FBWUxBTDRhdTVtQmtQck9HUGVGTDVKWkVWRWZRNWZUOW4rVmhMRHlxSzJjbTUwbjdVUlVMRW9HODVvCk81WVEwV3p1cDA1cjJSdmRBUUpCQVA1YUM1bUtHWHIvUkZoK01tRjA2OEhuZjRINFB4dTRidVFWVjFWM25IRksKUExNMk93K0RuaStlaHRPL2VCWHl1bzU5WUIrTHdpY2lDYVByYnc5R1k2RUNRUURTVTFDREhmZ3pMSFhHT0hjdQpGbHJwZ1NoWHJCNTZNeFI4STQrVWNPYVgxVFFRT05VUDE5YXVscTBMNTBXcUkwME5QYWZhRC9uZWVINlFSc2lpCjJNZS9Ba0JKK2Z5SHNvL0lvemZJbVNPa0RyS0hHZ0tPMVpuZFFSNFhmbEdCVFNHV0hhWmI1VGoyUVN5ZjR2YUoKM1pWYXBOYzNuQ1Y1NTFjWHRLR2pLRldMMXNnaEFrRUFsQUJtcG0xZmEzczh3U2lZelFpVUhyNXhTZ2huUmV4TgozUEVWSndxdmFXWnhCWDFJaUthRWZrU3ZMckltdG91eXU3K0lMdzJROGZqdWJzNHdmMDkyZHdKQkFJNmUvV3VDCmNLK0tmRVgrand6L0RvOXNzMVNPbm40dUxadk9GcHFLaHNDNUVwT0dDc3dOS2NTOStHSmNZTGpjS0s4UUtuYloKYzFyeE5HT05jT2JqS2dvPQotLS0tLUVORCBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCg==<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FEUStLUzBINHRsUmFaOXo4TUI5K0swRFVJSAo2U0J6ZFZ3YURMNnhDUDRWVFZiTUlWK0N6dGQrN2hLN3ZWV011dktOTW1nMDRaQmwwK28zSU0vOXFTeFBDNE5ZCmpBV3hGM2VCd0ZVa3owYXp1NHVEY3VmSW4vUVhMTldod1JQMnBBU1VCNTBDaGJCdXZMaStWNlJOSW93OTQ4K0YKeHIyRFlEa0JlMGIwRHM1OEh3SURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 5.5.13
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNkd0lCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQW1Fd2dnSmRBZ0VBQW9HQkFQSFJGZEVDRU5OTzF2d0UKUGJxMHAwcFFXU2hiOWkxU0V1RmtGRW55WG5kSS9KVEZNeE85WVN1c09vNnVkR0dwVmQwK2kvSEdPQm1KVnU5RwpRcWhGMmNPR0Z3dUl0THYrVkoza29pN1NUc203dHlUY2JkeWkyY3ZYeExpaE1aSXRxRk1lVDdnbjhid2RDdGRLCmZ3TVZ1SndUclNkNDRTWlR0SmovQmkzUG5YakJBZ01CQUFFQ2dZQVF5c3N3QzJ1dHNORGZDVkJjRWNWNE5LSXMKV2s1N0VUTDhjZDJ5ME9EY2ViWUlnclVzVHI5YnNBY1U5MnBmaWNuTHBsZERmOWRQZHFrUnpwZzhaVFZjNnZtSgoyYlFoem9xUDZOSndRdVVHSVkyVFZROHR0TGVYNFc1YlgxNERXeStUZ1FUZVAveTdMb2dhQnhGL1JGTnFWMTdMCm5uQnYraVhldERIaUdNM2EwUUpCQVBtUnB4Z0RtNjFxVGV6OHpoekNWWUdFdEFGUzlpZWxMS3I5dWEvcWJUQVkKR3ZxVW8yZkk3UDdibFlXTnJ3b3dIc3ZmZWNueDNwMFFnN2FWN0VjcTFSMENRUUQ0REVzQVB4Tno4R3NkZTgybQpPM05aNGhCbnd0THBZcG9OL3BWUlk4ckFpTS9DZ2VvZXhuamVxUzJ0a2FBNEtJc1MrY2UyNjFHeGVYUHpUQkhuCjJsVDFBa0VBenNGQ0l2enFQaEt4bUVJZ0oyZEFHMXJySGFXelZFamM1cFBvLzdwQTF2VkJkSk1yaE5IS3RhRUoKRUdtK3Q3d0I1M2l1bHdVUUhpTU9XM2Q5RmNDQWFRSkFVUVBLMTBqQ3RNSllhZWZPc2pXR3BsdkVtZTh5N2RFcgptZGlGc25DU2Z6SHdFWXBYQ2pndXNDSzNiWkk3cnp2bXVJcm1aT01VNm85TmhMQmF4TXcxcFFKQkFNbzQrUUVECldsMThvb3dzU0VyU3NPUTJDUmNFUWZ1RGtwdFJjbU9nbE5WbS83SVdFN0ROZUVnQy9YMjRlNWEvaG5Pa3hiVm0KTWpySlNiQmNjZFl6NVN3PQotLS0tLUVORCBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCg==<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FEeDBSWFJBaERUVHRiOEJEMjZ0S2RLVUZrbwpXL1l0VWhMaFpCUko4bDUzU1B5VXhUTVR2V0VyckRxT3JuUmhxVlhkUG92eHhqZ1ppVmJ2UmtLb1JkbkRoaGNMCmlMUzcvbFNkNUtJdTBrN0p1N2NrM0czY290bkwxOFM0b1RHU0xhaFRIays0Si9HOEhRclhTbjhERmJpY0U2MG4KZU9FbVU3U1kvd1l0ejUxNHdRSURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 5.5.12
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNkd0lCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQW1Fd2dnSmRBZ0VBQW9HQkFPUm8vLzdSN0Z6UkliQXIKWlJDVEJUYnhvTlpjenRRV0dHTU1CcUJSR2xmWkZvRzFQVi9aREViY0p0OHBwclhrSnZpY1pCK1hHR1lGb205NApvTzRUbTVEL2FubXFQMU1zak1hOGFYdzZuOUFZcW92VktTWkJzVW4zaFE4YUprUkxwOVBuZENyY1QrNCt3UmIwClhvZWNSdnhoaS9EVG0yNnpQdTZLSkFsUkx3bTVBZ01CQUFFQ2dZQUdrNXRqVytvQlZpZ3hLVjYwbG5jYytPSVgKcWY1dWp1Qk80Y2JERVBMQU9zanlIU1RTUUs2Z3o2L3kxd0VzMVkvbHNxTVRZY2RiRUtoM3F6Si9DR04vUUY2VwphMXhjQUFXUzZ1VGZsc0RzSktMQ3U5YzJjOXU3ZWFNVVdYT3ZjU0RUTTJFZ0xaeXVYNFVOVy9MQ3BPQ2NwN2ZLCkpuOU9peGR6NjBkN21WRWluUUpCQVBLYkRURTcweDJkRXNmRFM2Q2JYZDl4VTRhWG9NeStRMTJzejNQTUdWSXgKTyszYlgwZG1SOTBsbFNYOHZtSlFDeDhycHNSRDVJbFBqb3dPdFNad0Uzc0NRUUR4QlUrMy9nWlFwL0hCWldsKwo4MTNNVENtMWk2WGZBNnJYWElZZm9kQTlaUzhVQWR3ckhPN3ZVZHQ3RVVHY1NYMStBaWZWV2RjcTRwNzZPdXl1CmcwZGJBa0FyRzR2cmpLTEZwMHhYL0lhcW9oQzdERXI0Sm1jbkdrT2tHSG5BTEtydkpOcHVPRVdrelRMRnc5RE4Kc0N3d0VlTDRCZXliQVNsUmtMWldncUtEa3ZTVEFrRUE2VWVDeVVzTlFiUEx3cXd0VjdxbDVyOHcvNDZTbFRBdgpneE1DbmtzNENyU014SWlvV1BKQU1WTEJaSFJuVktXczJQR3RMRXN3ZjBtcEpma3liQmFVVVFKQkFJSEV1VkErCjU3UExOeVNneWd4akVNZVQ0WEVkMjlqUnR5VUhIMkF2STVwZEpPR3gxUE9oV2daVVYzVjc3U0xUZ0hvK1FBMU4KZjBXd2N1L3FXN1A2TUNJPQotLS0tLUVORCBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCg==<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FEa2FQLyswZXhjMFNHd0syVVFrd1UyOGFEVwpYTTdVRmhoakRBYWdVUnBYMlJhQnRUMWYyUXhHM0NiZkthYTE1Q2I0bkdRZmx4aG1CYUp2ZUtEdUU1dVEvMnA1CnFqOVRMSXpHdkdsOE9wL1FHS3FMMVNrbVFiRko5NFVQR2laRVM2ZlQ1M1FxM0UvdVBzRVc5RjZIbkViOFlZdncKMDV0dXN6N3VpaVFKVVM4SnVRSURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 5.5.11
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNkZ0lCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQW1Bd2dnSmNBZ0VBQW9HQkFQTDhZU1Y2WmdzS0VkSFIKblhXVWZGR0FkTWc4MEV4Rm1UQ2xEUi9UcFB0WU1rRW9kSFl6UndWL2sxczF3QnV4d3RrVHlJek1TcTNmM0FjUAo3Y1ZSemxHVXk2dmJrTUhadTFhUGI0R0RUTThPTnVINUFTc3F4NGZUL3gyMTBodC9WK3JDQmRJU21rR2VGdEhXCmRxbkw0TzdtQldmQmhPUEkydHV5WmxjbXQ0QzdBZ01CQUFFQ2dZQll0enpnNmllSHNFMkJSZjh2aHQ4OUFxR2cKMmxOVEJiWkF4SUplTkcvd05PdGtUdGoycnhJbk44VWRjQ3FMOGdNcUxzYnlZVVNDNTFEMll5SjFBTUZLNGVDUwpOWHp0djFQTHpqNVVxQmpYakcra2E5V2dRVmxCM0FibmhILy9ld2RjRmxqU3FpUjhsWDE3UVJXME51blkzcy84CkhQanNRQkRoa2JlbG82ZzV3UUpCQVBxanVpRU1ydXk2cmJHMW1FMGlNcGdqWHdySEsvZ0JuZXBXMUI0a3N2aHEKMEFSZkdvUDRta3k5SXFweCs5NlRKaTdsLytUUHYvWGdMeHFYNWMzSHFLY0NRUUQ0THI5c0grWWQyNmEwWFFQQwo1MEZzS0FzOUNIdG1pZmRoSWd0VkFnT3JabVVrcGpGUjlRZ3ZRMnhCZmJ1U2JZcFFKZ3pwaytyN1VxU3czdzNiCk9sWE5Ba0VBdllXWWRPMDJTR05RZkJRb3VncWwzMHkvelZLVitNNmdMbGJCeHBsUmkyNlpKUFVWQTcyMFQxcWwKSCtWWTR4QzV5clM0THJpNUdwOE9memxrMTVtbCtRSkFHck9VM3NJejFPU0w4LzNKNk05T3A1OUxUajY2WUJiWgo2YlpxOTdObXg2c1ZtTExVdlplYVVOTjFNenFlMHFzOFpWRWl0SUs0bGwrVzNueXhGZlFaeFFKQU51MGduaEFUCnV6b1NYb3RIMUo1Mk15NjZuSkNsTVh6N1U5dFUvWk5ya0tCeXArNzUzV29Ienkydi9JMTFSQnpMT05mQkVUenYKWjBMczlMdDREWVdqdUE9PQotLS0tLUVORCBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCg==<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FEeS9HRWxlbVlMQ2hIUjBaMTFsSHhSZ0hUSQpQTkJNUlprd3BRMGYwNlQ3V0RKQktIUjJNMGNGZjVOYk5jQWJzY0xaRThpTXpFcXQzOXdIRCszRlVjNVJsTXVyCjI1REIyYnRXajIrQmcwelBEamJoK1FFcktzZUgwLzhkdGRJYmYxZnF3Z1hTRXBwQm5oYlIxbmFweStEdTVnVm4Kd1lUanlOcmJzbVpYSnJlQXV3SURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 5.5.10
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNkZ0lCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQW1Bd2dnSmNBZ0VBQW9HQkFNb0FTblUxdU1LeG1tMGUKS1pmYnBreWdNejlqZ1V1ZDk2dDEzTDdwaFhEWjI2OFJZMUJoUFlDOW91YWlpOEswREx5eFd2RnlFRnRicGthRAp1elFpKzBCdXVScTVoSVpoMVBwR1NSd3ZCakFkd2NTWDJBNW9EYjYxMGdac1VhVVVZTE9vOHQ3NmhYeFhSUytQCnRHQ21mdHd0bTZGWmR4RWJiU3RrWDZZZ1hnZVpBZ01CQUFFQ2dZQm5RVmJPS3pQU2NhNmFjSHlhWDNEV1lsMVAKM2JGTjBlVzBBMzlmSjBkS3RGSVRYelFBOW5QVnh4bnFBdFNtSmhzTXFTdnZsM3E4K0ZBNlkwUGlGcStQQ3dsNgoxUkQzajV2cU13NTQ2U2M5SjlCVU1TNUd3ZmdqRys2RzdoTzhwOFpVaHhLdmpIakhCeXBmZmt3S2lCT0FXdWZLCisvaWJMa2h1Zy9hKzdXQmx3UUpCQVBNZDYwdWI4cTZaVXcxdGhWcGZTTkxZRVpUdlRBVlI4TDVCRGdCYW45K1QKT0t2R0dLVDdkYmkzdVlNVmtPZEIxMzdidldiUEtZd0RuVFZQZjRDTUp1VUNRUURVdEpwVmROQjJsMzVrYVMweApnNHphQkZxUnEybFhkbmhSUE9PS0xPdUF4Uko0RjJzNFNLMVZSYnJ4Uy8rczZjQUNwOElzUnpKT0wxbHoxRjYyCno3NmxBa0FkZ0tiNklPMmRWSXZvbUQ3VGpiYVhwNUxTb1F0M3BjN3lONURNYURMNGZiUWwzRDlIWGlDV0R1MmIKUTdXMjZwMk5EbnQ0aTNFK1JYNEJaeWxRM3pFbEFrRUFoOFcwa2dIYm95ZDJkVSt4bWw1M1JSN3NWUG1PWjFibQozQ3c2cmhPWVMvei9tZ3FRMVQrRzdOeHl4TjJYR1Yrbndjb2xwcS9YaTVLcnpjVHNwRktkUlFKQUk4WDhvMlg3CnpuWUpSV09uT3ZaKzlFYXllSyt6b05qUGJDRFNVOUdzSHhqbnRhNm45L2J3b3k3TUtIUU1haXgrVnBqbkNxTkYKS1BHYVVaVnArK1ZpRGc9PQotLS0tLUVORCBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCg==<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FES0FFcDFOYmpDc1pwdEhpbVgyNlpNb0RNLwpZNEZMbmZlcmRkeSs2WVZ3MmR1dkVXTlFZVDJBdmFMbW9vdkN0QXk4c1ZyeGNoQmJXNlpHZzdzMEl2dEFicmthCnVZU0dZZFQ2UmtrY0x3WXdIY0hFbDlnT2FBMit0ZElHYkZHbEZHQ3pxUExlK29WOFYwVXZqN1JncG43Y0xadWgKV1hjUkcyMHJaRittSUY0SG1RSURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 5.5.9
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNlQUlCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQW1Jd2dnSmVBZ0VBQW9HQkFOT052ZDIwUmI0R1RHNkcKOGlYZVpYdW5VTW9EdHpZcUVSNG95aUhlNXJaVlJvbDBKbXBRR2wvTzhIVGRPNTBXR3BPbE0zQ1lpWnJla2JGOAp2NHhnKzlrRmtkb3BocERUeXExUFF2blZJZlQ1c2JuTjJnSHBNSkk4N3RkTyt2K2N0d0x6VFlnL2VqQlFzQ2l0CjI2TEFOOWprS21BTW9GRDZRMWlrcmFhQ3NZWGxBZ01CQUFFQ2dZRUF3TUFrZmh3Q2IyRE53dWF4T2srbnAwS0wKR1lUSktWQ3F5QS9pRzNvOE8yVDNIOFgwT21sQm5vbXVETXlGeEZxZlhHYm90MjVEOGhkWUo1N0I1K1Yxa0Y2cwpLWElQeGZQUEQwUUN0cFZCcU9Fd1A4THFITFdOWi9keXN0UmlEWXM5aUlRY0piT09qVWJ0dHNUQ2txUzl5N3V1ClNHOVVUeW5vY3RWQ25CZ3oyQUVDUVFEcW5pbjBBNnhNeVk4MkJzQTJ6UGNsQTFSWjdpYmQ4R01sSUdCQUFXSm8Kb0RKb05kK28yOERkL2lQcDh1TDF0WHNZWVR1Q3pMbm5BVWJNOGROTnFjWUpBa0VBNXRWNHAyamNSODVYNldwWQpQeWR6cXBmQmJTZ1ZvRlc3MUw0WVhhSTI4RVRUamZRVmM0eFNpNitQSE5hS0hpQTBIaUJoRE52VC92MVp2YlptCmI2NFgvUUpBRWI3bTAzTVhyRE11cHRwNTNXdEJZa1pQTWdJbVpIRVRQcktsTlJJbHZGNHBrZUpKU1g5ZHBpemIKMEkwemgzd3psRk4rYWRWTVZtR3RWa0VRUjNhSTZRSkJBS1EvTU9LdDBrK2xteGdTKzBlMG9yQzMyb0g1QzZwUwpWcHhCeHNTWkw4NDJxdkZPeEJTN3UrQjR3clFhVTV5ci9XbVNVSHY5enhLWTRzb0NoMURmNTJFQ1FRRFJ1YTJiCjY2MnVLa0oxVlUrSms5OUVQMnRvS0hKaHVyY2RWRG5LZlVReTZuOU1ERjF2ZG5lOU1HdmprNU5EL3RpN25uQ2wKZXAvZnI5eEY4SUx2a01wRwotLS0tLUVORCBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCg==<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FEVGpiM2R0RVcrQmt4dWh2SWwzbVY3cDFESwpBN2MyS2hFZUtNb2gzdWEyVlVhSmRDWnFVQnBmenZCMDNUdWRGaHFUcFROd21JbWEzcEd4ZkwrTVlQdlpCWkhhCktZYVEwOHF0VDBMNTFTSDArYkc1emRvQjZUQ1NQTzdYVHZyL25MY0M4MDJJUDNvd1VMQW9yZHVpd0RmWTVDcGcKREtCUStrTllwSzJtZ3JHRjVRSURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 5.5.8
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNkZ0lCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQW1Bd2dnSmNBZ0VBQW9HQkFPTk1PS1BLUXFzVTRVY2gKY0lLNTNoMGxGazlNclEzR0tRMkJvTEQ3M0ZGczFORzlyZXU4cFZyckIvVEo2Wk5RemZDemtpWDBpNnloelJoNwpidWtIUnEyNUQrWllPY004R1R0RWZqZ3RDb0YzcjRzRWM2V0RNMUpHSTlOS3ZUT21waW1NVXVSY3hBNjBNWjR2CkY1WE9SaUV3Y1BpRVIxdkVOUjRUWnBPNFhPR3pBZ01CQUFFQ2dZQmpkeXhtQ0pHcUdpWUhJWXdCdU9LSThIelYKME9EOTRSUi84NVRsUGlJSWc4NlJ4aWFBdlhuQzBvMFZ3dkh5NUc1cWdicFgzNjdycVpaOXV5NHF6V05RdVJPWQpJMjB5cTNsSkdSZGhoZnBJM2dmS08vaEdDZ0V1OUdTMFlLUTA5WkdOT0pMbEkxaUxmL3plOVhhT0VpdklwK2tLCm8yd1ZyMUZldjZ5bGtRb2MrUUpCQVB3QnVMM0UxeEJCVnJsR2dUSk5Bb2ZPN250Qzc2SFlyUEJ5TjNvQ3FFbDAKeXFIcm1nbXIyWmhrR3NhWmhjVHNycEFkdzFQSGE3TXp3RW96VElORzZPOENRUURtNWtRdGtkRUFrOWQ5ZFRHNwpaQzRFTnZzYXI1bGJwTWVtelZGMjN0TW03d1hVUVkxWGY0T1RaVERvVUZQMXV3Ris4N01NSlNEdENBK0FSdTZTCk15dDlBa0VBMXB1VXV5OGRReitSWGpqWG40R0xqU0pCWDRFU1Y0OFJQN2JVM2JmVG5yS3lPWkJOWHIwVmtqeDEKdlBsU3ZQQWVmS2FNQ0JYRTl4ZzBRanhMaFdSbXl3SkFUOEVudVluTlpHS3NvelFReW9adThwdS9IbGViSkRHRgptTk1BbVl1YjZhM1VHSjNQNFhJMUUzdDNhamNjMlJzUUNEYkxHSjNXZ3FrdkdZTG1zdThqelFKQU1CSGtTT2o3CmRFdVJMTW42LzZmY2pvdGl6ZnhuWWhDbUNFdWdvL0pockRGdXpreFY4ZS9TYTMra24wWWlQWjJFYUxjbTBXangKR0dXbyt4cmFlTTZwUlE9PQotLS0tLUVORCBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCg==<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FEalREaWp5a0tyRk9GSElYQ0N1ZDRkSlJaUApUSzBOeGlrTmdhQ3crOXhSYk5UUnZhM3J2S1ZhNndmMHllbVRVTTN3czVJbDlJdXNvYzBZZTI3cEIwYXR1US9tCldEbkRQQms3Ukg0NExRcUJkNitMQkhPbGd6TlNSaVBUU3IwenBxWXBqRkxrWE1RT3RER2VMeGVWemtZaE1IRDQKaEVkYnhEVWVFMmFUdUZ6aHN3SURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 5.5.7
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNkZ0lCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQW1Bd2dnSmNBZ0VBQW9HQkFONmhpZElsOVdLY0s4MVgKSmRqVW9rdi9tTDh1V1JJQTZ6b3p5WUdoUjgya250VXNOeTB4c2RsL3hEWU9sR3h4UFZaRm1iWUJRcHI1bFRydQpCa1Z6TkMzVyt1QmlyWHBzYW1pK3N1Z01WeXlQNGtvaEk3enBFamJhdXVNSjhNOWJEV2cvQ2dIenc0amx5dml4Cmw0ckYvK0NtQjloVmFCT21IaWlUa2VRYldUblpBZ01CQUFFQ2dZQmZCWXVSaW1vRndLcGhaa1RkRzBSNk00bTYKYjhuTWlWL2M0NldxRW5CWE1XQXBsRW1vbklGUVY5d2pSbTNMS3pvR3pJWWl6TDdrN29ubk1SaTBJOHVzeVNTVwpEZDZaanB2VG9PcGYzcjNJV0lWMkZnU1VIeElSYXFueVdvU3JxVlZBZy9majVCNHNQSGhuNWxGWE5hSjNhWjRJCnZLdENBekQ3dDMwcm1DTFgwUUpCQVBaZmpwQStJM0V0VnVsNThlYmo5R0ZqNDlZVEdmU2FmTzM3aVJKUkZxK3oKRTNaUG1KcTJVREZ0cFJyMnFTQTNEajZRcytaRmpwOUNqU0k1V1Nod0hUOENRUURuVkgyTHorRmlwTUovR2lGZQp3MXpnM2tDT0cwVVlYREZNQWVWQnNON2VxMEV3Q0VjeFJzUWUwSm9TRHpRK3BPKzU5M2Z5N0grTXZoeHg5Y2hkCmZhcm5Ba0VBb2ZzUmNDUnFpTzZXUmNxM0VHYXZOWmpISXVoTUdGVzU3WDJERVZmZTRvV0tOaTcrMWprbllGZ0cKUlVRR3pmZGtsaDN0S1doeDdLT0V4d3VOWXRqVFlRSkFVTy84NVRnY3NialgzRVMyUEVPNmNXc1J4eWEvYkNDRgpsd1JxeENzd0wxUllBSWhFOEhiRUU4d0V2Q0RadExsY3J3Sm8wM1B2eEx5WGt6L2RsT2h0TFFKQWFqaVpYbGJyCmlhd1VsU3Z3LzVuOVlDQWxYYzBuRkgyd0d3Njk0STdyTTZpQlVpWFVkdkQ5b3FjSitQSmFidHczSDhjSkpwaDEKL2NwcUdoNkZwSUhCV1E9PQotLS0tLUVORCBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCg==<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FEZW9ZblNKZlZpbkN2TlZ5WFkxS0pMLzVpLwpMbGtTQU9zNk04bUJvVWZOcEo3VkxEY3RNYkhaZjhRMkRwUnNjVDFXUlptMkFVS2ErWlU2N2daRmN6UXQxdnJnCllxMTZiR3BvdnJMb0RGY3NqK0pLSVNPODZSSTIycnJqQ2ZEUFd3MW9Qd29CODhPSTVjcjRzWmVLeGYvZ3BnZlkKVldnVHBoNG9rNUhrRzFrNTJRSURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 5.5.6
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNlQUlCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQW1Jd2dnSmVBZ0VBQW9HQkFMbCs2ZFlTZ1lVdlJyK3MKcWF2bFA3R2orNEQwaGZod1g1dFY2VUY5Q01sQWowdDdKSDV5S09ycTdJejhReWdUUTJrSXFudDdqN0ErQmxhdwpWMGdFRTNlbWxqeU9EaUlwL1crN1ZnTnB6MGc5ZnJzemFBV2N4SFY5UVFpYjlKeEJUNlVsWU1XSERBK2luTkNhCkhDTmkxSG5OdzdiQXFJdG0zbG1MNmVIRTRTUTlBZ01CQUFFQ2dZQktBRENIUDNDK1VrTDJPb3FoMGQ0Y0h5QTUKck5NNWJwTWxwQnRmRGVPUWJobjhjYzc0UnRDK0R5UjVoalhBYWhidGN4Q1lISTRSTUYxVS9ocUQxMlJ3RzNMcQpEa2c4THdPaEMyVTJLcjJoK1N6cVg1V3J3ZjZFdCtONHkzRjFkRUJUdS82UHkrNVNTMzVHNmpRSVBxUkhoM0NwCnFRVTBSR2NIQTRpTWlNT1kvUUpCQVBNWnpXOUsycmZ3Q3VNeCsxVUp4RmpPcEY5WGNKbmtZNk5Oa09VWDhFMFUKaHlVOGtyak1HNW9GckNFTURjNkRYNzhkaDRZb0lFbGlVNE9TWGs0NTRiOENRUUREVnArN3QrMFdNSnFQZkNabApiNjl3TGVlNTVEdVpIVE9BUFRENG9SeFlJRjNvSmpLdTcyOW1LYUU3YW0reHRMV2pTdklrWk1ZcExEVm1DcHdzCm5rRURBa0VBbjlGdHdtWFdwcWd6c0N0eXpQUXYxaVo3MzRZdnE2eC9hS09jeDAvV2xnWVIxd1FjZlVzS05sYlcKVTUrR0VDZEVNZk9xM2lMUkh3MTZVL3hNN1dhV0p3SkJBS0hhd2VvS0laSDBYZTBzUXFoa0hXc0hMbTNTRml2dApqVUhoOGhUaGNobjNYN2cvQmxuN0hVUDZsSlVsd1R6dTdsNUtlRTc5alZDS1NBaXdHKzNBaHo4Q1FRREdoS29sCnhhdnp0Yis3dXRmSVgxemt6Umc0Zm05MnpodWRCQlpROWFCZTVyb0tSamN3bWZzVU9kZnc2bE9zMkJpNkFrVGsKUkxwNDBuYzJCK2FBejNTSAotLS0tLUVORCBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCg==<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FDNWZ1bldFb0dGTDBhL3JLbXI1VCt4by91QQo5SVg0Y0YrYlZlbEJmUWpKUUk5TGV5UitjaWpxNnV5TS9FTW9FME5wQ0twN2U0K3dQZ1pXc0ZkSUJCTjNwcFk4CmpnNGlLZjF2dTFZRGFjOUlQWDY3TTJnRm5NUjFmVUVJbS9TY1FVK2xKV0RGaHd3UG9welFtaHdqWXRSNXpjTzIKd0tpTFp0NVppK25oeE9Fa1BRSURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 5.5.5
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNlQUlCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQW1Jd2dnSmVBZ0VBQW9HQkFPWUlkT0VDTkxtWnIzRTkKMFA5NFVMVzBNOXZWOG91eUVDa3FqQ0x4NEQ1eDhKUDNpZDVqNlVlZEpYS0VxU3VOSEpWQlVDNG5rdVF5SmFNVgpzWjZSQTlFN0tNbmZ0RVBuODAzZXhqRmVnc252Y21oT3BucWNGUGFPUDJTTW5hcTNybHM5UlVXMTY3V3huUUpyCnp1MXg5V0IvNFZnQ3Nzd3dPSlhXTFNjVHJjZ3JBZ01CQUFFQ2dZRUFzN3RMeHpzNEF3Um5waTFNalM5dXNHcGEKVXB2NTVOaDk5QXhBYmxWYWhxL3o3MGpzT2cwS2lsL29rRy9DMWpwdGFOa2RVdEtzM1F1cGlLRThwTTVka2JROQpSN0NHOUh4RUUzTE4reFlubnZhYm5NMTVMMGdsQUJiSytTVXV1ZXpmQ3M2NzlFYWhKd3c0YXJmZlhSM3l5Tk9uCk0yYzU2V3F6TkJnQmJYTlhJR0VDUVFENFFMbEpXQjhtZ1hUdFpLUnYzcmRRVUQ5eEk3YmQ5OE40RC9WQVZVZjEKU2VSZVNSOUF1YnBvZi9DZzY1MFliWHpYTVd2d29XKy9mY2kyWlRWelhxdFRBa0VBN1RZdERoS2JiUFk1TFYzcgo1bitTU1JjME1FTGJ1N0ZrR2hsNlJxSlIxK1VrRDlYZW9oOXlBOHRhdVBnNStjMXlnQUIzcVg1VnliOEVUVGZWClhaMHN5UUpCQUsyUXN2cXdmYmJ5TThuMTMzSEhpT3JCOEZrdDJ5QjlwVkEvOS93dW84eS9DTWRTNEdMa2Q0dXcKUjVCNnFxNzFmWjhHa3F6K2NaNjBWcXdQUHJ1V3FMa0NRQzNBSlRCeHBraDl0TWxyTS9SZzVuWHlZNzVySnJZcwpvSUhvS0EwM2dWR0NnRklOamNMM0RhWnRzakc2cm5QZmpCWGtBVEJQalh3N3V6aXBiQjJDRXdFQ1FRQ1BnNDhRCnlIZk01bjhIZThwRmdHcEVhdEdscFhzQXI4YUptRmdXQytIRTcydTNFbGdreGwxbmVPMThjR0ExNVFYWXJCbU4KdTVIeENpRFpnVkIzTkJuagotLS0tLUVORCBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCg==<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FEbUNIVGhBalM1bWE5eFBkRC9lRkMxdERQYgoxZktMc2hBcEtvd2k4ZUErY2ZDVDk0bmVZK2xIblNWeWhLa3JqUnlWUVZBdUo1TGtNaVdqRmJHZWtRUFJPeWpKCjM3UkQ1L05OM3NZeFhvTEo3M0pvVHFaNm5CVDJqajlrakoycXQ2NWJQVVZGdGV1MXNaMENhODd0Y2ZWZ2YrRlkKQXJMTU1EaVYxaTBuRTYzSUt3SURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 5.5.4
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNlQUlCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQW1Jd2dnSmVBZ0VBQW9HQkFLYk1LT2JsWkc4T1NRR3YKaVpyVmZRMDk3aS9FS1VpdHQ4dFRyMnJJTDBnbnFpcWk2eWJFNEUxTnlZZ2U0Z2l2djZMYk55TmpOanNsYStVbwptaEdXMVFzVHduTktpQXF5b2dhQ2dRN3NZTGlEQndjeXBycTVQNUY5amd4TE8xclRPeGVkWEJlOVNWNGJPQ1FLCnI1VG5IVURoVjJOSFh6TjdXYjloRjJFeTBleXZBZ01CQUFFQ2dZRUFnVXhVREtFWUdPclc5MEtQQmdLbW5NUTgKUnJUbVY5dXFWU2k3RzZpdzFsdEJFeW9WNVlqS1k4S0FEay82WWtkeTQ1alJobEliTVFCU1FtTVdBN3FMekhrUQpHemFRM1RqbmR4dmgzVXZoWkZDNlJtLzVHNFpPVEVJb1ZvZHhoK0kvdVFrc1RZc3A1cFJtWVpoR3hId2NDbkdKCjBMb0h1SXBpcDFBMHppYWM3eGtDUVFEUlE3OUpBMy9iZXJyUWQ5K0E2STRwVUhyQ2FUaEtlN3c2Kzd4ZjBrZUgKSmJFcTZJUS9xT1g1UDBDMmtFaGV3b1dEcDFzZW1uVy9qOWxvNHVpejhRRUZBa0VBekF4eUlieTREKzl5bEltTApiS3BNVlZZUWkrcktaZ3hiaWZqaENTK2Zqa3lLaytkM1ZjZllpelFQMWQzUlFlUHl0bFFpQ212RXRrNGdCb0ZZClVHSDFJd0pCQUtMNlVXTHEvOHdPeEtvUmdoZGloejF6K1hlcC9QWTljZmE2RWhiS3JYeDdCWVYyZTNFYytLYnEKOVZwNStuTWFxbU5EbHZxNXIxVFhFcXJXZGdlV2ZvVUNRUUM1VXZoNkFkQmUwTWlOZGh0R3Q2bWF2QTlOTlJOYworZzVOMHRoNG9tTlZOOW1KR2VwOTQ0T2Vjc3VMSCtzRjRFVzZLZEc5QzBKZm5iZGlrU21uNEVCbkFrQU1sbzVXCjBHN3BoeUU2c21aaW9UTldUUVJUOHBDNGtlajI3NUw1V210dy9aOWZNeGN2RjZ2Zm5DdUtpYWJaUHB4V1l4cEQKS1RJOHAydjNrRlFGR0NINQotLS0tLUVORCBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCg==<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FDbXpDam01V1J2RGtrQnI0bWExWDBOUGU0dgp4Q2xJcmJmTFU2OXF5QzlJSjZvcW91c214T0JOVGNtSUh1SUlyNytpMnpjall6WTdKV3ZsS0pvUmx0VUxFOEp6ClNvZ0tzcUlHZ29FTzdHQzRnd2NITXFhNnVUK1JmWTRNU3p0YTB6c1huVndYdlVsZUd6Z2tDcStVNXgxQTRWZGoKUjE4emUxbS9ZUmRoTXRIc3J3SURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 5.5.3
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNlQUlCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQW1Jd2dnSmVBZ0VBQW9HQkFMM05BRDNYM25KNHhLNVYKSno5enNEcVpJQW41dUp0dzhEVHV6MVJ2N0VqbUpLTG9jL083ZjJLbnQyVEVJYkJSMEpNdXNLalFpK201Vm1xdgppRjFBT1dKbVMvdTByKzR0aHZhVTFTN3hma3IzdVhkcnBzcjNuYkdUeDJjQno1c3ltazN0bXREd054TTdJakcyCnkzWGRVeDFoR2R1TVo5Yk1neW1BVit4MnJiVDFBZ01CQUFFQ2dZQkdHd1YrMGxCdytkaTBCL0h5UnZvTit1ZFIKcC9LZlA2MEo4RGVXbWF5dUZJdnR2R3l2MTA2ckV3WHphMXFDTlFZVWgwZHJZM1I2aFNHOVVFN1BHdHpXcjBveAp2RFpZWkdldWxEVUdLZFNONndpN3NFQk8vcUl4MDR1MHNRV3phT0FGbzN0QmExZmxwek9qdWwwN0FCZlo3RG5wCk1seHlOQU5GU0QrN09PdE1ZUUpCQU85NWZRdGJZS3NSL250bHBKcVV2L2I2UDdzNXBrTVRZVzlPMEVFTFZwMEoKOFBoT0lXbngzUjg4T3R1V0lpWHRSdzdWelBpZlBEOWgwWldxNXlDdDNCa0NRUURLNWZ3dFhTMEsvdTBVdG5IagovZWRFZklWbDA3NXJpVEtoRGdubXdwZW9yZ1dXekdWWGlMbWYwRHVER0JVQUl5aW1ndnlyajU0QkxpV3RoSk5JCmlyczlBa0VBczNtc3NyOUlRczNZbU9qRHBhckgrRFR6WU1GREQxQk9ITnJIajRnTTRPTWJleTByTTdpMkRYdloKYk1zblNwOTdPdTRYa1ZuZUVHNmlZZlpWQkpQb3VRSkJBS2F2YWd5YWozYUpGNXY4aG5RWEV2ZGdsUGFpamIwcQphVDJHbXZ2SXdXOENCL1ZxMVphajdGc3Vaclc4QXdTcDNhdHQwTVhncHAyeG02S0JWNzR3dXNFQ1FRREtNOVFTCnpMdUc5YzkzcXdwZWZRSS9KWHQrbHlwYVpTcVFlQ1EyejNZMFhtVlZPQVU4cnVnWW9yY01udkNReS9ldzNXT3QKTWhKbEk2UDBPSU9CN0t6ZQotLS0tLUVORCBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCg==<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FDOXpRQTkxOTV5ZU1TdVZTYy9jN0E2bVNBSgorYmliY1BBMDdzOVViK3hJNWlTaTZIUHp1MzlpcDdka3hDR3dVZENUTHJDbzBJdnB1VlpxcjRoZFFEbGlaa3Y3CnRLL3VMWWIybE5VdThYNUs5N2wzYTZiSzk1MnhrOGRuQWMrYk1wcE43WnJROERjVE95SXh0c3QxM1ZNZFlSbmIKakdmV3pJTXBnRmZzZHEyMDlRSURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 5.5.2
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNkd0lCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQW1Fd2dnSmRBZ0VBQW9HQkFPMGFTME1NcVIxdGdZME0KTE84dUFDR0w2dUJUTVltZUtlTEs0TUFFYnJPS0NKTkVnSlk1enIrb0lZaGd3cVplNWs2MVVjUWpBRWF2RDFLYwpsRDNiMVI4dGpKVXRJZW9FNGl6RjZEaC96WjN1YXQzWXlMSUw3WXhGdjBhQ2tOajdQR2dpQmxYR0dXbHV6YTdDCitTZ3B6WDdRKy9uQVo5Smt5M1o5YmxXNkRBUzNBZ01CQUFFQ2dZQjlXczU1dDRMZHpSeVdUdDZlNGNvdDhrU08KcjAxY2ZlT1ZSVC9JSlUvRjJtK29OS3ByUWtyZHAyMTdKZlVqY3I3KzAveFQzMUZ4RFhMamNXY3F3VVFPUURqRgp2OHNqdVE5OWZka0VadFhtaUYwazRCYVhHV2NCMVllZzFjWjBEUlV4QVg1Wkt3aFV4c1U4c0Y2UXRLbEp6K2VuCkI1TjlkTE5yWGdob3ViTHdNUUpCQVB3YjFqR0J5YWhGL3BDb0NMYkxHS1poVHRMUDZMRzJxUzhzUDdvTmUwOUEKYTZVS1hKRUkvMmI2T1MvbmU1QXBiejJyVVkxVThaclZWdUEvLzloT1hha0NRUUR3d3luamV5aVZZMkhHd3RrcwpHNk51Y2N5eFFyYVp5bWJYV1RsNDBlZmFUTitsZElnOGN1VXpsbGk1ekF1cUx2bEMyRU9Md0t5Nm5kNW9md0RzCkNRdGZBa0FHVmZEQkY4RG9vTEd3RXZqOUZ3ZU1qdDk3UHN4YlF2cm5lNVl5WjhwVWlJcnIvK0dwcDI4N3VFZ2QKb3hTZzM5bXkxQTVkbmVmZ2UwSU9xcTBVVTR2WkFrRUE2Ty81NUNSeE5HL04xczhIN1B2a21HT3o1a0NraUpEaQpCVEpIUDVUZW5EL0tGYnQwWC8vTnI2YWp1MGNtZGdZeWxiREZVVDRlSUFQRGZoaDZuT04zUXdKQkFKMk0rMVhmCmNYYzNhVEhsV3lDdHlCemZ5RnZKa1pYeW9aZm11bFQzN2cxL3M0QVc0MSszMXkxRGVCZnVvMHJoTGVITjRsSWcKT3h2aTJPYWwvOW41Yk1nPQotLS0tLUVORCBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCg==<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FEdEdrdERES2tkYllHTkRDenZMZ0FoaStyZwpVekdKbmluaXl1REFCRzZ6aWdpVFJJQ1dPYzYvcUNHSVlNS21YdVpPdFZIRUl3QkdydzlTbkpROTI5VWZMWXlWCkxTSHFCT0lzeGVnNGY4MmQ3bXJkMk1peUMrMk1SYjlHZ3BEWSt6eG9JZ1pWeGhscGJzMnV3dmtvS2MxKzBQdjUKd0dmU1pNdDJmVzVWdWd3RXR3SURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 5.5.1
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNlQUlCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQW1Jd2dnSmVBZ0VBQW9HQkFPdjIyTDY1NGVjdmZkSmsKTWtVdUZtL0llMDFSNSswYW1kMXE0dm5OUW9GSVk0UmwwaUx6YXNSQ3lWTWFjTlVXK1FCaXI5YWh0VWpibjhEbgppZndXcG8yNEp3Z0Iya3N1RjdEVUJEZk1wOGlQZXUzUkQ0T01vbGxDTTdaNzl3dzFZT1dEby81amV1L2w3TnZXCmp4TUR2ZFJ2d0FaeEwrUDlLczcrWDFSc3VFcnhBZ01CQUFFQ2dZRUEyaWp2VytjZ0pVNlRWZUd0V0tpenRjWDEKdWhid0J4ZUJDbVc0Vkp5aDBFWE5QS3VuRFFsZ3ZQUENqMEx5N3hDK1JzejNKY2w4Z2xBTDg1NGV4U05yOS9TOApCNXJMYzVEck4zNTVFcE9XR01xQ2Z0RHQ5K0NOby8ya2MyZCtSMjdiNzNMc25CZ1lJZ0l2K1llODJWTTk0NnlFCnE3RVdhZVd2cndMTGZpOW1uTUVDUVFENEtXNWUxSXptdmNCeGVJU0ZQTUdBL202NXRZTVlET0tQTnE5L0xpZ3cKWkthK2JQV3NpMGtpMGlsK0JOeFhKSmdXWmxzVlVlWWJJR2M3SzdYMmNTZnZBa0VBODJyS0FtU0dZNXoyWEVHcwptY2tTODVuL2hDSVBSQmR3VEJEbHJZMEFmYlJDT1FlbW00cFlLdTNVSFBVbTJ3SlM4M0U2R3VVY1l3eEhQSkQ0ClV0WGJId0pCQUpjdEJpT1c4RThRZ1UrZXozd3JTdVkrR1UzZ21YL3BPWXR0RVBRMU5oNWs4bjlHK1ZLbmQySlQKRFJ2TDhqN1QrQ0tOTUNlSXdOajlvR1dYZHo0dUtOa0NRUUNRMWNLN0o3czYvRU11WTdsaWk5emw2NFM0eDFkVQpDYW84NkhUeERndnp2OVVEZ0FUbldhcmFhRWFrc0UzZFZJV3M2bnRMVTNYUGpaZTVkdno2dE5xN0FrQkJLRGxMCitQVVcxd3JReHJxRDh0bXFEVyt6a0JCOFFmVEEvQ1ZRTDFkcnpEb0RyZnM1bnNRUTB6RE1XY2M3RDh3bWN2SDYKNWp3YWErWCtkRFpSUU9yYQotLS0tLUVORCBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCg==<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FEcjl0aSt1ZUhuTDMzU1pESkZMaFp2eUh0TgpVZWZ0R3BuZGF1TDV6VUtCU0dPRVpkSWk4MnJFUXNsVEduRFZGdmtBWXEvV29iVkkyNS9BNTRuOEZxYU51Q2NJCkFkcExMaGV3MUFRM3pLZklqM3J0MFErRGpLSlpRak8yZS9jTU5XRGxnNlArWTNydjVlemIxbzhUQTczVWI4QUcKY1Mvai9Tck8vbDlVYkxoSzhRSURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 5.5.0
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNkd0lCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQW1Fd2dnSmRBZ0VBQW9HQkFQUmROYlRKeFN0RlBqMEoKcmMwZnRZQVNmMUpDb0tHdWxQdU02b3pOblJrY1FNdFhrOGRwbXBhdkhvRS9QZmszN2lRRVFlOHFqam1HWFFOTQpnS1Q2VW5WaG5sMHVUVitsaW85ZnU4bERWZWpEL3QzdFhnajVrcGIyWXhRc2VhbXAwWjdKclMwa1dQUlhGWnYzCjMwTlBhZlhYN2dEOUt1V25FYVJTcEFmblFLWEhBZ01CQUFFQ2dZRUFpdFlHZElBSzBRblhVYkNWR2EwQlh4R2oKV3laVncyYkFhS2RvZjdVMm81U2t6Nk1qYURIOHpjNFRJOVc5clVIMHdHdlcxajYwYmNTRVJpS0tHTEhNZEo1TwpZTSt0Z3VyYWZGZjRZMmxSWjNjemNKZnJxdzMzSHgvckNNQk1GdTl1RTdiSnI1cFIzZlZtVUthb3hJZUpUVTZMCjJxTUFzUk93SC9hREp1QXZOcUVDUVFEKzAwMm9NNUNqQXFxalBFd2xqd1ZydlU3T3dCYlpsN01wN0tDY2hNSkcKL2hGUklvK2djdG5wOXVhMnliNExtbFJML254NFJjZmVSYjNpMUpMUGxTcVhBa0VBOVgyUDN1SzJrTndKMFh1dApYbTBaU0tnanBLZXpzejFtZ1Bwc2xPaHVPRXZGdEZpMlI2UVNSdmxqaVFEUllQTVV0d3JXc1cvKzhqMDJyR2EwCkVVUzBVUUpCQUxOSXZVRlREamJ5SUZYNmpXUjdiSWZ4eCttRWtrOERBU1hFK3ZkRUhGL1FUeVN6V1RPOHVuNTIKbkxvTDFHN2JaT1dXcGNJRTdtcit6R3N6dmhyWVN2OENRQytINVNCQmd4bWZFT09YYjZUVnVNeUJpWTBxenpkSQpEeDJ2M3ZBaDVKMVB4bks1cm1sR2tpZGR4L0RSMExoVnVGQU1jQzhnd1JzRDBSOG1MMzBjY1ZFQ1FENUFBUnE4CndjejNYNURGL0hieHhYczRQNFN5dDBYQVY1RzZwTFNtQnJQTkFzVWZBZTVZMDhtOU1jNjI2QUt2OTZ5eEM1YjgKcFNXWFkzVUo3L3lnS3FZPQotLS0tLUVORCBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCg==<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FEMFhUVzB5Y1VyUlQ0OUNhM05IN1dBRW45UwpRcUNocnBUN2pPcU16WjBaSEVETFY1UEhhWnFXcng2QlB6MzVOKzRrQkVIdktvNDVobDBEVElDaytsSjFZWjVkCkxrMWZwWXFQWDd2SlExWG93LzdkN1Y0SStaS1c5bU1VTEhtcHFkR2V5YTB0SkZqMFZ4V2I5OTlEVDJuMTErNEEKL1NybHB4R2tVcVFINTBDbHh3SURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 5.4.45
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNkd0lCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQW1Fd2dnSmRBZ0VBQW9HQkFLZkdYK25sTUlHb3RzNWkKMmxQZHpUeTFPTlB4aE1nMm83ckttS2dlOXRyc1NYWHRXNnNCSFJ3L2ZraWJQNTNlcFMrVjBwU1pPcTd3Z3pySQpob1p5di9GdzRWSTZkbzV0YU4zTkE5YTdobnZ6MFFUNjBkM3k5ZExYbFN6a21zL1l3MENiQytmYmtySS90anRzCjhxVGlFdHIwUGV5NUthemlpcjdhNzZ6V0tHR1ZBZ01CQUFFQ2dZQmFLeDFsUVUzK2dVUXVTNlozS0Yralh1bzUKempYRXZNam1IUGhLY3NuTkF1ekFPbDduMnVOZ1NTZC9zaUJRb2xZNDZ0YVFFb0lkZnhtb1FCazhyUE5HMnJubgpGR2ZnVUF4WXAra1N0ajVkQy9CaVRrUmkxTnRPSjZVamFZNDg3M1g5Mi9uVFVFa2hXM2l3QStZUEtPNmVMb1J2CnB0QjhMZ0ZRbXBTOUkxbk5TUUpCQU5YWTQ2RmhSSllUSENvbkp2TkRVNHZBM0p4ejY3bnlqbWFtOHBqOHo3T0MKZGR4Y2xTUlhXL01TUXhlemIvcVZyVGxveU52SXE3bmY3UmptSkd4L1c1c0NRUURJMkpnZ1N5UDF2WU1LYTg2bAo0RUh1SHlTVm5WeEJxVEZSbzQrdFRkdWxtajA3eVlJZU4vOFA3N0dZUWs5TGkxOWd0NVlnUmppbnVBT1RLWWVLCk53S1BBa0VBdFdGZ09ZcEo1VXpTTDhMRG04TzRRaXBVTkhOeU5tYlFkNnNVeThScTJ5UkZtYUlCY2pDU3Nnb0UKVkQ4RE5MVHRsMnNVS3E3N1VRM29pWnp5dWdBUUR3SkFEQUJGTnNqR29VeHRwQlhGQjB4YkpDdGdPRUJxM3RHSgpUT09GRmtuc3NmeUJaQzBxUlR2N1ZheHc1RFF5SU1WM01ZUkd5QzdwKzd1WEd4Z0VMVklVS1FKQkFOSEhMVXFNCjlLaUwvSVpRTmV6cTZ3dWpCT2NUd3pIUGNjQWNnZGxuZFJTeGhvNHB0d2RUVUpQa1pmRFdPZ1dRZzRBbkR5TXYKQWgwYW40MHhwRzBMTE5JPQotLS0tLUVORCBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCg==<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FDbnhsL3A1VENCcUxiT1l0cFQzYzA4dFRqVAo4WVRJTnFPNnlwaW9IdmJhN0VsMTdWdXJBUjBjUDM1SW16K2QzcVV2bGRLVW1UcXU4SU02eUlhR2NyL3hjT0ZTCk9uYU9iV2pkelFQV3U0Wjc4OUVFK3RIZDh2WFMxNVVzNUpyUDJNTkFtd3ZuMjVLeVA3WTdiUEtrNGhMYTlEM3MKdVNtczRvcSsydStzMWloaGxRSURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 5.4.44
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNkd0lCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQW1Fd2dnSmRBZ0VBQW9HQkFPVFhoWWppTEpoclFpZDAKMUYzS2JEdVo4MGxMSjkwaUV4YmMyUVJJZk9rK3FHTEpRTzVzQ1ZySkRhQnQ5RkM3MFd5blMzMmx6WGVITngzUQpqSGVpdzE5K0NFbkQ2NlBoVTZwNUYvUCs3OUtEL0tuWHduWVFqdzZEQXdJTWh2VHlYMFV3bHR5Z1draGlJcHV2ClNUMlkxRW1QdEtWaStyWGJ4TVR3S1NqM21McjdBZ01CQUFFQ2dZRUE0cHRzOXlTSTVwSG4yMng4VXpmOHYzUnUKanBpbXEvcHZEc2U0K3QzUkc2TlpXU0ZUZEFWMXFmbkh6YUswT1RJVGF0V3JFb3dhRDQvTkMzQVZlTzZyS1VnWgpjVzdIWjFiWnV3b1dVWHdlanJNZGFQcVVwQXpXcFA1ZU81cjJMbzMySjQ0cFpVNHRZQmhlUFg5N2xyZ3JpaWxhClc5TVZ0OGdwZGdyUzk5dWRFRkVDUVFEMXJQUGZhUlIvZyt2cFR5VXJBeUk5eWY2ZS93ci9lditaakJlQkxPc0MKejBZY1FSZjZxckJZWWZaWUUwSDVvVVNROHEzOWdocW9yRE5tbys4Y2ZRQ0RBa0VBN25WM2xtUzgwdndxallYTwpBbkhEbjlOSEJhcEFucVc3c3I0WlA3eUNOYUl3K3BLQ3pNQnN4d2JCZWJjRmd5Q3c2ZjJjR0NFQ3I0YnF4Zm9lCjlHRGlLUUpBQ1B4TGF5ZHZ2WDQ0dWE3UVlETmNKRUJvRks2bFcxVEhWbmxlUHJaQzNqWndqUVlBZDRXWXI1TGQKckxqL2w3N0RRRDN3Q1M2aUJQdFBZZmlxL1RMQk93SkJBSUtGaVkrb1ZES29GQ0tpdXNCYnhOZ1dyU2xNcDFJdgpKUzRSSDREamplSU5oUUdpY0RYaW5hZlM2dFBVZWcvc05PbmZCekd0MytwenpzM091bUxKSlFFQ1FIMFBuRDkvCml4di9QNG1WR2wzOTQwSEFINEVlZkNHWUlaOC9samY2cDBLenZnQjdDSFZEQ2sxZ1pRUjRoSHp6YUlna0hSTGgKRk5ZM3F6L0hsbTZMTlJJPQotLS0tLUVORCBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCg==<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FEazE0V0k0aXlZYTBJbmROUmR5bXc3bWZOSgpTeWZkSWhNVzNOa0VTSHpwUHFoaXlVRHViQWxheVEyZ2JmUlF1OUZzcDB0OXBjMTNoemNkMEl4M29zTmZmZ2hKCncrdWo0Vk9xZVJmei91L1NnL3lwMThKMkVJOE9nd01DREliMDhsOUZNSmJjb0ZwSVlpS2JyMGs5bU5SSmo3U2wKWXZxMTI4VEU4Q2tvOTVpNit3SURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 5.4.43
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNlQUlCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQW1Jd2dnSmVBZ0VBQW9HQkFOOWdYK1c4ZCtzTVRjMmEKTmJkL3pmalRxeEI5a2d4RDI0Z1Y4WVIrLzVwVWxITmN6UlcrY1dyWFM0cmczOTFaQ09wUEZZZzNrcTJUT1ZrZwpCdEZPZTMyZ2gvbW5tbFV3dU90TklURlNDazVqcmdjN1B0YkJ3c3VPN2svWnZrOUdRL01tdENsSGRScVNyUndwClBnbHkwcGN4aks0U1h3emZHNmdpMzJlcS9ib1hBZ01CQUFFQ2dZRUF5UXRycEZEcHVYSzhmK1ZnbllSNDlKQkYKOGJTakEwajd5RksvcWxuSFliYm9XYUJYc1U5VHN5Nk0valVCSjY2ZjJJdFBQT2VQcTR2TFhNejNkZURtUU85OAo0UGpqdHY2L2Jpa2NjbkFmOUlDQVphYURBcFFxbW9Ga0FmS3dhTXJOWEtsRFhWY042ckljM2pRSE9JRDM1MGxlCkZUb1dmSE9vdks5RTcreUhKUUVDUVFEN2xrdmZpeGowalJxKytUMjdjbmk1TlNzSjlxRmo1QTVDbVB0NlJiYVEKcXdCWnRpdW4xQ3V0SU1WR2hqOGxzbUxDOWNVRnhxZHdFWDVDaEZkNytUdUJBa0VBNDB0blhuSGl6ampPRU9wMwpyQVhTbmYvSG5Mb0tOQ2s2MG5xVVBqTE1Fc2hrYXNzUitPNzVMcnVOeDR3Uit6ZkpxUXlCdW5YZE9VM2t1dWdnCjBsQWhsd0pBUUxvWlNTa0RRWit2K3VRcThyZnZ3VTZoaFEyejFmeE5ndXJUQUZGQk9CVVdvUDRTV3pwbUJrUEIKSFhUYWVEdGQxMlRkeksrZ1VsL2R5UVU5Y01MZGdRSkJBTXhXcjdtQ25TcFVlejFON1FSanY3TjNqZGJpa2VYTwo0eWp5Tm0rc2J6YTduVHM5RVExQW1oaGZXTmo2bmZmQmNiUmVvQW9uaUJqS1pFVjhCblhNd0VVQ1FRRHpmK1JDCnNJZ3NGcU9UbW9SMTUxa0Q3YkNQcDYxNlRxV0ROOEFNWG5neExtaDFGVXVtRm5Pb3lLUGcxdFpoZUtocTZYYjUKWWxwdUZabHlIVWhnSEk3OQotLS0tLUVORCBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCg==<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FEZllGL2x2SGZyREUzTm1qVzNmODM0MDZzUQpmWklNUTl1SUZmR0VmdithVkpSelhNMFZ2bkZxMTB1SzROL2RXUWpxVHhXSU41S3RremxaSUFiUlRudDlvSWY1CnA1cFZNTGpyVFNFeFVncE9ZNjRIT3o3V3djTExqdTVQMmI1UFJrUHpKclFwUjNVYWtxMGNLVDRKY3RLWE1ZeXUKRWw4TTN4dW9JdDlucXYyNkZ3SURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 5.4.42
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNkd0lCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQW1Fd2dnSmRBZ0VBQW9HQkFNbm42d0JFRlhDdVdzN28KcEh2ekhKNzFMZ2t1RHdZTVFISUJsTVFOU3liU05FZnRscThZVEdRWTZ0RWFwQ1BCV2pzaVA4WHB1MGpNdkF5egpFOVkwNlQvYlo3dElwdmpXV2lUVUFvQUFDTERqS0ZSdUlBN2M5cWpURWNoMjZFOTFNVm5FS1RjR1VXTFVLRElSCkxIdG9qbnk2V2U5WGJzM0J6Nlk4Nkt0QjlKYzdBZ01CQUFFQ2dZQkNMYk1ZUmppazAzRk9TbkRIYzlzWXV4SlkKemZEOHNYMWFJT3lMQ2pSc3lBOTgyQUpBNS96NS9qVFJUeU1uMlJOak9JbWdyRWpIeHR1SWFoWUJheHhjVFVZeQplTTBUcXY5YWZGZzRqZWVSSkxIb1NxRUlpOUMydFIrQ29zamdzWkZLamdYbUhNdkMzb0pnaXJJSmNRZWVmK2QvCnZXRCtZT1A2akxoTU51bVBHUUpCQVBoWDhaSnllSVI5WlBYV09MUFpNVE96K1BVWTFENytpTEZXWHR3VnBFSzIKOXZpcWsvT0NyUmZhaDJaK2tRZVRYcHZBQUdMMHhhQk9PRTc0NlRvZ1NEVUNRUURRSVhieDFYRU5kSjdXREhqTgpLdE9YNnJYVExpbFFqTTFYd0dXYjRLRmZNVmVRbXRnWkhRTU5tZ2lRVzgxaCt6VHBWNHVUaXZnc3VrVkxXUW01ClM2K3ZBa0IrSWZ5YUN2WFhKUEVRUTN1TkxQVG1jN1F3bUNuRXpQYVVTMi9takQ5ZmV4bzQ5am9xNWVZUVJYZWIKd1JEY0xpZFJKOVdLYlJPcTljOTNuTWlvTXhrNUFrRUF6UzhBbFI4b0NlemJuZ2ZEbS9oSmkyNFBmTGI0Y2ZtdApnb0loYWMvRkp4UjgwQWxuV3pLM3pOUDY5MTRabHl2UkdPMStvNkVRVXYvN3luRm4zYTNZN3dKQkFKVndBM3dOCmdxc1JXUVJMMDlONkp3QzN1eG9naEtMam12TXpSbXFYZGIrNEFVRXVCKzh2aDNLRGR4S2p1MThXYUYvUkpMTGgKQk9mQWViNkcvdk0zdW00PQotLS0tLUVORCBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCg==<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FESjUrc0FSQlZ3cmxyTzZLUjc4eHllOVM0SgpMZzhHREVCeUFaVEVEVXNtMGpSSDdaYXZHRXhrR09yUkdxUWp3Vm83SWovRjZidEl6THdNc3hQV05Pay8yMmU3ClNLYjQxbG9rMUFLQUFBaXc0eWhVYmlBTzNQYW8weEhJZHVoUGRURlp4Q2szQmxGaTFDZ3lFU3g3YUk1OHVsbnYKVjI3TndjK21QT2lyUWZTWE93SURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 5.4.41
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNkUUlCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQWw4d2dnSmJBZ0VBQW9HQkFMRStOMlZoRXV2cTIyYU0KQmJYRk42NHNVV2czZ2dLU2MwajBCc01kQjRBTnVURXdpM1NqalVnek1veUZYV2xodVZERkRKMDZmSDhqWFVKdwpNM3BjVnpSMlNqc2thSGNNVys4OFUrUXNLdGU2aDBaYzZJenc0Z2F0R09uMXE4dWc4a2hoSmpyKzIwcElFdThSCjRCQ3B1YkYyeHRSc3N3QlBkRHNZOVRtSjYyZFRBZ01CQUFFQ2dZQmRTYi9pYml1RlhJSEtBWnpueFR1L1FyZysKUUNqL3JaRmNMb1I0b1lqWEQySVB6OXMyc3ZhanI3N0ZVMVNOS05CZkFMZlk4WFdoZlQyU3dIZDN5YTVqbnkvNApZZ09mQWNZWU4zNFpPU0hNM2VFNlJHQTFhWjNHQUw0TDdSMDE5VWdjeFJtZVhXcXp4emRDZE5acXNNOENVYjM5Cno1aExhL1ZYSitxbWd5QlE0UUpCQU9xWXZZajRFaVl6djRkV0dXRGM0clIrS3l0WVI0U2tiaWZOR21ObnNJdkEKZW9pU05iRmNTZzlWbjlETnBLYlBlcXkxNnB2MkhGclFMK3BFazltcDdPa0NRUURCYWV1TTg3dlRPVWttdDZOWQp4R0E1SjV1YTBCa3RPUHQ5dGY1c0wxVU9lRmFocjNDa0NlVHd4YXN4SjFNWWNKRGh1VWhhdzN6MUFaZUQ0Rm1XCjJsemJBa0JzR2J2a3ZLTG9WWm9oQzh5ZjlNakdjUWtGYlNWdmVyR0R4NkFzUkNCM0ZWZWhUUFpPNXY3OWQvQXYKc0VMNTFzdHBnRjQrUmJjbEpaK2VyTUVRWUp2WkFrQjNDOHpSK3dzMm5XSHJGTWpUMERzeHNyRlIvcGdnZjV3Nwo2aExwWDlESWtVVXhTNXpYT3NmUmNybEdEZUJWZ0tPTWE5Q2ZIUWdDZmJKV2wzWk5KYVpWQWtBNWFXV2NLcEtvCkZSOW5YY2N2eWJwaldEOEZrU0V6SUZydkgwVjdFblRZenprd0MxelRmYXJDRzVTR2xHWnpCS2tkSk9nV1psRWMKWFRYTGV1cTZrczV4Ci0tLS0tRU5EIFBSSVZBVEUgS0VZLS0tLS0K<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FDeFBqZGxZUkxyNnR0bWpBVzF4VGV1TEZGbwpONElDa25OSTlBYkRIUWVBRGJreE1JdDBvNDFJTXpLTWhWMXBZYmxReFF5ZE9ueC9JMTFDY0RONlhGYzBka283CkpHaDNERnZ2UEZQa0xDclh1b2RHWE9pTThPSUdyUmpwOWF2TG9QSklZU1k2L3R0S1NCTHZFZUFRcWJteGRzYlUKYkxNQVQzUTdHUFU1aWV0blV3SURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 5.4.40
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNkUUlCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQWw4d2dnSmJBZ0VBQW9HQkFOWjdPK1JvNzdWSE9vOTgKNFd6TEF3ZjdMOTlUbmhFWGdVeGtqaDgyMGRUR01BZVNLclFMd05WaXpzajVFSEppZWpYYlNoMnY1ME92LzlCRQpZMGtSNExrWmk3UDY1WTVYSnh2ang5Qldnd2IrSlVtYnpTc3pQMS9PL1ZKRkVZVUp3eTkwSlJ5anMxSThjelFhClhSM1JSaFJSbEV6MzYxMEZKQnFPQmtRRTdScXpBZ01CQUFFQ2dZQUJaT2Vzd21uY2Vjd05wcmdvWnVGc0tkdlQKemMxWE94bmlEejFGUXF2MmdCdEwwVTFwd2pITXNVbTYwTE9rcXJNMHFtbys2eWZMcnRjdzJXRHoxcVBwVFE3cwpMZ0h5QjFHOUhGZG5RZXZlL09sdXkxT0lTTjFHeGxBQi9lK1VVK0U3akg5NkdyYUdHZzdrUnhBT3ZueERTbVcvCmZweWJ0VkZUZjBpc2gvcmFzUUpCQVBJOFJQelZrWU1VVnoxZGtaaHdjdi9jWFM2WUVvb3JIT1FKUjRyeEdVN3oKd1gwbW52WlJxVitvNENnbUU3T2p5U0o1cnFZNWIwdHNOdjB2OXFSRVl5Y0NRUURpcXp2MFgwb3d3ZnZqWnVGbQoyL0o0bjZLbjV6VkVZcG16TWx0SmFHQUpNbE92ZDRUR1BsREdqenZ2bkIwRS9jVmc5V3pUYjZJTk9tZG4zdE9ZClVKT1ZBa0JpNjUvVWpEYUhDK2h3WStTUUZ1T3Zmc01Dd3hGWElUSUVJWkg0dUdwNFpteU9laFlTU3RqYStyREgKVkgxWkw3cDBmTEtJcVEyOUJDMFVpZUN6eGtXakFrQVlEODljZ0tVU2lmVWdUYktOeGJsMm5wT1l1VTJKUmVKRgpDSXB5UDNjNllySkpoU2wrRmUxak5wOUpMMHhSVkZNWW1OVUZtT3NkOWw0MXc0eTR0WTBGQWtCK3FNQ05EUjN1CllraDJycFJ0cmUrZFIxTVd6WUxYNVdLUUNzWjgyU2FUVExXYm1wbWdIT01abGMyZ1lFSm9BbGljRUJpS3BJN04KTHlXTk1laENCQ3ZrCi0tLS0tRU5EIFBSSVZBVEUgS0VZLS0tLS0K<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FEV2V6dmthTysxUnpxUGZPRnN5d01IK3kvZgpVNTRSRjRGTVpJNGZOdEhVeGpBSGtpcTBDOERWWXM3SStSQnlZbm8xMjBvZHIrZERyLy9RUkdOSkVlQzVHWXV6Cit1V09WeWNiNDhmUVZvTUcvaVZKbTgwck16OWZ6djFTUlJHRkNjTXZkQ1VjbzdOU1BITTBHbDBkMFVZVVVaUk0KOSt0ZEJTUWFqZ1pFQk8wYXN3SURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 5.4.39
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNlQUlCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQW1Jd2dnSmVBZ0VBQW9HQkFNdmhvWm9md1cyTFJHTWwKd0JlMEQzQ21yTzF2UE1RcEdMUUJ4SzF1Mm5PT2ozTktEM2lkaVFuelZ4ZEQzcVM3WUVxR285WlU4aWxzUGpCTApaYTI1ang3UGoyVENDMjVHcFIvTytjVjJLVnhaY200bW56VDd3VVFmSzNRd3IwYnltUUI1dDJNNDU0YTZ5VTFUCjEzODdoa2JJT0V1WlFRM1N3N2I2NEZqd0xlRVJBZ01CQUFFQ2dZQm51bGpjc0RGYUNWUDIyWnI4dEVoeXVPb2MKTnM4RXdoL21YVXZ5TFFjSmFjdUVEWGNIbDZiRUlFRDcvalRGUE92Rm52QzJPQ3VvZFlEQ1UybmMxQjZDMW1lLwp5dGN3dHZuZ1Uwc1Q4T0dDNWYvT0o2c3kxQ0Z4M1M5SnMxdnpySFFkVXhMNHVuYnVlWk1MTkxGVllLN3RIYnZkCm9iNWJub1Y4T2lLSE1tU1d6UUpCQVBWM0tyS0VEZExKRFhJeVNxVERIUnZLbGlDc0p5SEt3U3E2cWc5SjMza28KOU93V1FpV2oxeCtaWGtUYTN4dDNCa0U0ZXR5SG1aMGVCYTZUbU1iYTlFc0NRUURVb1ppVHcyUEFzN01lUzEzagpjRTUrSHRrZ0RSZmlQTXMrY2dxNzVCUmIvcnNHL1YwaWw0TXAwaWpBV00vZGtWYU90ekJDWnZnRndwbnYvOTdiCmxvNlRBa0VBd3F4bjZIeGltakZwd0kreU0wbXE1RWVmR1BwdmJwVm03WVJ0S3dMamdTdkNVeHEwQ3pZTmZyb2IKMFcva1VkdnIwZjRCTXJVNFZ5dGdSanc0aGoxUVVRSkJBSUlXQjBISGxWek0wL1hoeUNRZ2puVU1yR3UyZHZrNwpsbUN5NXF4REFzMnhqM3pjUDBHdGpscGtyL2ZWbmY2Qkw0S0t3cVN0V0dvMXYzWWNoWnkwaEs4Q1FRQ2pOa2k5CkFJVG1tODBaMWwrQWxkeHl5ZHlHNldDUGtsSFZPVWNwN0FOVEprYU1tTGtlVlJMOGkremppOHR4enpZVXppem0KSVhLRnZ5d0s4Vng0TW52UgotLS0tLUVORCBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCg==<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FETDRhR2FIOEZ0aTBSakpjQVh0QTl3cHF6dApienpFS1JpMEFjU3RidHB6am85elNnOTRuWWtKODFjWFE5Nmt1MkJLaHFQV1ZQSXBiRDR3UzJXdHVZOGV6NDlrCndndHVScVVmenZuRmRpbGNXWEp1SnA4MCs4RkVIeXQwTUs5Rzhwa0FlYmRqT09lR3VzbE5VOWQvTzRaR3lEaEwKbVVFTjBzTzIrdUJZOEMzaEVRSURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 5.4.38
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNkZ0lCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQW1Bd2dnSmNBZ0VBQW9HQkFOSFJjMytobmxLdElkbXUKVmFkK09UbEU3M0tJK0F3RlFXKzRaSllreE9kdlV5aGk1WExacGVOamVjclFNdlJ1QkpsSTlERmRRcjhqMDZxTQprZXV0WVlVMlJoR3M2b3JVVWJkT3NHZGpmb1hpZjRudlJjakdoWFU4RWMrWXkwczRHTW5JOXhCVjVMdlI5WmZvCnRGVDdPd1l4andOVU9XYzJ0VzhMN1kyRzhmbHJBZ01CQUFFQ2dZQjZ3eXJwelYwK0VIQ1MxYzdsN2hON0w1dE8KRDFmYWFLVE53anlRSUxsWWxDazZvd3FPOVV0N1RQT3d0N3BvaTRxRFNVMGZLT3JwdlFPV2NTTGJteGxIOFU0ZQpDVVo0MURJbVRLcnNMRDk5MjRRc2FCclJhdU03T3pnQm90azloWmY0SUZBeUlGNjBuRlpoOGVLWklEYXlSTDFiCkU4eXBYR2xuQ3c1L3hGQWl5UUpCQVBTQWI3MXdIenNoKzhwWUdKK0p5YjYxN3BjWlM5TWVxV2FHRm5uMmtwUDcKZzhTdkJuNStaVnpRRWNQUkNkblRYOUk1WHdVakNIaTlldFpySVpZN2pwY0NRUURicjNWaDRxWWVKTWx1YzczSwpQWlhSZE1DaEduamQ3U3l3bkg2cUVqb1V0bHgrWXpIRXBialRLdjhpdHVjMWFIWVBiNW1veU1WdHZEZjdxQVJFCk1WcE5Ba0VBc3k4Uk5OYmZ2SGxhU3Q4bkpIeFpZcTk0TERuNHJMOHl6SlVHRWRuWGNDWUtXbkVlcEVORFM3S2MKNGxIbkUwRHFYMmwyTHBDUEc5VlpHWnlubjY4RC93SkFNVHRtQS9UR0k1VTg2eHJYR3A2b2w1TWhwRGtKZ3pxbQp2RUdtQlRrbWVRUFJRS1c4UG9TaElmbk55WnJSdjk5VUxldGx0VFNoUWhGZlBtK04zVFp1TlFKQUk2dUJGTGw5CmtaLzNTa3QxTXJnYjR2cmpJVXVUb0JMMzZaaE9EL2x5QlIwYVJBVktHT0lkMHNPaG41d3QvWG91aEdkbEhCUFUKekVMRTlCakRER1piOWc9PQotLS0tLUVORCBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCg==<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FEUjBYTi9vWjVTclNIWnJsV25mams1Uk85eQppUGdNQlVGdnVHU1dKTVRuYjFNb1l1VnkyYVhqWTNuSzBETDBiZ1NaU1BReFhVSy9JOU9xakpIcnJXR0ZOa1lSCnJPcUsxRkczVHJCblkzNkY0bitKNzBYSXhvVjFQQkhQbU10TE9Cakp5UGNRVmVTNzBmV1g2TFJVK3pzR01ZOEQKVkRsbk5yVnZDKzJOaHZINWF3SURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 5.4.37
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNkZ0lCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQW1Bd2dnSmNBZ0VBQW9HQkFLdStxWmtqWFI5YUZIbWIKWFNoU0dsMy85RlJtMkxVR1VPdkw2aC82djRpMnRTbDFBZkNmWGJ4Zm5PejkzdHYrSys4T094L1ZPemhsSGg3UQpOSG8rTmZPTFlkMW9NT0Z2Z3o3R292SWQ3QVVSWlVBSklDQUlYNHBKT1R6Q05JbXFJODRwVUJRRGJBeWozUkRXCkI0MFFtQ1VJcTZxL2t6M1kwdmpsTkxPbWZrZkJBZ01CQUFFQ2dZQkpsL3J1enpPUlFyVnhZcnpwa1QwUk9LUEgKSXdjTGt6aEx3bWFCNjUzMWhHMWU1VysrWDF2NFkzUklMWVU0K2RKenJzSnhJcHNzMEUrMjNuc09RdWcwejNNYwpHQVhHbklJVG9vR1k4MGNZbEMrb3FhZFlSTTg2RW9kRXhRc25KcmJUUWozSGk4cEo5MWpaZ05vcFpablJWbVRzCjhMU0hHcXJCNkNJVHJ5a2NEUUpCQU4ydVNLVENoeWpibWQ2NzMrQW9oUnFQVFRucjlMZURDdjNyRFJzWHVkcnAKUkJnVmxMeUpHTlJpNHdBWWF3UWxmZXJnUXRlWm9kRkNCUHF5WGkxUi85Y0NRUURHVlV6WTdXbVkzVU1meFg1VQpNQzRlb2lCWEUwTUJxdVBUYVN6bjlFV1lyZ0tGK1lNbnNaTDU3Qm5iUXNTOXVMZTVONWJ0MHJrYmQ2UmFvbEJiCmNHSW5Ba0IrNXYrRStpcy9rMzhoUjdIZ2M3SEd3NVEwL1VPSkxrWkRsNlJZQnh3SkdwSTFxMTBMRlB5VzBNa2MKUzk0dmNIc0YwejNRaUkxZTZvbEpMb1RGTXZUZkFrRUF0S1hMU2lic3NNU1FPQ2NkaXJjYnV1RTNEYmpJcG9NdAo0a2tCRXdFR1J5dnZ0bkh1eVQvUHZINFZpd1hFeDMyeE1pMzA5Z2VpZk9jN3R5WHloV2JXcndKQUZxc2tweXpUCk1yQkR5d1JjWEpJR0I1U3Mxc1FJWTh6bnRYK0Z4VGpQMkhZODNuNE9vZU9ETDBkbjNIME80WmNka3dXOFFMdWIKcks5SG1KSDhYQWJ4bnc9PQotLS0tLUVORCBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCg==<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FDcnZxbVpJMTBmV2hSNW0xMG9VaHBkLy9SVQpadGkxQmxEcnkrb2YrcitJdHJVcGRRSHduMTI4WDV6cy9kN2IvaXZ2RGpzZjFUczRaUjRlMERSNlBqWHppMkhkCmFERGhiNE0reHFMeUhld0ZFV1ZBQ1NBZ0NGK0tTVGs4d2pTSnFpUE9LVkFVQTJ3TW85MFExZ2VORUpnbENLdXEKdjVNOTJOTDQ1VFN6cG41SHdRSURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 5.4.36
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNkd0lCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQW1Fd2dnSmRBZ0VBQW9HQkFPUmZCZTljblZic1hEZFAKdUpjdzVrT21tMm9pZTVwT0w2MGZuWjlXMjltWFRPSWhvdkVFRTNGVVhCRFlLVkNrTlRkWENub2JVeWFleGthSApybE94NTV3bm5RK1JzRDNaNTBka0dYYW4wUmZlRVNkeEQ5MXNra3h6R25XQkhwQVdRZHFHUER3ZFplbTRqL1ZiCmlneGVWMjdPUkV4bWh1b3FGZ2tWa3R6TjZ3cUpBZ01CQUFFQ2dZRUF0UU1FaDBkWGh4QnR2NEczQkUvRUZCYzQKMUpWa2QxaEZ2ZWx6WEZyU2c5UERJdklhWHdNbURnd1p0VmhBMXlSdzhkNVI5WnMyKzBPYVVVazJTaXlYTU5WLwptTU5JN0pUaHp5YVpzUVFEVmRRcnkvUXI0MkhBSXF0Uy9EaWd2eGtIVDZreEswcHFEblp4clFjYllXQTdhWjBoCk1JRmFMQUdJWlNuaGZHUzZMRWtDUVFEeDRxd2U2eDZoU1Bqa2QxZUJZc2FIdHNwdEU0dzRheUllVzZ4anpKalQKQTlIdVpnNEl2aWVUSGlNWm9tTHJNdzRYTjJQOFZ4WTVER1RpSGpkOEU3bi9Ba0VBOGJKNDllR1pCSHhya3FsdApXaWZRMVFkMTdENEtzK2R1ajBPcjg0M0xwalZUdE1mZ1FiWkt6LyszYkt0M2NMdTJxNEV2Zkk1STZ5dlBZV2NtCnFmNXJkd0pBUU5nVWJtRjNuNk14WGdZRVJtSlZlSkp2SjlpaXNZays1MGFLSzJMdzRUalg4WUlZWncyYkRGeDYKNm1kVy8xaDdnWXZPMlJuN2tpV1pjZWpKMVJCd3Z3SkFaSkVUUFpQcC9IRGN2Y0NiaklqR251MGt4dkNsdVdlUgpuRERYS2xjVXBvckgwby9jSXR0NzA0SWVTeXdwWFpIdGx2MEF5ajNWMzJ4eU5LQWIrVjJ3VHdKQkFOcFMwT3ZzCkFvWlIreHBZMFN2YTdRRWhINEMweTdWeXcwckhhQmJpTjQxL1FrVEl2VUNXRzkyVkhYdTVyZVd0bHhiK3Z1ZjYKYmp6WGpMdVdWcUx6aHE4PQotLS0tLUVORCBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCg==<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FEa1h3WHZYSjFXN0Z3M1Q3aVhNT1pEcHB0cQpJbnVhVGkrdEg1MmZWdHZabDB6aUlhTHhCQk54VkZ3UTJDbFFwRFUzVndwNkcxTW1uc1pHaDY1VHNlZWNKNTBQCmtiQTkyZWRIWkJsMnA5RVgzaEVuY1EvZGJKSk1jeHAxZ1I2UUZrSGFoanc4SFdYcHVJLzFXNG9NWGxkdXprUk0KWm9icUtoWUpGWkxjemVzS2lRSURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 5.4.35
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNkd0lCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQW1Fd2dnSmRBZ0VBQW9HQkFNdU95cFhLOG8xV1Z0S2gKOGVpR2lPakszLzhuUHVidzVmVHp1Y0NnQmV2ZWpocXREYUJLbXcrby9hdkJoZ2d1czZ4S2ZWaERpNVYwbyt5cwo0Y3lWQ3EzaXFlQlE3aG9jOVVFZUZnRkt0NkpycHl2T1kzMGMzOUdDbGFrM0hET0NtMjdMN1lYWmtNYzlxMzF4CnlVUWp1VVdDZVU3RkdWWVRrblJLZXNmWkVmbGRBZ01CQUFFQ2dZQXMxRENYVm8rZVF0SnlKc29ndkdnd1pHVjYKU3NsV2tOMEQyaDBoWjl5RitvaHZKWWRuc3FaOWgyaitSMnRlSi9MWDBidlRFV1VQTUJYZHpLRVpyZ1VncTdkYgo0WEFFWVN2V3NYSzZHM2ZiclFvUXowbzZ6YUdzaDk5Vm45SUpVU0liM28zVTNhb0dKL0xuQ1h0cDV4Y3cweTkwCko3YXRCZWtjY3NBUXBFcEluUUpCQU8xdXU3RktuZzF4ejYvdk9JQXZkNWVQTm8ycmdkOU4zcDhVZDhoVE53M04KZk16dVAvaUUrWnBnTThVaGREY29KNm9mNldPNXlYMEFBUGlJTWs0Nldvc0NRUURiZWVkNE5mWUpGcmVGdDNsWAowNVZBeXBMWFJVOG9SdStDU2pMOXFlaUVTQXd6Sms0UW1lOGdSTlRyL0ovVWJNcmRPTk1aYXF6T1h1Wm1yRmFSCnVjQzNBa0VBb0g5Qzl4UjJoS1lUZTEwYzkyR2UyTitoUStEVW1LdGR1bkV1aTBiZEowSnBnMm5sNmt1UkltNjMKY0NFdUd2N1UyU1piTU9Oc3RVZWtZRnhJalNMYkF3SkFkV1lQMnMyQ2Zmb1kwUDREZW1kRFB4VWMxdW5NSGM5VAo3bTJpT08zWjRtaG5ualN2TFZJcUJ5aktmREQxamJ0a0NGR05HZHRsOUQzdklKeXU4ZVJhb1FKQkFKM1B4QUNvClRUcTMxT2FDSWZLb0QzMHFpb1dlRTg3MnY0dWwwalA5b29BMlQyZ01MSEpKTU1KZFNTYm1veDIxZTNua0FFbVYKNHBYZzNnU3VWK3ltZG1VPQotLS0tLUVORCBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCg==<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FETGpzcVZ5dktOVmxiU29mSG9ob2pveXQvLwpKejdtOE9YMDg3bkFvQVhyM280YXJRMmdTcHNQcVAycndZWUlMck9zU24xWVE0dVZkS1Bzck9ITWxRcXQ0cW5nClVPNGFIUFZCSGhZQlNyZWlhNmNyem1OOUhOL1JncFdwTnh3emdwdHV5KzJGMlpESFBhdDljY2xFSTdsRmdubE8KeFJsV0U1SjBTbnJIMlJINVhRSURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 5.4.34
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNkd0lCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQW1Fd2dnSmRBZ0VBQW9HQkFMdDZESVZWRjh6NUxtNS8KYXYzdEE5ck52b1JJckJ2VThWRkdqK0srNWhKc094WnhRbHF6Qk50aFFpdGZZMjdnR3FESkU3eGtxVHRNeTNJVgp3Rm5hR1NodFRiT29ydGZsdjBub3BRNHRGM0tQYkI0VUVEZEZqeG14RnY1VlQrSVE4MWE5TmR0di9wcVRDZGtnCjI5ZjNWT2ZsL2RZbFBZOWdkTXhQZHA4ZHJtRGJBZ01CQUFFQ2dZRUFrYUdzYWtLQW01UVJjbnArUlVSQlUwMngKcWhhOXcxejJIRG1nK2ZWcXlYTFRyNHBKamlVMEo2cDBlVGEvQ2RrQ05sWWNnNkw2SnZ0dnFtNmxIZWNpMUlVQgo3MEtBbjJGZTZGdUlucEErZW1Qd0tTUVM5a3Z5UnAzWWlzOVZyQ2U1akdJTnhSdXRvbjFHRkdVcHd4SVUyamJxCkl1U3Q4OGdCckY4ZGsxUnRpZEVDUVFEamZURFZNYjdjVDVTZFA0NHVQUnZnQTRDOXlva1VyT1pwR3V0ODhHbE4KTDIyeHVSL2xGQWt3NjIvNS9KVlVEMkhqTUc5NzBUQmZPZFVOZGtQYWhPWERBa0VBMHZrWWFnVVNPbXNXbWJFTQpnODJsOS81UjcvSHhVV1AzREZtVThMTGpiZEF3aUgzd1NrcE9ZMUZZenNmWWwwRHZtT044emJjaVBBLzhFNFhCCjZTYXZDUUpCQUs2RnpyN2dTUkp2b3czNFFqWEsvK1dlQ2xpUVZ4WWJoekMvVEVZdmtqbDYxMmJ2SlQ3elhoRy8KcmNwVk1xS29vbXBQTUZnSEpsc0gzU0ZVeDcyUEUwMENRRGRsODNRN2VxcmVYZVBqcXM2ZFhKeC9LcExnTENiYwpJZzRiSTlJRWwxWEpta1R0RlFEYy9ESjJOT1N2YzM5Y0xNNHZ4aURhbXVHOHJNdVBqdmlqRU1rQ1FHR0NDeHJzCkRxVkJ2SEVmSXdWclVkdURsL0U1UGdCYzJYcHJQYVNqdDZCQlAwYXNtRzJqTkdQZ2FEWkFyR3hxRHVzSjBuTHgKN1UzbytDWDJadndJelRBPQotLS0tLUVORCBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCg==<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FDN2VneUZWUmZNK1M1dWYycjk3UVBhemI2RQpTS3diMVBGUlJvL2l2dVlTYkRzV2NVSmFzd1RiWVVJclgyTnU0QnFneVJPOFpLazdUTXR5RmNCWjJoa29iVTJ6CnFLN1g1YjlKNktVT0xSZHlqMndlRkJBM1JZOFpzUmIrVlUvaUVQTld2VFhiYi82YWt3blpJTnZYOTFUbjVmM1cKSlQyUFlIVE1UM2FmSGE1ZzJ3SURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 5.4.32
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNkZ0lCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQW1Bd2dnSmNBZ0VBQW9HQkFObnN2NmpxemthZXFWWUEKRmR3amlqbjRaUnR0NXdORUNacUtwemVjZTV4ZllvTUxYdkF3MUtINXNEN2ZEdFhOQ3dZeFYvb1FHTzZXZzgvdApZUU5lcGNUMkZGTXJUKzhnNGZZQmxXY2FRdVlUaW95ZXNzaXcwZ3FNRGpCUG5Kblp1bVhydGxodTVZd0xWSndEClFTNW04U3JKZXhRTVVtOXJaSkdnL3pTQ3BEVjlBZ01CQUFFQ2dZRUEyUUFaZlcrS3hlRjV4MHhBZUR2ZmlZZ2gKemVWck11Sk9HZGhWV0ZmMjhxZzhwVGJ1YTRpRVEySXBzUUZXZVdrNndBamtqUG40aWFQUlQzd1ZyVkJUQ1c1bgp6a2FYU2FJUEN5RUx4clYrcERmcDFiTGhhNERzT1VaUXdlcUlCbjNMdkpFMzkydzN5bHMwVTFLVHNHeUMyVzJyCnduNDRsNFNvYU1tbDI0TlBDMkVDUVFEeHB2UjVJemtiakJNM1R6aFBoaWtrQWVsWFM1N0hzeXBTZnhodnJWaGEKSG44Y2FPd2dnTkRCdHY0OW5adVdlcThFTEdvcVozTlBjTm04T3k3ZGVLdXBBa0VBNXQwazlVM0lsUks4OGp5RQpsRXA1bGhyUjF4RisxS29EbEVZM3lpM0dIMHAwVVhhNlc2bmdoK3RaV3JUYmcrMWxmN0FsTWwzeXc1Y3VVZGxvCm9CcC90UUpBZGx4ME9qRktjM2Uwb2M2bm9pdndVcmFzK0JrTitIcUZMRXNjU1BiNjQ0azBjVkhpOWppaUIzLysKSDJmbklWbU9COWxKVnVPODB4aFBUYWNmV1ZNVm9RSkFLbm5oeE9oczBWRERSdVp2bGtFbG9jS0pmVUtRelZ3QwprSk5pekdZam43bzVNSXZodWQvRm1meHBVbEVZV211aFV4NzdtUXJFRWN5TkR5NHJHOW9FU1FKQVpGViszMDdGClZSQWxBT2RWWE9lV3duc2NNV05HRXAxRXdIbUI2Sm8xL0JncEFYSGx3dCtTWlFtV01zRTM3QjYveGRGTThya1MKTDc2QUFaRm8xa3RtQnc9PQotLS0tLUVORCBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCg==<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FEWjdMK282czVHbnFsV0FCWGNJNG81K0dVYgpiZWNEUkFtYWlxYzNuSHVjWDJLREMxN3dNTlNoK2JBKzN3N1Z6UXNHTVZmNkVCanVsb1BQN1dFRFhxWEU5aFJUCkswL3ZJT0gyQVpWbkdrTG1FNHFNbnJMSXNOSUtqQTR3VDV5WjJicGw2N1pZYnVXTUMxU2NBMEV1WnZFcXlYc1UKREZKdmEyU1JvUDgwZ3FRMWZRSURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 5.4.31
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNkUUlCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQWw4d2dnSmJBZ0VBQW9HQkFNcXBTRUR1WVBQYXRjMU4KZkJ1d2FTc2MzbjJTbnBlMEU5dCsrSCt0SHpKbjNYZG9HSFJ1MWV0a1VEMk9DVkZhR1BNRGltaG00Tm9kT0JVbAoyTm9pdkJ1a05jcTMxNWdUdU0wclZTSUZkYVhWYlZuTVdrcklqTjFIMEtWM2hmNTF3dnNPZlRITm45WEVKOTNZCkZGSTJDK2Fjc0grL3lkRnBWdGUyMFhZYnduSWxBZ01CQUFFQ2dZQkxibENuWWxLUjBTRUQ1a2hBWWh2eTRRN3EKL0V5dE9HaC90VFczQisvcHFnRWpkWXBNcEFoWlVnQVB1VE04cFdWTjVrNTQ1M25mbFNxUHJJT1hSWUJ2dTdwTApKYWwvZ1JBK1JWWFlZcXIwKytrdEhwaGxOc2FRNmxIbENLQ2pLWmRXaGxPZGtoQXo2QXhIM3JFVlNFTWFsSno3CmMyUzhXYlp6MjEweE41K1ZqUUpCQU91VitFS0I1WmpSUE9ER2FTenpad0tESkZYWnpIWUpwd0tUT0pmbEpVVUIKc3dSN1BlU1hrWHV6TndpaGoxalkrRWpFM3RLaHg3dEJUcjVMajByd3hGTUNRUURjT1BGWVZMQWM1UWZuc2ZUQgpWOWJxaHNxSW5FNkVRcUZSbXRYK24zbk0rYjRHZXRxbkV5UEJ5TVMxMmhmcEVJVW0yWXVlTTdOQzBaWHNYcHBhCk9DQ25Ba0JVNDRvOGROQUZtOGZDK3R1bExlTzlYUUgzeVc1S1Rqb1d6SFBGRC9XNUF0Njl5NmJHdXZMYVR2NlMKcHB5Zm1EY0hDYUY4NW55dzlkeG81NU12bnNndkFrQkU4eE1sUzhha0ZWVkhScUZTRTVWM2NtSmhLVWN3QThpTQpTMFVxNW5WMUp0QkhLUm5pYTR5cmRKZWFORUYrT0N6b1AvNkZ0cnd1ZEg1VE5qOXZkZGxMQWtCRDRoRVY4UmIrCnFTTGQyc2kvMXpuTk5jQ29INDgwaW8ydll2Y0o2MldDTmZjU0p2WTY4V3luVUdzNkJiL2hCUGlFdUwzZVB3Z0YKWFhvVlVhNXcvbHJtCi0tLS0tRU5EIFBSSVZBVEUgS0VZLS0tLS0K<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FES3FVaEE3bUR6MnJYTlRYd2JzR2tySE41OQprcDZYdEJQYmZ2aC9yUjh5WjkxM2FCaDBidFhyWkZBOWpnbFJXaGp6QTRwb1p1RGFIVGdWSmRqYUlyd2JwRFhLCnQ5ZVlFN2pOSzFVaUJYV2wxVzFaekZwS3lJemRSOUNsZDRYK2RjTDdEbjB4elovVnhDZmQyQlJTTmd2bW5MQi8KdjhuUmFWYlh0dEYyRzhKeUpRSURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 5.4.30
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNkZ0lCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQW1Bd2dnSmNBZ0VBQW9HQkFMbGNHd2dOUFlBUExLZW4KYVY5SjJxUXF4Y2NJdkU1cDdDdE1QaysrdE9nMlUxVXZyT1FlNzhoVklyTnpaR0ZPYTZDaUxHYXhWSS9GM01oNAp1ZVdDaE1LMjl5S0RZb0dXdVluYzVkUjlIb1pidXZ2djNSVk95aEgySXNCSnNkbVNERlNjdktRditvOTQvdm92CkM5T2hROWlsYmFjS3JxMHJjcHA1dG8yRXJsOTdBZ01CQUFFQ2dZQlBUOVBaTENFbWpGZWxIUUwvWE5DSzhpcFMKTWJDeE5LMXpFVnFRTUoranhLci9oampLRzFxcU01TjNpV1pvSkcvMCthOVorWUtmU2lCZ1B4ZjcxazhMYm5RLwpibGpzclF3aXUyL2h2OG9ZMW92YWM2WGExY09ZOVlHVTl0b2dhUDdiSVRiUmZBRFV1TVVlWDhHb3hkQWdFb3dpCjFjSXRPanR4R2xpRVkvU0FjUUpCQVBENEdNdVhMVGxWbWJ1UTNPUndtMDYxeUZhZWlMdEpPbDIzbGlIcWZFNGgKb015czd4RVJ0bGlCZlI1SlZLcE5wdTByTllkTEl0WjFqS1JHK2xtM0szVUNRUURFN0FPS2pBQVZxZzFQbDhnbApZU0xjVmxuSUJQVThoRVNrYlhxcnIycUhZMVdDQWVxRTB4MDNRb0R5VGZkcmNRNDRMT3dueHc2NEtWK0JVcnorClRERXZBa0VBcVpyMldOWWZUcXVoZVJPTlpueWIwOXEvRjdpZUpMUjJFR0NYbTJlZjlwNVV2N3M0eVpyZDdZMjIKc3dxS1BSUksyY1AvK1NvNWF4bHgxRzdnNXlTMXdRSkFVaE1ZYXI5dExacGh6K0d3SHJ3OG5sOHpMbVc2bk0xNApHcHd5dTZueUdabXlRdXh2aFlyRUs0c0JXWHhiZWlGMXpyNFNjNFhJd2NNa3RpNzQ3SGh2S3dKQWZrSTFCb2Y4Cm53enJxeWRrY3NPeXF6TWpIYk1VTkdZbGM1eWFVUmpkNk5jM25QNHg1T1pLSWhhNkhtbE5haW1NcXptTVVtK00KMi9Ha01qeklGWlZ1Wmc9PQotLS0tLUVORCBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCg==<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FDNVhCc0lEVDJBRHl5bnAybGZTZHFrS3NYSApDTHhPYWV3clRENVB2clRvTmxOVkw2emtIdS9JVlNLemMyUmhUbXVnb2l4bXNWU1B4ZHpJZUxubGdvVEN0dmNpCmcyS0Jscm1KM09YVWZSNkdXN3I3NzkwVlRzb1I5aUxBU2JIWmtneFVuTHlrTC9xUGVQNzZMd3ZUb1VQWXBXMm4KQ3E2dEszS2FlYmFOaEs1ZmV3SURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 5.4.29
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNlQUlCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQW1Jd2dnSmVBZ0VBQW9HQkFOQkttaEhKZzNnL1NJL0YKM3hyVGxPQ2F6NmREejgvei9TVTBZbHpXK0xzRFVQT1JEVE5ZaGY4V3RpZ1lCb3ViSXRlaEFaS0puRTQvR1V3NAppS2VvNTNPU3pnNE5PUVZ6cXN6eTI5VGI2NFJ6U3BSakhKZ2ZOeUVBakJuRU8zeC91bUVRNGxJWEVKa1V4ZU95CkhMeStJWml5WE40ZjBrcXdoZmY5eWdOTUd5SS9BZ01CQUFFQ2dZQk4xT0tYYk81a2UzazR5QjZqSHBiT0N1czMKUEY2bC9TMEZ2dnBXYUxuTzMrRmE4a08xZ1FtcEZTcUI5dUJUUUdnWG5RRkNhWXR2cmFKZFdlNnVmNjNrVTRZVQpnSmloVmNsd3lkcm8wdzZjc0J0WHRxSjcrNWRoNDQ4bmxMVGM3THdVQkJzZE43dzdRNVMxUTdCRVV2Z2ZGNlFyCnFsUFJ4ZlpoUzkzY2FoVng4UUpCQVA0RFNuMGV0dDAyZE9xL0RrMmVoTysraHJZQjVmcVQ3am40a0FtRlNtRGsKWG5Rb0NJR3lTcTRLYTUrcGFLL0hTRTYvTmFDNXlNR3BMaWw3dEFyOW5Pa0NRUURSNjc2M1BXdnRRNTBBZnExMwpwMDlmVmRKWFpINEtqVUJGb1RzWkorK0RpL0FtSzlUMEV1OXVmK3FEeGZHUElINStCNCtuUVBENWFKcURiMFJmClpxem5Ba0VBOEwzcnZqUDYraU9mb2RDYjNNTE5tVzlJdTMySEd2dFRRRXd0TDJqTnVwRVdXQjZOR1djQ1VucjcKejZHKzMwSVBiTnJhRjgrY3pyYnFVbFMwcWVuOTZRSkJBS0pPbEhjNWxta3REZ2VENnJ2Sk1TV1ZSYjBzaGdmQwpqeDlIT2xxSTlqZlB5eTY0VlQ4aUpONWJLUWdaMUZ2RjFBZTk4T1J3NGVEMWNBS1AxVjJ1RmFFQ1FRQ29TcGZGCndINkxqKytMR3lVaU80T2pwZUdTUDlCc3phSWgyVmhLeHUwbzNIRVZnWDlkR2RORGtHbEFDZWtLWjlXczNFU0sKNEFRM1lnV01MTVlpVmhCNwotLS0tLUVORCBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCg==<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FEUVNwb1J5WU40UDBpUHhkOGEwNVRnbXMrbgpROC9QOC8wbE5HSmMxdmk3QTFEemtRMHpXSVgvRnJZb0dBYUxteUxYb1FHU2laeE9QeGxNT0lpbnFPZHprczRPCkRUa0ZjNnJNOHR2VTIrdUVjMHFVWXh5WUh6Y2hBSXdaeER0OGY3cGhFT0pTRnhDWkZNWGpzaHk4dmlHWXNsemUKSDlKS3NJWDMvY29EVEJzaVB3SURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 5.4.28
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNkUUlCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQWw4d2dnSmJBZ0VBQW9HQkFNbUlQUS9KNnpPZXNIRTAKakNKTXFkTXk4QzgyS0xSbFI5c3Y2aURuSmE5ak82ZWlLQ21EdG5EV2c0Y0xyaG1JdEFxSW5pa0NHSC9wSEVoawpVeEhUSEJBWUh3WHZIdWFmK0JSSy9mTHFrSnJUbGQvT1g5dWtkS2krNnNsZGNxYzJYTEZCaUF2czRQNkRzRjZGClgwQ0h2Z1Y3S0hHTnAwak0zS2lITFdXenQ1MmpBZ01CQUFFQ2dZRUF3andvZmRzaWNUSDA1R2E4MlNJQ1c2ZXcKamhBbzB4VDZXR3Fwd09TSEVhOFdnODVwM3ZrdkVUbnVzbTJ6Y3JDcXRheE9vejk5MVdvYTlEcWRSWVN1ZWF5aAp2MWM3bXNNcnRjOHZDSU9qc1lQbGdRQjBBNHJoRnNvNmF5TFYzckVkeG5ZWDZGTFNReE4xcmxmWTI3a1dOZk00CkM0WjNaQnltOUIxVHo5RlBsNEVDUVFENlBGY2RWa1RESk5xaWFVWlo4ZUs2d2lpcW9xeVdKNVpOdDRtbzlRbWoKazhIZnI0Rm5McE5nVUdsb0ZhM2p0cXFtVDR3cmtpNlplNzBKMHZKTHhDanpBa0VBeml5d2tQMVVJZFFjNTBDRgpJSWZ2MmRVQ09YMjIrdFFERTRIclJPS0M2THpnRUFnYzR5R1BCaWg5WGp3bXRneGlaWU5SdDFneFFPOTNnbkd4Cm4wemtrUUpBSElPN3VaQVhEZFdwUkZDU3Y3VWNqUU9LOXNiS3UrR084eFF6RDVtOG0zTSs2R3ByYUlLYU1LTjUKSDI4NC9YWFhSRlJVT0xMVHRKR3hIT2w0eXNGem1RSkFIWFZkTlJvOUx5Z3ppUWM2L2s3dUFsM2hGMzNTNnp2bgp4SjNIayt3WmNFK3NaQjRFb3A5azVDaGM0VjRPMmV3akV3WVVZdklDOTVnL3B5Ky9oVmRqUVFJL1JQN0I0aFVUCnh3Z2hUV2FrYStNekY0ak84d1l4Nkc4TFJ3NVpCRkNpUW95RTZ6TjAzSmxxTVhleEcrSmtrK1l5REVJbDZ1NnkKOHZ6dWdLZXB5cDEyCi0tLS0tRU5EIFBSSVZBVEUgS0VZLS0tLS0K<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FESmlEMFB5ZXN6bnJCeE5Jd2lUS25UTXZBdgpOaWkwWlVmYkwrb2c1eVd2WXp1bm9pZ3BnN1p3MW9PSEM2NFppTFFLaUo0cEFoaC82UnhJWkZNUjB4d1FHQjhGCjd4N21uL2dVU3YzeTZwQ2EwNVhmemwvYnBIU292dXJKWFhLbk5seXhRWWdMN09EK2c3QmVoVjlBaDc0RmV5aHgKamFkSXpOeW9oeTFsczdlZG93SURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 5.4.27
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNkZ0lCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQW1Bd2dnSmNBZ0VBQW9HQkFMT1ZwakI1RHdsYWo4MlUKa2hqUzBBNFhnYXdFakxER3hWMU9sbGJFWW95dnVDdG5vajE5b3BDTG56ekFQekdzNGFNUzBYbDJhZFhBTU1qWgp4NEdwbWxCN1owd2Zsb1JMWUZjeGRlRG9IRDE0eXFtSlE1UEcvZzVYenI4cFRLYTQ4RjZ6dVUrQVMrTmlpZkZBCkRvSlp5aGVaZXgzRjZnckxYZStoYm5YSkRkalRBZ01CQUFFQ2dZQVR0enMrbVJ2UWdCUEhreWNTK0pvRTRnbkgKYzl4cVQvZzlEVEt1SmZOWDFMYllkUkUzeFFKQzhrRXlMejBBM0NVTmZUUm9MRnJrTDZ4cmNKVlpvK0FnQk1ULwpEM084WHNUbm9FclBLcStZcEZiQ0RVR2lENHZ2ckR4U3lLU0JwMW1XOGthRnRUdkVDM3htdHZNOGM0dmR5clBiCnBGazN5Mm50dEkrTm1GeEdNUUpCQU5zZ3I0TUlYdUIxc3Q3blJScHNaM0hjTEcvbVVabzJRRTkwL0RJT2pWdmcKcVZTM0h1YUFpTEF2dmF3YnVBY2QzM2J3WTBOUkNSajhDb1FQS1ZPL3F1a0NRUURSelpMaDFsaEhpajJxbWt4Vgp5akI1YzBLajQ3Ujg2RWdqVWhOWHd2SDdOUHh1QWJwWE5QSlVzSERleG9PaCtFY2hLcTltMloyRUVSYUVzQ3JFClRGaGJBa0JncjZKaHFhN2JVWE9VUU8xUHhHYzhhUTYrYlJ5eWM1K2FyNTZibzZvaDBSWkdCK3E5Z0JkUHpqRGQKb1BscFFuZ1liZWNPaTlIODBURCtwZ1h4S3hBSkFrRUFzQ1VIaitKMUJjTlQyTnRwQVpJYXRxMEZvekczUkRPRQo5VnFnY010MGZITlZDRXNkRnNDV1FISk9vVXRNRXYydlFuSmpCMWZuZm8wV09kcnFYUnE0QndKQUJ3bXZDVFNzCkdoRDhvS3VpZ1BYT21yajB1Qlp2RE9tZ0RzK0JtQ1hzZGNjSm9pVWpieE5pL0h3aWQwZ2JjQVU4bnRHRFNlbkcKay9uRmJ5dE5kVWUvU2c9PQotLS0tLUVORCBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCg==<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FDemxhWXdlUThKV28vTmxKSVkwdEFPRjRHcwpCSXl3eHNWZFRwWld4R0tNcjdnclo2STlmYUtRaTU4OHdEOHhyT0dqRXRGNWRtblZ3RERJMmNlQnFacFFlMmRNCkg1YUVTMkJYTVhYZzZCdzllTXFwaVVPVHh2NE9WODYvS1V5bXVQQmVzN2xQZ0V2allvbnhRQTZDV2NvWG1Yc2QKeGVvS3kxM3ZvVzUxeVEzWTB3SURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 5.4.26
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNkZ0lCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQW1Bd2dnSmNBZ0VBQW9HQkFMeEZPT2dSYnF0ZkFQdHkKR2I1d05BZmhJTEt2Y3hJUWs5M1BMWmQzTHZZNlQ0d0lkMzZLWEJzOG9uSUhZckxwekpIS2lDdVVPekJpWVc0YgpxczFNK2VjbWttcnpIM1ZzUGRTcHM0OFdKeTdJT3ZkRTNPcWNvOW11bnFiVERYNGFOSzhHVlE4aEdYblVRdzZ3ClJqckQrWWUrQmlaaS96a1ZUODVSVHBzeG5ZelJBZ01CQUFFQ2dZRUFxRkozTXp4S3BwcVV4VG5ZL0dOU2tXemMKa0FTK3EzcjR5SW12S0VrZFNuVU5vNVA2U2I4bjVBNE02a2ZpSFRWY2VVZ0xBSE5SaTh1WmNoajRWdjZvT1ZDawpoVTh0SGRPdHk2aUZHcHMzd0pGM0JRbXBNT0lqa1dkaS92QzdPZU9uL2dPbnlWTDVDRlRXazRyRzdEcWNhRE53Clc5Z2JrTkVCUHpuR0RMVnM4N1VDUVFEc2ZCWStKUGNuMWdzYmc1ZUpSbnRBSFg1Qk02VlowOHhtRzdoNGV0bzIKd0hObGdWWkFZRkx3c2Zhc0lpYVdrVkFWdFQraGZmMU9uVXpDSEtaWWgvSzdBa0VBeTg2U2w2K2Z1aEpvcVBaZgpaeWMyREs5U0VLSFQyc2NOc2JOZys3a0pwbllyZlgvS21ycDArcFJQN0FNNk5ER2wzRXdpS1NveVVJUkE2TXZBCmR1bGo0d0pBZGE1bVR6U0wvYm5wT3g3bitQc20rRWYwL1ROYk5IRk9oUDJFZGdnRXNUeGg4SUJGVUxIZWRFTEwKVXV1SHNtUExxNUhQZ1dpMTlqb1c2WDNpVmFvSll3SkFHMktJWkFWZkt2dHFRTG5LRyt3eTRRVjF1M0pqS3hSdwpESjZUdTM4amd0Q0NDM3p1VmxnVGU5QU41U0tSNFkyQ1FkV2hDWEw0QzhXWml5NUZrRFRRRFFKQVcxcEpoTkhYCm44alVSYlNIZ0c1ZmhLY3NLdFIvOC8xM25oVDF1azNUTURLL1E0K0dwNit1MUNKYTV2NzBGOUJ1RWFGYXYvZk4KR2RHeW1Qb2NqMERYdVE9PQotLS0tLUVORCBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCg==<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FDOFJUam9FVzZyWHdEN2NobStjRFFINFNDeQpyM01TRUpQZHp5MlhkeTcyT2srTUNIZCtpbHdiUEtKeUIyS3k2Y3lSeW9ncmxEc3dZbUZ1RzZyTlRQbm5KcEpxCjh4OTFiRDNVcWJPUEZpY3V5RHIzUk56cW5LUFpycDZtMHcxK0dqU3ZCbFVQSVJsNTFFTU9zRVk2dy9tSHZnWW0KWXY4NUZVL09VVTZiTVoyTTBRSURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 5.4.25
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNkUUlCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQWw4d2dnSmJBZ0VBQW9HQkFNWU42LzZUSE9VdnRGWEkKSzdpaTNUdXFNUzU4V1IzWmt4MlFxN0JGK3BDck1yR0k1ZFpsQnJvWW1xV3Rjb0N4VVhSK0lsUW0zWURmTDdyQQpmRnM5L1p5bFFnempEWG5KRXBiUkk3NC9uU0dZbVY5SW03Mkk5YjdZTzlZSktrbHpGRWNWT2JEalNVUnBMTW1tCllWSVFhWFpBeUErWm41dHhHR1N0eFRJSC9McnpBZ01CQUFFQ2dZQktzc21GbE5yYkhpajRDYTFqMEJsOC9XM2IKU0k4Y0VRbkpwdHo2ZVFwT01pUEdqZ21SMlR5MlI3MWNLNVQ2TU9hMTl6VGZaR0U2ei9MaWp1TFlUd010dlhlagpUUjd4S01kdWpKd0s0NXY3cjRWemcvL21xZXdKaitXNFUzOVl1dmJEeXlnK1dCRCtYeW5GVEdjWEJqckM0a21TCnU3MnpQV2V1YXBEY0tmTEU0UUpCQVBCWFBQTG85eExRcUsvYy9hdWJTQVI5bDhDZVFMM3p0OFd0cGJKb1dKMjUKcXRkN3ZXUFJIaGFwaFZnV3JMbFJ0RjZENWNKcmVaQlJYb1c3SXJTTTBqc0NRUURTOVY1R1B5cUpiVlVPUVU5TQpmcUxoQWF0akZhSDUwRUlRelZ6MjFnZlgwdmd3bS9ITDA2TXBiNlZ1S25aNDVsS3o3Tkw1aFl3clJsK1lheGlECnNMYXBBa0VBeTJMSDdUaEFmZWVlR05VR3hrWXQ5Nzdnd053ckpaUXRuRmVLdFNPZ2VqazQzZ21WQi9kYll3b3EKRVpWK3JZVDdBbERVQ21jeEJIUVhiVXdqM202ZEtRSS9SN0ViV01RZXNKVjNVbURma2g5M093QldQbFlidGNvUQpxYVVnOHNISjZJN0p5YnMxY1E5N1k1bU5udUxQWUVibDFEK25jeVR2ZmNWc3QxK3Q5Uk1aQWtCTThPM29kZEtICkp2M1hJbitVd3QyNm1NWWVwS3ZXeFV5cUN6akh4Mi9sNGJiSzVoKzZnN083eWJUdjZQeWhKazdDdThqa1VCb1MKQ2VERE1US2VIcXpaCi0tLS0tRU5EIFBSSVZBVEUgS0VZLS0tLS0K<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FER0RlditreHpsTDdSVnlDdTRvdDA3cWpFdQpmRmtkMlpNZGtLdXdSZnFRcXpLeGlPWFdaUWE2R0pxbHJYS0FzVkYwZmlKVUp0MkEzeSs2d0h4YlBmMmNwVUlNCjR3MTV5UktXMFNPK1A1MGhtSmxmU0p1OWlQVysyRHZXQ1NwSmN4UkhGVG13NDBsRWFTekpwbUZTRUdsMlFNZ1AKbVorYmNSaGtyY1V5Qi95Njh3SURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 5.4.24
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNkZ0lCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQW1Bd2dnSmNBZ0VBQW9HQkFOdzNUZGxOblFaaVlabXgKUnR3VWxNZExLczVQOGlyREFqK0g0R1hGYzJGVWRUNTdrdjBtN1paRUtLNEh6VEZsUzRtd25DV3N0cVJCY2N3TApDSGdyY1ZJQ1JtWVd3TDZENE9Ubjh6aVA3KzdsMFdkV1l0QTB6K3d0U3ZXZ1NSODN5WDhCbUxGZC9nZzRFTzluCjY1Z092RFV4MzJEVHhFSVRxMVhPYjRRS1VoOXBBZ01CQUFFQ2dZRUFtU0J2cHBIY2hXcjFtUXgzVEdPWFRMbE0KNjZjVnFueHRYTVhiMklpakFXUGNIdldJc1RWWGNleTFLTVpOL1hJRlE1b21DZUIrSTl0S0NPc0hHYUNEcTR0WgpOVER5ME1uMGpJNnkzTjM2UVlYZjhZZnJUWUZTcWVIRzltUHhEU0MrelVCaVJKRm96NEl3cTBoYlhBdTR2UnU0Cllvak1yVlhBTVVuRnkzaVdFUUVDUVFENEhiN3ZBMkNteWw5dXVudGExQit4OGZpU1c1NWgvNTRld1JWbFZKQ2kKUk9iVExkaXFlb29KU1A1UU13Q0pEaHp0clE0b2RuUHQvR012ZDI5emdhOWhBa0VBNHphY0U1RWMxSEk1MTUrSQpVdjVkWEc5V0x4RWlxZVpUSk5TQ3I3bmRJdDVidE93bHNUM3o5NVRYWXVkTXpydU9OM3N0SHJwTUlCR0ZDZHJWCmMyQVZDUUpBRzRyWnhoaCs0eVQxNFFuTVpiSEVidkZvWVg3UUh4ck1CNmZ4WXhVM0ZQeEhEMHc0ai93WVZKMkkKdFloajE5TDhQUm9IeDFBVzRHVXk4WEwxcVVITklRSkFDL0N1dXdpQkwxamhXVWQwN29lWGVHZ1JhMS9ISm82SQpDQU55NnJFbHdkTlZsbWhpZ3JIeXhDdjZOYVJhRVBNaVFpQWkrdDVuYWJnQitjYWFPUG52b1FKQVFacG5MMHczCnE0ZzRKeXJDSXhYWURqeDZXN2R0SkEybU54cVpURXBMK1NyY0o1azAvczJFTEgwcHQyK0E3a1Z2VzFwVHMzQ3IKUE9vTUhhUGk2VGRibXc9PQotLS0tLUVORCBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCg==<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FEY04wM1pUWjBHWW1HWnNVYmNGSlRIU3lyTwpUL0lxd3dJL2grQmx4WE5oVkhVK2U1TDlKdTJXUkNpdUI4MHhaVXVKc0p3bHJMYWtRWEhNQ3doNEszRlNBa1ptCkZzQytnK0RrNS9NNGorL3U1ZEZuVm1MUU5NL3NMVXIxb0VrZk44bC9BWml4WGY0SU9CRHZaK3VZRHJ3MU1kOWcKMDhSQ0U2dFZ6bStFQ2xJZmFRSURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 5.4.23
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNkZ0lCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQW1Bd2dnSmNBZ0VBQW9HQkFMYWhvUzRrV0lVbGtnWkkKNVZqZVpva1pMQkhYdldjcWt5VXFrOFptL0xYbVpZQmN1UWpjWXo1SVFFS1JnN0Y1d0trWG9jekluU0E5Skg3aAo3V2hiWTBwL3FrRC90L3pUV3N3ZmF0Wk1WcVhpQm9SNFowWi9QWmlQMXhQbktleEpqU2laWUdTOGsySnpkREVZCnNDeWFIeGRxMFgrL0NFeHZyUEc4aktVc3NpNUZBZ01CQUFFQ2dZRUFwZ2lwWFNhajUyQnhzZzhCbXRxT1EyUEUKSWZDTis4WEVBbzBEemVNQkttbnNxMWNnellKM0l6OVNWSEt3VkdBSkhIRWtvdVZibTl5YVdsUVJuc2MrcXduZgpMaG8rTDJBWXpORlZtUDBMSzk5WnFJZUFaUmc5K0Njd3ZXNEw0UFppNFM0YWxmRTM5TVRJajNMV0IyZE9WZWNlCmsvamRRVGQ1SnNrbThqcU5CSDBDUVFEWXRSZThxVXM4RDBSb0UvTENPY3NZeEtCdytYdjFGY2VXSnoycUF0ZDEKTE5NYmEwejhjUEZ3UlJmY2ZDekt3dEJrU0I0eUUvWmtUUGlMSFF4Nm85SVhBa0VBMTc3VWNyZ1pxTk1mOTlrTgpBaHJ0QUhhSjB2SUNsUzBjeHNzU0lIWmpxTlNJOWtDWC9Fd0dVcW1TL3pGUUZEaFVvWkpHVjVqdXd4L3hlOHVYClF6b0lBd0pBZTl3MXJ2MU1KUTNNMlhmZFhxbk5yV0JsRzIxZExoMityOUhKNnV3bzNhNDdFd2JuUDdvR0pWYzQKWmlzTEp2RG1Ud3J4UjBvbG4vcG1iSXl6M3p6WERRSkFQZUhnc2g4WVRSSnh3dmVoQVkrVGwyUm8xL2JPd3Rjegp2OW1UazNnaDBkVlVpNzJ2V3BDNzU0MzRPZlo5RDYrd3ByOThLYmdXRkNYZmNERFBiRnNDM1FKQWZGS0c0U0VECkVVVEFqb01RK0RmWkg5YmVBQUtCTEg1cURyamlxVCtHNjRaOUlPYiswSFl2Rnp5NjV6SkdRWW1nT3lMeDVqdWMKT3FHOFZLSVYxYkRaM2c9PQotLS0tLUVORCBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCg==<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FDMm9hRXVKRmlGSlpJR1NPVlkzbWFKR1N3UgoxNzFuS3BNbEtwUEdadnkxNW1XQVhMa0kzR00rU0VCQ2tZT3hlY0NwRjZITXlKMGdQU1IrNGUxb1cyTktmNnBBCi83ZjgwMXJNSDJyV1RGYWw0Z2FFZUdkR2Z6MllqOWNUNXluc1NZMG9tV0JrdkpOaWMzUXhHTEFzbWg4WGF0Ri8KdndoTWI2enh2SXlsTExJdVJRSURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 5.4.22
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNkZ0lCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQW1Bd2dnSmNBZ0VBQW9HQkFOTTh4c1pQQlh6Z1pVdXgKZFd4NSsvaTYzaVBQUmdIeE5nbGk5cXlxQVZIV05MWUovbHBIcWM1Vk91RVJBQlVybk84RzVMZTJKNVU0RjdoagpvelRMaUwwOGZrYTNGQzNVT2Z5alpyYUJrZmo3VFJJWjNxT09VclN2MGk0YWMvSTZiakR2dnY5RTlTVmR4OWRpCjIrb1ZKckRncDBXQWRsSUZTUlNjWjJlOUNMUWxBZ01CQUFFQ2dZRUFsZHJ1OVM2SUtTQVVISS9IU3U1N0IraWgKd092QnNZMEtsYndrWFRlNStmR3BzVjhEbDg1eE01U1pVYU82MkVuNWFrVU1xeHZKbHYyVkxsVlpLaEllYlQ5ego3Sy9maGNNeEQ2QmYvZ2k4c2ZTejNDTlYzakZBKzNrUWtxeGNPSHQ4Y0tjc2I1YVhkRHppUnBFSnR1bStWaEpBCnYvUHZ5NjJqM29wNm1uYmZ6VDBDUVFEb2paSCsyKyswMDJZcXZyQmJBTTBGSXBnb1g2a0NwNGhGWWZ0MThDUnIKZXpMdzFFWGtKVWJsV1B1UWY3T2VDcmVaM253UU02THdOaDV0K3Foa21EeURBa0VBNklrSFlUOS9FSDJydVEyegpDVFdnazBmdmQzcDgvS1pHUkdQZ1drN3R3R0s5Wmlzei91YUJoNEwvZGk5TjdpRkp5bDM1OHkxcVltN29wU3BTCkpqYzhOd0pBUk9EaGxCM3FZcUdXaWlTT3NYV01RL0FhSnlNbU9PNE1FNWpRMVA2Nm1zY1RzSGIrK0hMK0M2SU8KYUo4YVFUNGxZVUtmZG1FRTZxYnMzbUEyamd6MUp3SkFXUHpYamllMmdLRVhMbUpIdWFhRUpOaktrM2FVampzegplTWlmK3U5cG5NNHNuUVM3aVRpOUtSYkFuSUhOMk90MFNiVmRDZXEvWTV2OSsvY09LUUhLVVFKQURDNlFJaE8vCldhM2tvQkM4UFloZ05RZTN1MDRiWm1SQkwxMDV6WS95b25UY0FwNXNnTHZIanlvSkYwNk1ZVVBCOTQvSHF6Ym4KN2tOdWJSWExLVkgzTVE9PQotLS0tLUVORCBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCg==<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FEVFBNYkdUd1Y4NEdWTHNYVnNlZnY0dXQ0agp6MFlCOFRZSll2YXNxZ0ZSMWpTMkNmNWFSNm5PVlRyaEVRQVZLNXp2QnVTM3RpZVZPQmU0WTZNMHk0aTlQSDVHCnR4UXQxRG44bzJhMmdaSDQrMDBTR2Q2ampsSzByOUl1R25QeU9tNHc3NzcvUlBVbFhjZlhZdHZxRlNhdzRLZEYKZ0haU0JVa1VuR2RudlFpMEpRSURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 5.4.21
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNkd0lCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQW1Fd2dnSmRBZ0VBQW9HQkFOL0FMVEVKWmVGdHp4YVMKUjBMaXNteWhRb04xWmlnU2pXbEhpeE1IQzg0eXgyWHpiVlUxWEU0eTFSM01sZDVqanNudXJMRmZBTUFDZ2hZSwovUlNMRnZySFRzK1B0eGdWc3IwZUl3bGxjMTN4TG9Fd1BBSzJDSUx0UVpYN1k0K2hEVTE3ZnY0QllpKzEwMUI4CkNyNlNxZ1V3VXJvRjFhN0hHS0Q1THRTbTZYZEpBZ01CQUFFQ2dZQkJqNnJ1T21XNjF4VWQ5UUNpYlpDQVdnUUcKUnVrSEJ1Q2VuNUwxb1ZQcE9HSEswcmdQaHBJa2E2cWNqNnkrUEFmRHpZYVdkbExlOEIwejNrWm50WldtbXk4egp0SUNNTjJwT2JLbHpzN1V5Yjc5cHcvQWVCaEVzS0xqd2xsd1VvY0ZoNWxkMEU4bGxrUitsVXN0L3hqUkU0MFNXCjJyQ2c5L1ZTL1hkekFnWVJQUUpCQVAyMURFQ0dkanluRmlYTmRKNUtnUlMyV2pwRzNkeTBPY0lFYjBnOEpPVHkKZ2N4UXJIa2xlWWVhSUVWeS9aajRVWDBHUnlld1dOVTNkc3FUeENKL2ZHOENRUURoeGRMOXB4V0pjM09VR1NpNQozcVZQaFNGRzZCRUYzY2dFWStvUXQ1VElvc2RzQnRiTkxoaUxmOU1kZ1hnK2VEQ1JLZzF0TW5Ia2hJbzVJYTFhClpKUEhBa0FxMjYzQkxMWEdremREbFl5UXZPZEhWM0t3aTQ0cEhXendZSTFuOTNrSUVBdHJOMm1iWVlCQkx3RXEKbWoxSzNRL3UvZU9CU2VJSHlzSFBnTnpPTXhrVEFrRUExZVhnTWFSOHlRNXliOXN1TkhwMXo5TG5aaEF6SUlXdwpIRWkwMTBXMlZpZXlHK3lXMFNsYzQ3MGt2STJPNkZCaVl3V2VWdGcyQXpSMjZBMjUrU3ZVdlFKQkFJejEyZXl6CkRKeWhPVlhEKzBDcW1jaXFrZ29hOWw5ei95VVRQNVBXaHBBSXlFZGxwK1BoNkExN1htc2RhckF0cVhXMEkrVksKRHk1dTB0VGw4VVF2d0p3PQotLS0tLUVORCBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCg==<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FEZndDMHhDV1hoYmM4V2trZEM0ckpzb1VLRApkV1lvRW8xcFI0c1RCd3ZPTXNkbDgyMVZOVnhPTXRVZHpKWGVZNDdKN3F5eFh3REFBb0lXQ3YwVWl4YjZ4MDdQCmo3Y1lGYks5SGlNSlpYTmQ4UzZCTUR3Q3RnaUM3VUdWKzJPUG9RMU5lMzcrQVdJdnRkTlFmQXEra3FvRk1GSzYKQmRXdXh4aWcrUzdVcHVsM1NRSURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 5.4.20
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNkd0lCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQW1Fd2dnSmRBZ0VBQW9HQkFQVXdJMnVEVGVydkZMTUIKK0tmKzZ6REF4Y2MwZ2hlQ0pGc1hvRXNRSXJYZ0JnNzBHKzkxaTl3NWFkMGUrZE5KZTR1dUpiODBOOG95QmxKbQp0cURJMGFPbUhMQ3lQc0FyUWdaZFB3N3B6cEdjTEEvUnhZbkEveERacWhmRlBTUGpVTWpCSFB0MTM0am4ycCtDCkJJWldXa3FDdktWR25sTWxoTWhNRE05VXE4U3hBZ01CQUFFQ2dZQWFldlo0V0JnRU5Zb0F3MGU5clJSdGtZUksKdldzSGF2RE9QY0Q4R21RRlRJcWE5dFpGaUdad2hHcmdqTVhpZ2Q4citNVHUzNDdlOFlRcFJocVhSdGtOSTNlZApCYUwzUHE4b0dvUW02bUdXNW5RZ3NwZnpwT2EwMmVJTk16STNoOURkR3Y0OE1VdjMwcU9tbGFTNEJ3N1U5azdVCjMzWU5FUDdqejZDT2ZVTisyUUpCQVB1d0lybVlNL3NNc1Btb3lpOVlPOWVzSzNRbmZlWmdsSGhDN1lMVmRHa2wKMFlCc0xCZ0FoSWZoN3hpb3p4VzU3V25Jb3ZHa3dDZFd6MHR0ZVdjNkhTOENRUUQ1WTM2cHUwYkI4OWNaeTAvWgpWUEVBTm0yMURKR0Fad014NnRucm56YSs4aVhxUmFMbGZ6UGcwb1g1c2dhS3F4R2I0K2hhT05tT1JxN0VJckh5ClNvUWZBa0VBcGJHaVdyN1owYmZjTnJBcFV4dnFZYVVHQW5VUlRINWVvQUduclU5clVPSEYxNTdmTkhuNnhoNDIKc3V4SFVNMVRnQ1hIS0FCSFJGN0JINjRWazZETm53SkJBSzBOMnFZak8zMTVIR2xjeU9MeDYyNlBWbCtOQWlhTQoxUTI5ZjB6ZXBabW81S0NGZy8wbTRMUUF3bEU3dFFoaW53eURBUWdpYk8wcXBUbWJMY29JNVZjQ1FEY09aN0doCjcvT0xDNW1GUXNIdm82K2JPbEhRMDFXdE1oK2d3cG1KZWg5dVNiM3cvZFpaUGRFZGpsT2ZVcUpzelhXczRxdisKMFhYM2NRd1oyRmkyUkQ0PQotLS0tLUVORCBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCg==<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FEMU1DTnJnMDNxN3hTekFmaW4vdXN3d01YSApOSUlYZ2lSYkY2QkxFQ0sxNEFZTzlCdnZkWXZjT1duZEh2blRTWHVMcmlXL05EZktNZ1pTWnJhZ3lOR2pwaHl3CnNqN0FLMElHWFQ4TzZjNlJuQ3dQMGNXSndQOFEyYW9YeFQwajQxREl3Uno3ZGQrSTU5cWZnZ1NHVmxwS2dyeWwKUnA1VEpZVElUQXpQVkt2RXNRSURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 5.4.19
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNlQUlCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQW1Jd2dnSmVBZ0VBQW9HQkFMNnFQVkJzdmpqWHFnSW4KNmw1UE91aGVJY2Y4YUhQWG45V1c2MlE0M1RrajFtNG5RTVB3cE5NaUZJWExpaVNJS291ejlOaHQ5dU5EUFlnVgpoYVlpMll1Y2xjVkFsWGxDeENMVHQwVE1QVG5jWjA4ckc4TEVoZjdVdlZjSUtxT3ZHQzNKR25xajFWSjVuVzYxCm9ZOXVKM2NvVGdsUnQ3Q1AwbkM3dU1ydUJWRTVBZ01CQUFFQ2dZRUFyWUFTL1gyRytBamdic2ZOMFBZK1A3ZHcKL0NBbkdNc3RhbHJFWjFZTGtYU1lLM0xTejdySzhrbi83T1NVRjd4Rkl3Mm1EOUM1S29ORW1mSWp4VlBQSzFidgpxRTlkaXpoM2JsRWNxaVdLZFhGK3ljTEl5Q0xGVWtSZFEyVGhHWDFxWWZlT3FJN1UzekdqTVZiTmt4dnVrMmExCjN0aW1DYzE1RG9TWDJ3alR1b0VDUVFEbCs2emxxbVAvZ3I0NG51UE5JKzJ3Z0pRN0pRRG9vSFFBSjBsTzdzMW8KZ2ZsWXFncVdyN2ZYdlZnSll5TVU4TnV0ZFRzNG5NYW5TdGlRUVlyc1hLUnBBa0VBMUR2b3lkQ2R6cUp6VUhzTwprcHFtNVlYRFF6cnFoVS9zR2xrS0FvUDVJMmk4VDEyMVc3RVVqYzBpL1FreS95YWRwNjZzdThRN0JSRldLdTZTCjlYRnNVUUpCQUl3SjNkUFRGeVRrbGJPZ2ZKSFRTTTVxM05mT3htamdHd0prNmF5WW1KY0VYYkp4aUJVTlZtS1YKdHQrd2NCSTJQMjIxcnFQZ1FzNW5Nc3RVUGFXREc5RUNRUURJVjdsYThVUldjQUZjNHAwU0JVMHc4MEVzOEt1Nwpwb05oSjlZTUk5cUY4M04zbENVRDVqaFoxMkNFN2k4bXJxUTZTdWloNHc0M3JYTGkyZ3orQnREUkFrQkVjQi9yCklqK0ZWUUZVdzlacENVTjBIdTkvVFhDWisyV01OTWFlazBsSVpLY1JnaVEyclpQRTRtUHQyc2R5MXZUbE9HZ3cKTnRZQ3FUZXI4OWxjZkhMdQotLS0tLUVORCBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCg==<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FDK3FqMVFiTDQ0MTZvQ0orcGVUenJvWGlISAovR2h6MTUvVmx1dGtPTjA1STladUowREQ4S1RUSWhTRnk0b2tpQ3FMcy9UWWJmYmpRejJJRllXbUl0bUxuSlhGClFKVjVRc1FpMDdkRXpEMDUzR2RQS3h2Q3hJWCsxTDFYQ0NxanJ4Z3R5UnA2bzlWU2VaMXV0YUdQYmlkM0tFNEoKVWJld2o5Snd1N2pLN2dWUk9RSURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 5.4.18
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNkd0lCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQW1Fd2dnSmRBZ0VBQW9HQkFLdkQ0dlBPVForMTZiNzgKb25lY0g5T1UxQ1dEYVJDcXM0M2ROOG84U2tkTDZkUSs1R3ZjQ0FXOUE0eVR5OG5pWVZicm95OEwxeW9HTGdVeApHR0dWNnRPSWVRWjZ1dXJaQTFzQ2E2NG83elhDSGF6dTYzVENSVEl2OEFTeWNMTmxhbTU2NUQzZjBxOUVVSVQ5CkZ0Vm1PL1ZZeWJVU01yNENqbUxXY0dXSU03aEJBZ01CQUFFQ2dZQWt5aGNSSzAzYStHYXhYb0VaNTFtMXdyblIKc3h6TTBoTVZQcDJWZG1aZWNQY0xXOUVtL1FERzRkNGh2UUk0SW9IQTBVV3BiUHJQNkhUdzdid1FJc0VoNWNmdwpGKzJzUGxHOWRPRC9wWFFlcmtkSi9mdCszeTNJVDk2cGVmYWhBOVhkd1BPRk9Tb0FkdXBackcyZGhwamV2M0Z1CmJvaW13VmNxNFZ1NXJEd213UUpCQU5pb0FwMGlvZVNPMjZlbFRMSy9McUV4VGlaMFl4MVNlSkNhYURZYzd3QXoKMDhHdkJJNS9OUGZuYlZFbEZZQWVBbjZuSVpMZnZTK0U0U0FIYmIzb0pQa0NRUURLOVBhcUFWUjJnZENndm5TLwpxN3IvZWV6R2dUclpTODV3RURGbTNCZk9KM1RkbjR1aEhIR1ZHODh6SnVtdFdzaGZCMUE0UlBSKzlxNTUzbUZuCmhpZUpBa0EramJQRGZyNVRhVlBPUVpHMWdqR0taTnYxaW1FYmxEWXZPZ1dncWhYdmJ3ZFN3cCtFTFFJMEdXT2MKckNKYkRVOFhGbFpCTzh3NXJobjV6MnRHQzRLeEFrRUFrUEFUWHlFSUFvRitUZXoxVHhRQ3ZRT0RWZGRnQVdJagprTi9maDhkUnNNVjRyZlNNTUlneGpQeUpJY3grUUhCK2UyNnJtU09WUHo1SEozenFMcFlka1FKQkFMUmtRTzdaCjFyT290T2pDKzF2V3hiMFhlWWVrcHQ4UU9xMm5oL1pQRk1iNmxVeTY0V1lsQVpvM24rUDBuWDJkcmVtZ2tyanMKcWFmZHQrYVRWbnNUUTEwPQotLS0tLUVORCBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCg==<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FDcncrTHp6azJmdGVtKy9LSjNuQi9UbE5RbApnMmtRcXJPTjNUZktQRXBIUytuVVB1UnIzQWdGdlFPTWs4dko0bUZXNjZNdkM5Y3FCaTRGTVJoaGxlclRpSGtHCmVycnEyUU5iQW11dUtPODF3aDJzN3V0MHdrVXlML0FFc25DelpXcHVldVE5MzlLdlJGQ0UvUmJWWmp2MVdNbTEKRWpLK0FvNWkxbkJsaURPNFFRSURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 5.4.17
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNkZ0lCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQW1Bd2dnSmNBZ0VBQW9HQkFPRkkrN2MrWXhTWWh3d2YKWk9lT1k2SmVsMXlvT0N5VHVNMWE3M3BBOHdLSmFjcFMrcHdFcjUvOHVhVGxyNXl4Ri9mVFlSSU9XY3NsWFlPago2Z3dLaFhkbU9HVWN4VlU4enN2dW05Wmp1Y3orSTgxSzA0WnlWMnZTZ1d2WjMyNXdwaHAzUUZ1TWd5eEk1bklQCnFTd1l2bWlndWtZRHMvV1hNV1lMamNleHhHRXBBZ01CQUFFQ2dZRUE0S0RtNjRWM1FaZjhQK2dsc29UVmI1YWwKa2F2aHB3RDhLVFpjeGlkd3ByemhFTzNBR0VUTDROZ2JPd0lTSWtpcVAxOHkwTkFpVkY1RGFmak1hNGtxSFUyNAp0OGlHeFU4TFpWcExUZUNqb0xrcHlsM01VMjVFQkJqcEV1UDFLUEFjK0VmRFNHdThPYzRxUVVSNFo0eFdtN2JtCkdETys0cGxwaG1QcWN4UTdtQUVDUVFEKzhtMUlZOEZTN0xDK1FhN0JaQ3FKcmlKdUFYcVVuWm1RU2lYSnlFVFUKZ3E0WGRWaWdCdVNQdjhWUHpHK0tnN2FrcnZVd1lTdDV2TVVieWJMMWVTT0JBa0VBNGpjeFc5V09KOHRaNXpVMgpDeFhmeFMwUGNlSDhkN1NvRC9qUDUxemlkZzlCQXVCOHJkVWlJTnVWbGZIMFNOa0xkUEU4WGt6WlhIbEdsVVFTCnZDQnhxUUpBRERRTWVSZVZUR1BaL2ZGazdRcmZZbUc4Y2ltTjlZa3ByWmR2QVo2ZGROS2doS3p3UmhDdVpoY1cKMmIvK1l0SDFMeUxVeDdFUEJLKzllNXdHL2VzRGdRSkFNMFdiTkZ0VTJ3UW1IbGRiSm13UXlkb0t0QjhxWDk5YwpjREpPdlB1NmdGTzR3blFyRGlOT2x1L3VHWXc3ZC85cHIxbTEreEdqK21lcWJjNStDSkc1OFFKQUVENlZXZit5ClRvdC8zbGE3Y2xLbDY1VGVPbFZqT1VEU0hLTVlmZ3MrTkJzWjlzaG9nUm9Gd3lNMTJ0c29TMkVWcWZLeEdBZFcKUjE0MmwweVVPd0EvZGc9PQotLS0tLUVORCBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCg==<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FEaFNQdTNQbU1VbUljTUgyVG5qbU9pWHBkYwpxRGdzazdqTld1OTZRUE1DaVduS1V2cWNCSytmL0xtazVhK2NzUmYzMDJFU0RsbkxKVjJEbytvTUNvVjNaamhsCkhNVlZQTTdMN3B2V1k3bk0vaVBOU3RPR2NsZHIwb0ZyMmQ5dWNLWWFkMEJiaklNc1NPWnlENmtzR0w1b29McEcKQTdQMWx6Rm1DNDNIc2NSaEtRSURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 5.4.16
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNkd0lCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQW1Fd2dnSmRBZ0VBQW9HQkFNaEJGK095Wm84bWVzK0sKRkxCU0pSNm80SDJmaTB0SDl2YVR4U3cxN0NuNE1uTEtsNGNYaFhMTjFnNzc1K3J1MVA2WnBnUWl5QkRDSEMxRQpiSkp3dGVnMTFxdFVoMW9UMUdUaXVWSnBwOWdFYkJCUHR2enpGM2ppdVRCUkFEQlZBb25Oa0ljRUhqc1BmdXJFCnNNUjVZTWpsT3pEeGJxN3lybnN3eXNhdC8wbXpBZ01CQUFFQ2dZRUFoVXdQQXRuMXVzUDZhN3VXR2VnVUhWeDgKVWlLcExlc3hVT0Q4Rm5tdVFpR2NNeHozMEV5djM4TjBBWFZjNHQwbm1uSGNPRlNPcDlrTnVIUWJjVDdsVmdkTgpGSU8rc1dDODBuK2FtdS95TmxLRHV4VzB5dy9hWVdCNDNlMFU4VkZUdHJJdFExK2txQXVKUWN3SVB1Qm5PTEoyCmc1OFBvelhZT1NzQjd1NnpVMEVDUVFEbEVzdW84OFRKUUZvNFZybVlTZVY2UGlrVWMyaHAxNUI5TDljcVc2MksKR2J2Wk1wZGd3RHJjdEovcDRZRHNTWmZ4UG1yS09sdWpHSVBXMmJNY1ArUmRBa0VBMzhzVXd4UHp3RlM5RlhEQwppZFpJSkljZHJtQzZ4VGNySTFRZXd1bEFDMjUySVRtRkZtTGlrdTNrd3Y3bHkzNXJvR0ZNU3oyRGZpOEVua2NlClJQb0ZUd0pCQUpWSi9ZNmJaN2xkQmk5SFhlZEE2WndVWE1ObVB6c1RjS2dWZ0oyclo5cmowSWZKcjl3dkMyMkIKRGVMbnd4UzdGWm4wZXJaVytCZS94MVJEUnJaM2NVVUNRSHdjQ3RxWTRSQWpybTBLaU1pYVRvMzdaTW1GR1c4dgp4anVrZGg3UDdsV29uOWlUSnF5Z2tGaTlsNlZRYVM0dVlRK2poZ1VnQ3lGYWYrd3JNcTA4SHQ4Q1FBVFkwQ1VpCjA4QlUxRldqOEdsTHRkR2tsc2NPckZ1RWZVejNaV3JYV2N0NVFFUHloM1YvQWtSOWhSd2ZGQnFpOUgwYUpQSHgKQittWGhZZm5YYWd6L1VNPQotLS0tLUVORCBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCg==<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FESVFSZmpzbWFQSm5yUGloU3dVaVVlcU9COQpuNHRMUi9iMms4VXNOZXdwK0RKeXlwZUhGNFZ5emRZTysrZnE3dFQrbWFZRUlzZ1F3aHd0Ukd5U2NMWG9OZGFyClZJZGFFOVJrNHJsU2FhZllCR3dRVDdiODh4ZDQ0cmt3VVFBd1ZRS0p6WkNIQkI0N0QzN3F4TERFZVdESTVUc3cKOFc2dThxNTdNTXJHcmY5SnN3SURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 5.4.15
Private Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCk1JSUNlQUlCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQVNDQW1Jd2dnSmVBZ0VBQW9HQkFNR3V1TTdaWkZhbFhsalUKQ3Z1b1JGbFk0Z3VEVHpxRE9ydEYvYzNXZnFIMjNyM3BCUWIxek9yZjh6TzdZdy82eXY0bW1OMGpnL1FkUUN2dgpBRDFsMkYwOXJ4aUZaTkg0MWs4ZGFCd2htUFVxQTNXeWRpT3VVNll5UG5nUFlzdlpxZjJJVk5DRkNkbC9mOHJoCmJvQ05yaFF0VGo2U2JhRUI1RlhBbEdqVmwwbDVBZ01CQUFFQ2dZQlNjMG5UTExKTlBHcTBqOWY1RjhHNDgyQ1AKSENBUFBhd3o2dkRIdm9iNzlmY09pM01MYW5vSWhydW1peC81dm43SndLNlVmVGtBSTYrY3hFcXEySDlKTzBDRAp3cUJYV2FSOHFxcmsrcWJTOVcxS1lidnJQZEtxWU1kR0szelJlK09Bdm5kbW5nSHovZFR2UW00MHhMMjFJN0NjCjhJOEJWQ2MxaHpPaFJSRUhnUUpCQVBxS2pVRi8yMGVSNE56OGFMSnpHTTJZTE5hMVl3blQ5OFRpTWhJeWJKbDIKMTRYaDBxMzdUc3FhL0Q2SFNqRXBGNGRaSUhQa0VKSzFBcWNpSFZGWHZPa0NRUURGNXdjOWdjcEZsR3gvWStDSAphNHZzR21RaERtR2VaY2p6WisrL0U3ZEFPam44WkVnZjlyWTlSSHZwYUMyMzEray9KS2NLbElWMVd2Zm5yTFJ0Cmx3NFJBa0VBdzJwQUJSK2h2REFITUxaYlB4elE4c05IN2V3cXBHYkZjYlp3RVl0czgwSWpscFJ0ekRBZzQ1eUIKTkpBM2lTS2c3SHZTK1RHZ3o1MEp4YXl4SzFvQXlRSkJBS2kzalRTaXNnOGZ1bC9naGtydEpSemtZdmpMaWUzQQpXTkVxaXZvYmxON3N4UUtuZTlYRVB4bDhpU2N6NmNZU0RJZ0lkMkJOdm5tT1ZFcnVzZU84SkFFQ1FRRHhvMmM1CkRYbFQ4alF6RG9UTmJ2Ykh2SS9MNEhUdmQ1MkExcUtqSnNIcUNRU3JGaTd6Z2ZXR0F0dUZJa2FiZzhxellCWU8KSWJzMVVudTRlRWxwN0ZEMgotLS0tLUVORCBQUklWQVRFIEtFWS0tLS0tCg==<br><br>Public Key:<BR>LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtCZ1FEQnJyak8yV1JXcFY1WTFBcjdxRVJaV09JTApnMDg2Z3pxN1JmM04xbjZoOXQ2OTZRVUc5Y3pxMy9NenUyTVArc3IrSnBqZEk0UDBIVUFyN3dBOVpkaGRQYThZCmhXVFIrTlpQSFdnY0laajFLZ04xc25ZanJsT21NajU0RDJMTDJhbjlpRlRRaFFuWmYzL0s0VzZBamE0VUxVNCsKa20yaEFlUlZ3SlJvMVpkSmVRSURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=<BR><BR>Encrypted:<BR><br>
Output for 5.4.0 - 5.4.14
Notice: Use of undefined constant OPENSSL_KEYTYPE_RSA - assumed 'OPENSSL_KEYTYPE_RSA' in /in/Rdvr4 on line 5 Fatal error: Call to undefined function openssl_pkey_new() in /in/Rdvr4 on line 9
Process exited with code 255.