3v4l.org

run code in 200+ php & hhvm versions
Bugs & Features
<?php $data = 'This text will encrypt using openssl!'; $secretKey = 'mykey'; function encrypt($data, $secretKey) { return trim(strtr(base64_encode(openssl_encrypt($data, 'AES-256-CBC', $secretKey, 0, openssl_random_pseudo_bytes(openssl_cipher_iv_length('AES-256-CBC')))),'+/=', '-_,')); } $encrypted = encrypt($data, $secretKey); function decrypt($encrypted, $secretKey) { return trim(openssl_decrypt(base64_decode(strtr($encrypted,'-_,', '+/=')),'AES-256-CBC', $secretKey, 0, openssl_cipher_iv_length('AES-256-CBC'))); } $decrypted = decrypt($encrypted, $secretKey); var_dump('Encrypted: ' . $encrypted); var_dump('Decrypted: ' . $decrypted); ?>
based on rbcaS
Output for 7.2.0
Warning: openssl_decrypt(): IV passed is only 2 bytes long, cipher expects an IV of precisely 16 bytes, padding with \0 in /in/Qlkqg on line 14 string(99) "Encrypted: TkxBUHB0dkR3YUljUWFRV3IxdHhJS0VkaXc1QUo5S3NQeCtRZHVWaGZZZWZwbnQwWVpIejBuZDkwZDhiNUtmaw,," string(48) "Decrypted: mu��1F�7�8LV�ncrypt using openssl!"
Output for 7.1.7
Warning: openssl_decrypt(): IV passed is only 2 bytes long, cipher expects an IV of precisely 16 bytes, padding with \0 in /in/Qlkqg on line 14 string(99) "Encrypted: Tkg0U2pIRUJwTmRTRHJDbHF5VkdiMkk4U04yMWhxSkZOeWNjTS9iRStpWEtOM2ZCSHhtYTdoemZXaG9EOWp4Sg,," string(48) "Decrypted: P��*�MT$#��ܣ�ncrypt using openssl!"
Output for 7.1.6
Warning: openssl_decrypt(): IV passed is only 2 bytes long, cipher expects an IV of precisely 16 bytes, padding with \0 in /in/Qlkqg on line 14 string(99) "Encrypted: N0NkQUtSMVpQN0FhYkZQRi8vb2J3UU5CTVVFRkdEOWUzQXdZRS95MWZhQW9WY2pBVUpWWm00VDBCdlY4YzQ0Ug,," string(48) "Decrypted: �����y���,y���ncrypt using openssl!"
Output for 7.1.5
Warning: openssl_decrypt(): IV passed is only 2 bytes long, cipher expects an IV of precisely 16 bytes, padding with \0 in /in/Qlkqg on line 14 string(99) "Encrypted: MzFTUmpyejV3Zk5VcFpnRjNTdVNwMXB1ZWU2bWY4S0FDYm00ZUdGQjVINXJucDZicWY1S3RYUlBGaTZXQkdtUQ,," string(48) "Decrypted: lz�M[bU �}3]ncrypt using openssl!"
Output for 7.1.4
Warning: openssl_decrypt(): IV passed is only 2 bytes long, cipher expects an IV of precisely 16 bytes, padding with \0 in /in/Qlkqg on line 14 string(99) "Encrypted: aWZjU3NyYmJYMUh0T2t6SUo1OFZHTDJ6Y1RCc1B4VnZJM0hKYVNqTnlDSFlaMnZDMFIvb0xnazZadzlJSUFXcA,," string(48) "Decrypted: }��Ⱥ3и����ь��ncrypt using openssl!"
Output for 7.1.3
Warning: openssl_decrypt(): IV passed is only 2 bytes long, cipher expects an IV of precisely 16 bytes, padding with \0 in /in/Qlkqg on line 14 string(99) "Encrypted: QmNkcmlEL1lHRHVNdXNZbzZ1VWhUclhmTVhnaXNXZ1orYit5TjBKalVPZnBqWXlxL2hyenlzb3RTSTk0b3ByLw,," string(48) "Decrypted: ȉ䪙u�B&2�;�w�ncrypt using openssl!"
Output for 7.1.2
Warning: openssl_decrypt(): IV passed is only 2 bytes long, cipher expects an IV of precisely 16 bytes, padding with \0 in /in/Qlkqg on line 14 string(99) "Encrypted: OEZTS1ZGZ0dlQkEwdTZ0b2xCWldhOGtKTVcyR2U3ZWxqUWdCVG1kZkV6cFNPb0JUSktEVC9yekR5R2VYUDNFcw,," string(48) "Decrypted: �f�^�� l6�x���=�ncrypt using openssl!"
Output for 7.1.1
Warning: openssl_decrypt(): IV passed is only 2 bytes long, cipher expects an IV of precisely 16 bytes, padding with \0 in /in/Qlkqg on line 14 string(99) "Encrypted: Ull2b3ovTWlhVnVkQ2JNWllEcmNGNFdvNmJ2VzRTZk5RK2FhaHBma2sra3dIOGN6QmlSYmhjR25KUlAxeWYxQw,," string(48) "Decrypted: �IB[�����A4�!ncrypt using openssl!"
Output for 7.1.0
Warning: openssl_decrypt(): IV passed is only 2 bytes long, cipher expects an IV of precisely 16 bytes, padding with \0 in /in/Qlkqg on line 14 string(99) "Encrypted: N0N0VEU0dm1LSWFOZCtzN01uVUIyRk1WLzBQL1VOaC9McWhUSXJaVXJ3WE9Oc29oemcwTlliSGxmaXVlWHhORw,," string(48) "Decrypted: "�Z� �T�;2.[1@�ncrypt using openssl!"
Output for 7.0.20
Warning: openssl_decrypt(): IV passed is only 2 bytes long, cipher expects an IV of precisely 16 bytes, padding with \0 in /in/Qlkqg on line 14 string(99) "Encrypted: cVcrVXF6QUFaeXk5ekljeXZHQ1dEL09Gc1lwc0ZuUlFQVi9Id0VDeW8rRmU2UWZVZUdvWUFZWWVCVjdDcVJMOA,," string(48) "Decrypted: ��m��f�2�m ����ncrypt using openssl!"
Output for 7.0.18
Warning: openssl_decrypt(): IV passed is only 2 bytes long, cipher expects an IV of precisely 16 bytes, padding with \0 in /in/Qlkqg on line 14 string(99) "Encrypted: elFjK0FXUnhhcVVpUkVLWkVvdVhZTW5RaUUzbXo2b3JURXp3NWI2dU9wMndwSXdOblpGTnhaaUVFa2dzbjZocA,," string(48) "Decrypted: ��q���R4�>b�0ncrypt using openssl!"
Output for 7.0.17
Warning: openssl_decrypt(): IV passed is only 2 bytes long, cipher expects an IV of precisely 16 bytes, padding with \0 in /in/Qlkqg on line 14 string(99) "Encrypted: bEhPNnl0N1d2RTROWGJZOHRkMTR4Z2pOZEhaNzdKRVh6d293WWhMOUduK2RTOUMrVnBQZytjWGNEZ21seHZLaw,," string(48) "Decrypted: �Ɛ�nD���u"���ncrypt using openssl!"
Output for 7.0.16
Warning: openssl_decrypt(): IV passed is only 2 bytes long, cipher expects an IV of precisely 16 bytes, padding with \0 in /in/Qlkqg on line 14 string(99) "Encrypted: dVd5MnZ3bkR3UHdYZUI5WnJVZTBPdFIySG5XY05qZlFZYmhRenRKTHNYTWJzOUk4dzgyWVBjWEJZUW1udlNDcQ,," string(48) "Decrypted: ���_��p�iœ�ncrypt using openssl!"
Output for 7.0.15
Warning: openssl_decrypt(): IV passed is only 2 bytes long, cipher expects an IV of precisely 16 bytes, padding with \0 in /in/Qlkqg on line 14 string(99) "Encrypted: QmhHWTFBZ3FnaUNzaHlsaCtnbkFlWnVDcVFZQzBTbjkrU3BOVWVsQldZNXNZTDFYQXdXMWhXSzNrVDJaTkNrbQ,," string(48) "Decrypted: s,^����>��!���ncrypt using openssl!"
Output for 7.0.14
Warning: openssl_decrypt(): IV passed is only 2 bytes long, cipher expects an IV of precisely 16 bytes, padding with \0 in /in/Qlkqg on line 14 string(99) "Encrypted: c0xUUG9ZTkltMHU2d1dHejBMWHhvTlNsNDhlamhnNGxFeXh2OHJCOE13NHQ4bm1zT0dYRGhiNjVhalBsSjR6Yg,," string(48) "Decrypted: ��bSh&�7�i�LJ%ncrypt using openssl!"
Output for 7.0.13
Warning: openssl_decrypt(): IV passed is only 2 bytes long, cipher expects an IV of precisely 16 bytes, padding with \0 in /in/Qlkqg on line 14 string(99) "Encrypted: ODhHM0MzUStaNE1maU0xQkNuUTNJeVlFQlNLODNqWFh5clpIUGpSb25qOHhOSXVWNEltRzY5RW5lM2dlY2pGaQ,," string(48) "Decrypted: S�&R����EH� ��ncrypt using openssl!"
Output for 7.0.12
Warning: openssl_decrypt(): IV passed is only 2 bytes long, cipher expects an IV of precisely 16 bytes, padding with \0 in /in/Qlkqg on line 14 string(99) "Encrypted: L1BBaGc2WWM4a0RwWGVPL0hIN2NqUG43UjNqb0dLcHNpcTJyZHdRVHZEbnZMbmpVSk0zLzhnbWdWaEhlUmtuSw,," string(48) "Decrypted: �d��:цu��q�ncrypt using openssl!"
Output for 7.0.11
Warning: openssl_decrypt(): IV passed is only 2 bytes long, cipher expects an IV of precisely 16 bytes, padding with \0 in /in/Qlkqg on line 14 string(99) "Encrypted: Zmg5MGlxeGp6VGFjUUxEYUYzd3JqKzYvUXNaYncxWUs0cTFvczc3WmRPYmpvTEhQeFIxemIzVHhtQlpyVlNrMA,," string(48) "Decrypted: T���쓷Ah M�-6�lncrypt using openssl!"
Output for 7.0.10
Warning: openssl_decrypt(): IV passed is only 2 bytes long, cipher expects an IV of precisely 16 bytes, padding with \0 in /in/Qlkqg on line 14 string(99) "Encrypted: RUt4QlhaUnFCc3BtMnZub0dqcVRXd0xaYjRtYUJwNWg2TldWbTRWdnlvTS9oUEdCNXZ5V0JIdVU1SFg1Rk5nLw,," string(48) "Decrypted: ���0�:%��׶{B�ncrypt using openssl!"
Output for 7.0.9
Warning: openssl_decrypt(): IV passed is only 2 bytes long, cipher expects an IV of precisely 16 bytes, padding with \0 in /in/Qlkqg on line 14 string(99) "Encrypted: dXVzaW1IVGJyL21OenpZemN1RktUWlYvOGJtdzFqY2ZDTUxIRVBWWXpBeStQdXE0M25rS3d3dExLc3B6alpMTQ,," string(48) "Decrypted: ���n�D#��L.ZC�ncrypt using openssl!"
Output for 7.0.8
Warning: openssl_decrypt(): IV passed is only 2 bytes long, cipher expects an IV of precisely 16 bytes, padding with \0 in /in/Qlkqg on line 14 string(99) "Encrypted: Y280d01Qa2ExUm14MC9Wd2tudVpVaFZURmF1M0lTdUtTSzhsREFKTjBqKzc0c3YybDdldk5ZOFZaWlpJVGF3Uw,," string(48) "Decrypted: �������.�{ �;�Vncrypt using openssl!"
Output for 7.0.7
Warning: openssl_decrypt(): IV passed is only 2 bytes long, cipher expects an IV of precisely 16 bytes, padding with \0 in /in/Qlkqg on line 14 string(99) "Encrypted: aTFoc3gvWlYyY0dmS0lHVisyVFVuNzkrMzlEV2owUGxQVHk3RXAwR20vMVBQZElnY3ZuaE9SNTBFeGx5YnBKRw,," string(48) "Decrypted: �H��\:�EiJ��ncrypt using openssl!"
Output for 7.0.6
Warning: openssl_decrypt(): IV passed is only 2 bytes long, cipher expects an IV of precisely 16 bytes, padding with \0 in /in/Qlkqg on line 14 string(99) "Encrypted: cERDVkIrQ2RicTFwQkFaV2RjOHlMOUhvamlCbTJ1WUlqaVM2bHR3RjMwZGEwS1RxNDF1YmJuSlFMWWNWd3M3Vw,," string(48) "Decrypted: �^�쾖YAfh8�Gncrypt using openssl!"
Output for 7.0.5
Warning: openssl_decrypt(): IV passed is only 2 bytes long, cipher expects an IV of precisely 16 bytes, padding with \0 in /in/Qlkqg on line 14 string(99) "Encrypted: bk9sT1IvTDRvNzNKdXBJQlNvMWh1eGluaVh0RGpncmN1UERwNGVGRGRCYnlTUUxDMVNSTU1YUjM0UTAzWU9veA,," string(48) "Decrypted: ��1dyP�Z -�C��}ncrypt using openssl!"
Output for 7.0.4
Warning: openssl_decrypt(): IV passed is only 2 bytes long, cipher expects an IV of precisely 16 bytes, padding with \0 in /in/Qlkqg on line 14 string(99) "Encrypted: SENEREdpZzhhY3pqMGZYSnNqSHM3cGVLNFNXYlFHeEVaeGFFYjlVZ2hjQjBSRDdRSWM4b0lnTFJLZE9iWjU3OA,," string(48) "Decrypted: � b����گ���ncrypt using openssl!"
Output for 7.0.3
Warning: openssl_decrypt(): IV passed is only 2 bytes long, cipher expects an IV of precisely 16 bytes, padding with \0 in /in/Qlkqg on line 14 string(99) "Encrypted: NXFuWmxFc2JmZjdZdzdWSzhwczVsSXB6d01aN2JQenVtcWZMZDZoRHlhVnB6ekJsMjBEdWQyb0lBelM0VjNSVw,," string(48) "Decrypted: ��9��P�����Oncrypt using openssl!"
Output for 7.0.2
Warning: openssl_decrypt(): IV passed is only 2 bytes long, cipher expects an IV of precisely 16 bytes, padding with \0 in /in/Qlkqg on line 14 string(99) "Encrypted: KzNHWlhJcEpMSThCc3g5MUhkbWh2bVRaRG8xdTl2ZDh0Tyt5Zlp5S1ZLdU1Pekl5eVg0TWU1eG5LU0FFNnp0Qg,," string(48) "Decrypted: �M�{�r@ �<LJ�&@ncrypt using openssl!"
Output for 7.0.1
Warning: openssl_decrypt(): IV passed is only 2 bytes long, cipher expects an IV of precisely 16 bytes, padding with \0 in /in/Qlkqg on line 14 string(99) "Encrypted: dnRBY0JmaGxSUWQzZXVLOUtpTGNjVmpmRktzSENaeElsQnpzYmpKNHN3MUs5UFFBWmQxTXYrcmV4Nkl5bEZvVA,," string(48) "Decrypted: ���#C���J���I� �ncrypt using openssl!"
Output for 7.0.0
Warning: openssl_decrypt(): IV passed is only 2 bytes long, cipher expects an IV of precisely 16 bytes, padding with \0 in /in/Qlkqg on line 14 string(99) "Encrypted: RW43UDZqRVROMWdHM0s1dVdjbWVmTjF3ZkwydytKcDNXYU5MNDNxQURMM0t5SmRlL2ZWU212Rjg3MkF3WUZaYg,," string(48) "Decrypted: �#��{T�h��*7�!ncrypt using openssl!"
Output for hhvm-3.17.3
Warning: IV passed is only 2 bytes long, cipher expects an IV of precisely 16 bytes, padding with \0 in /in/Qlkqg on line 14 string(99) "Encrypted: cjZmM3BWWS84S1Fvait3OUhUbGRLNFU3dzNvdHUvZVIvN0hXSk5RaENFbTFqRTRMb3F0Mm4vTGtadHNDUm9VUQ,," string(48) "Decrypted: �#4�*��qy����ncrypt using openssl!"
Output for hhvm-3.15.4
Warning: IV passed is only 2 bytes long, cipher expects an IV of precisely 16 bytes, padding with \0 in /in/Qlkqg on line 14 string(99) "Encrypted: RWJCcXJpSWRkU2gzVHpmVFVEekRHa1RtZVhrYVYrc09DdGR3YjhMcTh0WW1qTjE4V0x6T0l2V0ZiRW1CUHVtSA,," string(47) "Decrypted: �U��fWz{�PG� �ncrypt using openssl!"
Output for hhvm-3.12.14
Warning: IV passed is only 2 bytes long, cipher expects an IV of precisely 16 bytes, padding with \0 in /in/Qlkqg on line 14 string(99) "Encrypted: WXE5MWROaHVmUkJONy9ZZVRaUUEvYmN3QU8wRytZUjgyYlVmaGd3K2l6aFZpZFh1ZzFvVzdSMWFLL2lUbVpoRQ,," string(48) "Decrypted: �m�/C�ek;�&�P�nncrypt using openssl!"
Output for 5.6.30
Warning: openssl_decrypt(): IV passed is only 2 bytes long, cipher expects an IV of precisely 16 bytes, padding with \0 in /in/Qlkqg on line 14 string(99) "Encrypted: ZnBzRWxOWElaZU5QZWpCYkdwYjJLMkpqYVh5RGZMeE1jTi82UHl4OGN0bElyaGpSMEQ2SmgzWlkycTdHTHlacA,," string(48) "Decrypted: ��w�қB�0��ncrypt using openssl!"
Output for 5.6.29
Warning: openssl_decrypt(): IV passed is only 2 bytes long, cipher expects an IV of precisely 16 bytes, padding with \0 in /in/Qlkqg on line 14 string(99) "Encrypted: RThpWGNnVlN3S1hZOGszREpZbVJ1aHJnOUxIN2FVTkg0VjJhaG9XZlB6L3RxMHlaMTZSSEJLQ0pkNUNWbGNJQQ,," string(48) "Decrypted: �|v��D����^��ncrypt using openssl!"
Output for 5.6.28
Warning: openssl_decrypt(): IV passed is only 2 bytes long, cipher expects an IV of precisely 16 bytes, padding with \0 in /in/Qlkqg on line 14 string(99) "Encrypted: akdRbVlyUmwwRHhpV2lFUkxaSkdnQlZGbDZCRSt5b0V5cWVRVEtCMDlpblVGOFd3SjdScXFuaHFqN3NHZ3JOZA,," string(48) "Decrypted: �n�2}l��߸s���ncrypt using openssl!"
Output for 5.6.27
Warning: openssl_decrypt(): IV passed is only 2 bytes long, cipher expects an IV of precisely 16 bytes, padding with \0 in /in/Qlkqg on line 14 string(99) "Encrypted: N3BxaDRGVjZrRUg0eUU3VTZPMVp4M2psekNieThjSEVJQ3JDQ0hBS1Mvd0NIZ3JkVWU4eTUvbEZ4WVhVSVo3aQ,," string(48) "Decrypted: B�!�v�-��5�ж�Ancrypt using openssl!"
Output for 5.6.26
Warning: openssl_decrypt(): IV passed is only 2 bytes long, cipher expects an IV of precisely 16 bytes, padding with \0 in /in/Qlkqg on line 14 string(99) "Encrypted: ODJvbitYTS9rV0dHZDIvNVZYSEtLSTBBWUVLMHFNMlQvYndEYkZsWXRSTm9saXJFQTNXeVRneGptTElWVEltaA,," string(48) "Decrypted: ���՞��؍���Hncrypt using openssl!"
Output for 5.6.25
Warning: openssl_decrypt(): IV passed is only 2 bytes long, cipher expects an IV of precisely 16 bytes, padding with \0 in /in/Qlkqg on line 14 string(99) "Encrypted: OE5nK0d6UkhOdFJ2aGhkdUZTZGJIMGdjaFlvdzN5c2dPOXpEOWtFbTZ3blVpMXRJWTcxMENoS3g3QXg0d04zTA,," string(48) "Decrypted: �g�g��(��V=I���ncrypt using openssl!"
Output for 5.6.24
Warning: openssl_decrypt(): IV passed is only 2 bytes long, cipher expects an IV of precisely 16 bytes, padding with \0 in /in/Qlkqg on line 14 string(99) "Encrypted: WTFpSmZrbnMxazFBWXBrUk11Q1k5TUVScHYxd3c2SGswU0dIM1Vya1JJMG1WdGNCYnRrUnEzSm5NV2V4V2VxMg,," string(47) "Decrypted: W��'^աu�v �ncrypt using openssl!"
Output for 5.6.23
Warning: openssl_decrypt(): IV passed is only 2 bytes long, cipher expects an IV of precisely 16 bytes, padding with \0 in /in/Qlkqg on line 14 string(99) "Encrypted: V0VRN0NqSHdlajVpK2w2ZzVhazBoeW1LeEZKNFhZUmZkR2t6R2p4OEh4bXN1dUhrbXJoU0lMTjRWUW1sWFhDUA,," string(48) "Decrypted: ��-� �K� >Je�oncrypt using openssl!"
Output for 5.6.22
Warning: openssl_decrypt(): IV passed is only 2 bytes long, cipher expects an IV of precisely 16 bytes, padding with \0 in /in/Qlkqg on line 14 string(99) "Encrypted: QzlTS2xTMm9xTUlKeHU5eW12aDZEUUE0SWhKZE5GdCtNbmdZTk1oZEY3dFl4SjM3ZXYvaWEyekZ2QTR2ZjJZbQ,," string(48) "Decrypted: ��o� ��+����%6ncrypt using openssl!"
Output for 5.6.21
Warning: openssl_decrypt(): IV passed is only 2 bytes long, cipher expects an IV of precisely 16 bytes, padding with \0 in /in/Qlkqg on line 14 string(99) "Encrypted: ZW9ZUXRxOFFyNi8xRFFWRlo5N0dXK1JQMXJ0aHBjZU5FdFA3Q2tWUTNGTzVjVkxnZTJjOFVnR1hGcm5hSHBCdw,," string(48) "Decrypted: i�����Ibr���vXncrypt using openssl!"
Output for 5.6.20
Warning: openssl_decrypt(): IV passed is only 2 bytes long, cipher expects an IV of precisely 16 bytes, padding with \0 in /in/Qlkqg on line 14 string(99) "Encrypted: VkxqWmFKRmJoYVhjeGs4M2RLSnRiZWIramhXc1lJaitKZEg3UGxXZi9ObGNuaUh1dTlFT3FVazZIV3M3cTlUaw,," string(48) "Decrypted: �L3'�_��'��a�ncrypt using openssl!"
Output for 5.6.19
Warning: openssl_decrypt(): IV passed is only 2 bytes long, cipher expects an IV of precisely 16 bytes, padding with \0 in /in/Qlkqg on line 14 string(99) "Encrypted: ajVJdGxaNDQ5NzlnT1E5MmtSdlJZQ2RrdDFReFRrY3d0RXE4enhvREtKV1FsbFNOSGZIcDk4RUI4Y0xTZGNNWA,," string(48) "Decrypted: �������-r�n4ncrypt using openssl!"
Output for 5.6.18
Warning: openssl_decrypt(): IV passed is only 2 bytes long, cipher expects an IV of precisely 16 bytes, padding with \0 in /in/Qlkqg on line 14 string(99) "Encrypted: MWcvbnljT2E3MzNjWkNKbDB0d25vd1pMVGJOU2xOSXZXRTdxYVc3cGVYa3JMVVlsbDRrWGtBOWY5cG1ZMEtMMw,," string(48) "Decrypted: �{B������A���ncrypt using openssl!"
Output for 5.6.17
Warning: openssl_decrypt(): IV passed is only 2 bytes long, cipher expects an IV of precisely 16 bytes, padding with \0 in /in/Qlkqg on line 14 string(99) "Encrypted: YmdhTS8yOTJ3OVVuUEwwanI4ZGZkdUtMaXUzS1F6ZGFGM2dGYmc3TzhTc1pCWEl6S0htRHdRaW9HcjlEa2hOVQ,," string(48) "Decrypted: X ��u���/����,ncrypt using openssl!"
Output for 5.6.16
Warning: openssl_decrypt(): IV passed is only 2 bytes long, cipher expects an IV of precisely 16 bytes, padding with \0 in /in/Qlkqg on line 14 string(99) "Encrypted: RXRKbmdvOW92OFNWQ2tha3pXV1NKb0kxdHZtSWprV1R5clRYbVFCQlJwQzBOVFNjcUJHcXhzTm8xcmRlbDdqZQ,," string(48) "Decrypted: &���u$��y8��v�ncrypt using openssl!"
Output for 5.6.15
Warning: openssl_decrypt(): IV passed is only 2 bytes long, cipher expects an IV of precisely 16 bytes, padding with \0 in /in/Qlkqg on line 14 string(99) "Encrypted: ajQ1YVdaN0wxYnl2VlhiWEVQSFkzUjR1eWNRMUY5SUNSa2VyUTlWWXFUbjdMZmJ3QjZMR0c0TkpGcUk0T0lORg,," string(48) "Decrypted: ��\y5�K�� �,gncrypt using openssl!"
Output for 5.6.14
Warning: openssl_decrypt(): IV passed is only 2 bytes long, cipher expects an IV of precisely 16 bytes, padding with \0 in /in/Qlkqg on line 14 string(99) "Encrypted: dnRidDNHaEduaExjVGgwQjJRZ2kvdVJiK1JNN3FCR0IvbjFZOU5FMUZjVW1mUmlQMnJtK1YrL1R3OEE2QWlwMg,," string(48) "Decrypted: �A��P�Cl�v��Jncrypt using openssl!"
Output for 5.6.13
Warning: openssl_decrypt(): IV passed is only 2 bytes long, cipher expects an IV of precisely 16 bytes, padding with \0 in /in/Qlkqg on line 14 string(99) "Encrypted: R2V4ZFdaMFRjaUpBVVdWUXZ4NURmNFQxcTJzbW4yVlNpSnFuZFc1SSt6RjJtLzF1UFF0ZjBkV2d1anp3NXp4OQ,," string(48) "Decrypted: ^��4� /�W�#�=< �ncrypt using openssl!"
Output for 5.6.12
Warning: openssl_decrypt(): IV passed is only 2 bytes long, cipher expects an IV of precisely 16 bytes, padding with \0 in /in/Qlkqg on line 14 string(99) "Encrypted: dE9WVXJSdTl5ZTdVS3NkN2dIaUVIbFVLYnhPbFNpZFh3ckgrMHArUnFxVWxNZDFadnQ5ZUFZS1pZNTQ0UUNHYg,," string(48) "Decrypted: K��X�\�0h�`��ncrypt using openssl!"
Output for 5.6.11
Warning: openssl_decrypt(): IV passed is only 2 bytes long, cipher expects an IV of precisely 16 bytes, padding with \0 in /in/Qlkqg on line 14 string(99) "Encrypted: WFN4V1lCOEgrMVlmaXYwRGFwMXBEMlN1KzdJcjNERnoxSU4rSlhmRmtZbEY2c0ltWWdOVnFCM0F1ZzVLcmNSTQ,," string(48) "Decrypted: �"jŁ7-�rAx-�&�\ncrypt using openssl!"
Output for 5.6.10
Warning: openssl_decrypt(): IV passed is only 2 bytes long, cipher expects an IV of precisely 16 bytes, padding with \0 in /in/Qlkqg on line 14 string(99) "Encrypted: dW0relcwT3hNOXBsSGhKNkVuOUhnZE5UWENia2lqOWs4Z1hBdE1IOVdtS3lPMDRvYkRvWWxSeXlpNVVCRk4wUw,," string(48) "Decrypted: BY*n��_�I˶_0ncrypt using openssl!"
Output for 5.6.9
Warning: openssl_decrypt(): IV passed is only 2 bytes long, cipher expects an IV of precisely 16 bytes, padding with \0 in /in/Qlkqg on line 14 string(99) "Encrypted: aTZtWC9QYnNOdndlanlpVmF4TktPemFobFo0cVhFS250YzBKSUtUT3ZEMnVGNFAwSy9yYVhpRHB0L05jSDQvRg,," string(48) "Decrypted: �� Þekݘ�E_&�ncrypt using openssl!"
Output for 5.6.8
Warning: openssl_decrypt(): IV passed is only 2 bytes long, cipher expects an IV of precisely 16 bytes, padding with \0 in /in/Qlkqg on line 14 string(99) "Encrypted: WHYxT3JHRUYzQTE4RFk5dFdQb25KL0NHb1NmMFlidTFzQUJ0S3dWY2hYSEpoanB1R2dDUVZQbWtlS3ZscGw4Qg,," string(48) "Decrypted: ZP%�ݭ[��Qd��gncrypt using openssl!"
Output for 5.6.7
Warning: openssl_decrypt(): IV passed is only 2 bytes long, cipher expects an IV of precisely 16 bytes, padding with \0 in /in/Qlkqg on line 14 string(99) "Encrypted: K2FVTmMwaHNjRnB1d1BmVTFWNExucVlQSGNQdGlXUld6ZUhCYTcrN216cmpYcUtONUY0ajN0ZFk1MVA2WUNSLw,," string(48) "Decrypted: }�g�Ϟ�8��Y�f܂ncrypt using openssl!"
Output for 5.6.6
Warning: openssl_decrypt(): IV passed is only 2 bytes long, cipher expects an IV of precisely 16 bytes, padding with \0 in /in/Qlkqg on line 14 string(99) "Encrypted: R1ZJMWNGQ294RDA0azBlMmpudVpUeVNhQ2IyU0JOblNhTGNpNVBIdkdPb0ErMzdJb3B4eTZpajV1ZHNIMHF0aw,," string(48) "Decrypted: ᭞���� v4m$�ncrypt using openssl!"
Output for 5.6.5
Warning: openssl_decrypt(): IV passed is only 2 bytes long, cipher expects an IV of precisely 16 bytes, padding with \0 in /in/Qlkqg on line 14 string(99) "Encrypted: U1lvWXhpYlVDUHNMVmVSdCtqVThWVmxMM3JzL2FVVzlCRHYyNjc5R3crRm4rVWJkSlZLZmdiZlJZRVFyVzFyUg,," string(48) "Decrypted: ��<������� ���ncrypt using openssl!"
Output for 5.6.4
Warning: openssl_decrypt(): IV passed is only 2 bytes long, cipher expects an IV of precisely 16 bytes, padding with \0 in /in/Qlkqg on line 14 string(99) "Encrypted: K2gzaVhMQjVleWk4VjFHVXdvUmUycW5nUzZSbnBlQ0pDY1hmbDRLZ2laeXpzQ09WTEFZK1B2czFuYVI1YjhkNg,," string(48) "Decrypted: ��{4����%p�rncrypt using openssl!"
Output for 5.6.3
Warning: openssl_decrypt(): IV passed is only 2 bytes long, cipher expects an IV of precisely 16 bytes, padding with \0 in /in/Qlkqg on line 14 string(99) "Encrypted: L2xld1JpRkZaUTNQMDg1MjhJVUE5cmc2cHBmOSs3b0VvamtuWG9WNGZJdGJDT00rYytnWmNxZXQwQzRDeHdxKw,," string(48) "Decrypted: F�^��2;�#,[/۫�ncrypt using openssl!"
Output for 5.6.2
Warning: openssl_decrypt(): IV passed is only 2 bytes long, cipher expects an IV of precisely 16 bytes, padding with \0 in /in/Qlkqg on line 14 string(99) "Encrypted: Z29wMFpiYmNPQkcyTUdZZkNaUHBkTVVVelBIQU5zMHdDOFgwSWVybWhHRHVmaXVsdEVjUEpkL0JZeURlMndWSw,," string(48) "Decrypted: �"�;�n���oV3zx�ncrypt using openssl!"
Output for 5.6.1
Warning: openssl_decrypt(): IV passed is only 2 bytes long, cipher expects an IV of precisely 16 bytes, padding with \0 in /in/Qlkqg on line 14 string(99) "Encrypted: cjBpVFNNczQvL1RpTHlQUnVQbk5PMUR2ak52YnMzSUNJeUowTGFkSTJsSFJwcWxhRW4xZ05FVDNOTWRkN3lZWA,," string(48) "Decrypted: -ԉ�M��S�^@� fncrypt using openssl!"
Output for 5.6.0
Warning: openssl_decrypt(): IV passed is only 2 bytes long, cipher expects an IV of precisely 16 bytes, padding with \0 in /in/Qlkqg on line 14 string(99) "Encrypted: NklVc1ZYc2hRbmFud29mVkRKZDNpb3FTbWZVSU52V0tKc0dreXlqQUYxelUwOVZKeERwd3NvdzNFbzJxd2RYNw,," string(48) "Decrypted: vԻ�e�+18HKf���ncrypt using openssl!"