3v4l.org

run code in 200+ php & hhvm versions
Bugs & Features
<?php echo strlen('YWI0ODgxMjYtNTk0Yy00NzE3LThlOTctOGU1ZWJlZjE2OTM2XlN0YXRlbWVudHNeNjM2MzU1NDM5MTg3OTI0ODc5');
Output for 5.6.0 - 5.6.30, hhvm-3.15.4, 7.0.0 - 7.3.0rc3
88