3v4l.org

run code in 200+ php & hhvm versions
Bugs & Features
<HTML> <HEAD> <TITLE></TITLE> </HEAD> <BODY> <?php $str="756305 không có"; $x=4+$str; echo ($str); // In ra màn hình chuỗi "756300 không có" echo ($x); ?> phần thân tài liệu </BODY> </HTML>
based on dOfar
Output for 7.1.0 - 7.2.0
<HTML> <HEAD> <TITLE></TITLE> </HEAD> <BODY> Notice: A non well formed numeric value encountered in /in/I6Z2L on line 8 756305 không có756309phần thân tài liệu </BODY> </HTML>
Output for 5.3.19 - 7.0.20
<HTML> <HEAD> <TITLE></TITLE> </HEAD> <BODY> 756305 không có756309phần thân tài liệu </BODY> </HTML>