3v4l.org

run code in 300+ PHP versions simultaneously
<?php /** * It should go without saying that this is insecure. * * Don't use it! * * @ref http://www.cryptofails.com/post/87697461507/46esab-high-quality-cryptography-direct-from */ function encodeString($str){ for($i=0; $i<5;$i++) { $str=strrev(base64_encode($str)); // apply base64 first and then reverse the string } return $str; } function decodeString($str){ for($i=0; $i<5;$i++) { $str=base64_decode(strrev($str)); // apply base64 first and then reverse the string } return $str; } # ~8<~8<~8<~8<~8<~8<~8<~8<~8<~8<~8<~8<~8<~8<~8<~8<~8<~8<~8<~8<~8<~8<~ # $a = array( 'a', 'aaa', 'aaaaaa', str_repeat('a', 126), str_repeat('a', 1024), str_repeat('a', 2048) ); $sizeOfA = count($a); $length = array(); $encoded = array(); for ($i = 0; $i < $sizeOfA; ++$i) { $encoded[$i] = encodeString($a[$i]); $length[$i] = strlen($encoded[$i]); } var_dump($length); var_dump($encoded);

Abusive script

This script was stopped while abusing our resources

Output for 4.3.0 - 4.3.11, 4.4.0 - 4.4.9, 5.0.0 - 5.0.5, 5.1.0 - 5.1.6, 5.2.0 - 5.2.17, 5.3.0 - 5.3.29, 5.4.0 - 5.4.45, 5.5.0 - 5.5.38, 5.6.0 - 5.6.40, 7.0.0 - 7.0.33, 7.1.0 - 7.1.33, 7.2.0 - 7.2.27, 7.3.0 - 7.3.14, 7.4.0 - 7.4.2
array(6) { [0]=> int(24) [1]=> int(24) [2]=> int(32) [3]=> int(536) [4]=> int(4328) [5]=> int(8640) } array(6) { [0]=> string(24) "==AUVZ0RW5GaK1kVaNVTWJVU" [1]=> string(24) "==AUVZFWV1mRv1kVaNVTWJVU" [2]=> string(32) "hZkWyZVMstWTWpldadEdXVGSOhVVB1TP" [3]=> string(536) "==AUVZFWV1mRv1kValVYEp0UWBjWFllbatkUtpkcjZkWaJlbCdkVxg2aS1mRJdFba50Y6xGdWhlTTJmVk9mVtRHWXdVU4ZVb5sWYxoFNkpnSpV1Moh0VtZ0RWFjSoFGRGd1VHdWeVxGZHJ1RKJzUrpVahNjQXdVVadnUsRWWaVkWoNlRwdFVY1UNiZlV6VVbxgVYGplcWFDbr1kVaZnWHR3Vlh0Y5lFbORjUxAHaSxGZTl1VnhnVsh2bNxmSYJ1aSlGZrB3RZ1Gd3ZFbsd0YFpFWXdkUHlVVoFmVrFjePdVMWNWMKRnVyg2VhFDZapFRGdlYyIlcW5Gaz0UbKRVZFRWYZVlWYVVbG9WTWpVWhRkSTZFMaVUWup1SS1mSyNmRaplUuJ0RWFDarJVbGl0VsplTjpHb0ZFWONlYWR2bW1GdYd1VRhnVtlzahFjW0QmeKlWVzgGSX1mRHZVMKhWYEZ0VXd0Z5VFbkdkUHpkMTtmWpF2MCd1VVp1dSxGZZpVRah2UGB3VUhVT1ImVWpXVtFDW" [4]=> string(4328) "==QVWp0VUZlTr1kVaZnWHR3Vlh0Y5lFbORjUxAHaSxGZTl1VnhnVsh2bNxmSYJ1aSlGZrB3RZ1Gd3ZFbsd0YFpFWXdkUHlVVoFmVrFjePdVMWNWMKRnVyg2VhFDZapFRGdlYyIlcW5Gaz0UbKRVZFRWYZVlWYVVbG9WTWpVWhRkSTZFMaVUWup1SS1mSyNmRaplUuJ0RWFDarJVbGl0VsplTjpHb0ZFWONlYWR2bW1GdYd1VRhnVtlzahFjW0QmeKlWVzgGSX1mRHZVMKhWYEZ0VXd0Z5VFbkdkUHpkMTtmWpF2MCd1VVp1dSxGZZpVRah2UGB3VUhVT1ImVWpXVtFDWhZkWyZVMstWTWpldadEdXVGSjlXWs5ENSFDcoJFbkNVWXdGeWxGav1EbKhlUrJVaktGcHlVb0dnVsx2RjVkWYd1RSdUWVhWYWtWM690VxY1YxoEdWJDaXFWMkplWEZ0ViJjUyZlboNTTtpEVlVEZhlVVahVVtZ0bNZlWZFGRKNlVwoVRZ5mWLJVbKJ3YGplWS5mQHZVMotmUtZUSXxmWONmesRnVY50UiZFZvZVb0h1VXFFeW1WOrFWMaRDZ6pUaVNDaIdVbGdkVxoEahRkRXd1RnlXVsR2RSdkSyM1aalWYzI0VXVlW3JFbkllWFpFaTZEcXRFWNVjYWZleV1WMYFmRaJnVxw2aNZlW2p1R0dVZINWeZxmT0IVMwhmUsR2UZd1Z4ZFbo9WTspEWStmUpR2awdUWtR3dWxGbHNWRah1VHJ1RZVFahZ1axo3TXFjVjFjS0ZlModVYxQmWaRkRXJmMSJnVuh2MN1mSUVWRkFWWVpFWV1mRv1kValVYEp0UWBjWFllbatkUtpkcjZkWaJlbCdkVxg2aS1mRJdFba50Y6xGdWhlTTJmVk9mVtRHWXdVU4ZVb5sWYxoFNkpnSpV1Moh0VtZ0RWFjSoFGRGd1VHdWeVxGZHJ1RKJzUrpVahNjQXdVVadnUsRWWaVkWoNlRwdFVY1UNiZlV6VVbxgVYGplcWFDbr1kVaZnWHR3Vlh0Y5lFbORjUxAHaSxGZTl1VnhnVsh2bNxmSYJ1aSlGZrB3RZ1Gd3ZFbsd0YFpFWXdkUHlVVoFmVrFjePdVMWNWMKRnVyg2VhFDZapFRGdlYyIlcW5Gaz0UbKRVZFRWYZVlWYVVbG9WTWpVWhRkSTZFMaVUWup1SS1mSyNmRaplUuJ0RWFDarJVbGl0VsplTjpHb0ZFWONlYWR2bW1GdYd1VRhnVtlzahFjW0QmeKlWVzgGSX1mRHZVMKhWYEZ0VXd0Z5VFbkdkUHpkMTtmWpF2MCd1VVp1dSxGZZpVRah2UGB3VUhVT1ImVWpXVtFDWhZkWyZVMstWTWpldadEdXVGSjlXWs5ENSFDcoJFbkNVWXdGeWxGav1EbKhlUrJVaktGcHlVb0dnVsx2RjVkWYd1RSdUWVhWYWtWM690VxY1YxoEdWJDaXFWMkplWEZ0ViJjUyZlboNTTtpEVlVEZhlVVahVVtZ0bNZlWZFGRKNlVwoVRZ5mWLJVbKJ3YGplWS5mQHZVMotmUtZUSXxmWONmesRnVY50UiZFZvZVb0h1VXFFeW1WOrFWMaRDZ6pUaVNDaIdVbGdkVxoEahRkRXd1RnlXVsR2RSdkSyM1aalWYzI0VXVlW3JFbkllWFpFaTZEcXRFWNVjYWZleV1WMYFmRaJnVxw2aNZlW2p1R0dVZINWeZxmT0IVMwhmUsR2UZd1Z4ZFbo9WTspEWStmUpR2awdUWtR3dWxGbHNWRah1VHJ1RZVFahZ1axo3TXFjVjFjS0ZlModVYxQmWaRkRXJmMSJnVuh2MN1mSUVWRkFWWVpFWV1mRv1kValVYEp0UWBjWFllbatkUtpkcjZkWaJlbCdkVxg2aS1mRJdFba50Y6xGdWhlTTJmVk9mVtRHWXdVU4ZVb5sWYxoFNkpnSpV1Moh0VtZ0RWFjSoFGRGd1VHdWeVxGZHJ1RKJzUrpVahNjQXdVVadnUsRWWaVkWoNlRwdFVY1UNiZlV6VVbxgVYGplcWFDbr1kVaZnWHR3Vlh0Y5lFbORjUxAHaSxGZTl1VnhnVsh2bNxmSYJ1aSlGZrB3RZ1Gd3ZFbsd0YFpFWXdkUHlVVoFmVrFjePdVMWNWMKRnVyg2VhFDZapFRGdlYyIlcW5Gaz0UbKRVZFRWYZVlWYVVbG9WTWpVWhRkSTZFMaVUWup1SS1mSyNmRaplUuJ0RWFDarJVbGl0VsplTjpHb0ZFWONlYWR2bW1GdYd1VRhnVtlzahFjW0QmeKlWVzgGSX1mRHZVMKhWYEZ0VXd0Z5VFbkdkUHpkMTtmWpF2MCd1VVp1dSxGZZpVRah2UGB3VUhVT1ImVWpXVtFDWhZkWyZVMstWTWpldadEdXVGSjlXWs5ENSFDcoJFbkNVWXdGeWxGav1EbKhlUrJVaktGcHlVb0dnVsx2RjVkWYd1RSdUWVhWYWtWM690VxY1YxoEdWJDaXFWMkplWEZ0ViJjUyZlboNTTtpEVlVEZhlVVahVVtZ0bNZlWZFGRKNlVwoVRZ5mWLJVbKJ3YGplWS5mQHZVMotmUtZUSXxmWONmesRnVY50UiZFZvZVb0h1VXFFeW1WOrFWMaRDZ6pUaVNDaIdVbGdkVxoEahRkRXd1RnlXVsR2RSdkSyM1aalWYzI0VXVlW3JFbkllWFpFaTZEcXRFWNVjYWZleV1WMYFmRaJnVxw2aNZlW2p1R0dVZINWeZxmT0IVMwhmUsR2UZd1Z4ZFbo9WTspEWStmUpR2awdUWtR3dWxGbHNWRah1VHJ1RZVFahZ1axo3TXFjVjFjS0ZlModVYxQmWaRkRXJmMSJnVuh2MN1mSUVWRkFWWVpFWV1mRv1kValVYEp0UWBjWFllbatkUtpkcjZkWaJlbCdkVxg2aS1mRJdFba50Y6xGdWhlTTJmVk9mVtRHWXdVU4ZVb5sWYxoFNkpnSpV1Moh0VtZ0RWFjSoFGRGd1VHdWeVxGZHJ1RKJzUrpVahNjQXdVVadnUsRWWaVkWoNlRwdFVY1UNiZlV6VVbxgVYGplcWFDbr1kVaZnWHR3Vlh0Y5lFbORjUxAHaSxGZTl1VnhnVsh2bNxmSYJ1aSlGZrB3RZ1Gd3ZFbsd0YFpFWXdkUHlVVoFmVrFjePdVMWNWMKRnVyg2VhFDZapFRGdlYyIlcW5Gaz0UbKRVZFRWYZVlWYVVbG9WTWpVWhRkSTZFMaVUWup1SS1mSyNmRaplUuJ0RWFDarJVbGl0VsplTjpHb0ZFWONlYWR2bW1GdYd1VRhnVtlzahFjW0QmeKlWVzgGSX1mRHZVMKhWYEZ0VXd0Z5VFbkdkUHpkMTtmWpF2MCd1VVp1dSxGZZpVRah2UGB3VUhVT1ImVWpXVtFDWhZkWyZVMstWTWpldadEdXVGSjlXWs5ENSFDcoJFbkNVWXdGeWxGav1EbKhlUrJVaktGcHlVb0dnVsx2RjVkWYd1RSdUWVhWYWtWM690VxY1YxoEdWJDaXFWMkplWEZ0ViJjUyZlboNTTtpEVlVEZhlVVahVVtZ0bNZlWZFGRKNlVwoVRZ5mWLJVbKJ3YGplWS5mQHZVMotmUtZUSXxmWONmesRnVY50UiZFZvZVb0h1VXFFeW1WOrFWMaRDZ6pUaVNDaIdVbGdkVxoEahRkRXd1RnlXVsR2RSdkSyM1aalWYzI0VXVlW3JFbkllWFpFaTZEcXRFWNVjYWZleV1WMYFmRaJnVxw2aNZlW2p1R0dVZINWeZxmT0IVMwhmUsR2UZd1Z4ZFbo9WTspEWStmUpR2awdUWtR3dWxGbHNWRah1VHJ1RZVFahZ1axo3TXFjVjFjS0ZlModVYxQmWaRkRXJmMSJnVuh2MN1mSUVWRkFWWVpFWV1mRv1kValVYEp0UWBjWFllbatkUtpkcjZkWaJlbCdkVxg2aS1mRJdFba50Y6xGdWhlTTJmVk9mVtRHWXdVU4ZVb5sWYxoFNkpnSpV1Moh0VtZ0RWFjSoFGRGd1VHdWeVxGZHJ1RKJzUrpVahNjQXdVVadnUsRWWaVkWoNlRwdFVY1UNiZlV6VVbxgVYGplcWFDbr1kVaZnWHR3Vlh0Y5lFbORjUxAHaSxGZTl1VnhnVsh2bNxmSYJ1aSlGZrB3RZ1Gd3ZFbsd0YFpFWXdkUHlVVoFmVrFjePdVMWNWMKRnVyg2VhFDZapFRGdlYyIlcW5Gaz0UbKRVZFRWYZVlWYVVbG9WTWpVWhRkSTZFMaVUWup1SS1mSyNmRaplUuJ0RWFDarJVbGl0VsplTjpHb0ZFWONlYWNWP" [5]=> string(8640) "QVlRXZFbk9WTWpVWhRkSTZFMaVUWup1SS1mSyNmRaplUuJ0RWFDarJVbGl0VsplTjpHb0ZFWONlYWR2bW1GdYd1VRhnVtlzahFjW0QmeKlWVzgGSX1mRHZVMKhWYEZ0VXd0Z5VFbkdkUHpkMTtmWpF2MCd1VVp1dSxGZZpVRah2UGB3VUhVT1ImVWpXVtFDWhZkWyZVMstWTWpldadEdXVGSjlXWs5ENSFDcoJFbkNVWXdGeWxGav1EbKhlUrJVaktGcHlVb0dnVsx2RjVkWYd1RSdUWVhWYWtWM690VxY1YxoEdWJDaXFWMkplWEZ0ViJjUyZlboNTTtpEVlVEZhlVVahVVtZ0bNZlWZFGRKNlVwoVRZ5mWLJVbKJ3YGplWS5mQHZVMotmUtZUSXxmWONmesRnVY50UiZFZvZVb0h1VXFFeW1WOrFWMaRDZ6pUaVNDaIdVbGdkVxoEahRkRXd1RnlXVsR2RSdkSyM1aalWYzI0VXVlW3JFbkllWFpFaTZEcXRFWNVjYWZleV1WMYFmRaJnVxw2aNZlW2p1R0dVZINWeZxmT0IVMwhmUsR2UZd1Z4ZFbo9WTspEWStmUpR2awdUWtR3dWxGbHNWRah1VHJ1RZVFahZ1axo3TXFjVjFjS0ZlModVYxQmWaRkRXJmMSJnVuh2MN1mSUVWRkFWWVpFWV1mRv1kValVYEp0UWBjWFllbatkUtpkcjZkWaJlbCdkVxg2aS1mRJdFba50Y6xGdWhlTTJmVk9mVtRHWXdVU4ZVb5sWYxoFNkpnSpV1Moh0VtZ0RWFjSoFGRGd1VHdWeVxGZHJ1RKJzUrpVahNjQXdVVadnUsRWWaVkWoNlRwdFVY1UNiZlV6VVbxgVYGplcWFDbr1kVaZnWHR3Vlh0Y5lFbORjUxAHaSxGZTl1VnhnVsh2bNxmSYJ1aSlGZrB3RZ1Gd3ZFbsd0YFpFWXdkUHlVVoFmVrFjePdVMWNWMKRnVyg2VhFDZapFRGdlYyIlcW5Gaz0UbKRVZFRWYZVlWYVVbG9WTWpVWhRkSTZFMaVUWup1SS1mSyNmRaplUuJ0RWFDarJVbGl0VsplTjpHb0ZFWONlYWR2bW1GdYd1VRhnVtlzahFjW0QmeKlWVzgGSX1mRHZVMKhWYEZ0VXd0Z5VFbkdkUHpkMTtmWpF2MCd1VVp1dSxGZZpVRah2UGB3VUhVT1ImVWpXVtFDWhZkWyZVMstWTWpldadEdXVGSjlXWs5ENSFDcoJFbkNVWXdGeWxGav1EbKhlUrJVaktGcHlVb0dnVsx2RjVkWYd1RSdUWVhWYWtWM690VxY1YxoEdWJDaXFWMkplWEZ0ViJjUyZlboNTTtpEVlVEZhlVVahVVtZ0bNZlWZFGRKNlVwoVRZ5mWLJVbKJ3YGplWS5mQHZVMotmUtZUSXxmWONmesRnVY50UiZFZvZVb0h1VXFFeW1WOrFWMaRDZ6pUaVNDaIdVbGdkVxoEahRkRXd1RnlXVsR2RSdkSyM1aalWYzI0VXVlW3JFbkllWFpFaTZEcXRFWNVjYWZleV1WMYFmRaJnVxw2aNZlW2p1R0dVZINWeZxmT0IVMwhmUsR2UZd1Z4ZFbo9WTspEWStmUpR2awdUWtR3dWxGbHNWRah1VHJ1RZVFahZ1axo3TXFjVjFjS0ZlModVYxQmWaRkRXJmMSJnVuh2MN1mSUVWRkFWWVpFWV1mRv1kValVYEp0UWBjWFllbatkUtpkcjZkWaJlbCdkVxg2aS1mRJdFba50Y6xGdWhlTTJmVk9mVtRHWXdVU4ZVb5sWYxoFNkpnSpV1Moh0VtZ0RWFjSoFGRGd1VHdWeVxGZHJ1RKJzUrpVahNjQXdVVadnUsRWWaVkWoNlRwdFVY1UNiZlV6VVbxgVYGplcWFDbr1kVaZnWHR3Vlh0Y5lFbORjUxAHaSxGZTl1VnhnVsh2bNxmSYJ1aSlGZrB3RZ1Gd3ZFbsd0YFpFWXdkUHlVVoFmVrFjePdVMWNWMKRnVyg2VhFDZapFRGdlYyIlcW5Gaz0UbKRVZFRWYZVlWYVVbG9WTWpVWhRkSTZFMaVUWup1SS1mSyNmRaplUuJ0RWFDarJVbGl0VsplTjpHb0ZFWONlYWR2bW1GdYd1VRhnVtlzahFjW0QmeKlWVzgGSX1mRHZVMKhWYEZ0VXd0Z5VFbkdkUHpkMTtmWpF2MCd1VVp1dSxGZZpVRah2UGB3VUhVT1ImVWpXVtFDWhZkWyZVMstWTWpldadEdXVGSjlXWs5ENSFDcoJFbkNVWXdGeWxGav1EbKhlUrJVaktGcHlVb0dnVsx2RjVkWYd1RSdUWVhWYWtWM690VxY1YxoEdWJDaXFWMkplWEZ0ViJjUyZlboNTTtpEVlVEZhlVVahVVtZ0bNZlWZFGRKNlVwoVRZ5mWLJVbKJ3YGplWS5mQHZVMotmUtZUSXxmWONmesRnVY50UiZFZvZVb0h1VXFFeW1WOrFWMaRDZ6pUaVNDaIdVbGdkVxoEahRkRXd1RnlXVsR2RSdkSyM1aalWYzI0VXVlW3JFbkllWFpFaTZEcXRFWNVjYWZleV1WMYFmRaJnVxw2aNZlW2p1R0dVZINWeZxmT0IVMwhmUsR2UZd1Z4ZFbo9WTspEWStmUpR2awdUWtR3dWxGbHNWRah1VHJ1RZVFahZ1axo3TXFjVjFjS0ZlModVYxQmWaRkRXJmMSJnVuh2MN1mSUVWRkFWWVpFWV1mRv1kValVYEp0UWBjWFllbatkUtpkcjZkWaJlbCdkVxg2aS1mRJdFba50Y6xGdWhlTTJmVk9mVtRHWXdVU4ZVb5sWYxoFNkpnSpV1Moh0VtZ0RWFjSoFGRGd1VHdWeVxGZHJ1RKJzUrpVahNjQXdVVadnUsRWWaVkWoNlRwdFVY1UNiZlV6VVbxgVYGplcWFDbr1kVaZnWHR3Vlh0Y5lFbORjUxAHaSxGZTl1VnhnVsh2bNxmSYJ1aSlGZrB3RZ1Gd3ZFbsd0YFpFWXdkUHlVVoFmVrFjePdVMWNWMKRnVyg2VhFDZapFRGdlYyIlcW5Gaz0UbKRVZFRWYZVlWYVVbG9WTWpVWhRkSTZFMaVUWup1SS1mSyNmRaplUuJ0RWFDarJVbGl0VsplTjpHb0ZFWONlYWR2bW1GdYd1VRhnVtlzahFjW0QmeKlWVzgGSX1mRHZVMKhWYEZ0VXd0Z5VFbkdkUHpkMTtmWpF2MCd1VVp1dSxGZZpVRah2UGB3VUhVT1ImVWpXVtFDWhZkWyZVMstWTWpldadEdXVGSjlXWs5ENSFDcoJFbkNVWXdGeWxGav1EbKhlUrJVaktGcHlVb0dnVsx2RjVkWYd1RSdUWVhWYWtWM690VxY1YxoEdWJDaXFWMkplWEZ0ViJjUyZlboNTTtpEVlVEZhlVVahVVtZ0bNZlWZFGRKNlVwoVRZ5mWLJVbKJ3YGplWS5mQHZVMotmUtZUSXxmWONmesRnVY50UiZFZvZVb0h1VXFFeW1WOrFWMaRDZ6pUaVNDaIdVbGdkVxoEahRkRXd1RnlXVsR2RSdkSyM1aalWYzI0VXVlW3JFbkllWFpFaTZEcXRFWNVjYWZleV1WMYFmRaJnVxw2aNZlW2p1R0dVZINWeZxmT0IVMwhmUsR2UZd1Z4ZFbo9WTspEWStmUpR2awdUWtR3dWxGbHNWRah1VHJ1RZVFahZ1axo3TXFjVjFjS0ZlModVYxQmWaRkRXJmMSJnVuh2MN1mSUVWRkFWWVpFWV1mRv1kValVYEp0UWBjWFllbatkUtpkcjZkWaJlbCdkVxg2aS1mRJdFba50Y6xGdWhlTTJmVk9mVtRHWXdVU4ZVb5sWYxoFNkpnSpV1Moh0VtZ0RWFjSoFGRGd1VHdWeVxGZHJ1RKJzUrpVahNjQXdVVadnUsRWWaVkWoNlRwdFVY1UNiZlV6VVbxgVYGplcWFDbr1kVaZnWHR3Vlh0Y5lFbORjUxAHaSxGZTl1VnhnVsh2bNxmSYJ1aSlGZrB3RZ1Gd3ZFbsd0YFpFWXdkUHlVVoFmVrFjePdVMWNWMKRnVyg2VhFDZapFRGdlYyIlcW5Gaz0UbKRVZFRWYZVlWYVVbG9WTWpVWhRkSTZFMaVUWup1SS1mSyNmRaplUuJ0RWFDarJVbGl0VsplTjpHb0ZFWONlYWR2bW1GdYd1VRhnVtlzahFjW0QmeKlWVzgGSX1mRHZVMKhWYEZ0VXd0Z5VFbkdkUHpkMTtmWpF2MCd1VVp1dSxGZZpVRah2UGB3VUhVT1ImVWpXVtFDWhZkWyZVMstWTWpldadEdXVGSjlXWs5ENSFDcoJFbkNVWXdGeWxGav1EbKhlUrJVaktGcHlVb0dnVsx2RjVkWYd1RSdUWVhWYWtWM690VxY1YxoEdWJDaXFWMkplWEZ0ViJjUyZlboNTTtpEVlVEZhlVVahVVtZ0bNZlWZFGRKNlVwoVRZ5mWLJVbKJ3YGplWS5mQHZVMotmUtZUSXxmWONmesRnVY50UiZFZvZVb0h1VXFFeW1WOrFWMaRDZ6pUaVNDaIdVbGdkVxoEahRkRXd1RnlXVsR2RSdkSyM1aalWYzI0VXVlW3JFbkllWFpFaTZEcXRFWNVjYWZleV1WMYFmRaJnVxw2aNZlW2p1R0dVZINWeZxmT0IVMwhmUsR2UZd1Z4ZFbo9WTspEWStmUpR2awdUWtR3dWxGbHNWRah1VHJ1RZVFahZ1axo3TXFjVjFjS0ZlModVYxQmWaRkRXJmMSJnVuh2MN1mSUVWRkFWWVpFWV1mRv1kValVYEp0UWBjWFllbatkUtpkcjZkWaJlbCdkVxg2aS1mRJdFba50Y6xGdWhlTTJmVk9mVtRHWXdVU4ZVb5sWYxoFNkpnSpV1Moh0VtZ0RWFjSoFGRGd1VHdWeVxGZHJ1RKJzUrpVahNjQXdVVadnUsRWWaVkWoNlRwdFVY1UNiZlV6VVbxgVYGplcWFDbr1kVaZnWHR3Vlh0Y5lFbORjUxAHaSxGZTl1VnhnVsh2bNxmSYJ1aSlGZrB3RZ1Gd3ZFbsd0YFpFWXdkUHlVVoFmVrFjePdVMWNWMKRnVyg2VhFDZapFRGdlYyIlcW5Gaz0UbKRVZFRWYZVlWYVVbG9WTWpVWhRkSTZFMaVUWup1SS1mSyNmRaplUuJ0RWFDarJVbGl0VsplTjpHb0ZFWONlYWR2bW1GdYd1VRhnVtlzahFjW0QmeKlWVzgGSX1mRHZVMKhWYEZ0VXd0Z5VFbkdkUHpkMTtmWpF2MCd1VVp1dSxGZZpVRah2UGB3VUhVT1ImVWpXVtFDWhZkWyZVMstWTWpldadEdXVGSjlXWs5ENSFDcoJFbkNVWXdGeWxGav1EbKhlUrJVaktGcHlVb0dnVsx2RjVkWYd1RSdUWVhWYWtWM690VxY1YxoEdWJDaXFWMkplWEZ0ViJjUyZlboNTTtpEVlVEZhlVVahVVtZ0bNZlWZFGRKNlVwoVRZ5mWLJVbKJ3YGplWS5mQHZVMotmUtZUSXxmWONmesRnVY50UiZFZvZVb0h1VXFFeW1WOrFWMaRDZ6pUaVNDaIdVbGdkVxoEahRkRXd1RnlXVsR2RSdkSyM1aalWYzI0VXVlW3JFbkllWFpFaTZEcXRFWNVjYWZleV1WMYFmRaJnVxw2aNZlW2p1R0dVZINWeZxmT0IVMwhmUsR2UZd1Z4ZFbo9WTspEWStmUpR2awdUWtR3dWxGbHNWRah1VHJ1RZVFahZ1axo3TXFjVjFjS0ZlModVYxQmWaRkRXJmMSJnVuh2MN1mSUVWRkFWWVpFWV1mRv1kValVYEp0UWBjWFllbatkUtpkcjZkWaJlbCdkVxg2aS1mRJdFba50Y6xGdWhlTTJmVk9mVtRHWXdVU4ZVb5sWYxoFNkpnSpV1Moh0VtZ0RWFjSoFGRGd1VHdWeVxGZHJ1RKJzUrpVahNjQXdVVadnUsRWWaVkWoNlRwdFVY1UNiZlV6VVbxgVYGplcWFDbr1kVaZnWHR3Vlh0Y5lFbORjUxAHaSxGZTl1VnhnVsh2bNxmSYJ1aSlGZrB3RZ1Gd3ZFbsd0YFpFWXdkUHlVVoFmVrFjePdVMWNWMKRnVyg2VhFDZapFRGdlYyIlcW5Gaz0UbKRVZFRWYZVlWYVVbG9WTWpVWhRkSTZFMaVUWup1SS1mSyNmRaplUuJ0RWFDarJVbGl0VsplTjpHb0ZFWONlYWR2bW1GdYd1VRhnVtlzahFjW0QmeKlWVzgGSX1mRHZVMKhWYEZ0VXd0Z5VFbkdkUHpkMTtmWpF2MCd1VVp1dSxGZZpVRah2UGB3VUhVT1ImVWpXVtFDWhZkWyZVMstWTWpldadEdXVGSjlXWs5ENSFDcoJFbkNVWXdGeWxGav1EbKhlUrJVaktGcHlVb0dnVsx2RjVkWYd1RSdUWVhWYWtWM690VxY1YxoEdWJDaXFWMkplWEZ0ViJjUyZlboNTTtpEVlVEZhlVVahVVtZ0bNZlWZFGRKNlVwoVRZ5mWLJVbKJ3YGplWS5mQHZVMotmUtZUSXxmWONmesRnVY50UiZFZvZVb0h1VXFFeW1WOrFWMaRDZ6pUaVNDaIdVbGdkVxoEahRkRXd1RnlXVsR2RSdkSyM1aalWYzI0VXVlW3JFbkllWFpFaTZEcXRFWNVjYWZleV1WMYFmRaJnVxw2aNZlW2p1R0dVZINWeZxmT0IVMwhmUsR2UZd1Z4ZFbo9WTspEWStmUpR2awdUWtR3dWxGbHNWRah1VHJ1RZVFahZ1axo3TXFjVjFjS0ZlModVYxQmWaRkRXJmMSJnVuh2MN1mSUVWRkFWWVpFWV1mRv1kValVYEp0UWBjWFllbatkUtpkcjZkWaJlbCdkVxg2aS1mRJdFba50Y6xGdWhlTTJmVk9mVtRHWXdVU4ZVb5sWYxoFNkpnSpV1Moh0VtZ0RWFjSoFGRGd1VHdWeVxGZHJ1RKJzUrpVahNjQXdVVadnUsRWWaVkWoNlRwdFVY1UNiZlV6VVbxgVYGplcWFDbr1kVaZnWHR3Vlh0Y5lFbORjUxAHaSxGZTl1VnhnVsh2bNxmSYJ1aSlGZrB3RZ1Gd3ZFbsd0YFpFWXdkUHlVVoFmVrFjePdVMWNWMKRnVyg2VhFDZapFRGdlYyIlcW5Gaz0UbKRVZFRWYZVlWYVVbG9WTWpVWhRkSTZFMaVUWup1SS1mSyNmRaplUuJ0RWFDarJVbGl0VsplTjpHb0ZFWONlYWR2bW1GdYd1VRhnVtlzahFjW0QmeKlWVzgGSX1mRHZVMKhWYEZ0VXd0Z5VFbkdkUHpkMTtmWpF2MCd1VVp1dSxGZZpVRah2UGB3VUhVT1ImVWpXVtFDWhZkWyZVMstWTWpldadEdXVGSjlXWs5ENSFDcoJFbkNVWXdGeWxGav1EbKhlUrJVaktGcHlVb0dnVsx2RjVkWYd1RSdUWVhWYWtWM690VxY1YxoEdWJDaXFWMkplWEZ0ViJjUyZlboNTTtpEVlVEZhlVVahVVtZ0bNZlWZFGRKNlVwoVRZ5mWLJVbKJ3YGplWS5mQHZVMotmUtZUSXxmWONmesRnVY50UiZFZvZVb0h1VXFFeW1WOrFWMaRDZ6pUaVNDaIdVbGdkVxoEahRkRXd1RnlXVsR2RSdkSyM1aalWYzI0VXVlW3JFbkllWFpFaTZEcXRFWNVjYWZleV1WMYFmRaJnVxw2aNZlW2p1R0dVZINWeZxmT0IVMwhmUsR2UZd1Z4ZFbo9WTspEWStmUpR2awdUWtR3dWxGbHNWRah1VHJ1RZVFahZ1axo3TXFjVjFjS0ZlModVYxQmWaRkRXJmMSJnVuh2MN1mSUVWRkFWWVpFWV1mRv1kValVYEp0UWBjWFllbatkUtpkcjZkWaJlbCdkVxg2aS1mRJdFba50Y6xGdWhlTTJmVk9mVtRHWXdVU4ZVb5sWYxoFNkpnSpV1Moh0VtZ0RWFjSoFGRGd1VHdWeVxGZHJ1RKJzUrpVahNjQXdVVadnUsRWWaVkWoNlRwdFVY1UNiZlV6VVbxgVYGplcWFDbr1kVaZnWHR3Vlh0Y5lFbORjUxAHaSxGZTl1VnhnVsh2bNxmSYJ1aSlGZrB3RZ1Gd3ZFbsd0YFpFWXdkUHlVVoFmVrFjePdVMWNWMKRnVyg2VhFDZapFRGdlYyIlcW5Gaz0UbKRVZFRWYZVlWYVVbG9WTWpVWhRkSTZFMaVUWup1SS1mSyNmRaplUuJ0RWFDarJVbGl0VsplTjpHb0ZFWONlYWR2bW1GdYd1VRhnVtlzahFjW0QmeKlWVzgGSX1mRHZVMKhWYEZ0VXd0Z5VFbkdkUHpkMTtmWpF2MCd1VVp1dSxGZZpVRah2UGB3VUhVT1ImVWpXVtFDWhZkWyZVMstWTWpldadEdXVGSjlXWs5ENSFDcoJFbkNVWXdGeWxGav1EbKhlUrJVaktGcHlVb0dnVsx2RjVkWYd1RSdUWVhWYWtWM690VxY1YxoEdWJDaXFWMkplWEZ0ViJjUyZlboNTTtpEVlVEZhlVVahVVtZ0bNZlWZFGRKNlVwoVRZ5mWLJVbKJ3YGplWS5mQHZVMotmUtZUSXxmWONmesRnVY50UiZFZvZVb0h1VXFFeW1WOrFWMaRzYxQWU" }

preferences:
127.18 ms | 455 KiB | 5 Q