3v4l.org

run code in 200+ php & hhvm versions
Bugs & Features
<span class="notranslate" onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"><span class="google-src-text" style="direction: ltr; text-align: left"><?php $torrent = 'd8:announce37:http://blender.waag.org:6969/announce13:creation datei1212070099e4:infod6:lengthi196898674e4:name30:big_buck_bunny_720p_stereo.ogg12:piece lengthi262144e6:pieces15040:DñÀsÑ45/õ•Gp{‰³R~,Ä0Ý ú s ·D®Èæ !»z}ÛYg 3©÷¹ WŽ—Îaµ–§,6‹~×5kDÇX> ºF D ¯àÇ“Lx2y–þ1,3ø tX2ØHM [Œ«áP•o $È¥…ÎF"u$ëWò8…n¯8»s3‚s2¾ 6aˆgM C'±íŠÛØÉ_³¦G^ @UJ …Îp w¡ è°»¦6× ==ÉÔÛ›‹Ü ÓßAðŒõÎ ¨²U Þ&v !äÅM` &. Tüë:FÄÞÅló1ä@¤ Š {Áq¹ ñJ+wk ªÌÕfŠï•åš5Ã~„ öúâ°'H§É q¹9 kmkëÎ7~Ÿ|]Uû, Œ}ts-lïþ0¿"¤‚÷Y) )j9 €Æ ÷ÒÕME § ÈMÞ ÿ^o@0åÉ‹B@JDÄ ,ø,äu Tj…Bmë)$ H0#Ø-Ýëšµ`@>{§¿c¿-ZRh¸¯e”›ª Ù ßèá“Lø ÎGˆ ÇuË'÷u+Tí§œ¡ ÉwQ å9ä ö &t–Pê‚à3¹Ö!</span> <? Php $ torrent = 'd8: announce37: http: //blender.waag.org: 6969 / announce13: skapande datei1212070099e4: infod6: lengthi196898674e4: name30: big_buck_bunny_720p_stereo.ogg12: piece lengthi262144e6: pieces15040: DñÀsÑ45 / O • Gp {‰ ³R ~, A0Y ú s · D®Èæ! »z} ÛYg 3 © ÷ ¹ WZ-Îaμ-§, 6 <~ × 5kDÇX> ºC D AC" Lx2y-þ1,3ø tX2ØHM [Œ «AP • o $ È ¥ ... om "u $ ëWò8 ... N8» s3,s2¾ 6agM C ± íŠÛØÉ_³|G ^UJ ... Îpw¡ è ° »|6 × == exportorienterade företag> <Ü ÓßAðŒõÎ ¨²U Þ & v äÅM`! & . Tis: FÄÞÅló1ä @ ¤ Š {Áq¹ NJ + wk ªÌÕfŠï • åš5à ~ "OUA ° 'H§É q¹9 kmkëÎ7 ~ Ÿ |] UU, Œ} ts-lïþ0¿" ¤, ÷ Y)) J9 € Æ ÷ ÒÕME § ÈMÞ ÿ ^ o @ 0AE <B @ JDA, ø, au Tj ... BME) $ H0 # Ø-Ýëšμ` @> {§¿c¿-ZRh¸¯e "> ª Ù SSEA" LO iG Cue "÷ u + Tí§œ¡ ÉwQ A9a O & T-Pê,à3¹Ö!</span> <span class="notranslate" onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"><span class="google-src-text" style="direction: ltr; text-align: left">dŸù1† ð(rë³8¡Pâ ª÷] 60m·î@ mp– tEŽÕºHJ кÖmãY•T ³B° À BÑßôvèÖi॓ NM£cå»ç 'ÝkYnÿ¢ïëšÄº÷kåwÒ ÓЫ¶À »iãf¢þ@ï~T =ñ† ?dE؈ǜ›wœó§%Ö`aW›ÂE³©1!2Q)— >5Ÿ\”'ø /¶o{¤w Wý²yÉÕ#û›0Ã;žÌ¨û9 'ˆnUKe—4¡6u\dŽÁámm/±+ uÛBÜ mÌHbRîò• '=¾¡‡KfY/õi•T«‚Ž¤ 'ß.VIu¹îá .™ ½‚^ìyß8k¡ }Q¢4”¾Yl¢hVWSÀ =LΫÜlytê <öÑ×H/ % hE¾%r ßÒq Éš ¯ üÿ÷ãŸlÆ áíœíGšàLO °h(Ðq¯Õ Ööo ŠÕl¾ a¶ 'ÐRzʱϡ £IxÿÏ ˆf ET-óGl Ý4 ãã]Ÿ¬ c 9+û È ›âò Z –…äN ÿ‡ü}¨ þ¡Ï8œ[xèm ‹©køŽc "¸ú ÈËr6 áÏÝÇö AUS)¸i|¤Úå9 Ûó Í^þd Âî s0¶;}ÒNÕU‡‹¤‡<|30 P¬ä¤Dçfg³®=msxip¡òË›½ }¡«– 7 Ø— :w™R˜ µ¹ NB ¦†f•ÅqÍy n00 6ø(Üúüx8±ò8 ¤… FPÐ æx•Í‰H“ l ƒoS4ô[uÿŸ ÒžÃէ؋Ûñƒ E©iªOîµ1´ a;Ó(µ íV“ï7À=`›â, òö4ŒE HSÕØ” ¤(×nY 1 ˆn i*ü Üëf'ö§¤ ^w«-³OÈ> „ëºÞ!‰ ÿÏ-à; \R ü› ¾—ØÑÑ°½S¹² Õ˱“ê7 ôXÁ¤zH†r'äõ ¿ 0Ð!¶XØ©Ç@id¢¯¡ãçñ*[X¿0 ¬¬¨~V«?g ™ …K²ùQŠÉ ‚j¡Ý5Ñ1tA²]KXX Z(ÜkÅ–¨ü Ží¥Pa ÿáF @QµS¯SêüT ˜£„`Œ~ŒQLÕg gWe® â>JmüÞ¬¡J ÉC ÙBs^O¬.k þ€ §šäÖ Jkì ¹ç´µ³ (¾ Ì.äµ^*üùå—í#ý'>%ôÁåü e Fyö 6 èit w_õòü‰¯ Ðά¨ Ã+],X$l &›¹ƒ1 ©3¸íã H ´ŒpÈ9Æ]þ O¯ g ' \A&´ ³C–Ð>U¡Ø˜½ Ÿ‚ÿøBÌ z5e´½ç ) 7&+½ §ƒ+QB› dÀ ‰ å º×ñ©„1y õ¢Ìš“ @3 •ØÀ¢º §H¥ ¹”?— é¼ÊÈ †þ µö•§1²8Ç{ °g© 'Ã*²=w [pJ*ûW,Ò‡ÕIzW!=66 Å Œ ßËq'Ö ¨ Æ Üs\h{`ú~æâ" ° ® 1P[râ^I‰% ¢¤ MRþ4Òõ6« 3Œ 'Ó]3'E`Þ·‚ß¼Kå\Ý¥J<è :¦ctC Ã?%ãtWÑ§Ì r‚Ä4a'»™¢B 𕤦±XSz(ò ÈJò" 0 ѸÝó·ÇÝ ³\sARjÙäL‡‡ ž>Ó%çfWÌýð O«VéW 0ñNÁ,ÉqaKY aL¨ï»¸âð°ãìÉ·ý ôiÜ]É ¡ï% ŠÞ ™éwtóg ª®C„yä.(ßu % £8²ÓÒVò¦ Xl ”L(KcÑ‹Ìk ¬u°ÿéy(X£zì˜|ÁÙ‡9¨ouþF˜Þc[Ùß”%Do>$‰+ð‡Áõ »õNÐì þÈ (n¸U²ã«æi°¦YG .} È'Ú?ÂÍ]'õ €'”¦ ý”#KTvÄ)Èߊ°š–ñ¼ &œY7pH¦rÑÝ2Úˆ†ÈA(âÃÍ¨Ô Úï (ÍàÈi L‚5 õŸÍÁŽ5 –¥Xë 'E¦ÛçÄf ]æ½ »à Ÿ mD ßÉ]áñ 'Öè …žzö¯¬?ö&Å• ý.‚ÉÚyî2álÍeh0‡@÷P ƒÒhÕÏ#$½ÓÁº&\3 zÍŠÙ !</span> dŸù1 † ð (rë³8¡Pâ ª ÷] 60m · I @ mp- tEŽÕºHJ кÖmãY • T ³B ° À BÑßôvèÖià ¥ "NM kr Ca» ç 'ÝkYnÿ ¢ ïëšÄº ÷ kåwÒ OD «¶À» IAF ¢ þ @ ï ~ T = ? ñ † dEØÇœ> wœó§% Ö`aWÂ> ÂE³ © 1 2Q) -> 5y \ "'ø / ¶o {¤w Wý²yÉÕ # U> 0A, žÌ¨û9'! nuke-4¡6u \ dŽÁámm / ± + uÛBÜ mÌHbRîò • '= ¾¡ ‡ KfY / oi • T «, Ž¤' ß.VIu¹îá. ™ ½, ^ ìyß8k¡} Q ¢ 4" ¾Yl ¢ hVWSÀ = li «Ülytê <ON × H /% hE¾% r ßÒq és ¯ Uy ÷ ãŸlÆ áíœíGšàLO ° h (Ðq¯Õ OOo ŠÕl¾ ¶ 'ÐRzÊ ± i ¡£ IxÿÏ f ET-OGL Y4 AA] Ÿ¬ c 9 + û È> Ao Z - ... En ÿ ‡ ü} ¨ þ ¡Ï8œ [XEM <© køŽc "U ÈËr6 áÏÝÇö AUS) i | ¤Úå9 UO Í ^ THD AI s0¶;} ÒNÕU ‡ <¤ ‡ <| 30 P¬ä¤Dçfg³® = msxip¡òË> ½} ¡«- 7 O-: w ™ R~ μ¹ NB | † f • ÅqÍy n00 6o (Üúüx8 ± O8 ¤ ... FPD AEX • Í ‰ H" l ƒoS4ô [uyy ÒžÃÕ§Ø <Ûñƒ E © iªOîμ1' a; Ó ( μ IV "ï7À =`> â, òö4ŒE HSÕØ "¤ (× ny 1 n i * ü Üëf'ö§¤ ^ w« -³OÈ> "ëºÞ ‰ Yi-à;! \ R ü> ¾-Onn ° ½S¹² oe ± "E7 ôXÁ¤zH † r'äõ ¿0D! ¶XØ © Ç @ id ¢ ¯¡ãçñ * [X¿0 ¬¬¨ ~ V«? g ™ ... K²ùQŠÉ, j¡Ý5Ñ1tA²] Kxx Z (UKA -u ZI ¥ Pa YAF @ QμS¯SêüT~ kr "` Œ ~ ŒQLÕg gWe® â> JmüÞ¬¡J ec UBS ^ O¬.k þ € §šäÖ JKI ¹ç'μ³ (¾ Ì.äμ ^ * UUA -i # y '>% ôÁåü e Fyö 6 EIT w_õòü ‰ ¯ Ðά¨ A +], X $ l &> ¹ƒ1 © 3iA H'ŒpÈ9Æ] þ O g' \ A & '³C-D> U ¡Ø~½ Ÿ,ÿøBÌ z5e'½ç) 7 & + ½ §ƒ + QB> Da ‰ å º × ñ © "1år õ ¢ är" @ 3 • OA ¢ º §H ¥ ¹ "-? é¼ÊÈ † þ μö • §1²8Ç {° g © "à * ² = w [pJ * UW, Ò ‡ ÕIzW! = 66 Å ŒßËq'Ö ¨ Æ us \ h {` ú ~ AEA "° ® 1P [rA ^ Jag ‰% ¢ ¤ MRþ4Òõ6 «3Œ 'Ó] 3'E`Þ ·, ß¼Kå \ Ý ¥ J <a:? |ctC Ã% ãtWÑ§Ì r,Ä4a'» ™ ¢ B ð • ¤| ± XSz (ò EJO "0 NYO · CY ³ \ sARjÙäL ‡‡ ¼> Ó% çfWÌýð O« Vew 0ñNÁ, ÉqaKY ALI »Annons ° AIE · ý OIU] É ¡ï% STH ™ éwtóg ª®C" YA. (SSU % £ 8²ÓÒVò| Xl "L (KCN <ik ¬u ° Yey (X £ zì~ | AU ‡ 9¨ouþF~Þc [USS"% Do> $ ‰ + D ‡ AO »ondi den (n¸U²ã« æi ° |YG} È'Ú Ai] 'õ €' "| ý".? # KTVA) ESSS ° S-ñ¼ & œY7pH|rÑÝ2Ú † EA (âÃÍ¨Ô UI (ÍàÈi L, 5 õŸÍÁŽ5 - ¥ Xe 'E|ÛçÄf] æ½ »à Ÿ mD SSE] Ett" OE ... žzö¯¬? ö & S • ý.,ÉÚyî2álÍeh0‡@÷P ƒÒhÕÏ # $ ½ÓÁº & \ 3 ZiSu!</span> <span class="notranslate" onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"><span class="google-src-text" style="direction: ltr; text-align: left">ä¬X5V;</span> ä¬X5V;</span> <span class="notranslate" onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"><span class="google-src-text" style="direction: ltr; text-align: left">C\ïý ›ƒœïZKÎR-”` þQl²êꀸ«ûZAi è b«Ï0 ÷bJš£¶ÿ ¬ŸÄ ò&÷õ ÍÌÁ3ÇL©ePWØ,YÜ¥è…UCn ¶Ÿúx ]‚ø]vÎ]Ôâ?‚ £Q¨/vTh'T} ž 4÷È ûóÌ=$ %Ÿawô2 —Œ'xÉðm ÒK6´ Ù²42ÏÛ šƒ ¿ïÒvÊ9( Ž˜V Æ Q%tŸV m¥ “½T§™ójD¡‡ú ¼ÂùL yÑ ¿….%ò‚ú™ ñƵ "ÌÚpÉo¿rÁŒ ÿeewœ ïÇ¡¸aÆ @Ƹ7 RN î–$3¤Æ£¢s ÑË”^è qìW´ ÖЇ^wêeï™õÇ"¨Å ž ùúÝ–6d:™` å N°«øçüÎ F äü»ÌÕ¥ ñb†"²ŽnUö” < èWÖt b Ff* pJ %'; var_dump($torrent);</span> C \ IY> ƒœïZKÎR- "` þQl²êê € ¸ «ûZAi A B« I0 ÷ BJS £ ¶ÿ ¬ŸÄ ò & ÷ õ ÍÌÁ3ÇL © ePWØ Yu ¥ è ... UCN ¶Ÿúx], ø] VI] OA?, £ Q ¨ / vTh'T} ¼ 4 ÷ È ûóÌ = $% Ÿawô2 -Œ'xÉðm ÒK6' Ù²42ÏÛ šƒ ¿ïÒvÊ9 (Ž~V Æ Q% tŸV m ¥ "½T§ ™ ójD¡ ‡ ú ¼ÂùL YN ¿....% A ^ , ú ™ ñÆμ "ÌÚpÉo¿rÁŒ ÿeewœ ïÇ¡¸aÆ @ AE7 RN i- $ 3¤Æ £ ¢ s ne" ^ è qìW' OD ‡ ^ WEEI ™ OC "en Z ùúÝ-6d: ™` a N ° «øçüÎ F AU» io ¥ nb † "²ŽnUö" <èWÖt b Ff * pJ% '; var_dump ($ torrent);</span>

Here you find the average performance (time & memory) of each version. A greyed out version indicates it didn't complete successfully (based on exit-code).
Note: hhvm uses a JIT which only kicks in after a few runs. Since we run scripts only once, hhvm always runs slower.

VersionSystem time (s)User time (s)Memory (MiB)
5.4.340.0070.03412.01
5.4.320.0050.03712.50
5.4.310.0050.03812.49
5.4.300.0060.03612.50
5.4.290.0080.04112.49
5.4.280.0060.03812.39
5.4.270.0050.03812.39
5.4.260.0060.05312.39
5.4.250.0090.05212.39
5.4.240.0030.04112.39
5.4.230.0080.03512.38
5.4.220.0050.03512.38
5.4.210.0080.03312.38
5.4.200.0070.03512.38
5.4.190.0080.03512.38
5.4.180.0050.03812.38
5.4.170.0050.03712.38
5.4.160.0050.03812.38
5.4.150.0070.03512.38
5.4.140.0060.03912.07
5.4.130.0080.03412.05
5.4.120.0040.04012.01
5.4.110.0040.03812.01
5.4.100.0060.03512.01
5.4.90.0070.03912.01
5.4.80.0070.04412.01
5.4.70.0090.03212.00
5.4.60.0070.03412.01
5.4.50.0070.03312.01
5.4.40.0090.03811.99
5.4.30.0060.03811.99
5.4.20.0070.03411.99
5.4.10.0070.03311.99
5.4.00.0050.03511.48
5.3.290.0070.03812.80
5.3.280.0050.03812.71
5.3.270.0080.03712.73
5.3.260.0070.04112.72
5.3.250.0050.04112.72
5.3.240.0050.03812.72
5.3.230.0060.03712.71
5.3.220.0050.03712.68
5.3.210.0080.03812.68
5.3.200.0040.03912.68
5.3.190.0070.03612.68
5.3.180.0050.03812.67
5.3.170.0050.03812.67
5.3.160.0070.03612.67
5.3.150.0060.03912.67
5.3.140.0100.04412.66
5.3.130.0080.04712.66
5.3.120.0060.04012.66
5.3.110.0070.04212.66
5.3.100.0080.03812.12
5.3.90.0060.03812.08
5.3.80.0080.03912.08
5.3.70.0100.03612.08
5.3.60.0070.03912.06
5.3.50.0050.03912.00
5.3.40.0030.04112.00
5.3.30.0060.03611.95
5.3.20.0080.03511.73
5.3.10.0060.03611.70
5.3.00.0060.03511.68
5.2.170.0050.0309.19
5.2.160.0040.0309.19
5.2.150.0050.0319.19
5.2.140.0070.0299.19
5.2.130.0060.0279.14
5.2.120.0050.0289.15
5.2.110.0070.0279.15
5.2.100.0050.0299.15
5.2.90.0040.0319.15
5.2.80.0050.0309.15
5.2.70.0070.0299.14
5.2.60.0030.0319.11
5.2.50.0050.0299.07
5.2.40.0050.0309.05
5.2.30.0040.0329.02
5.2.20.0050.0299.01
5.2.10.0070.0268.93
5.2.00.0070.0268.79
5.1.60.0050.0238.08
5.1.50.0050.0248.07
5.1.40.0050.0238.05
5.1.30.0050.0248.41
5.1.20.0080.0228.42
5.1.10.0070.0238.15
5.1.00.0020.0288.15
5.0.50.0020.0216.63
5.0.40.0070.0176.49
5.0.30.0040.0326.30
5.0.20.0050.0176.27
5.0.10.0050.0246.25
5.0.00.0040.0306.25
4.4.90.0030.0184.78
4.4.80.0030.0164.75
4.4.70.0030.0154.75
4.4.60.0030.0164.76
4.4.50.0040.0144.77
4.4.40.0030.0264.71
4.4.30.0050.0144.76
4.4.20.0020.0164.84
4.4.10.0020.0164.85
4.4.00.0030.0264.76
4.3.110.0040.0154.67
4.3.100.0010.0174.67
4.3.90.0030.0154.63
4.3.80.0030.0244.58
4.3.70.0030.0154.63
4.3.60.0020.0154.63
4.3.50.0030.0184.63
4.3.40.0040.0264.54
4.3.30.0010.0193.29
4.3.20.0030.0163.27
4.3.10.0020.0183.23
4.3.00.0070.0276.88