3v4l.org

run code in 200+ php & hhvm versions
Bugs & Features
<?php $str="756305 không có"; $x=4+$str; echo ($str); // In ra màn hình chuỗi "756300 không có" echo ($x); ?> <HTML> <HEAD> <TITLE></TITLE> </HEAD> <BODY> phần thân tài liệu </BODY> </HTML>
based on 83BlG
Output for 7.1.0 - 7.2.0
Notice: A non well formed numeric value encountered in /in/dOfar on line 3 756305 không có756309<HTML> <HEAD> <TITLE></TITLE> </HEAD> <BODY> phần thân tài liệu </BODY> </HTML>
Output for 5.3.19 - 7.0.20
756305 không có756309<HTML> <HEAD> <TITLE></TITLE> </HEAD> <BODY> phần thân tài liệu </BODY> </HTML>