3v4l.org

run code in 150+ php & hhvm versions
Bugs & Features
<?php $address = '5e Dorpsstraat 5-B'; $matchArr = array(); preg_match_all('/(\d+)/', $address, $matchArr); $houseNumber = array_pop($matchArr[0]); // strrpos om problemen te voorkomen bij straatnamen zoals 151th Avenue 151 $houseNumberStartPos = strrpos($address, $houseNumber); $streetName = substr($address, 0, $houseNumberStartPos); // Verwijder whitespace bij correcte notatie, geen -1 op strrpos voor foute notatie. // Voorbeeld Dorpsstraat 12 (correct), Dorpsstraat12 (incorrect). $streetName = trim($streetName); $houseNumberAdd = substr($address, ($houseNumberStartPos + strlen($houseNumber)));
Output for 4.3.0 - 5.6.28, hhvm-3.10.0 - 3.12.0, 7.0.0 - 7.1.0