3v4l.org

run code in 200+ php & hhvm versions
Bugs & Features
<?php mb_internal_encoding("UTF-8"); echo mb_strtoupper("i i ı ğ Ğ Τάχιστη αλώπηξ βαφής ψημένη γη, δρασκελίζει υπέρ νωθρού κυνός"); echo "\n"; echo mb_strtoupper("i i ı ğ Ğ Τάχιστη αλώπηξ βαφής ψημένη γη, δρασκελίζει υπέρ νωθρού κυνός"); echo "\n"; echo strtoupper("i ı ğ Ğ Τάχιστη αλώπηξ βαφής ψημένη γη, δρασκελίζει υπέρ νωθρού κυνός"); ?>
Output for 4.3.0 - 7.2.0
I I I Ğ Ğ ΤΆΧΙΣΤΗ ΑΛΏΠΗΞ ΒΑΦΉΣ ΨΗΜΈΝΗ ΓΗ, ΔΡΑΣΚΕΛΊΖΕΙ ΥΠΈΡ ΝΩΘΡΟΎ ΚΥΝΌΣ I I I Ğ Ğ ΤΆΧΙΣΤΗ ΑΛΏΠΗΞ ΒΑΦΉΣ ΨΗΜΈΝΗ ΓΗ, ΔΡΑΣΚΕΛΊΖΕΙ ΥΠΈΡ ΝΩΘΡΟΎ ΚΥΝΌΣ I ı ğ Ğ Τάχιστη αλώπηξ βαφής ψημένη γη, δρασκελίζει υπέρ νωθρού κυνός