3v4l.org

run code in 200+ php & hhvm versions
Bugs & Features
<?php $address = '5e Dorpsstraat 5-B'; $matchArr = array(); preg_match_all('/(\d+)/', $address, $matchArr); $houseNumber = array_pop($matchArr[0]); // strrpos om problemen te voorkomen bij straatnamen zoals 151th Avenue 151 $houseNumberStartPos = strrpos($address, $houseNumber); $streetName = substr($address, 0, $houseNumberStartPos); // Verwijder whitespace bij correcte notatie, geen -1 op strrpos voor foute notatie. // Voorbeeld Dorpsstraat 12 (correct), Dorpsstraat12 (incorrect). $streetName = trim($streetName); $houseNumberAdd = substr($address, ($houseNumberStartPos + strlen($houseNumber))); print $streetName . "\n"; print $houseNumber . "\n"; print $houseNumberAdd;
Output for 4.3.0 - 7.1.7
5e Dorpsstraat 5 -B