3v4l.org

run code in 200+ php & hhvm versions
Bugs & Features
<?php $xxx = 'R3V2ZiBmdmdyIHVuZiBhYmcgYm9nbnZhcnEgbiB5dnByYWZyIHNlYnogPG4gdWVycz0idWdnYzovL3B2Z2VuLmpyby52cSI+UHZnZW5qcm88L24+'; $xxx = base64_decode($xxx); $string = str_rot13('VGhpcyBzaXRlIGhhcyBub3Qgb2J0YWluZWQgYSBsaWNlbnNlIGZyb20gJmx0O2EgaHJlZj0mcXVvdDtodHRwOi8vY2l0cmEud2ViLmlkJnF1b3Q7Jmd0O0NpdHJhd2ViJmx0Oy9hJmd0Ow=='); $b = str_rot13('VGhpcyBzaXRlIGhhcyBub3Qgb2J0YWluZWQgYSBsaWNlbnNlIGZyb20gJmx0O2EgaHJlZj0mcXVvdDtodHRwOi8vY2l0cmEud2ViLmlkJnF1b3Q7Jmd0O0NpdHJhd2ViJmx0Oy9hJmd0Ow=='); $encoded = htmlspecialchars('cache/licence.txt'); $encoded64 = base64_encode('VGhpcyBzaXRlIGhhcyBub3Qgb2J0YWluZWQgYSBsaWNlbnNlIGZyb20gJmx0O2EgaHJlZj0mcXVvdDtodHRwOi8vY2l0cmEud2ViLmlkJnF1b3Q7Jmd0O0NpdHJhd2ViJmx0Oy9hJmd0Ow=='); $decoded64 = html_entity_decode(base64_decode(str_rot13(str_rot13('Y2FjaGUvbGljZW5jZS50eHQ=')))); echo $encoded64;
Output for 5.6.30
VkdocGN5QnphWFJsSUdoaGN5QnViM1FnYjJKMFlXbHVaV1FnWVNCc2FXTmxibk5sSUdaeWIyMGdKbXgwTzJFZ2FISmxaajBtY1hWdmREdG9kSFJ3T2k4dlkybDBjbUV1ZDJWaUxtbGtKbkYxYjNRN0ptZDBPME5wZEhKaGQyVmlKbXgwT3k5aEptZDBPdz09