3v4l.org

run code in 200+ php & hhvm versions
Bugs & Features
<?php $merchant = 'VB-USA'; $secretKey = '6c5e27ca-fe94-4e2d-a940-ac7ba4fedd49'; $data = \json_encode(['order_id' => 1000001067]); echo base64_encode( hash_hmac('sha512', $merchant . $data . $merchant, $secretKey) );
Output for 5.6.0 - 5.6.30, hhvm-3.15.4, 7.0.0 - 7.2.6
NDg3OGU3MmRiZDM1YjRlMTRjNDRjNDdjMjcwNjAxYmE1OTc2NjViMmFlNjhlOTFjZTBmOTUyMDBkMDRlOTFjMTM1YWU4MzQ0ODUzODYwOTZhYjRhMWNiMzI0NTE5MTQzMDlmZmFiMzNjYmU4OThjODg3NDI1ZDE2MWEzNjRhZGU=