3v4l.org

run code in 200+ php & hhvm versions
Bugs & Features
<?php $forbiddenChar = array("<", ">", "'", "=", "--"); // zakazane znaky $arrayInputsState = array( 'kjobs' => 'ok', 'kpodn' => '', 'kpodn2' => '', 'kuziv' => '', 'nuziv' => "", 'krgis' => '', 'kprog' => '', 'ksyst' => '', 'ver_prog' => '', 'ver_syst' => '', 'ver_data' => '', 'maxuser' => '', 'devid' => '', 'dlimit' => '', 'serialnum' => '', 'cloudid' => '', 'host' => '', 'laktiv' => '', 'larchiv' => '', 'opozn' => 'ok' ); echo "\n\n"; $numberOfFoundError = 0; if (!in_array("error", $arrayInputsState)) { // ak nie je chyba // prejdi cele pole zakazanych znakov foreach($forbiddenChar as $value) { // vyhladaj hodnotu v poli if (in_array($value, $arrayInputsState)) { // nasiel som zhodu ++$numberOfFoundError; break; } } if ($numberOfFoundError == 0) { if (in_array("ok", $arrayInputsState)) { // a ak je nejaky vstup od uzivatela ok //$Zaznam->save(); // tak uloz zaznam echo "ok, Zaznam je ulozeny.\n"; } else { // nebol ziadny vstup od uzivatela ok echo "Ziadny vstup nebol ok\n"; } } else { echo "Zakazane znaky\n"; } } else { echo "Error\n"; }
based on FbZmW
Output for 5.6.0 - 5.6.30, hhvm-3.15.4, 7.0.0 - 7.3.1
ok, Zaznam je ulozeny.