3v4l.org

run code in 200+ php & hhvm versions
Bugs & Features
<?php $string = "WALIOFANYA MTIHANI : 70 WASTANI WA SHULE : 138.2571 NAFASI YA SHULE KIWILAYA: 25 kati ya 125 NAFASI YA SHULE KIMKOA : 117 kati ya 571 NAFASI YA SHULE KITAIFA : 1249 kati ya 15656 "; if (preg_match_all('/\((\d+(?:\.\d+)?)\)/', $string, $matches) > 0) { var_dump($matches[1]); }
Output for 4.3.0 - 7.2.0