3v4l.org

run code in 200+ php & hhvm versions
Bugs & Features
<?php if ("yugvuv") { echo 'gyhufsdgyusfyuhgfsdgyuhfdsguyhfdsyugdfsgyufgyhufdsghyufsdhgbudfsvhgfsedhgvfsehgvdfsahjgfsdghbdfshvjgfsdjhksdfhbkjfsdhkjgfs'; }
Output for 4.3.0 - 7.3.0rc4
gyhufsdgyusfyuhgfsdgyuhfdsguyhfdsyugdfsgyufgyhufdsghyufsdhgbudfsvhgfsedhgvfsehgvdfsahjgfsdghbdfshvjgfsdjhksdfhbkjfsdhkjgfs