3v4l.org

run code in 150+ php & hhvm versions
Bugs & Features
<?php if ("yugvuv") { echo 'gyhufsdgyusfyuhgfsdgyuhfdsguyhfdsyugdfsgyufgyhufdsghyufsdhgbudfsvhgfsedhgvfsehgvdfsahjgfsdghbdfshvjgfsdjhksdfhbkjfsdhkjgfs'; }
Output for 4.3.0 - 7.1.0
gyhufsdgyusfyuhgfsdgyuhfdsguyhfdsyugdfsgyufgyhufdsghyufsdhgbudfsvhgfsedhgvfsehgvdfsahjgfsdghbdfshvjgfsdjhksdfhbkjfsdhkjgfs