3v4l.org

run code in 150+ php & hhvm versions
Bugs & Features
<?php print base64_encode('OTkwNGU4NmY3MjUwMzU5YzdlNWNjOGRlZmUyMDZjYTU='); ?>
Output for 4.3.0 - 7.1.0
T1Rrd05HVTRObVkzTWpVd016VTVZemRsTldOak9HUmxabVV5TURaallUVT0=