3v4l.org

run code in 200+ php & hhvm versions
Bugs & Features
<?php echo "Lương Thanh Nhuận"; print"Nhuận Thanh Lương";
Output for 4.3.0 - 7.2.0
Lương Thanh NhuậnNhuận Thanh Lương