3v4l.org

run code in 200+ php & hhvm versions
Bugs & Features
<?php $merchant = 'VB-TIER1-NON-US'; $secretKey = '04ea9fb0-1c90-4b32-929a-0767126820ea'; echo base64_encode( hash_hmac( 'sha512', $merchant . \json_encode(['order_id' => 1000001067]) . $merchant, $secretKey ) );
based on SpStL
Output for 5.6.0 - 5.6.30, hhvm-3.15.4, 7.0.0 - 7.2.6
MmM5OTNjZDAzNjFiOTYwNDJjM2IwMTYzNzcyYmY2MmQ4OGYyZjI3NGU0NjdmMjE4MDcxMDE3ZTg0NmFjOGYxMmUwMjgzZDg3MTc0NmU2NTQxZjgyYmMyZDc0YTc0MmExMzNkODEzYWI5OGQxOTdjZTNiYTFhODJmMWM2ZTQ3MmQ=