3v4l.org

run code in 200+ php & hhvm versions
Bugs & Features
<?php $str="756305 không có"; $x=4+$str; echo ($str); // In ra màn hình chuỗi "756300 không có" echo ($x); ?>
based on r4gGQ
Output for 7.1.0 - 7.2.6
Notice: A non well formed numeric value encountered in /in/83BlG on line 3 756305 không có756309
Output for 5.5.0 - 7.0.20
756305 không có756309