3v4l.org

run code in 200+ PHP versions simultaneously
<?php $s = ' {1}{72}movie info: DX50 692x284 23.976fps 702.0 MB|/SubEdit b.4056 (http://subedit.com.pl)/ {180}{349}Napisy do wersji:|Hancock.DVDRip.XviD-ALLiANCE oraz Hancock[2008]DvDrip-aXXo {1061}{1110}/Do wszystkich jednostek.|/Kod 3411. {1113}{1179}/Bia³y van kieruje siê w pobli¿e|/wjazdu na autostradê. {1182}{1258}/Podejrzani to trzej mê¿czyŸni.|/Potrzebne wsparcie. {1261}{1324}/S³ychaæ strza³y! {2733}{2792}Hancock! {3004}{3056}Czego, ch³opcze? {3060}{3118}Bandyci? {3135}{3270}/... wystawili rêce z samochodu|/i strzelaj¹, po ca³ej autostradzie. {3320}{3410}Co, chcesz ciasteczko?|Znikaj mi z oczu. {3415}{3438}Dupek. {3457}{3524}- Co?|- S³ysza³eœ. {3810}{3845}Dupek. {4583}{4644}Uwa¿ajcie! {5531}{5589}Hancock?! {5591}{5666}- Dobra, dobra.|- Dowal mu, Soulja Boy! {5668}{5778}/Hancock jest w aucie i zdaje siê,|/¿e negocjuje z bandytami. {5790}{5852}Jedzie od niego jak z rozlewni! {5855}{5926}- Wybulisz za nowy dach!|- Koledzy, koledzy! {5928}{6000}Wali mnie, co zrobiliœcie.|Sikam na to. {6003}{6094}Trzech facetów, ¿adnej laski,|leci muzyka Rave. {6111}{6151}Nie bêdê was os¹dza³. {6154}{6255}Ale jeœli nie zjedziecie|i nie oddacie siê bez walki, {6257}{6359}klnê siê na Boga, ¿e twoja g³owa|wyl¹duje w dupie kierowcy, {6362}{6421}a jego g³owa w twoim dupsku. {6424}{6529}Ty bêdziesz mia³ najgorzej, bo twoja g³owa|wyl¹duje w moim dupsku. {6532}{6596}Zastrzel gnoja! {6704}{6736}Przestañcie! {6772}{6838}Co jest, kurwa? {7101}{7219}/Reporterzy ju¿ jad¹,|/by potwierdziæ szkody. {7479}{7510}Konnichiwa. {7512}{7608}Nie jesteœmy Japoñczykami, stary!|Postaw nas na ziemiê. {7611}{7695}Teraz to gadacie po angielsku, co? {7963}{8075}- Zniszczy³eœ moje okulary.|- Przepraszam! WeŸ moje. {8078}{8152}- Postaw nas!|- Chcecie na dó³? {8155}{8178}/Pomocy! {8180}{8266}Jestem naprawdê dobry|w opuszczaniu. {8449}{8532}/Ostatni akt tzw. heroizmu|/w wykonaniu Hancocka {8534}{8593}/przyniós³ niebywa³e|/straty finansowe. {8595}{8694}/Wstêpnie, szacowane s¹ one na|/ponad dziewiêæ milionów dolarów. {8696}{8866}/Jeœli kwota jest prawdziwa, to ustanawia|/nowy rekord nie lubi¹cego rozg³osu Hancocka, {8871}{8962}/z którym jak zwykle nie da siê|/skontaktowaæ w sprawie komentarzy. {8965}{9077}/Przez te pêkniêcia w ulicach, po¿ary|awarie wodne, po¿ary {9089}{9191}/Bez w¹tpienia du¿o lepiej by³oby,|/gdyby opuœci³ miasto. {9199}{9321}/I pozwoli³ nam siê tym zaj¹æ.|/Nigdy nie pyta³ o odznakê. {9324}{9363}/Móg³by robiæ to gdzieœ indziej! {9366}{9424}/Na przyk³ad w Nowym Jorku.|/Niech pocierpi¹! {9426}{9531}/Co ten dŸwig tu robi, do cholery?|/DŸwig tu nie pomo¿e, idioto! {9535}{9582}/To jak mamy ich œci¹gn¹æ? {9584}{9660}Kobieto! Zaraz nakopie ci do dupy. {9662}{9750}/Ten ca³y Hancock na pewno|/jest na jakieœ misji {9752}{9820}/i wykorzystuje nasze miasto,|/by wy¿ywaæ siê, {9823}{9881}/z powodów znanych tylko jemu. {10100}{10137}/Ray Embrey, mi³o mi. {10140}{10216}- Ray.|- Mi³o pana poznaæ. {10219}{10295}Ray jest Bonem kreowania wizerunku. {10297}{10389}To raczej Bono nim jest,|ale staram siê. {10397}{10456}- Zobaczmy to.|- Przejdê od razu do tego. {10459}{10503}Dzieñ dobry. {10506}{10606}Jestem tu, by porozmawiaæ|o ofiarach dobroczynnych. {10609}{10644}Wszyscy wiemy jak to dzia³a. {10646}{10732}Dajecie jeden lub dwa procent|z podatku i dostajecie: {10735}{10820}/opaskê na ramiê lub nadgarstek,|/wst¹¿kê czy coœ. Ale to za ma³o. {10821}{10936}Dlatego my, Embrey Publicity,|chcielibyœmy pañstwu zaoferowaæ... {10945}{11011}/symbol Allheart. {11026}{11127}Znajdziecie siê poœród wybranych|gigantów rynkowych, {11139}{11214}które umieszcz¹ go|na swoich produktach. {11217}{11268}Bêdzie on informowa³ spo³eczeñstwo, {11270}{11425}¿e wasza firma w³o¿y³a du¿y wk³ad|w pomoc naszemu œwiatu. {11428}{11486}A teraz to, co musicie zrobiæ. '; $partial = substr($s,0,500); echo bin2hex($partial); echo "\n------------------\n"; echo mb_detect_encoding($s);//not true echo "\n------------------\n"; echo iconv(mb_detect_encoding($partial), "UTF-8", $partial);//doesn't work echo "\n------------------\n"; echo iconv('ISO-8859-2','UTF-8',$partial);//it's not that either echo "\n------------------\n"; echo "\nwhat now?\n";
Output for 7.1.25 - 7.3.4
0a7b317d7b37327d6d6f76696520696e666f3a20445835302020363932783238342032332e393736667073203730322e30204d427c2f5375624564697420622e343035362028687474703a2f2f737562656469742e636f6d2e706c292f0a7b3138307d7b3334397d4e617069737920646f20776572736a693a7c48616e636f636b2e4456445269702e587669442d414c4c69414e4345206f72617a2048616e636f636b5b323030385d4476447269702d6158586f0a7b313036317d7b313131307d2f446f2077737a7973746b696368206a65646e6f7374656b2e7c2f4b6f6420333431312e0a7b313131337d7b313137397d2f426961c2b3792076616e206b696572756a65207369c3aa207720706f626c69c2bf657c2f776a617a6475206e61206175746f7374726164c3aa2e0a7b313138327d7b313235387d2f506f64656a727a616e6920746f2074727a656a206dc3aac2bf637a79c29f6e692e7c2f506f74727a65626e652077737061726369652e0a7b313236317d7b313332347d2f53c2b379636861c3a6207374727a61c2b379210a7b323733337d7b323739327d48616e636f636b210a7b333030347d7b333035367d437a65676f2c206368c2b36f70637a653f0a7b333036307d7b333131387d42616e647963693f0a7b333133357d7b333237307d2f2e2e2e20777973746177696c ------------------ UTF-8 ------------------ {1}{72}movie info: DX50 692x284 23.976fps 702.0 MB|/SubEdit b.4056 (http://subedit.com.pl)/ {180}{349}Napisy do wersji:|Hancock.DVDRip.XviD-ALLiANCE oraz Hancock[2008]DvDrip-aXXo {1061}{1110}/Do wszystkich jednostek.|/Kod 3411. {1113}{1179}/Bia³y van kieruje siê w pobli¿e|/wjazdu na autostradê. {1182}{1258}/Podejrzani to trzej mê¿czyŸni.|/Potrzebne wsparcie. {1261}{1324}/S³ychaæ strza³y! {2733}{2792}Hancock! {3004}{3056}Czego, ch³opcze? {3060}{3118}Bandyci? {3135}{3270}/... wystawil ------------------ {1}{72}movie info: DX50 692x284 23.976fps 702.0 MB|/SubEdit b.4056 (http://subedit.com.pl)/ {180}{349}Napisy do wersji:|Hancock.DVDRip.XviD-ALLiANCE oraz Hancock[2008]DvDrip-aXXo {1061}{1110}/Do wszystkich jednostek.|/Kod 3411. {1113}{1179}/BiaÂły van kieruje siĂŞ w pobliÂże|/wjazdu na autostradĂŞ. {1182}{1258}/Podejrzani to trzej mĂŞÂżczyŸni.|/Potrzebne wsparcie. {1261}{1324}/SÂłychaĂŚ strzaÂły! {2733}{2792}Hancock! {3004}{3056}Czego, chÂłopcze? {3060}{3118}Bandyci? {3135}{3270}/... wystawil ------------------ what now?