3v4l.org

run code in 150+ php & hhvm versions
Bugs & Features
<?php if (!defined('PHP_EOL')) { define('PHP_EOL', "\r\n"); } // generate the 32bit byte array (if you have the "openssl_random_pseudo_bytes" function available) if (function_exists('openssl_random_pseudo_bytes')) { $random_key = openssl_random_pseudo_bytes(32); } else { // this is the longer way to do it... $random_key = ''; for( $i = 0; $i < 64; $i++) { $random_key .= chr(mt_rand(65, 90)); } $random_key = hexdec($random_key); } // this is it as hex print "Hex key: " . bin2hex($random_key) . PHP_EOL; print PHP_EOL; // this is the base64 string that you want to save print "Save this string: " . base64_encode($random_key) . PHP_EOL;
Output for 7.1.0
Hex key: b4709587d37ce52d28a815ef96985b0172d135c605782ba94cf76886ccedf920 Save this string: tHCVh9N85S0oqBXvlphbAXLRNcYFeCupTPdohszt+SA=
Output for 7.0.14
Hex key: b45f5d69c24a7485864fb9479a579a6654ac46493b9b9bb8be44605b59272417 Save this string: tF9dacJKdIWGT7lHmleaZlSsRkk7m5u4vkRgW1knJBc=
Output for 7.0.10
Hex key: 84791932798393b2694fe1770753e565651de6de446e9bb5d8ecf2e35becac9f Save this string: hHkZMnmDk7JpT+F3B1PlZWUd5t5Ebpu12Ozy41vsrJ8=
Output for 7.0.9
Hex key: 232bbc7ba572c3c632aedf2893d720dc03212f64293357e18a6677e1eaf08df5 Save this string: Iyu8e6Vyw8Yyrt8ok9cg3AMhL2QpM1fhimZ34erwjfU=
Output for 7.0.8
Hex key: a5477b26700a6830db71cf43da40625033d7ebdde20b3a9e21d9f26a31bb498b Save this string: pUd7JnAKaDDbcc9D2kBiUDPX693iCzqeIdnyajG7SYs=
Output for 7.0.7
Hex key: 28a86dc5898b53f991df243de5fd80d178a6099b6dd34742dcb1b953eb6b7974 Save this string: KKhtxYmLU/mR3yQ95f2A0XimCZtt00dC3LG5U+treXQ=
Output for 7.0.6
Hex key: 927ab2a467ea82cda1454a2d821eaa80d7e495134f349219625856fb6f4374ae Save this string: knqypGfqgs2hRUotgh6qgNfklRNPNJIZYlhW+29DdK4=
Output for 7.0.5
Hex key: 7ca6a185ed4f8d6ede8d409aeefc6752727087a32cc0252f9dd3098937a3959d Save this string: fKahhe1PjW7ejUCa7vxnUnJwh6MswCUvndMJiTejlZ0=
Output for 7.0.4
Hex key: 428d5e8f5eb312a61f5f5dfbff093b05315ca9e7f05599ee536de6e8c44e8156 Save this string: Qo1ej16zEqYfX137/wk7BTFcqefwVZnuU23m6MROgVY=
Output for 7.0.3
Hex key: b40cef219f1a720b0d2b26a6d20eed66a4f1ce2dae0aaca99b47a944029e677b Save this string: tAzvIZ8acgsNKyam0g7tZqTxzi2uCqypm0epRAKeZ3s=
Output for 7.0.2
Hex key: 77189c9ebf77a0f168312cbd8e129cec7e7dbf17d8df14ad316ad121d8251026 Save this string: dxicnr93oPFoMSy9jhKc7H59vxfY3xStMWrRIdglECY=
Output for 7.0.1
Hex key: 9d5c6c84460fe88cbd4a5d097b110e90f4305f4c4bc3a8c10da5fc19ff7ef25b Save this string: nVxshEYP6Iy9Sl0JexEOkPQwX0xLw6jBDaX8Gf9+8ls=
Output for 7.0.0
Hex key: 45b4093f7d0b098587b0c8920c3a90fe12c090229517b0d990f803b360af6090 Save this string: RbQJP30LCYWHsMiSDDqQ/hLAkCKVF7DZkPgDs2CvYJA=
Output for 5.6.28
Hex key: f5343b3a9850d0bd871bdae90bbcb174692b4ba4de9f6781416ad926a129cf92 Save this string: 9TQ7OphQ0L2HG9rpC7yxdGkrS6Ten2eBQWrZJqEpz5I=
Output for 5.6.25
Hex key: 754abf23e5f0097766323c7f77cd95cb58359ee1a61324f239db971d00c4fc6c Save this string: dUq/I+XwCXdmMjx/d82Vy1g1nuGmEyTyOduXHQDE/Gw=
Output for 5.6.24
Hex key: 4b2fdb1c6f9cd3785ccf23714c578a68151df8fcfa4c93afa94b99bcbd9ee0ff Save this string: Sy/bHG+c03hczyNxTFeKaBUd+Pz6TJOvqUuZvL2e4P8=
Output for 5.6.23
Hex key: 52eee409454745c8f6f3d547acfe1aeba0ec5fdea71a766d8ad93c8a94480468 Save this string: Uu7kCUVHRcj289VHrP4a66DsX96nGnZtitk8ipRIBGg=
Output for 5.6.22
Hex key: 75e4c27a2c21a6e11eb3d8bee1c4ae2276f88dafbdf3d56c535336a620fa96df Save this string: deTCeiwhpuEes9i+4cSuInb4ja+989VsU1M2piD6lt8=
Output for 5.6.21
Hex key: 19e937584bd176c46ab8e3fe342080401158e59665d7cdd9642ca54428f8c4f3 Save this string: Gek3WEvRdsRquOP+NCCAQBFY5ZZl183ZZCylRCj4xPM=
Output for 5.6.20
Hex key: 7a7dc0ba364a31bdc6a1b2a11f7b3b951f0dff7f72218bad69ceae10b1db3214 Save this string: en3AujZKMb3GobKhH3s7lR8N/39yIYutac6uELHbMhQ=
Output for 5.6.19
Hex key: 9c03d16cdf90479ae9e1880a1c1589b2f05c23f254acdb29ffaf4afcfa0631cd Save this string: nAPRbN+QR5rp4YgKHBWJsvBcI/JUrNsp/69K/PoGMc0=
Output for 5.6.18
Hex key: f8cf8e28bd1532648c623459929a879ef6828deb29a78bacf377ab50b0cea360 Save this string: +M+OKL0VMmSMYjRZkpqHnvaCjespp4us83erULDOo2A=
Output for 5.6.17
Hex key: 52e8157836c867cd2c38c070a78808595d9cf59cfff048f8b23bc287edcad640 Save this string: UugVeDbIZ80sOMBwp4gIWV2c9Zz/8Ej4sjvCh+3K1kA=
Output for 5.6.16
Hex key: 786c224f118a1906409ea4e8271a09cc6285dc3ec125cc655681c58339d043ce Save this string: eGwiTxGKGQZAnqToJxoJzGKF3D7BJcxlVoHFgznQQ84=
Output for 5.6.15
Hex key: fd08732fea3d9f5d514d52d137d08b5f6bea85d750005708dde85b06b1f16b30 Save this string: /QhzL+o9n11RTVLRN9CLX2vqhddQAFcI3ehbBrHxazA=
Output for 5.6.14
Hex key: e7ff3ee145b608cbf3add4ceb253ad9f6035eb15495a268955d67cf89fb08cc5 Save this string: 5/8+4UW2CMvzrdTOslOtn2A16xVJWiaJVdZ8+J+wjMU=
Output for 5.6.13
Hex key: 7255e15e4f2414122ef6f93e6e24507522ab5840f58ee8e98717c6a1de14e1cd Save this string: clXhXk8kFBIu9vk+biRQdSKrWED1jujphxfGod4U4c0=
Output for 5.6.12
Hex key: 100419c555945d731e199e24715dc8112a3b7844b0876a6595754477ca7ba144 Save this string: EAQZxVWUXXMeGZ4kcV3IESo7eESwh2pllXVEd8p7oUQ=
Output for 5.6.11
Hex key: 82089550ad2e8b7e85e84356a12e95f690b1f3fdfdbb3e657e4e533aa20cafc4 Save this string: ggiVUK0ui36F6ENWoS6V9pCx8/39uz5lfk5TOqIMr8Q=
Output for 5.6.10
Hex key: a91e622091caac4b590fd9aface0833f6116186f565c64705c4edfdc1c0eae0d Save this string: qR5iIJHKrEtZD9mvrOCDP2EWGG9WXGRwXE7f3BwOrg0=
Output for 5.6.9
Hex key: 6d507c6b02e0660ace2f04a8ef930359aca813037bb38d5bdca79e02c7094cbb Save this string: bVB8awLgZgrOLwSo75MDWayoEwN7s41b3KeeAscJTLs=
Output for 5.6.8
Hex key: 7c1da2520b728e561bf6d62bf329b6f59bd467bf87c4480f19faaa2d3d27a5f4 Save this string: fB2iUgtyjlYb9tYr8ym29ZvUZ7+HxEgPGfqqLT0npfQ=
Output for 5.6.7
Hex key: 5ef3c2f6bf5ed84153c546ff783847d143e7f996e572a2aa4e4cd4f5e8c3046b Save this string: XvPC9r9e2EFTxUb/eDhH0UPn+ZblcqKqTkzU9ejDBGs=
Output for 5.6.6
Hex key: 6c880c13f53f02185f2e6ebeffb71f2e64e05ae0ef2e6aa0d867423f2fccd6f5 Save this string: bIgME/U/AhhfLm6+/7cfLmTgWuDvLmqg2GdCPy/M1vU=
Output for 5.6.5
Hex key: 374fd3188dd5dc1a781d4ea94a109e2e3c1cafd801acaea2b7916e348a99651e Save this string: N0/TGI3V3Bp4HU6pShCeLjwcr9gBrK6it5FuNIqZZR4=
Output for 5.6.4
Hex key: 27180fd46c2270f578826d1ff142b5d3a497d57279a12a0fabacb19024ec7fa2 Save this string: JxgP1GwicPV4gm0f8UK106SX1XJ5oSoPq6yxkCTsf6I=
Output for 5.6.3
Hex key: b15e64bfb51603b410151927fbfcbd07b5e01e6b672462fa6e9e58fa70f2f831 Save this string: sV5kv7UWA7QQFRkn+/y9B7XgHmtnJGL6bp5Y+nDy+DE=
Output for 5.6.2
Hex key: b6801baa029ffa55f2a28b3049a4e097fb41ba0a442523822d754dfd0646c757 Save this string: toAbqgKf+lXyooswSaTgl/tBugpEJSOCLXVN/QZGx1c=
Output for 5.6.1
Hex key: 6a2bcdebcaa8fa94a99902b4dcbd1b40cec36354358221a012bbc57ac7d09634 Save this string: aivN68qo+pSpmQK03L0bQM7DY1Q1giGgErvFesfQljQ=
Output for 5.6.0
Hex key: 35fe1c7c4acf1af3836e098e688c15394ca70e2de793c65bae048a070bd75b3f Save this string: Nf4cfErPGvODbgmOaIwVOUynDi3nk8ZbrgSKBwvXWz8=
Output for 5.5.38
Hex key: 66d4823d65f4c5055ada142d42e9418b667f62bbb3c4ab8bf02086c7b64fc2ee Save this string: ZtSCPWX0xQVa2hQtQulBi2Z/YruzxKuL8CCGx7ZPwu4=
Output for 5.5.37
Hex key: a5ba061e104770fcb83144155596e2338aa2e36a8e5d45058a761af33eef6d27 Save this string: pboGHhBHcPy4MUQVVZbiM4qi42qOXUUFinYa8z7vbSc=
Output for 5.5.36
Hex key: 716e7ffd934eb41da9d8c63df091e824bb509233a520a7644cedec7177eee729 Save this string: cW5//ZNOtB2p2MY98JHoJLtQkjOlIKdkTO3scXfu5yk=
Output for 5.5.35
Hex key: 1192ecf26f63fc8a2ac201198bbc2a9ef655d7ea36afcbc755ad4a97441cd3d5 Save this string: EZLs8m9j/IoqwgEZi7wqnvZV1+o2r8vHVa1Kl0Qc09U=
Output for 5.5.34
Hex key: 9a7826b63c7a2e735964d6b2d60c81c7a51e982f29856ced03cad84a630695c1 Save this string: mngmtjx6LnNZZNay1gyBx6UemC8phWztA8rYSmMGlcE=
Output for 5.5.33
Hex key: 1937011a07fe5d8246c8abcfa8619ae20f92bd29193fa8762cbcfe227e82e089 Save this string: GTcBGgf+XYJGyKvPqGGa4g+SvSkZP6h2LLz+In6C4Ik=
Output for 5.5.32
Hex key: e271b40b6ecf9eafd93efc78f131aaf1f96adee81f3d1962c86973f9ee664533 Save this string: 4nG0C27Pnq/ZPvx48TGq8flq3ugfPRliyGlz+e5mRTM=
Output for 5.5.31
Hex key: 30b3012db13402155b27a71db4c443ce5c29c753d8cc3d52c70e4adc431c9543 Save this string: MLMBLbE0AhVbJ6cdtMRDzlwpx1PYzD1Sxw5K3EMclUM=
Output for 5.5.30
Hex key: 2d3ef441a7c8e66a8d21b29ce4ae28e0ef61ce3b588d7b84eafccfe9ed835c3f Save this string: LT70QafI5mqNIbKc5K4o4O9hzjtYjXuE6vzP6e2DXD8=
Output for 5.5.29
Hex key: e5f99bcb25eac820a57fda054953aabf9494821f574b27956f6543a6cc253e31 Save this string: 5fmbyyXqyCClf9oFSVOqv5SUgh9XSyeVb2VDpswlPjE=
Output for 5.5.28
Hex key: 0e77b1469a71573007bac3ce4613646fa3c4266002bcf614576dfc5c5a0d3ea9 Save this string: DnexRppxVzAHusPORhNkb6PEJmACvPYUV238XFoNPqk=
Output for 5.5.27
Hex key: 5530780c502395e0aee95706e2ad39d7ef6b9fc3723aea394583fccdd2db251e Save this string: VTB4DFAjleCu6VcG4q051+9rn8NyOuo5RYP8zdLbJR4=
Output for 5.5.26
Hex key: 08fc363239e6c77a94ff428bd84c646221735186da2f82d4afdd5aaf4c8b2371 Save this string: CPw2Mjnmx3qU/0KL2ExkYiFzUYbaL4LUr91ar0yLI3E=
Output for 5.5.25
Hex key: cd6fa24c0ad1daa3b5cd31c6d8a705b308b6149dec799a2b7a68c154134fdb66 Save this string: zW+iTArR2qO1zTHG2KcFswi2FJ3seZoremjBVBNP22Y=
Output for 5.5.24
Hex key: fdfdee77523b3ad45fcea717f61b0ae97ef5f558cae8956a8f7240443e82e512 Save this string: /f3ud1I7OtRfzqcX9hsK6X719VjK6JVqj3JARD6C5RI=
Output for 5.5.23
Hex key: 0651f20ea5ddb4edb50fee50f417e1290ac1f453a5284182ac634c4e9bc81264 Save this string: BlHyDqXdtO21D+5Q9BfhKQrB9FOlKEGCrGNMTpvIEmQ=
Output for 5.5.22
Hex key: 9031c7f74bfedd18a74ae1acdb75b84ad2683013eb7ba018a0cf52c991317042 Save this string: kDHH90v+3RinSuGs23W4StJoMBPre6AYoM9SyZExcEI=
Output for 5.5.21
Hex key: 900bed8ad2a2d789553af895f181e038e9acc6c987ac97645c3ca2511089da94 Save this string: kAvtitKi14lVOviV8YHgOOmsxsmHrJdkXDyiURCJ2pQ=
Output for 5.5.20
Hex key: adb7ed2b4c76042f987bd25a94fbaae378b1b086976ec0ff300cc34853fb48fd Save this string: rbftK0x2BC+Ye9JalPuq43ixsIaXbsD/MAzDSFP7SP0=
Output for 5.5.19
Hex key: b5e873f10bfc35f695bce0bc1a3086a98158d09225685138989eb3198e6c4e32 Save this string: tehz8Qv8NfaVvOC8GjCGqYFY0JIlaFE4mJ6zGY5sTjI=
Output for 5.5.18
Hex key: ef1653bd1f25fc12498f7b2a0345b53172d1e7d2bc28336255780718c786131a Save this string: 7xZTvR8l/BJJj3sqA0W1MXLR59K8KDNiVXgHGMeGExo=
Output for 5.5.16
Hex key: c384eb5d33e2cfb4511df62bf2ed08f3ee6d37bc1be4a4614cae0b7bf65e19b5 Save this string: w4TrXTPiz7RRHfYr8u0I8+5tN7wb5KRhTK4Le/ZeGbU=
Output for 5.5.15
Hex key: 087eecded1bb20a3dcae30ae39e7c11fa6cec606aee26e47bf18381fe16823bd Save this string: CH7s3tG7IKPcrjCuOefBH6bOxgau4m5Hvxg4H+FoI70=
Output for 5.5.14
Hex key: 48135bd9bffc9c8b307c6228f2742a7ad7ece382a63da5728eaa7ded9e3a92a7 Save this string: SBNb2b/8nIswfGIo8nQqetfs44KmPaVyjqp97Z46kqc=
Output for 5.5.13
Hex key: 3d16703058a9ca789a58fd37a0918bc01cad35fd36345ea328b6633224db3b78 Save this string: PRZwMFipyniaWP03oJGLwBytNf02NF6jKLZjMiTbO3g=
Output for 5.5.12
Hex key: ade15ac673791b0471c29a0f334b252fbb6c15d807a9a5c1e4015c1fe248c70d Save this string: reFaxnN5GwRxwpoPM0slL7tsFdgHqaXB5AFcH+JIxw0=
Output for 5.5.11
Hex key: 20d21b1a92e66936b5633482cf091818276279ea1220ab8c65cf41cba2e318df Save this string: INIbGpLmaTa1YzSCzwkYGCdieeoSIKuMZc9By6LjGN8=
Output for 5.5.10
Hex key: 4443e1d879864a25b4c7c31e558cfd32688588ba27642da96060cb06cd7df651 Save this string: REPh2HmGSiW0x8MeVYz9MmiFiLonZC2pYGDLBs199lE=
Output for 5.5.9
Hex key: 896aa03ff9d98af777069c9aeee1d6401522143f0f962f960417cef81afd6dd5 Save this string: iWqgP/nZivd3Bpya7uHWQBUiFD8Pli+WBBfO+Br9bdU=
Output for 5.5.8
Hex key: d34f4c936711426c61d9e128bcf7538fd9b4393591cf74ccbe6ec034e6e4ad96 Save this string: 009Mk2cRQmxh2eEovPdTj9m0OTWRz3TMvm7ANObkrZY=
Output for 5.5.7
Hex key: 787f348ef5ea374d52bfc1a9bf10dcb06b64a22b1d3ffbe276eacc8c06c636ba Save this string: eH80jvXqN01Sv8GpvxDcsGtkoisdP/vidurMjAbGNro=
Output for 5.5.6
Hex key: ea3680291392b646d8b6674c3c73f75b591e53da3c8f99cb00f3b57ef23c51d5 Save this string: 6jaAKROStkbYtmdMPHP3W1keU9o8j5nLAPO1fvI8UdU=
Output for 5.5.5
Hex key: 6200fedb57a1c0b805608502c7b09898a71f612bff7a56d37d28ea265e305fa5 Save this string: YgD+21ehwLgFYIUCx7CYmKcfYSv/elbTfSjqJl4wX6U=
Output for 5.5.4
Hex key: 20c239b1ef89426c2f3e1fcc721beebf093388dd6a6b715338906a2f022e9a33 Save this string: IMI5se+JQmwvPh/MchvuvwkziN1qa3FTOJBqLwIumjM=
Output for 5.5.3
Hex key: e852bc9465c42ebc5d676e9d37ed557022fcdae442c6f05bb1f38b9299b88b97 Save this string: 6FK8lGXELrxdZ26dN+1VcCL82uRCxvBbsfOLkpm4i5c=
Output for 5.5.2
Hex key: b4925f859b319dd52b0a44dbd6775f32f8bfdcc1c9efae3cb722e77578ae7b5d Save this string: tJJfhZsxndUrCkTb1ndfMvi/3MHJ7648tyLndXiue10=
Output for 5.5.1
Hex key: 4a98cce69e68bf3b0725f3114b75a4b25e9f2fce3d3787c0c8232e85f0626489 Save this string: SpjM5p5ovzsHJfMRS3Wksl6fL849N4fAyCMuhfBiZIk=
Output for 5.5.0
Hex key: eea80b1e7d9a4326328f751520d2ad647ec11234085a1fff513820e8680d8a88 Save this string: 7qgLHn2aQyYyj3UVINKtZH7BEjQIWh//UTgg6GgNiog=
Output for 5.4.45
Hex key: 5798e82162d559884658d379fa7c2a1a91b9c13332015421bdc87b0a24651d80 Save this string: V5joIWLVWYhGWNN5+nwqGpG5wTMyAVQhvch7CiRlHYA=
Output for 5.4.44
Hex key: ff92c288d3ec558573cb93577d260455038cb5f2d62147076de36185d8f6ca14 Save this string: /5LCiNPsVYVzy5NXfSYEVQOMtfLWIUcHbeNhhdj2yhQ=
Output for 5.4.43
Hex key: 916931e8cdaa557c116f208e1347a37c464a2c0c81e68fa2158a46eb20b952c5 Save this string: kWkx6M2qVXwRbyCOE0ejfEZKLAyB5o+iFYpG6yC5UsU=
Output for 5.4.42
Hex key: 3094e89458b5d592fe16b2010215af9637a96f8ce0de0d31952b10063ca95a7b Save this string: MJTolFi11ZL+FrIBAhWvljepb4zg3g0xlSsQBjypWns=
Output for 5.4.41
Hex key: 2d4f7f4565cd01ee3bb686fc3fe4c75594580434e3ccf095f17092e49fc97826 Save this string: LU9/RWXNAe47tob8P+THVZRYBDTjzPCV8XCS5J/JeCY=
Output for 5.4.40
Hex key: 03a7a563f610bb8314ba7fa9c4aacf3c6f44c030976985e6f218acac8e34fa08 Save this string: A6elY/YQu4MUun+pxKrPPG9EwDCXaYXm8hisrI40+gg=
Output for 5.4.39
Hex key: 160d8094f1402b97b1c0ea7a524e16854530e4663a95d1cc2758325f27061428 Save this string: Fg2AlPFAK5exwOp6Uk4WhUUw5GY6ldHMJ1gyXycGFCg=
Output for 5.4.38
Hex key: bb6ed2c21611906d3e54f8fdd77dfca3b0e3313e151234abc6ac47e73d488125 Save this string: u27SwhYRkG0+VPj91338o7DjMT4VEjSrxqxH5z1IgSU=
Output for 5.4.37
Hex key: c8d41a910a7553b24792b93a5ee726c0e78ff11795276662f1f628c0dc62aabd Save this string: yNQakQp1U7JHkrk6XucmwOeP8ReVJ2Zi8fYowNxiqr0=
Output for 5.4.36
Hex key: 806d2513827560cda52036ae7c854b6c5234a557b9dac24661d0987071908415 Save this string: gG0lE4J1YM2lIDaufIVLbFI0pVe52sJGYdCYcHGQhBU=
Output for 5.4.35
Hex key: 5f27fd35f51e1b14a87be04575aebc288caf783f31cc022e36b7619ee3fbabd6 Save this string: Xyf9NfUeGxSoe+BFda68KIyveD8xzAIuNrdhnuP7q9Y=
Output for 5.4.34
Hex key: c44bfac10941d1b9585eb48fd8888f44a39174d71ae7a27513d402b02eca38b1 Save this string: xEv6wQlB0blYXrSP2IiPRKORdNca56J1E9QCsC7KOLE=
Output for 5.4.32
Hex key: c07de1adfe2e2bdd89da77cf2a6726d50ee41ae2577582aa8e870c23e2f24159 Save this string: wH3hrf4uK92J2nfPKmcm1Q7kGuJXdYKqjocMI+LyQVk=
Output for 5.4.31
Hex key: 27afac14b606d56e130bfa2fc85541ab7eb9da0cd8ff22a3b0d4f0e8c8423a00 Save this string: J6+sFLYG1W4TC/ovyFVBq3652gzY/yKjsNTw6MhCOgA=
Output for 5.4.30
Hex key: df31565d7dc006bc6f1473b53c34dd16e2275439d83d8323aeb60db755caa60c Save this string: 3zFWXX3ABrxvFHO1PDTdFuInVDnYPYMjrrYNt1XKpgw=
Output for 5.4.29
Hex key: 85d9d174de6f330c88c7fa5457785d466bd542c7d4b7ecf77f9000f42399c062 Save this string: hdnRdN5vMwyIx/pUV3hdRmvVQsfUt+z3f5AA9COZwGI=
Output for 5.4.28
Hex key: b76f24943371599883e566f788768286e6f744d8e01d21a2d75274307887105f Save this string: t28klDNxWZiD5Wb3iHaChub3RNjgHSGi11J0MHiHEF8=
Output for 5.4.27
Hex key: 4c9af414f9bde8d370693e42e418eb412b0fb8733e38f6dcb4f9cd29875796c5 Save this string: TJr0FPm96NNwaT5C5BjrQSsPuHM+OPbctPnNKYdXlsU=
Output for 5.4.26
Hex key: 772d86caef0dfa7cc14e6f7e1d2c4af59b0bd1e7930e2d232fa37708bb91b77e Save this string: dy2Gyu8N+nzBTm9+HSxK9ZsL0eeTDi0jL6N3CLuRt34=
Output for 5.4.25
Hex key: d49067cc44d1cd4b38a90ae55c7bd42a42b1e7a5092af190c2569a820a3d0555 Save this string: 1JBnzETRzUs4qQrlXHvUKkKx56UJKvGQwlaaggo9BVU=
Output for 5.4.24
Hex key: 67280b20ad1d08a6c8fc5ebd78f11558f639e03e75fa1b97580d35acdea2c394 Save this string: ZygLIK0dCKbI/F69ePEVWPY54D51+huXWA01rN6iw5Q=
Output for 5.4.23
Hex key: 5d7033a7f57f94fb3c556fd76ec7df07481a483014f3ef748675a0ce11da0428 Save this string: XXAzp/V/lPs8VW/XbsffB0gaSDAU8+90hnWgzhHaBCg=
Output for 5.4.22
Hex key: 1d31cac3ca86ad24a6da95596300621fab068edc436fb2dd6a0a25fb8c961ee4 Save this string: HTHKw8qGrSSm2pVZYwBiH6sGjtxDb7Ldagol+4yWHuQ=
Output for 5.4.21
Hex key: 57a125d23981a04dd9a47ee699a3b01dc59bfc527d62f5534849cdebdaed5cde Save this string: V6El0jmBoE3ZpH7mmaOwHcWb/FJ9YvVTSEnN69rtXN4=
Output for 5.4.20
Hex key: 8ef68b7fa64770959eac9c5314a5c3b05e64101d93d4425936d1f1f4fce649df Save this string: jvaLf6ZHcJWerJxTFKXDsF5kEB2T1EJZNtHx9PzmSd8=
Output for 5.4.19
Hex key: 2dd4ed30ff100060d0fd1bf2b1b8ffbba7fad6ef000665e5a61b84cb2a1cf9e6 Save this string: LdTtMP8QAGDQ/Rvysbj/u6f61u8ABmXlphuEyyoc+eY=
Output for 5.4.18
Hex key: 16447ad183a34a354e434272331d41eec0d85bca50fc456e6dae1166d2b79bb5 Save this string: FkR60YOjSjVOQ0JyMx1B7sDYW8pQ/EVuba4RZtK3m7U=
Output for 5.4.17
Hex key: 5337ead890d4562630ccb39df94554efda272ce13e637eafb874a66629c3ac1b Save this string: Uzfq2JDUViYwzLOd+UVU79onLOE+Y36vuHSmZinDrBs=
Output for 5.4.16
Hex key: 5bf2b00cd6d63d00fef5b484e10ad06d292dc60f0ed3728fa58495234be6d870 Save this string: W/KwDNbWPQD+9bSE4QrQbSktxg8O03KPpYSVI0vm2HA=
Output for 5.4.15
Hex key: d147875b97fb578c7af7f5dff9bc33d77ab98e66a7ef39999e602c3a8f4ef6a3 Save this string: 0UeHW5f7V4x69/Xf+bwz13q5jman7zmZnmAsOo9O9qM=
Output for 5.4.14
Hex key: 323831313934393130313832393130 Save this string: MjgxMTk0OTEwMTgyOTEw
Output for 5.4.13
Hex key: 383933303239313734353038 Save this string: ODkzMDI5MTc0NTA4
Output for 5.4.12
Hex key: 322e33393636323039353430353635452b3230 Save this string: Mi4zOTY2MjA5NTQwNTY1RSsyMA==
Output for 5.4.11
Hex key: 312e31323830333330383438363738452b3234 Save this string: MS4xMjgwMzMwODQ4Njc4RSsyNA==
Output for 5.4.10
Hex key: 322e37303737383537333533393438452b3230 Save this string: Mi43MDc3ODU3MzUzOTQ4RSsyMA==
Output for 5.4.9
Hex key: 312e33373434303635353539363337452b3139 Save this string: MS4zNzQ0MDY1NTU5NjM3RSsxOQ==
Output for 5.4.8
Hex key: 383539303539333338323735303434333438 Save this string: ODU5MDU5MzM4Mjc1MDQ0MzQ4
Output for 5.4.7
Hex key: 373733373338343231363839323938333632 Save this string: NzczNzM4NDIxNjg5Mjk4MzYy
Output for 5.4.6
Hex key: 383439363831343135373738353836303739 Save this string: ODQ5NjgxNDE1Nzc4NTg2MDc5
Output for 5.4.5
Hex key: 372e353532303831373032373431452b3232 Save this string: Ny41NTIwODE3MDI3NDFFKzIy
Output for 5.4.4
Hex key: 382e36363136343837353938383436452b3239 Save this string: OC42NjE2NDg3NTk4ODQ2RSsyOQ==
Output for 5.4.3
Hex key: 342e36363535303733333635363338452b3231 Save this string: NC42NjU1MDczMzY1NjM4RSsyMQ==
Output for 5.4.2
Hex key: 3538343538343638303735323937353139 Save this string: NTg0NTg0NjgwNzUyOTc1MTk=
Output for 5.4.1
Hex key: 33303930343239343536393835353832 Save this string: MzA5MDQyOTQ1Njk4NTU4Mg==
Output for 5.4.0
Hex key: 33393231383636343231363839383034 Save this string: MzkyMTg2NjQyMTY4OTgwNA==
Output for 5.3.29
Hex key: 322e33373333343839343337393833452b3230 Save this string: Mi4zNzMzNDg5NDM3OTgzRSsyMA==
Output for 5.3.28
Hex key: 3537393330393737303734313531313439 Save this string: NTc5MzA5NzcwNzQxNTExNDk=
Output for 5.3.27
Hex key: 3438363032363035323437333937303832 Save this string: NDg2MDI2MDUyNDczOTcwODI=
Output for 5.3.26
Hex key: 312e38323234383531323730313837452b3139 Save this string: MS44MjI0ODUxMjcwMTg3RSsxOQ==
Output for 5.3.25
Hex key: 3132303830363135343532343132 Save this string: MTIwODA2MTU0NTI0MTI=
Output for 5.3.24
Hex key: 34343632373538313734393631353939 Save this string: NDQ2Mjc1ODE3NDk2MTU5OQ==
Output for 5.3.23
Hex key: 33333139323139333736353532393538 Save this string: MzMxOTIxOTM3NjU1Mjk1OA==
Output for 5.3.22
Hex key: 3134343631383636 Save this string: MTQ0NjE4NjY=
Output for 5.3.21
Hex key: 393232393136383635313033303139323435 Save this string: OTIyOTE2ODY1MTAzMDE5MjQ1
Output for 5.3.20
Hex key: 3632393938313130323036 Save this string: NjI5OTgxMTAyMDY=
Output for 5.3.19
Hex key: 323831323531303635363134333332 Save this string: MjgxMjUxMDY1NjE0MzMy
Output for 5.3.18
Hex key: 323332353038363533 Save this string: MjMyNTA4NjUz
Output for 5.3.17
Hex key: 31303330313637313833313032 Save this string: MTAzMDE2NzE4MzEwMg==
Output for 5.3.16
Hex key: 312e343638303833333939323631452b3139 Save this string: MS40NjgwODMzOTkyNjFFKzE5
Output for 5.3.15
Hex key: 322e35313134333938383037323232452b3236 Save this string: Mi41MTE0Mzk4ODA3MjIyRSsyNg==
Output for 5.3.14
Hex key: 323538313537353039393330343734 Save this string: MjU4MTU3NTA5OTMwNDc0
Output for 5.3.13
Hex key: 393137323930343538323532343236373332 Save this string: OTE3MjkwNDU4MjUyNDI2NzMy
Output for 5.3.12
Hex key: 312e34363034353533323436383532452b3139 Save this string: MS40NjA0NTUzMjQ2ODUyRSsxOQ==
Output for 5.3.11
Hex key: 383230323439343236383935 Save this string: ODIwMjQ5NDI2ODk1
Output for 5.3.10
Hex key: 31303037353838303339333234333233323738 Save this string: MTAwNzU4ODAzOTMyNDMyMzI3OA==
Output for 5.3.9
Hex key: 323433393438373730353430323535 Save this string: MjQzOTQ4NzcwNTQwMjU1
Output for 5.3.8
Hex key: 312e32353932303435373238343439452b3139 Save this string: MS4yNTkyMDQ1NzI4NDQ5RSsxOQ==
Output for 5.3.7
Hex key: 393237343232353237333734383732353037 Save this string: OTI3NDIyNTI3Mzc0ODcyNTA3
Output for 5.3.6
Hex key: 393236353435303338343735363438363832 Save this string: OTI2NTQ1MDM4NDc1NjQ4Njgy
Output for 5.3.5
Hex key: 312e35373730373236323037353936452b3139 Save this string: MS41NzcwNzI2MjA3NTk2RSsxOQ==
Output for 5.3.4
Hex key: 312e35373632333131333738383232452b3139 Save this string: MS41NzYyMzExMzc4ODIyRSsxOQ==
Output for 5.3.3
Hex key: 3731313630323337363431323835323930 Save this string: NzExNjAyMzc2NDEyODUyOTA=
Output for 5.3.2
Hex key: 33303432303638363930353635383534 Save this string: MzA0MjA2ODY5MDU2NTg1NA==
Output for 5.3.1
Hex key: 33393034303930303930313735373234 Save this string: MzkwNDA5MDA5MDE3NTcyNA==
Output for 5.3.0
Hex key: 393536393336343831373130 Save this string: OTU2OTM2NDgxNzEw
Output for 5.2.17
Hex key: 323737383139333335333035393033 Save this string: Mjc3ODE5MzM1MzA1OTAz
Output for 5.2.16
Hex key: 322e33373133313430353336313532452b3230 Save this string: Mi4zNzEzMTQwNTM2MTUyRSsyMA==
Output for 5.2.15
Hex key: 33383836363236343834363938383239 Save this string: Mzg4NjYyNjQ4NDY5ODgyOQ==
Output for 5.2.14
Hex key: 312e34383234343032373233363431452b3139 Save this string: MS40ODI0NDAyNzIzNjQxRSsxOQ==
Output for 5.2.13
Hex key: 393939313739383034343435383137373730 Save this string: OTk5MTc5ODA0NDQ1ODE3Nzcw
Output for 5.2.12
Hex key: 322e35323333363035313435363936452b3230 Save this string: Mi41MjMzNjA1MTQ1Njk2RSsyMA==
Output for 5.2.11
Hex key: 3637313833343533383139313734333138 Save this string: NjcxODM0NTM4MTkxNzQzMTg=
Output for 5.2.10
Hex key: 352e31353934313630303030343033452b3232 Save this string: NS4xNTk0MTYwMDAwNDAzRSsyMg==
Output for 5.2.9
Hex key: 342e303337353137353933393233452b3231 Save this string: NC4wMzc1MTc1OTM5MjNFKzIx
Output for 5.2.8
Hex key: 352e30373633393739363232393532452b3232 Save this string: NS4wNzYzOTc5NjIyOTUyRSsyMg==
Output for 5.2.7
Hex key: 392e30353137393237323132383739452b3233 Save this string: OS4wNTE3OTI3MjEyODc5RSsyMw==
Output for 5.2.6
Hex key: 323233393437333434353539353832 Save this string: MjIzOTQ3MzQ0NTU5NTgy
Output for 5.2.5
Hex key: 312e38323932393638323332303638452b3139 Save this string: MS44MjkyOTY4MjMyMDY4RSsxOQ==
Output for 5.2.4
Hex key: 3134323834323531363531383339 Save this string: MTQyODQyNTE2NTE4Mzk=
Output for 5.2.3
Hex key: 3135313033393733363439353832 Save this string: MTUxMDM5NzM2NDk1ODI=
Output for 5.2.2
Hex key: 322e39333730313036373635303134452b3230 Save this string: Mi45MzcwMTA2NzY1MDE0RSsyMA==
Output for 5.2.1
Hex key: 322e35333430333735323839343736452b3230 Save this string: Mi41MzQwMzc1Mjg5NDc2RSsyMA==
Output for 5.2.0
Hex key: 332e35313731393432313036333532452b3231 Save this string: My41MTcxOTQyMTA2MzUyRSsyMQ==
Output for 5.1.6
Hex key: 332e343635353238333031323235452b3231 Save this string: My40NjU1MjgzMDEyMjVFKzIx
Output for 5.1.5
Hex key: 382e34363038393332363236373633452b3239 Save this string: OC40NjA4OTMyNjI2NzYzRSsyOQ==
Output for 5.1.4
Hex key: 322e31353232363138303330353339452b3230 Save this string: Mi4xNTIyNjE4MDMwNTM5RSsyMA==
Output for 5.1.3
Hex key: 312e36363132393838393732333232452b3235 Save this string: MS42NjEyOTg4OTcyMzIyRSsyNQ==
Output for 5.1.2
Hex key: 3539333032393834333833 Save this string: NTkzMDI5ODQzODM=
Output for 5.1.1
Hex key: 3533343233303537343736393535383834 Save this string: NTM0MjMwNTc0NzY5NTU4ODQ=
Output for 5.1.0
Hex key: 3632343832393034323130343638323636 Save this string: NjI0ODI5MDQyMTA0NjgyNjY=
Output for 5.0.5
Hex key: 3636383939343332353137303635343139 Save this string: NjY4OTk0MzI1MTcwNjU0MTk=
Output for 5.0.4
Hex key: 34343438353530313730353038353039 Save this string: NDQ0ODU1MDE3MDUwODUwOQ==
Output for 5.0.3
Hex key: 383834343539313632333436 Save this string: ODg0NDU5MTYyMzQ2
Output for 5.0.2
Hex key: 33383635363032353439323834383131 Save this string: Mzg2NTYwMjU0OTI4NDgxMQ==
Output for 5.0.1
Hex key: 352e36323938303131363237373533452b3232 Save this string: NS42Mjk4MDExNjI3NzUzRSsyMg==
Output for 5.0.0
Hex key: 312e32363633323536353437353932452b3139 Save this string: MS4yNjYzMjU2NTQ3NTkyRSsxOQ==
Output for 4.4.9
Hex key: 33383437303335313535333037373733 Save this string: Mzg0NzAzNTE1NTMwNzc3Mw==
Output for 4.4.8
Hex key: 3537373030313439343337383434343238 Save this string: NTc3MDAxNDk0Mzc4NDQ0Mjg=
Output for 4.4.7
Hex key: 323538303838373934373730333632 Save this string: MjU4MDg4Nzk0NzcwMzYy
Output for 4.4.6
Hex key: 322e35323339393636343932363232452b3230 Save this string: Mi41MjM5OTY2NDkyNjIyRSsyMA==
Output for 4.4.5
Hex key: 323236333339393035363436353431 Save this string: MjI2MzM5OTA1NjQ2NTQx
Output for 4.4.4
Hex key: 31303037333937353438363637363831353134 Save this string: MTAwNzM5NzU0ODY2NzY4MTUxNA==
Output for 4.4.3
Hex key: 34353033323535373432333438343935 Save this string: NDUwMzI1NTc0MjM0ODQ5NQ==
Output for 4.4.2
Hex key: 332e373430303638303333373734452b3231 Save this string: My43NDAwNjgwMzM3NzRFKzIx
Output for 4.4.1
Hex key: 323432373132333539383435303637 Save this string: MjQyNzEyMzU5ODQ1MDY3
Output for 4.4.0
Hex key: 33303539353932303734313631313530 Save this string: MzA1OTU5MjA3NDE2MTE1MA==
Output for 4.3.11
Hex key: 3730383932393335343731343139313137 Save this string: NzA4OTI5MzU0NzE0MTkxMTc=
Output for 4.3.10
Hex key: 323631353237373730353439323238 Save this string: MjYxNTI3NzcwNTQ5MjI4
Output for 4.3.9
Hex key: 31303037333036333533363035373934353536 Save this string: MTAwNzMwNjM1MzYwNTc5NDU1Ng==
Output for 4.3.8
Hex key: 383932373332323939393632 Save this string: ODkyNzMyMjk5OTYy
Output for 4.3.7
Hex key: 312e31313434373436353136373633452b3234 Save this string: MS4xMTQ0NzQ2NTE2NzYzRSsyNA==
Output for 4.3.6
Hex key: 34323339323532313734 Save this string: NDIzOTI1MjE3NA==
Output for 4.3.5
Hex key: 34303037343339303338 Save this string: NDAwNzQzOTAzOA==
Output for 4.3.4
Hex key: 322e39323735313432333835303732452b3230 Save this string: Mi45Mjc1MTQyMzg1MDcyRSsyMA==
Output for 4.3.3
Hex key: 3538343838353038313531313531333039 Save this string: NTg0ODg1MDgxNTExNTEzMDk=
Output for 4.3.2
Hex key: 33333736353831363332313936353234 Save this string: MzM3NjU4MTYzMjE5NjUyNA==
Output for 4.3.1
Hex key: 33323834313731393432313333343339 Save this string: MzI4NDE3MTk0MjEzMzQzOQ==
Output for 4.3.0
Hex key: 312e383134383837313733313836452b3139 Save this string: MS44MTQ4ODcxNzMxODZFKzE5